23 oktober 2018

Redaktionen

alt
NCC:s byggnation av den Nya Humanisten, på universitetsområdet i Göteborg, har pågått sedan hösten 2016, med målsättningen att den nya byggnaden om drygt 16.600 kvm ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld. Illustration: KUB arkitekter

 

Utvecklingen av nya Humanisten ses som ett första steg i arbetet med att göra universitetsområdet söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg. Bygget pågår för fullt, men redan nu står det klart att den nya byggnaden tilldelas högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

 

Med en om- och tillbyggnad av nuvarande Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika platser.Den nya byggnaden ska rymma studieplatser, hörsalar, undervisningslokaler samt kontor, och präglas av öppenhet för att främja möten mellan studenter och undervisande personal. Här skapas också ett centralt beläget trapprum, en restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett nytt kafé. Bygget har pågått sedan hösten 2016 med målsättningarna att den nya byggnaden på drygt 16.600 kvm ska klara de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.  

 

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att nya Humanisten uppnår den allra högsta nivån för miljöcertifiering. På Akademiska Hus har vi som mål att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och det ger bäst resultat när vi samverkar med våra kunder, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

 

Omfattande energilösningar

Till grund för guldcertifieringen ligger en rad omfattande åtgärder och lösningar. För att skapa en god innemiljö som samtidigt är energieffektiv är till exempel både belysning och ventilation behovsstyrd, det vill säga de regleras automatiskt utifrån om det finns personer i lokalen och hur många som vistas där.

 

Byggnaden har utrustats med lågenergifönster och den energi som köps är miljövänlig fjärrvärme och kyla.  Miljöbyggnad Guld innebär att stort fokus även har lagts på dagsljus, solvärmelast, ljudmiljö, fuktsäkerhet och solavskärmningar. Materialmässigt har man i projektet endast valt sådana produkter som är rekommenderade i byggvarubedömningen, för att uppnå guld måste man även redovisa i ett system för miljöbedömning av byggvaror vart de olika materialen i husen finns.

 

Tillsammans med Göteborgs universitet har Akademiska Hus dessutom planer för flera framtida byggprojekt i området. Den konstnärliga fakulteten planerar att samlokalisera sin verksamhet i en ny byggnad invid nuvarande Artisten och samtidigt planeras en ny- och ombyggnation av ett nytt universitetsbibliotek.

 

Västlänkens Station Korsvägen kommer att ha en uppgång i universitetsområdet och just nu planeras den i nybyggnationen invid Artisten. Samtliga projekt bidrar till att göra området söder om Götaplatsen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

 

Nya Humanisten i Göteborg är Akademiska Hus sjunde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthus Valla i Linköping samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm.

måndag, 22 oktober 2018 14:51

HENT får miljarduppdrag av Statsbygg

alt

Livsvitenskapsbyggnaden blir hjärtat vid Oslo Life Science City och ska stå färdigt år 2024. Illustration: Ratio arkitekter


Den norska byggentreprenören HENT, till 73 procent ägd av Ratos, har tecknat avtal om att bygga delar av nya Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitetet på uppdrag av Statsbygg. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard norska kronor (cirka 1,1 Mdr kr).
    

Livsvitenskapsbygget är ett samverkansprojekt som omfattar cirka 66.700 kvm. Kontraktet gäller den så kallade samverkansfasen och innebär att HENT, Statsbygg och övriga intressenter inkluderas i planeringen av byggprojektet.
    

– Detta är ett viktigt och krävande projekt som passar bra utifrån vår kompetens och kapacitet. Vi är mycket stolta och glada att Statsbygg har valt oss som entreprenörer till just detta projekt, säger Jan Jahren, vd HENT.
    

HENT har cirka 870 medarbetare och hade ifjol en omsättning på 7.034 MNOK och ett EBITA på 253 MNOK.

alt
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

 

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad.

 

I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med cirka 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I

 

Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack vare ökade lokalinvesteringar.

 

I Norge och Finland är utvecklingen avsevärt mer positiv och båda ländernas husbyggnad väntas växa med i storleksordningen 10 procent 2018. I Norge drivs tillväxten av lokalbyggandet, medan investeringsuppgången i Finland berör samtliga sektorer.

 


måndag, 22 oktober 2018 13:05

Akelius visade vinst om 4,9 Mdr

alt
Pål Ahlsén, CEO Akelius Residential.


Akelius niomånadersvinst efter skatt minskade till 474 MEUR (634), motsvarande cirka 4,9 Mdr kr, och resultatet före skatt föll till 602 MEUR (751). I resultatet ingick en positiv värdeförändring om 524 MEUR (661). Hyresintäkterna steg till 353 MEUR (345), en ökning med 3,1 procent för jämförbara fastigheter, medan driftsöverskottet ökade till 193 MEUR (187), vilket motsvarade en ökning med 7,3 procent för jämförbara fastigheter.
    

Under perioden köpte Akelius fastigheter drygt 1 miljard euro och sålde för cirka 0,3 Mdr kr, vilket bidrog till att fastighetsbeståndets värde steg i slutet av september till cirka 11,9 miljarder euro, motsvarande 123 Mdr kr (10,3 vid årsskiftet).  
  

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 48 procent och belåningsgraden till 42 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 18 procent. Likviditeten uppgick vid periodens slut 688 MEUR (cirka 7,1 Mdr kr).
    

I samband med rapporten meddelar Akelius att bolagets ambition är att hålla som lägst en rating om BBB och att sträva efter BBB+ eller högre. För att tydliggöra denna ambition anpassas bolagets finanspolicy där belåningsgraden från år 2020 ska vara lägre än 40 procent (tidigare max 50 procent) och räntetäckningsgraden exklusive realiserad värdetillväxt ska vara högre än 2,0 (tidigare minst 1,8). För närvarande är belåningsgraden 42 procent och räntetäckningsgraden 1,9.

alt
Internationella Engelska Skolan vann en anbudstävling om att bygga och öppna en F-9 skola i Sigtuna stadsängar, som ägs av SigtunaHem och Bonava. Totalt cirka 900 bostäder ska bygga i Sigtuna stadsängar med första inflyttning i år.

 

Efter ett grundligt arbete och ett antal intresserade skoloperatörer står nu fastighetsbolaget Fondamentor, med Internationella Engelska Skolan (IES) som partner, som vinnare i anbudstävlingen om att bygga och öppna skola i Stadsängarna. Tanken är att det ska bli en F-9 skola.

 

– IES är en aktör med bred erfarenhet som bedrivit skolverksamhet sedan 1993. Idag har de 36 skolor och 25 600 elever. Tillsammans med Fondamentor, vars affärsidé är att långsiktigt förvärva och förvalta fastigheter, är vi förvissade om att stadsdelen kommer att kunna erbjuda en hållbar och välbyggd skola med hög kvalitet vad gäller utbildning framöver säger Kim Hultén, verksamhetschef på Sigtuna stadsängar

 

Tillsammans med IES vill Fondamentor skapa en hållbar skolmiljö med internationell prägel och ge alla förskole- och skolbarn i Sigtuna kommun möjlighet till högkvalitativ och internationell utbildning. Markanvisningstävlingen är klar och vinnarna utsedda men en hel del arbete återstår. Bland annat ska Fondamentor och IES komma överens om hyresavtal och skolinspektionen ska godkänna etableringen.

 

– Arbetet med att få en skola till Sigtuna stadsängar är högt prioriterad. Skolan kommer att ligga på kort promenadavstånd från de cirka 900 bostäder som kommer att finnas när stadsdelen är färdigbyggd. IES blir ett fint komplement till vårt befintliga utbildningsutbud. Dessutom passar skolans internationella prägel utmärkt i vår kommun. Redan för tusen år sedan var vi en internationell mötesplats, det gäller än idag som värdkommun för Stockholm Arlanda Airport med hela världen runt hörnet, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun. 

 

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, som ägs av Bonava och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1.500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Första inflyttning beräknas till 2018.

alt
Brf Cykelverkstaden i Täby Park är en del av Riksbyggens StegEtt-koncept, med mindre, yteffektiva lägenheter.

 

Nu är det säljstart den 23 oktober för 111 nya bostäder i Riksbyggens Brf Cykelverkstaden i Täby Park. Nya Täby Park växer fram till en pulserande stadsdel med cirka 6.000 bostäder, butiker, restauranger och parkområden. Brf Cykelverkstaden är Riksbyggens första etapp i Täby Park. Brf Cykelverkstaden består av 111 lägenheter från 1-3 rum och kök. Priserna för lägenheterna i storlekar 33,5 kvm –72 kvm är mellan 1.575.000 och 3.695.000 kr med månadsavgifter mellan 2.292 och 3.817 kr.

 

Stort fokus har lagts på de sociala ytorna och hållbarhet och i projektet erbjuds både takterrass, gemensam atriumgård, växthus samt odlingslådor. Brf

 

Cykelverkstaden är en del av Riksbyggens StegEtt-koncept, med mindre, yteffektiva lägenheter. Här kan unga vuxna hitta sitt första boende.

 

– Riksbyggen arbetar långsiktigt med att bygga nya bostäder med fokus på hållbarhet för att minska bostadsbristen. Det är fantastiskt roligt att vi nu kan börja försäljningen av vad som är startskottet för ett stort antal nya Riksbyggenbostäder i Täby Park, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig för Brf Cykelverkstaden.

 

Preliminär inflyttning är planerad till försommaren 2021. Först av alla att flytta in är dock de bin som flyttat in i Riksbyggens bihotell som finns vid det kommande projektet. Hållbarhet ska genomsyra allt som Riksbyggen gör och bin är viktiga.

fredag, 19 oktober 2018 16:07

Lindskog, ny ordförande för Akelius

alt

                                                                                                                                           

Leif Norburg slutar efter nio år som ordförande för Akelius på egen begäran av åldersskäl. Han kvarstår dock som styrelseledamot. Styrelseledamoten Anders Lindskog (bilden) tar över som ordförande.

 

Under Leif Norburgs tid i Akelius har bolaget femfaldigats och ökat eget kapital nio gånger.

 

– Leif och jag har tillbringat hundratals dagar tillsammans. För 45 år sedan, när Leif arbetade på Smålandsbanken, hjälpte han mig att köpa hus och aktier. Leif hjälpte mitt företag att köpa premieobligationer under perioden 1974 till 1980. När Leif slutade som vd för Danske Bank Sverige var vi lyckligt lottade som fick honom som ordförande för Akelius. Tack Leif för dina bidrag under alla dessa år, säger Roger Akelius.

fredag, 19 oktober 2018 15:57

Stabilt resultat av Atrium Ljungberg

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg ökade nettoomsättningen för årets tre första kvartal till 1.968 Mkr (1.890), varav hyresintäkter stod för 1.799 Mkr (1.786). Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.254 Mkr (1.246), medan överskottsgraden var oförändrat 70 procent.

 

Resultat före värdeförändringar ökade till 937 Mkr (909) och vinsten efter skatt uppgick till 2.151 Mkr (2.162), vilket motsvarade 16,25 kr (16,23) per aktie. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 1.390  Mkr (1.688) för fastigheter och 27 Mkr (136) för derivat. För helåret står bolagets tidigare lämnade prognos kvar om ett resultat före värdeförändringar om cirka 1.200 Mkr.

 

Under perioden investerade Atrium Ljungberg 1.176 Mkr (1.171) i befintliga fastigheter samtidigt som nyförvärv gjordes för 167 Mkr (1.823) och försäljningarna uppgick till 127 Mkr (–).

 

Dessa händelser bidrog till att fastighetsbeståndets verkliga värde steg till 43,5 Mdr kr (40,0). De räntebärande skulderna ökade till 19.036 Mkr (17.650) och finansierades till en snittränta om 1,4 procent (2,0). Trots högre skuld sjönk finansieringskostnaderna till 277 Mkr (280).

 

Det egna kapitalet ökade till 19.554 Mkr (18.223), vilket motsvarade en soliditet om 44,0 procent (42,6).

 

För närvarande investerar Atrium Ljungberg mest i Sickla i Nacka och i Gränbystaden i Uppsala och den totala återstående investeringsvolymen i beslutade projekt uppgick till 3,25 Mdr kr.

 

I augusti tecknade bolaget en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att köpa fastigheter och markanvisningar i Slakthusområdet strax söder om Stockholms city. Totalt beräknas byggnaderna och markanvisningarna uppgå till cirka 200.000 kvm, varav 40 procent kontor, 25 procent bostäder och resterande kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning m.m. Atrium Ljungberg bedömer investeringarna i Slakthusområdet till cirka 8 Mdr kr.

 

– Jag är både stolt och glad över den avsiktsförklaring som vi har tecknat med Stockholms stad avseende Slakthusområdet. Vår vision är att området ska bli hela Stockholms mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. LE

alt
Fastigheten Schönborg 6, kallad S:t Paul, vid korsningen S:t Paulsgatan och Götgatan på Södermalm. Illustration White arkitekter

 

Einar Mattssons ikoniska 1960-talsfastighet i hörnet Götgatan-Sankt Paulsgatan på Södermalms attraktiva huvudstråk får Technopolis som hyresgäst efter totalrenoveringen. Technopolis kommer att hyra 2.700 kvm av fastighetens totalt 3.800 kvm. Technopolis som breddar sig i flera länder har valt att etablera sitt UMA Workspace-koncept i huset. Konceptet som går ut på att erbjuda coworking spaces är ett utmärkt bidrag till det nya sammanhanget S:t Paul, med moderna kontorsarbetsplatser i bästa läge och en ny destination i sig för shopping och restaurangbesök.

 

Utvecklingen av fastigheten S:t Paul på Götgatan 22A genomförs i samarbete med JLL och White Arkitekter. Projektet S:t Paul innefattar en totalrenovering av cirka 3.800 kvm lokaler, varav cirka 2.700 kvm kontor i två plan. Lokalerna färdigställs för preliminär inflyttning under fjärde kvartalet 2019. Utöver lokalrenoveringen byts också stammar och fasad och samtliga 54 hyreslägenheter i huset totalrenoveras.

 

UMA Workspace-konceptet är utformat för att kunna erbjuda coworking-kontor i premiumklassen i centrala lägen med bra kommunikationer, högkvalitativ utrustning och tjänster i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det blir arbetsplatser i öppet kontorslandskap, privata kontor, tillgång till ljudisolerade telefonbås och mötesrum. Interiören i lokalen kommer att präglas av nordiskt ljusa färger och material.

 

– Technopolis som erbjuder premiumkontor har tecknat ett mångårigt kontrakt på en yta om 2.700 kvm S:t Paul kommer i och med det få en kvalitativ och stabil hyresgäst som fortsätter att utveckla området, säger Martin Fors, fastighetschef för Einar Mattsson AB, i en kommentar.

 

Einar Mattsson har i samarbete med JLL och White arkitekter tagit fram ett koncept som ska göra platsen och fastigheten till en destination. Götgatsbacken blir nu, tack vare etableringen av UMA Workspaces en hub för start-ups, frilansare och små som stora företag nära Slussens alla kommunikationer.

 

– Coworking är på stark frammarsch och efterfrågar centrala lägen med bra serviceutbud. I konceptet S:t Paul erbjuds fina lokaler i ett attraktivt läge, utmärkta restauranger och nya ytor för samarbeten och nätverkande, säger Erik Skalin, Head of Agency på JLL.

 

– Vi har lyckats komma över en strategiskt viktig plats för oss. Efter UMA Kungsbron blir detta vårt andra UMA-kontor i Stockholm. Den här typen av lokaler blir en förlängning och komplement till huvudkontoret. Att kunna utnyttja vårt internationella och växande UMA-nätverk och minska de fasta hyresavgifterna är några exempel på UMA:s fördelar som vi vill kunna erbjuda här. Vi ser gärna att fler svenska företag tar del av våra flexibla UMA-medlemskap, säger Niko Pulli, Director Services, på Technopolis.

alt
Fastigheten Ånghammaren 2 om 13.400 kvm i Bäckby industriområde i Västerås ingår i affären mellan Castellum och Stendörren.


Castellum säljer portfölj med åtta fastigheter i Bäckby industriområde, Västerås, till Stendörren. Fastigheterna omfattar totalt 41.500 kvm kontors, lager- och industriytor. Försäljningspriset uppgår till 313 Mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 20 Mkr.
    

Försäljningspriset ligger i nivå med senaste värdering och vid frånträdet den 30 november är den ekonomiska uthyrningsgraden 90 procent och hyresintäkten uppgår till 35 Mkr.
    

– Affären sker i linje med Castellums planerade portföljförflyttning, med avsikt att fortsätta utveckla fastighetsbeståndet och renodla vår portfölj i Västerås, säger Per Gawelin, vd Region Mitt, Castellum.
    

Portföljen består av fastigheterna Blästerugnen 2, Degeln 1, Fallhammaren 1, Gjutjärnet 7, Hjulsmeden 1, Kokillen 1, Lufthammaren 1 och Ånghammaren 2, Västerås.
    

– Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i Västerås där Stendörren bara har en fastighet sedan tidigare och vi strävar att göra kompletteringsförvärv framöver. Västerås är Sveriges sjunde största stad och har ett starkt företagsklimat, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren.
    

– Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås, tillägger Johan Bråkenhielm, transaktionschef Stendörren.

Sida 1 av 792