29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Raffinaderiet 3 i centrala Lund, ska byggas ut med 900 kvm till totalt 5.800 kvm. Foto: Kamikaze Arkitekter

 

 


Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter de lyckade projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3.

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns en äldre fastighet om 4.900 kvm som idag inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021, när befintliga hyresgäster flyttat ut, kommer Wihlborgs att rusta upp fastigheten till toppmoderna kontor. Dessutom kommer en ny huskropp med 900 kvm kontor att tillföras och länkas samman med den befintliga fastigheten. När projektet är färdigställt kommer fastigheten att omfatta 5.800 kvm moderna och miljöcertifierade kontorsytor.

–  Vi har idag inga lediga kontorslokaler i centrala Lund. Nu förbereder vi för varsam utveckling av en historisk fastighet med fina arkitektoniska och kulturella värden där vi kan skapa nya, attraktiva kontorslokaler i direkt anslutning till Lunds centralstation, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Lund är Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) som omfattar 1.900 kvm och färdigställdes 2019 med hyresgäster som LKP, Safeture och Tyréns. Posthornet 1 omfattar 11.000  kvm och färdigställdes 2018 med Folktandvården Skåne som största hyresgäst på 4.900  kvm. Samtliga kontorsytor i både Raffinaderiet 5 och Posthornet 1 är uthyrda.

Även i kvarteret Posthornet har Wihlborgs utvecklingsmöjligheter. En ny detaljplan medger nybyggnation av ytterligare 10.000 kvm kontor.

– Första steget är utvecklingen av Raffinaderiet 3, men vi förbereder också för nästa etapp av Posthornet för att vara redo när marknadsförutsättningarna är rätt. Vi befinner oss förstås i ett mycket speciellt läge just nu, men vi är övertygade om att det även framåt kommer att finnas efterfrågan på centrala kontorslokaler på stationsnära läge, säger Ulrika Hallengren.

 

 

 


 

 

 


Stockholm står i vanliga fall för 25 procent av antalet sysselsatta i riket. Men nu ser vi att 50 procent av alla varsel och 30 procent av alla permitteringar i Sverige sker i Stockholm, sa Anna König Jerlmyr, finansborgarråd för Stockholm, under en pressträff torsdagen den 14 maj.

 

 

 

 

Stockholms län bedöms nu befinna sig i en recession. Konjunkturen ligger på en historiskt låg nivå och saknar jämförelse med tidigare kriser, sa Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, som tillsammans finansregionråd Irene Svenonius för Region Stockholm och landshövding Sven-Erik Österberg för Länsstyrelsen i Stockholms län, höll en pressträff under torsdagen.

Anna König Jerlmyr
betonade under pressträffen hur hårt pandemin slagit, och hon konstaterade att situationen är ”värre än it-bubblan år 2001 och finanskrisen år 2008” och att ”Stockholm befinner sig i en recession”.

Mest utsatt är tjänstesektorn där sex av tio företag ser dramatiska nedskärningar framför sig.

– Stockholm står i vanliga fall för 25 procent av antalet sysselsatta i riket. Men nu ser vi att 50 procent av alla varsel och 30 procent av alla permitteringar i Sverige sker i Stockholm. Det här är en mycket allvarlig situation. Inte bara har Stockholmsregionen blivit först och mest drabbad av virusspridningen utan det gäller också de ekonomiska konsekvenserna, säger Anna König Jerlmyr, som befarar att arbetslösheten kan komma att stiga till 13,5 procent nästa år.

 

 

 


 

 

 


Slakthusområdet är under omvandling från industriområde till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Totalt planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt nya skolor.

 


John Mattson Fastighetsföretagen AB har tecknat avtal om att tillsammans med samarbetspartnern LaTERRE förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad. Förvärvet sker genom bolagsaffär och finansieras genom en kombination av banklån och egna medel. Säljare är Mårtenssons partiaffär AB. Tillträde sker under juli 2020.

John Mattson har avtalat om att förvärva de tre tomträtterna Hjälpslaktaren 1, Hjälpslaktaren 2 samt Hjälpslaktaren 8. Förvärvet omfattar totalt cirka 6.800 kvm uthyrbar yta, fullt uthyrt till olika hyresgäster med ett årligt hyresvärde om cirka 4,8 Mkr. Säljarens bolag kvarstår som största hyresgäst. Tomträtterna är belägna i ett attraktivt läge i det expansiva Slakthusområdet, i anslutning till den blivande tunnelbaneuppgången i området.

På tomträtterna planerar John Mattson och LaTERRE att tillsammans driva detaljplan med avsikt att utveckla nya bostäder och arbetsplatser. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2022.

John Mattson har sedan tidigare drygt 2.800 hyresbostäder belägna på Lidingö och i Sollentuna. En del i bolagets tillväxtstrategi är att etablera sig i fler kommuner i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. LaTERRE är en fastighetsutvecklare som sedan tidigare driver projekt i Slakthusområdet.

– Projektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Slakthusområdet är under omvandling från industriområde till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Totalt planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt nya skolor. 

  

 

 


Isku Center i finska Lahti, omfattande 67.500 kvm, genomgick en stor uppgradering under år 2018.

 

 


Catella har agerat som finansiell rådgivare vid arrangemanget i en finansiering för det nya IKU Center i Lahti. Det betyder att Catella har varit finansiell rådgivare åt fastighetsägaren M19 Invest Ky i en juniorfinansiering om 15 MEUR, som en del av refinansieringen av Isku Center.

Den första delen av Isku Center stod färdig 1958 och därefter har byggnaden byggts ut i flera faser. Efter avslutandet av ett storskaligt förändringsarbete av byggnaden år 2018 består Isku Center idag av huvudsakligen moderna utbildnings-, kontors-, restaurang-, lager- och industrilokaler.


Den uthyrningsbara yta i Isku Center är 67.500 kvm, och dess största hyresgäster är LAB University of Applied Sciences och inredningskedjan Isku, som har sitt huvudkontor i byggnaden.

 

 

 


torsdag, 14 maj 2020 13:18

Fortfarande förlust för SSM

 

 

 


Mattias Lundgren, vd för SSM.

 

 

 

För första kvartalet 2020 redovisar SSM en förlust efter skatt till -8,5 Mkr (-19,9). Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 Mkr (15,4), varav 35,8 Mkr avsågs intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf. Rörelseresultat förbättrades till 0,8 Mkr (-12,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 6,6 Mkr respektive 6,4 Mkr.


Under perioden teckandes avtal om försäljning av hälften av aktierna i hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters respektive samarbete avseende bostadsrättsprojektet Järnet i Bromma, till ett sammanlagt belopp om 34,0 Mkr varav 0,5 Mkr har tillförts bolaget under kvartalet, även en avsiktsförklaring har teckants om en försäljning av JV-projektet Tellus Towers.

Bolagets utestående obligationslån som motsvarar 369,0 Mkr förlängdes med två år, fram till maj 2022. Amortering avses ske med minst 161,4 Mkr under 2020.

Bolagets finanschef Ola Persson tillträdde rollen som CFO den 1 mars 2020 och affärsutvecklingschef Erik Lemaitre, tillika medlem av koncernledningen, lämnade bolaget i april.

Efter rapportperikoden har SSMs företrädesemission om 157,0 Mkr fulltecknats i början av april 2020, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Antalet aktier och röster ökade med drygt 19,5 miljoner. Utspädningseffekten uppgick till 33,3 procent.

Bostadsrättsprojektet Täby Market har återlämnats till Täby kommun av kommersiella skäl och cirka 8,7 Mkr i erlagd handpenning kommer återbetalas till SSM under Q2 2020.

Till följd av SSMs omställning till utveckling av hyresrättsprojekt avser bolaget att minska antalet medarbetare inom marknads- och säljorganisationen. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 Mkr och belastar Q2 2020 med cirka 3,3 Mkr i omstruktureringskostnader. Som en konsekvens av att covid-19 påverkat marknadsförutsättningarna avser SSM även införa korttidsarbete för delar av bolagets verksamhet.

I balansen minskade de totala tillgångarna till 938,6 Mkr (1.350,2) samtidigt som de totala skulderna minskade till 627,7 Mkr (603,5) vilket innebar att det egna kapitalet sjönk till 310,6 Mkr (746,7).


SSM hade den 31 mars 2020 cirka 4.500 byggrätter i bolagets projektportfölj, vilket medfört intresse från Amasten och Samhällsbyggnadsbolaget som blivit stora ägare i SSM. Se länk Amasten. Se länk SBB.

 

I rapporten säger vd Mattias Lundgren:

 

– SSMs finansiella ställning har stärkts under inledningen av 2020, dels genom att bolagets förträdesemission fulltecknades, varvid 157,0 MSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget, dels genom att bolagets utestående obligationslån förlängdes med två års löptid, fram till maj 2022.

 

– SSM har idag en projektportfölj som ger god möjlighet till framtida värdeskapande och en stärkt finansiell ställning. Betydelsen av stabilitet i såväl projekt som finanser har blivit ännu tydligare när pandemin covid-19 slog till med kraft i mars 2020. SSMs pågående projekt i produktion påverkas i dagsläget inte i någon större utsträckning.

 

– Även om efterfrågan på bostäder dämpas till följd av osäkerhet kring konjunktur och arbetslöshet, är min bedömning att bostadsmarknaden i Storstockholm fortsatt kommer att präglas av bostadsbrist och att SSMs projekt väl matchar de behov och den efterfrågan som finns när osäkerheten avtar.

 

 

 


 

 

 

 


Rekryteringen av Malin Silversvala, före detta Biehl, (bilden), innebär att hon anställts som Head of Property Management för Savills, Sverige. Malin Silversvala, som tidigare har arbetat på Savills mellan 2010 och 2015, tillträder tjänsten den 1 juli 2020.

Malin Silversvala
har mer än 15 års erfarenhet från branschen och kommer närmast från egen verksamhet. Dessförinnan har hon arbetat som Head of Property Management på CBRE och Asset Manager på ICA Fastigheter.

– Malin har många års erfarenhet av fastighetsförvaltning och har arbetat för några av de största fastighetsbolagen i Sverige. Vi är mycket glada över att hon är tillbaka på Savills för att tillsammans med våra kollegor arbeta med att stärka och vidareutveckla vår förvaltningsverksamhet till fördel för våra kunder, säger Niklas Samuelsson, vd Savills Sverige.

 

 

 


Nya Gondolen beräknas öppna i augusti 2022 i lokaler om drygt 1.100 kvm. Utöver klassiska Gondolen kommer Eriks att öppna ytterligare en restaurang i fastigheten, denna gång ett helt nytt koncept som följer visionen med ett taklandskap på Katarinahuset.

 

 

 

I veckan blev det klart att Atrium Ljungberg tecknat nytt hyresavtal med Eriks Restauranger i Katarinahuset, Slussen. Avtalet omfattar drygt 1.100 kvm som kommer att fördelas på två olika restauranger. Nya Gondolen beräknas öppna i augusti 2022.

I maj 2020 stänger anrika Eriks Gondolen i Katarinahuset i Slussen. Hela fastigheten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation. Under ombyggnadstiden genomförs ett konceptarbete för Gondolen som kommer att öppna i ny tappning. Gästerna kommer dock att känna igen klassiska Gondolen då många av favoriterna kommer att finnas kvar.

Utöver klassiska Gondolen kommer restaurangkoncernen i november 2022 att öppna ytterligare en restaurang i fastigheten, denna gång ett helt nytt koncept som följer visionen med ett taklandskap på Katarinahuset. Atrium Ljungberg planerar i samband med öppningen av huset att tillgängliggöra takterrasserna för allmänheten med tillträde via både Katarinahissen och Mosebacke.

– Det känns roligt att inte bara kunna återöppna Gondolen utan att även få möjlighet att starta ett helt nytt restaurangkoncept i Katarinahuset. Vi ser verkligen fram emot en framtid på Slussen som kommer att bli en helt ny mötesplats i Stockholm, säger Anna Lallerstedt, vd för och ägare till Eriks Restauranger.

– Vi är väldigt glada över det fortsatta samarbetet med Anna Lallerstedt. Gondolen är en av Stockholms mest kända och anrika restauranger och en viktig del i utvecklingen av Katarinahuset och hela Slussen, säger Annica Ånäs, vd  för Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg förvärvade Katarinahuset 2018 i en bytesaffär med Folksam. Se länk. I mars 2020 fattades beslut om att starta ett ombyggnadsprojekt och under våren tomställs huset för att möjliggöra rivningsarbeten. Avtalet med Eriks Restauranger är ett första steg i utvecklingen av Katarinahuset som efter ombyggnaden kommer att innehålla moderna kontor med en unik utsikt, hotell och flera restauranger. Renoveringsarbetet beräknas vara klart i sin helhet under första kvartalet 2023 och investeringen uppgår till 980 Mkr.

Hyresavtalet med Eriks Restauranger är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.


  

 

 


MQ Marqet i Westfield Mall of Scandinavia i Solna. Foto: EPIC

 

 


 


Butikskedjan MQ, numer MQ Marqet, gjorde konkurs den 16 april. Under torsdagen den 6 maj köpte den gamla ägaren Mats Qviberg tillbaka koncernen från konkursboet, se länk, och samtliga 119 butiker öppnade under lördagen den 9 maj.  Men flera av kedjans 119 butiker hann dock knappt öppna innan de beordrades att stänga igen. I måndags kom de första beskeden från ledningen om vilka butiker man valt att satsa på och vissa som skulle stänga.

Nu pågår utredningar och nya beslut från MQ:s ledning vilka butiker man valt att satsa på och vilka som kommer att stängas. Medan somliga orter redan fått besked pågår diskussionerna fortfarande på andra andra håll. MQ säger nu, enligt tidningen Market, att minst 30 butiker kommer att stänga, eventuellt blir det fler.

De butiker som får stänga finns i Oskarshamn, Jönköping city, Asecs, Jönköping, Tuna Park, Eskilstuna, Trelleborg, Höllviken, Elins Esplanad, Skara. Borås city, Sölvesborg, Ystad, Varberg, Hallarna, Halmsta, Kungsmässan, Kungsbacka, Grand Samarkand, Växjö, Storgatan, Växjö, C4, Kristianstad samt i Hässleholm,

MQ satsar mer på ett nytt konceptet, vilket innebär mer fokus på e-handel, vilket innebär att antalet fysiska butiker kommer att reduceras stort.


 

 

  

 

 

 


Heimstaden Bostad har vid en bolagsstämma  valt nya styrelseledamöter och samtidigt beslutat att öka bolagets finansiella styrka genom en nyemission om cirka 5,6 Mdr kr. Bolaget har valt tre nya styrelseledamöter, däribland en oberoende ordförande som är Casper von Koskull (bilden), tidigare vd för Nordea.

Casper von Koskull
har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Helsingfors. Han har bred internationell arbetslivserfarenhet från finanssektorn, bland annat anställning hos Goldman Sachs i London, och han var sedan 2010 anställd av Nordea och under åren 2015-2019 som vd och koncernchef.

– Jag är glad och stolt över att bli tillfrågad om att gå med i Heimstaden Bostad som oberoende styrelseordförande. Efter många år med en imponerande tillväxt är Heimstaden Bostad en ledande europeisk aktör inom fastighetsbranschen. Jag ser fram emot att vara med och utveckla företaget ytterligare, säger Heimstadens nye ordförande Casper von Koskull.

Axel Brändström, chef för Real Assets Investments  på Alecta, och Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden, utses till nya styrelseledamöter. Axel Brändström ersätter Ramsey Brufer.

– Med Casper von Koskull, Katarina Skalare och Axel Brändström med i styrelsen har vi en mycket kompetent och komplett styrelse. Caspers breda erfarenhet kommer att vara viktig för att utveckla vårt företag ytterligare och Katarinas deltagande säkerställer att social och miljömässig hållbarhet blir en ännu viktigare del av affärsbesluten i framtiden. Vi tackar Frans Heijbel för hans tid som ordförande och ser fram emot hans fortsatta aktiva roll i styrelsen, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

– Ramsey Brufer har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och med sin stora erfarenhet från att arbeta i styrelserum har han lagt till en hel del struktur och effektivitet i styrelserumsuppgifterna i Heimstaden Bostad. Vi önskar Ramsey lycka till med alla sina andra uppdrag, säger Patrik Hall.

Styrelsen i Hemstaden består nu av 11 personer: Casper von Koskull, styrelsens ordförande (oberoende), Frans Heijbel (Alecta), Axel Brändström (Alecta), Magnus Nordholm (Heimstaden), Katarina Skalare (Heimstaden), Karmen Mandic (Heimstaden), Erik Glaesel (Heimstaden), John Giverholt (Heimstaden), Stefan Attefall (Heimstaden), Christer Franzén (Ericssons Pensionsstiftelse) och Birgitta Stenmark (Folksam Group/KPA Pension).


 

 

 


NCC har färdigställt tre bostadstorn med 166 lägenheter i  Aalborg på Nordjylland åt byggherren Aberdeen Standard Investments.

 

 

 

De högsta bostadstornet är 66 meter högt. Alla lägenheter har balkong.

 


NCC har färdigställt tre bostadstorn åt Aberdeen Standard Investments, som kallas Horisonten i Aalborg nära Nørresundby, som blir Nordjyllands högsta byggnader och nya landmärken i staden. De upp till 66 meter höga tornen innehåller 166 lägenheter, varav den största omfattar hela 236 kvm.  NCC sålde en stor del av lägenheterna under byggtiden åt Aberdeen Standard Investments.

– Det är med viss stolthet vi överlämnar Horisonten till de framtida invånarna. Vi har haft en riktigt bra byggprocess med alla parter, och längs vägen utsågs projektet till och med till Danmarks finaste byggplats. Det har skett en konstruktiv dialog och utarbetad planering med byggherren Aberdeen Standard Investments, säger Kasper Knudsen, projektledare på NCC.

NCC har varit en entreprenör för Horisonten, som byggstartades i december 2017. Horisonten färdigställdes en månad före utsatt tid. Redan i startfasen optimerades arbetsprocesserna för att öka produktionshastigheten.

Horisonten, som har formgetts av Arkitema, innehåller 166 lågenergilägenheter.
Lägenheterna är från 1 rok om 49 kvm och upp till 5 rok om drygt 200 kvm. Horisonten har en takvåning om 236 kvm med en takterrass om 379 kvm och ett orangeri om 40 kvm..

Alla lägenheter har balkong. På gatunivå etableras kaféer.