29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Hälsobyggnaden Curanten kommer att omfatta totalt 11.500 kvm och öppnar för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station. Illustration: Walk the Room/Atrium Ljungberg

 

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med KRY som väljer Sickla när de nu expanderar fysiskt. Vårdcentralen planeras i det nya hälsohuset Curanten som byggs strax intill Sickla station.

KRY har sedan tidigare vårdcentraler på andra platser i Sverige och växer nu även i region Stockholm. Curanten i Sickla är en av de första platserna som KRY väljer för sina fysiska etableringar i Stockholm.

 

Cushman & Wakefield har bistått KRY i denna etablering och bistår KRY i deras etableringar i Stockholmsområdet.

 

– Vi på KRY vill erbjuda en mer tillgänglig vård för de som behöver det, oavsett om det kräver en digital eller en fysisk vårdkontakt. Vår ambition är att våra vårdcentraler ska vara lätta att nå med kollektivtrafiken och vi ser fram emot att öppna i Curanten i Sickla, säger Nadine Gerson Flam, regionchef för Stockholm på KRY.

Idén med Curanten är att under ett och samma tak kunna erbjuda ett brett utbud av vård och förebyggande hälsoinsatser med hög tillgänglighet. Curanten kommer att omfatta totalt 11.500 kvm och öppnar för besökare under hösten 2020. Byggnaden är belägen strax intill Sickla station och är lätt att nå med både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

– Vår ambition är att skapa ett nav i Sickla där människor kan få tillgång till olika sorters vård på samma ställe. I Curanten samlar vi aktörer som är framstående inom sitt specifika område för att möjliggöra för synergier mellan de olika verksamheterna. Sickla växer kraftigt och det byggs både bostäder och nya kontorsarbetsplatser i området. Detta kommer att resultera i en ökad efterfrågan på god vård och där ser vi att Curanten kommer att fylla en viktig funktion, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.

Hyresavtalet med KRY är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

 

 

 


 

 

 


Vy korsningen Lindhagensgatan(Nordenflychtsvägen. Illustration: Tengbom. Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet för Hornsbergskvarteren. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem, Ikano Bostad samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

 

 

 

 

Kommunfullmäktige fattade den 25 maj ett beslut om att anta en detaljplan för Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen. Detaljplanen syftar till att fullfölja programmet för området genom att bygga ut stenstaden i en modernare tappning. Det görs genom att den gamla bussdepån omvandlas till integrerade stadskvarter med bostäder, kontor, idrott och service. Syftet är också att bevara och utveckla Kristinebergs idrottsplats, samt att skapa en nyanlagd park som blir en del av Kristinebergs Slottspark.

Det är flera byggaktörer som är involverade i projektet för Hornsbergskvarteren. Skanska Fastigheter bygger kontor och hotell. Skanska Nya Hem, Ikano Bostad samt Borätt/Seniorgården bygger bostäder. Familjebostäder bygger bostäder och LSS-boende. Stockholm parkering bygger parkeringshuset och Fastighetskontoret bygger idrottsanläggningen.

– Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som syftar till att omvandla ett område som i dag domineras av en bussdepå, till ett funktionsblandat stadsområde. Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Planförslaget innehåller fyra bostadskvarter med cirka 890 lägenheter och två förskolor om totalt 10 avdelningar, två kontorskvarter, ett hotellkvarter och ett kvarter med en idrottsanläggning. Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan. Här placeras även en sopsugsterminal och tryckstegningsstation. Planförslaget omfattar delar av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

– Den nya bebyggelsen ska uppföras enligt stenstadens traditionella skala och täthet med blandad användning av bostäder, arbetsplatser och service. Aktiva bottenvåningar skapar en levande stadsmiljö och ger ögon på gatan och som bidrar till att öka tryggheten i området. Den föreslagna kontorsytan utgör ett betydande tillskott av arbetsplatser i ett attraktivt område på kontorsmarknaden. Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, bibehålls och stärks. Planen bidar också till att kopplingarna till omkringliggande områden stärks och att nya offentliga platser tillskapas. Planförslaget medger en tät struktur och en hög exploatering varför allmänna ytor såväl som bebyggelse och gårdsytor ska ha hög kvalité gällande gestaltning och materialval. För att säkerställa detta ställer detaljplanen krav på kvarterens volymhantering och utformning och ett gestaltningsprogram har även tagits fram, avslutar Joakim Larsson.

 

  

 

 


Sveafastigheter har i samarbete med White arkitekter utvecklat ett förslag för särskilt boende för äldre vid Gårdsjö strand i centrala Flen. Illustration: White arkitekter

 

 

 


Med hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter markanvisning för särskilt boende för äldre, gruppbostad och lägenheter intill natursköna Gårdsjö strand i centrala Flen. Sveafastigheter har i samarbete med White arkitekter utvecklat ett förslag för särskilt boende för äldre vid Gårdsjö strand i centrala Flen. Med hållbarhet och god arkitektur i fokus samspelar äldreboendet med såväl närheten till vattnet och strandpromenaden som med den omgivande gatunära bebyggelsen.

I markanvisningen ingår äldreboende med 69 lägenheter, gruppbostad samt i ett första skede 50 bostäder. Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av lägenheter i Flen.

Här kan människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer, promenadavstånd till centralstationen och pendlingsavstånd på mindre än en timme till Stockholm. Med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts kommer bostäderna att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området.

Preliminär byggstart blir årsskiftet 2021–2022. Äldreboendet vid Gårdsjö strand i Flen blir Sveafastigheters tredje äldreboende och kommer drivas av Flens kommun. Två äldreboenden byggs just nu: ett i Upplands Väsby tillsammans med Silver Life samt ett i Kalmar tillsammans med Vardaga.

– Vi är väldigt glada att Flens kommun har utsett oss till vinnare i markanvisningstävlingen. Vårt förslag har fokus på platsens unika förutsättningar, god arkitektur med ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande och egen förvaltning. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Flens kommun i utveckling av staden, säger Carl Auer, affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på Sveafastigheter.


Ann-Charlotte Munter
, kommunstyrelsens ordförande i Flen välkomnar det nya äldreboendet och bostäderna. Hon säger:

– Ett nytt modernt äldreboende och nya bostäder med god arkitektur på Flens vackraste plats är mycket efterlängtad här i Flen. Det är en glädje att äntligen kunna erbjuda de som behöver den här typen av lägenheter inom kommunens gränser

 

 


 

 

 


Den nya logistikparken i Sundsvall är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Illustration: Ramboll.

 

 

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till Tunadalshamnen. Beställare är Sundsvall Logistikpark AB och kontraktssumman uppgår till 734 Mkr.

Logistikparken är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor. Kombiterminalen innebär att näringslivet kan nyttja effektiva och miljöanpassade transporter till och från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 meter. Den nya terminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad.

– Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Ramboll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab.

– Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt känns väldigt spännande. Nu är vi redo för nästa fas i projektet och med den nya logistikparken får näringslivet tillgång till hållbara och effektiva transporter, säger logistikparkens vd Sven Magnusson.

Logistikparken kommer att vara den första som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig mer än vad lagen kräver gällande hållbarhetsfrågor.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas vara klart under 2024. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet. 

 

 


Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år i Skellefteå. Därför har Skellefteå kommun uppdaterar den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Målsättningen är att de 500 lägenheterna som Skebo köper av Lindbäcks ska vara färdigställda senast år 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

 

 


Skebo förvärvar tre kvarter med totalt 500 lägenheter. Det gäller fastigheter i kvarteren Frigg, Balder samt Lejongapet på Getberget i centrala Skellefteå. Köpesumman är cirka 900 Mkr.  Säljare är Lindbäcks Fastigheter som har haft Pangea som rådgivare.

– Skellefteå expanderar och det här förvärvet är ett krafttag från Skebos sida. Som ledande samhällsbyggare vill vi fortsätta att ligga i framkant med att utveckla Skellefteås bostadsförsörjning, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon.

Målsättningen är att all inflyttning ska vara gjord senast 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

– Det är en satsning som ger ett fint tillskott av bostäder i Skellefteå. Vi kommer samtidigt att fortsätta bygga ännu fler bostäder på olika områden för att möta den stora efterfrågan som finns på hyresrätter i och med Northvolts etablering och andra etableringar, säger Skebos vd Åsa Andersson.

– Vi får anledning att återkomma med fördjupad information under senhösten. Det här är en stor bostadssatsning som ligger i tiden. Nya lägenheter, byggda i trä, tillförs på attraktiva områden, säger Åsa Andersson.

Skebo och Lindbäcks har tecknat avtal och affären genomförs under förutsättning att Lindbäcks styrelse och Skellefteås kommunfullmäktige godkänner den. Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5.350 lägenheter och ett antal lokaler.

 

 

 


 

 

 


Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

 


 

 

 

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Region Väster-norrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60. Köpet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 106 Mkr. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2020. Offentliga Hus samarbetar i denna transaktion med en lokal partner för utveckling av fastigheten och uthyrning av vakanta ytor. Avtalet är villkorat av att regionfullmäktige godkänner försäljningen vid sitt möte i juni.

Fastigheten innehåller drygt 26.000 kvm lokalyta för vård- och omsorgsverksamhet omfattande primärvård, specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Region Västernorrland är den dominerande hyresgästen och hyr cirka 14.000 kvm med en genomsnittlig återstående kontraktslängd överstigande 10 år. Årshyresvärdet i fastigheten uppgår för närvarande till cirka 17 Mkr.

– Denna välskötta fastighet utgör en regional vårdhub i en regionsstad och motsvarar på alla sätt vår strategi att växa med bra samhällsfastigheter i svenska tillväxtregioner. Vi ser med tillförsikt fram emot att under många år framöver utveckla fastigheten och i samarbete med regionen och privata aktörer erbjuda Härnösands innevånare välfärdstjänster av hög klass, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

– Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Region Västernorrland och ser goda möjligheter att framöver komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknade vårdfastigheter. Förvärvet av denna samhällsfastighet stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare, och den kommer generera stabila kassaflöden under många år framöver, säger Johan Bråkenhielm, COO för Offentliga Hus.

Svefa har varit säljarens rådgivare i denna transaktion.

 

 

 

 


 

 

 


I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi i Göteborg.

 

 

 

 

 

Redan våren 2016 förvärvade det finska fastighetsbolaget Technopolis, som är specialiserade på smarta kontorslösningar i Norra Europa, fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi. Säljare var Niam.

 

Planen har hela tiden varit att förvandla fastigheten till ett modernt attraktivt företagscampus med en uppsjö av service och smarta lösningar för att underlätta kundernas affärsverksamhet. Fyra år senare är avtalet med den största kunden Telia äntligen på plats, vilket möjliggör att skrida planerna till verket.

 

– Allting går enligt plan, det har bara tagit mycket längre tid än det från början var tänk. Nu ser vi fram emot att också välkomna nya kunder till vårt campus, säger Johan Herner, Business Unit Director för Technopolis Sverige.

Planen för den stora fastigheten har hela tiden varit att implementera samma framgångsrika koncept som Technopolis har på sina andra företagscampus internationellt. Nu blir det äntligen verklighet. Det nya, långsiktiga, avtalet med Telia gör att Technopolis kan behålla en viktig kund och samtidigt leverera på sitt varumärkeslöfte.

– För det första är det glädjande att vi får behålla Telia som kund och ett ankare i fastigheten. Det är precis den typen av kund vi vill ha och som kommer vara otroligt viktig för att göra vårt campus både affärsdrivande och attraktivt för andra kunder. Samtidigt skapas nu möjligheten att äntligen omvandla fastigheten till ett riktigt Technopoliscampus, säger Johan Herner.

I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten. Byggnadernas unika förutsättningar ska tas tillvara och såväl teknik som volymer kommer att uppgraderas för att svara upp mot de krav som företag idag har på moderna, flexibla och hållbara kontor. Utöver Telia inrymmer fastigheten idag bolag som Fujitsu, Asics och SOTI, men Technopolis har plats för många fler.

– Vårt campus ligger på bästa läge såväl i förhållande till infrastruktur som till centrum för att vara en attraktiv arbetsplats i en Göteborgsregion på frammarsch. Därtill är fundamentet i Technoplis koncept att erbjuda en servicenivå som ligger långt utöver det man kan förvänta sig av sin hyresvärd, oavsett om det handlar om receptionstjänster, mötesmöjligheter, smart arbetsplatsdesign eller gym- och friskvårdsfaciliteter, avslutar Johan Herner


 

 


måndag, 25 maj 2020 11:25

Malin Lundgren, ny HR-direktör i JM

 

 

 

 


Rekryteringen av Malin Lundgren (bilden) innebär att hon har utsetts till ny HR-direktör i JM. Hon får ansvaret att leda koncernens HR-organisation. Hon tillträder tjänsten senast den 19 november 2020 och hon kommer att ingå i JMs koncernledning.

Malin Lundgren
har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala universitet och hon kommer närmast från en tjänst på Klövern där hon varit HR-chef i två år. Dessförinnan har hon erfarenhet av olika HR-roller från Bonava Sverige och NCC i 18 år.

– Malin kommer att vara en stor tillgång för JM med sin breda erfarenhet och kunskap inom både HR och byggbranschen, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. I en verksamhet som vår, där medarbetarnas engagemang och kompetens står i fokus, har HR-frågorna oerhört stor betydelse för vår framgång. Med sin bakgrund kommer hon att kunna axla ansvaret väl och fortsätta utvecklingen av det viktiga HR-arbetet på JM.

 

 

 

 


Rekryteringen av Erik Lemaitre (bilden) som ny affärsutvecklingschef för K2A blev klar i februari år, då han lämnade koncernledning i SSM.

Erik Lemaitre
tillträder nu tjänsten som affärsutvecklingschef för K2A och han kommer att ingå i ledningsgruppen. Han är utbildad byggekonom från Ecole Saint Lambert i Paris och han har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling. Erik Lemaitre  kommer närmast från en liknande tjänst inom SSM Bygg & Fastighets AB och han har dessförinnan arbetat som affärsutvecklare och projektledare inom NCC samt Nexity som är Frankrikes främsta byggbolag.

– K2A är i en expansiv fas och vi ser fram emot att, tillsammans med Erik Lemaitre, utveckla K2A:s byggrättsportfölj med fokus på miljövänliga bostäder. Erik har gedigen kunskap och erfarenhet av affärsutveckling och projektledning inom fastighetsbranschen och vi vill hälsa honom välkommen, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

 

 

 


Ingen vet hur prisutvecklingen kommer vara i Barkarby som står inför en stor förändring i Järfälla kommun. Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.

 

 

 

När Sverige sätts i karantän i tre månader, medför det enligt Handelsbankens bedömning en halvering av BNP under denna period, samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden.  Handelsbanken upprepar nu i en rapport att bostadspriserna kan falla 20 procent vid en utdragen kris och en stigande arbetslöshet.

Samtidigt som statistik från bostadsmarknaden har pekat både på stillastående bostadspriser och på en nedåtgående utveckling i april. Siffror från Valueguard visade att bostadspriserna sjönk i april – 3,4 procent för bostadsrätter och 1,1 procent för villor. Även om inledningen av maj visade på en viss återhämtning räknar Handelsbanken med att trenden för bostadspriserna fortsatt är negativ.

Handelsbankens prognos är att bostadspriserna i år sjunker omkring tio procent, beräknat från pristoppen i början av året. Men blir krisen väldigt utdragen kan det bli ett mycket djupare prisfall än så. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse, men också hur mycket av osäkerheten kring konjunkturutvecklingen som biter sig fast hos människor.

– Mycket är högst osäkert, men i ett scenario där arbetslösheten stiger upp emot 15 procent räknar vi med att bostadspriserna skulle falla med 20 procent, säger Christina Nyman, samtidigt som hon poängterar att fallet sker från en relativt hög nivå.


– Vi ser fortfarande framför oss att aktiviteten då kommer att vara lägre än normalt och det betyder att arbetslösheten kommer att vara högre. Tittar man på bostäder, byggande och fastighetsmarknaden generellt tror vi att det är andra halvåret som blir utmanande, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.