29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


En av de sex fastigheterna som Cromvell säljer till EAB Group (Elite Alfred Berg) och som ligger i Helsingfors.

 

 


Cromwell Property Group säljer en portfölj med 6 tillgångar, inklusive fyra kontorsbyggnader och två obebyggda tomter i Helsingfors huvudstadsområde, till en fond som förvaltas av noterade  EAB Group (Elite Alfred Berg). Fastigheterna var en del av Henry-portföljen, som Cromwell förvärvade tillsammans med Goldman Sachs i juni 2018.

Fastigheterna innehåller långsiktiga bostadsutvecklingsmöjligheter. Två av byggnaderna och två obebyggda tomter ligger i Kera-regionen i Esbo utanför Helsingfors. De övriga tillgångarna finns i Pitäjänmäki (Helsingfors) och Matinkylä (Espoo). Alla fastigheter ligger i det mest befolkade området i Finland med goda transportförbindelser och jobbmöjligheter.

Eppu Pesonen
, kapitalförvaltare på Cromwell Property Group i Finland, säger:
– Försäljningen av denna portfölj visar vår förmåga och vilja att genomföra transaktioner trots de extraordinära globala omständigheter som orsakats av den pågående COVID-19-pandemin.

Han fortsätter:
– Efter denna försäljning, som avslutades enligt vår strategiska affärsplan, kommer vi att fortsätta att fokusera på våra mervärdesinitiativ och utvecklingen av de återstående tillgångarna i portföljen. Även om den nuvarande pandemin sannolikt kommer att minska den totala marknadsaktiviteten kommer vi att fortsätta att övervaka marknaderna noga och genomföra avyttringar och förvärv i enlighet med våra strategiska initiativ.


 

 

 

 


Skanska Nya Hem ska tydliggöra sin hållbarhetsprofil och tillsättningen av Camilla Fredman Svensson (bilden) är ett led i att stärka både varumärkesarbetet och dialogen med omvärlden. Hon tillträder sin nya roll 1 juni 2020.

Camilla Fredman Svensson
har en bred erfarenhet av kommunikationsarbete och har arbetat på Skanska sedan 2015, senast i rollen som chef för Public Affairs.

Samtliga bostäder från Skanska är redan i dag miljöcertifierade och utgångspunkten är att det ska vara enkelt för kunderna att leva hållbart. Marknads- och kommunikationschefen kommer ha en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av varumärket.

– Vi måste särskilja vårt erbjudande och motivera varför ett hållbart hem från Skanska är bättre än konkurrenternas erbjudanden. Vi ser att bostadsköpare fortfarande har svårt att navigera rätt bland utbudet, säger Camilla Fredman Svensson.

– För att nå vårt mål om klimatneutralitet 2045 måste bostadsutvecklingen styras i en mer hållbar riktning. Camilla kommer spela en viktig roll i att tydliggöra fördelarna med hållbara bostäder för våra kunder och stärka dialogen med omvärlden kring behovet av reformer på bostadsmarknaden, säger Mikael Matts, vice vd för Skanska Sverige.

Camilla Fredman Svensson arbetar i dag som chef för Public Affairs, Skanska AB. Hon har en magisterexamen inom statsvetenskap i grunden. Hon har tidigare arbetat som pressekreterare och politisk handläggare hos Liberalerna samt rådgivare åt Sveriges EU-kommissionär. Hon tillträder sin nya tjänst 1 juni 2020.

 

 

 


Rikshem säljer 13 fastigheter med 883 bostäder till Niam i Östersund. En av de sålda fastigheterna ligger på Odenskogsvägen i Odensala (bilden).

 

 


Rikshem säljer 883 lägenheter i Östersund till Niam. Försäljningen omfattar totalt cirka 62.500 kvm fördelat över 13 bostadsfastigheter i Torvalla, Odensala och centrala Östersund.

Rikshem etablerade sig i Östersund 2016 och är en av stadens största privata fastighetsägare. Nu säljer bolaget en del av sitt bestånd till Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare, men fortsätter att vara en aktiv fastighetsägare i Östersund. I och med försäljningen har Rikshem kvar cirka 2.000 lägenheter i Östersund. Nyligen färdigställde Rikshem sin första nyproduktion i staden och bolaget tittar även på möjligheterna för att bygga fler lägenheter.

– Rikshem har ett stort bestånd i Östersund och det kommer vi ha även fortsättningsvis. Vi vill nu fokusera mer på att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter i Östersund och på så sätt vara med och bidra till stadens utveckling, säger Anna-Karin Eriksson, regionchef på Rikshem.

– Östersund är en stad med mycket goda framtidsutsikter. Vi tar över ett välskött bestånd som vi ser fram emot att förvalta och utveckla vidare, säger Fredrik Jonsson, vd för Niam.

Fem av fastigheterna som omfattas av försäljningen ligger i Torvalla, två i Odensala och sex i centrala Östersund. Rikshem frånträder fastigheterna i månadsskiftet augusti/september 2020.


 


 

 

 Peab har under tio år ansvarat för driften av Ängelholm Helsingborg Airport och under de senaste åren har Peab meddelat att bolaget långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion.  Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett antal kommuner i Nordvästra Skåne om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för det.

 

 


Passagerarantalet på Ängelholm Helsingborg Airport har successivt minskat under de senaste åren och när coronapandemin slog till blev läget akut med en dramatisk nedgång i flygtrafiken. Då flygplatsen inom överskådlig tid inte kommer att generera några intäkter måste kostnaderna minimeras och därför lägger Peab driften ner av flygplatsen tills vidare.

 

– Det är fruktansvärt tungt att säga upp 40 medarbetare, inklusive mig själv. Flygplatsen betyder mycket för hela regionen men utan några inkomster alls sedan ett par månader tillbaks så går det inte att fortsätta driva den verksamheten, säger vd Christian Ziese till SVT.

 

Personalen sägs upp idag men på grund av uppsägningstiderna kommer flygplatsen kunna hålla öppet under sommaren. Till hösten upphör all flygverksamhet.

 

Peab har långt framskridna och konstruktiva diskussioner med ett antal kommuner i Nordvästra Skåne om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten och de ekonomiska konsekvenserna för detta. En förutsättning i förhandlingarna är att det ekonomiska ansvaret ska bäras av andra än Peab. Förutsättningarna för återstart av flygplatsen bestäms därmed inte av Peab.

I avvaktan på detta måste flygplatsbolaget dessvärre säga upp personal. Flygplatsen behåller sitt flygplatscertifikat, vilket innebär att några strategiskt viktiga positioner kommer att finnas kvar tills vidare. Detta är en förutsättning för en snabb återstart av verksamheten längre fram om förutsättningarna är de rätta. MBL-förhandlingar har genomförts.

Löpande underskott om 10 Mkr belastade Peabs resultat under det första kvartalet 2020. I samband med beslutet om nedläggning av driften kommer ytterligare kostnader, uppgående till 40 Mkr, belasta verksamheten, varav nedskrivningen av goodwill utgör 20 Mkr.

– Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att kommunerna i Nordvästra Skåne vill hitta en lösning så att flygplatsen kan återstartas i framtiden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

 

 

 

 

 


Atrium Ljungberg köper nu för 295 Mkr kontorsfastigheten Eken 14, om drygt 8.000 kvm i Sundbyberg. Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, som är stor en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016.

 

 

 

 

Atrium Ljungberg har under torsdagen träffat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 14 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar drygt 8.000 kvm uthyrbar yta. Affären sker genom en bolagstransaktion och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 295 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd och hyresvärdet uppgår till 16 Mkr/år. Säljare är Wäsö Fastigheter. Atrium Ljungberg tillträder fastigheten den 3 juni 2020.

Eken 14 ligger i direkt anslutning till den välkända Marabouparken och Eken 6, även kallad Chokladfabriken, omfattande 28.500 kvm, en fastighet som Atrium Ljungberg köpte i juli år 2016. Säljare var Areim och priset var 1.059 Mkr.

Den nu förvärvade Eken 14 kommer att komplettera Chokladfabrikens utbud av kontorslokaler och ger tillsammans en effektiv förvaltning. Eken 14 ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna och har potential att utvecklas både inom befintliga byggnader och med tillkommande byggrätter.

– Genom förvärvet av Eken 14 stärker vi vår position och våra möjligheter att vara med och utveckla centrala Sundbyberg, ett av Stockholmregionens mest intressanta områden med stor tillväxt av såväl företag som bostäder. Här vill vi skapa ett riktigt bra sammanhang där olika verksamheter stärker varandra, säger Johanna Jonsson, transaktionschef på Atrium Ljungberg. 

 

 


Hovings malmgård på Alsnögatan 3, nära Danvikstull, uppfördes år 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och den beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till år 1971. Malmgården stod länge obebodd och blev alltmer förfallen och vandaliserad. Stockholms stad sålde den år 2000 till Einar Mattsson Byggnads AB och Malmgården står nu tom, efter att under 15 år ha hyrts ut till kontor.

 

 

 

Einar Mattsson förvärvade tomträtten till kvarteret Sommaren 10, nära Danvikstull, år 2000, på inrådan från Stockholms stad. I samband med programarbetet för kvarteret Persikan och övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning för 70-80 bostäder på och intill fastigheten vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av Malmgården. Nu vill Einar Mattsson tillföra byggrätter för vårdboende på platsen samt rusta upp Hovings malmgård och trädgården så att  gården och trädgården helt eller delvis kan öppnas för allmänheten.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade år 2003 att stoppa detaljplanearbetet för bostäder med uttalandet att: ”Under rådande omständigheter är det därför inte aktuellt att bebygga kv. Sommaren 10. Detta kan dock återigen tas upp till prövning när man ser hur området i närheten utvecklas.”

Under dessa år har Einar Mattsson presenterat ett flertal förslag som har mötts med fortsatt dialog. Samtidigt har fler utmaningar med Malmgården uppdagats.


Einar Mattsson har även frågat om Stockholms stad vill köpa tillbaka fastigheten i närtid, vilket det inte verkar finnas intresse för.  

I ett pressmeddelande säger Einar Mattsson:
”Vi tar alltid till oss av kritik från Stadsbyggnadsnämnden. Nödvändiga reparationer är genomförda men Malmgården behöver nu mycket mer än löpande underhåll. För oss innebär det att vi behöver tillföra ny bebyggelse för att få ihop ekonomin innan vi går igång med de riktigt stora renoveringarna. Vi kommer oavsett att grundförstärka huset. ”

”Vi har hela tiden haft som ambition att rusta upp Malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Staden äger de beslut som rör vad vi får göra med huset i sig samt frågan om hur man bäst använder marken. När en stad förändras ändras också detaljplaner. Det är hur vi ska göra det på bästa sätt som vi nu samtalar om.”

”När vi gör förändringar i känsliga miljöer föregås alltid arbetet av ett flertal utredningar. På den här platsen är det viktigare än på många andra. Därför finns det ett antal underlag framtagna. Utredningarna har bland annat omfattat husets tekniska status, antikvariska värden och trädgården.”

”Trädgården kan då få en ny aktiv funktion för äldre i god samverkan för nuvarande och nya invånarna på Södermalm. Utöver det vill vi komplettera med grönyta framför Malmgården mot vattnet genom att förlänga trädgården ut över den yta där vi idag har en parkering. Parkeringarna tas med andra ord bort.”

”Malmgården har historiskt varit kringbyggd av andra nära liggande byggnader och haft ett praktiskt förhållande till dessa. Den bebyggelse vi tittar på nu är i mycket mindre skala än våra tidigare förslag. I vår skiss utgår vi från att man tillför byggrätter längs Tegelviksgatan och Alsnögatan. ”

”Den nya bebyggelsen tillför ett gemensamt nyttjande med malmgården. Malmgårdens nya historia kan nu inledas.”

”Malmgården ska fortsatt vara identitetsbäraren för platsen där den nya bebyggelsen ska varav god kvalité utan att kopiera Malmgårdens arkitektur.”

”Vi vill lämna in en planansökan innan semestern i år för att förhoppningsvis ha en lagakraftvunnen detaljplan om cirka 3 år, och därför påbörja upprustningen efter ytterligare cirka 1-2 år. Det här är mycket grova tidsbedömningar, men är det bästa antagande vi kan göra idag. Innan dess under 2020 kommer vi att påbörja en grundförstärkning.”


 

 

 

 


Rekryteringen av Eva Wase (bilden) innebär att hon blir ny kommunikationschef på Heba. Hon kommer närmast från en befattning som internkommunikatör och pressansvarig på Ludvig & Co. Heba har under de senaste åren vuxit kraftigt och bolaget kommer att fortsätta växa de närmaste åren och därför behöver bolaget förstärkas med en kommunikationschef. Eva Wase börjar på Heba i augusti 2020.

– Eva har bred erfarenhet av såväl kommunikation som varumärkesarbete från fastighetsbranschen. Vi är glada att vi har lyckats locka till oss en så kompetent person som Eva, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB.

 

 

 

 


Rekryteringen av Jacob Bruzelius (bilden) innebär att han blir ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance i Stockholm. Han har tidigare arbetat på Aareal Bank, The Royal Bank of Scotland och Rikshem.

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera Jacob som ska bli ansvarig för vår verksamhet inom Debt Advisory and Restructuring. Han är en senior person som med sin mångåriga erfarenhet från både banksektorn och kapitalmarknaden kommer att passa utmärkt för att vidareutveckla vårt erbjudande inom detta område. Vi arbetar redan idag med ett flertal intressanta mandat inom området och kommer med Jacob ombord att ytterligare kunna vässa vårt erbjudande. Det aktuella marknadsläget skapar såväl utmaningar som intressanta möjligheter, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance.

Jacob Bruzelius har en bred erfarenhet från finansiering inom fastighetssektorn. Efter finanskrisen ledde han några av de största omstruktureringarna på den svenska fastighetsmarknaden och som finanschef på Rikshem drev han arbetet med att införskaffa en kreditrating, den första för fastighetsbolag utanför den statliga och kommunala sektorn sedan år 2005. Han tillträder tjänsten som ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catella i augusti.

– Jag ser mycket fram emot att ansluta till Catella och utveckla arbetet med skuldrådgivning och omstruktureringar. Marknaden för fastighetsfinansiering är på väg in i en ny fas och det ska bli spännande att vara med och driva den utvecklingen, säger Jacob Bruzelius, blivande chef för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance.

 

 

 


Visualisering av Patrizias kommande projekt med en hälso- och sjukvårdfastighet i staden Mergentheim, cirka 15 mil sydost om Frankfurt am Main.

 

 Den portfölj med sju tyska vårdfastigheter som Patrizia köper kommer att omfatta 38.100 kvm uthyrningsbar yta för assistentboende, dagvård, demenspatienter och intensivvård. Samtliga fastigheter är uthyrda till Advita Pflegedienst GmbH på 20-åriga hyresavtal. Patrizia förvaltar fastighetstillgångar för mer än 1,3 miljarder euro inom sjukvårdssektorn

Förvärvet av portföljen med sju tyska vårdfastigheter sker på uppdrag av Patrizia Social Care Fund III. Säljaren av portföljen är Senioren-Wohnen Holding GmbH, ett dotterbolag till Advita som ansvarar också för utvecklingen av Advitafastigheter.

Portföljen inkluderar en befintlig vårdfastighet i Schwäbisch Hall plus sex nyckelfärdiga utvecklingar av vårdfastigheter i Schwäbisch Hall, Offenburg, Bad Kreuznach, Bad Windsheim, Lauda Königshofen och Bad Mergentheim.

När byggnadsarbeten är klara år 2023 kommer den totala portföljen att omfatta 38.100 kvm uthyrningsbar yta  med 329 enheter för assistentboende, 240 dagvårdsenheter, 146 enheter för demens och intensivvårdsanläggningar. Advita Pflegedienst GmbH, som är en av de ledande sjukvårdstjänstoperatörerna i Tyskland, kommer att hyra fastigheterna på enskilda 20-åriga hyresavtal.

Daniel Dreyer
, chef för transaktioner Dach på Patrizia, säger i en kommentar:
– Vi är glada över att ha slutfört en spännande transaktion eftersom vi kunde förvärva en modern portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar uthyrda till en erfaren och känd operatör av långa hyresavtal, vilket kommer att leverera ett stabilt kassaflöde till våra investerare.

Han fortsätter:
– Under de senaste åren har vi utökat vår exponering på vårdfastigheter i Tyskland eftersom efterfrågan har ökat stadigt för dessa fastigheter. Även om den nuvarande COVID-19-pandemin har skapat en viss ekonomisk osäkerhet, har investeringsmarknaden för hälso- och sjukvårdfastigheter förblivit motståndskraftig. Vi är övertygade om att denna sektor kommer att fortsätta spela en central roll i framtiden.

Patrizias rådgivare i affären var Hogan Lovells från Hamburg.

 

 

 


 

 

 


Titania har i samarbete med Arkitema Architects utarbetat en idé om det nya Ösmo som en trädgårds- och parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor. Illustration: Arkitema Architects

 

 

 

Titania har vunnit sin första markanvisning i Nynäshamn kommun och tar rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Ösmos södra och centrala delar ska förtätas och ge plats för cirka 700-1.400 nya bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. I kommunens markanvisningstävling har kommunstyrelsen utsett Titania till den första aktören som får utveckla i området.

Kommunen har en tydlig vision för hur området ska utvecklas och har i markanvisningsprocessen efterfrågat byggaktörernas tolkning av visionen.

Titania har i samarbete med Arkitema Architects utarbetat en idé om det nya Ösmo som en trädgårds- och parkstad med flerbostadshus i 3-5 våningar mot de större stråken och stadsradhus mellan ny bebyggelse och befintliga enplansvillor.

I förslaget blir Nyblevägen en stadsgata med många entréer mot gatan för att skapa ett intimt och tryggt gaturum. En av de bärande idéerna är ett parkstråk i nord-sydlig riktning som en grön pulsåder genom området.

– Vi ser fram emot att arbeta med utformandet av detaljplanen av Ösmo centrum tillsammans med kommunen. Upplägget att ta rollen som ankarbyggaktör och ansvara för samordning passar vårt arbetssätt. Vi har arbetat på samma sätt med andra stora projekt och vi stimuleras av att vara med från allra första början och vara med och sätta ramarna för nya områden. Vi ser också fram emot att tillsammans med kommunen involvera befintliga boende och näringsidkare i processen för att tillsammans få till en samsyn kring områdets utveckling. Vi är tacksamma mot Nynäshamns kommun för att få det förtroendet säger Titanias vd Einar Janson.

– Vi fick in sex mycket bra förslag av hög kvalitet, så det var en svår men angenäm uppgift att välja mellan dem. Titania lever upp till alla kriterier vi har ställt och visar tydligt att de har förstått kommunens vision med området, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

– I ett utvecklingsprojekt av den här storleken finns väldigt många olika saker att ta hänsyn till, som markförhållanden, behov av skolor, hur trafiken kan lösas, fornlämningar, underlag för service, och möjligheter till rekreation, säger Sandra Zachrisson, ansvarig projektledare på mark- och exploateringsenheten på Nynäshamns kommun

Hon fortsätter:
– En av de viktigaste sakerna är naturligtvis invånarnas önskemål om hur området ska utvecklas, men vi måste också säkerställa att projektet blir tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Det är där Titania ska fungera som bollplank. Vi vill utbyta idéer om hela området och därför får de inte veta förrän i granskningsskedet var i området de kommer att få bygga.