22 oktober 2019

Redaktionen

 

Stefan Dalbo, vd,  har lämnat sin första bokslutsrapport för Fabege.

 


Det går fortsatt mycket bra för Fabege då bolaget för årets första nio månader ökade hyresintäkterna till 2.132 Mkr (1.864). I identiskt bestånd steg hyresintäkterna med drygt 14 procent.  Förvaltningsresultatet ökade med hela 27 procent till 1.138 Mkr (895).

 

Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -92 Mkr (152). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt med 18 procent (30). Driftsöverskottet steg till 1.605 Mkr (1.389). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent med en överskottsgrad om 75 procent (75).

Under perioden uppgick investeringarna till 1.775 Mkr (2.354) i befintliga fastigheter och projekt, varav 1.023 Mkr (1.985) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen var 104 procent.

På grund av att de realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter sjönk till 3.895 Mkr
(6.213), minskade även periodens resultat efter skatt till 3.504 Mkr (6 265), motsvarande 10,60 kr per aktie (18,94). Resultat före skatt blev 4.279 Mkr (7.253).


I balansen minskade de räntebärande skulderna till 26.001 Mkr (26.275), finansierade till en snittränta om 1,69 procent. Eget kapital vid periodens slut ökade till 37.582 (34.964) Mkr, vilket innebar att soliditeten blev oförändrat 51 procent. Det samlade marknadsvärdet på fastigheterna ökade vid periodens slut till 71,6 Mdkr (65,0).

– Vårt förvaltningsresultat, vilket speglar det löpande kassaflödet i verksamheten, ökade med hela 27 procent i jämförelse med samma period föregående år. Jag är också nöjd med att vi kunnat tillvarata möjligheter både till längre kapitalbindning och längre räntebindning, kommenterar vd Stefan Dahlbo.


Stefan Dahlbo ser framtida positiva marknadsutsikter för Fabeges tillväxt:
– Även om mycket talar för att konjunkturen bromsar in står Stockholm inför fortsatt tillväxt vilket gynnar vår affär.  Vi har en växande portfölj och stabila låga räntenivåer. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt värdeskapande projektutveckling.
SF

 

Skanska ska bygga Högsbo specialistsjukhus i Göteborg om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser.

 


 

 

 Högsbo specialistsjukhus kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och det kommer även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

 


Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,1 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser. Sjukhusbyggnaden blir fem våningar hög och ska inrymma operationssalar, mottagning och resurser för bild- och provtagning för såväl vuxna som barn. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT och byggs på samma tomt där nuvarande Högsbo sjukhus ligger. Det kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart att ta emot de första patienterna före utgången av 2023.


Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15.500 anställda under 2018.

måndag, 21 oktober 2019 10:08

Wilfast och NRP köper i Arlanda och Örebro

 

Mattias Wilson, vd för Wilfast.

 


 

 

 


Wilfast och NRP köper en logistikfastighet i Örebro om 10.000 kvm (bilden) och en logistikfastighet i Arlandastad om drygt 25.000 kvm, för totalt drygt 1 Mdr kr.


Fastighetsbolaget Wilfast har, tillsammans med det norska investmentbolaget Ness, Risan & Partners (NRP), förvärvat två logistikfastigheter om totalt cirka 25.000 kvm uthyrningsbar yta. Den ena fastigheten ligger i Arlanda Stad och är drygt 14.000 kvm  och den andra ligger i Örebro och är 10.000 kvm. Det betyder att Wilfast och Ness, Risan & Partners genomför fastighetstransaktioner överstigande 1 Mdr kr i Örebro och Arlandastad.

 

– De båda fastigheterna är i princip nybyggda och moderna logistikfastigheter med strategiskt bra lägen för att bedriva en rationell och effektiv verksamhet, säger Mattias Wilson, vd för Wilfast.

Wilfast har haft ett nära samarbete med Ness, Risan & Partners sedan år 2001 och sedan dess har parterna tillsammans genomfört fastighetsaffärer på närmare 30 Mdr kr.


– De båda köpen kännetecknas av Wilfast och NRPs affärsidé att förvärva och förvalta moderna logistikfastigheter med stora och starka hyresgäster med långa hyresavtal. Där vi tillsammans med våra hyresgäster fortsätter att utveckla fastigheterna för att skapa värden till nytta för alla inblandade parter, säger Mattias Wilson.

 

Förutom att vara medinvesterare i projekten har Wilfast även varit ansvarig för DD-processen inför de båda förvärven.

Samtidigt avyttras tre industrifastigheter i Nässjö om sammanlagt cirka 70.000 kvadratmeter till Swedish Logistic Property (SLP). Vidare har en större industrifastighet i Göteborg om cirka 25 000 kvadratmeter sålts till Arctic Securities. Även dessa projekt har genomförts tillsammans med Ness, Risan & Partners.

– Det är alla fastigheter som vi har förvaltat och utvecklat under många år, och det kändes som ett bra tillfälle att avyttra dessa till någon som ser nya möjligheter att utveckla fastigheterna ytterligare, säger Mattias Wilson.

De nyligen genomförda transaktionerna motsvarar ett sammanlagt värde som överstiger en miljard kronor. Wilfast och NRP befäster därmed sin ställning som en av de större och mer aktiva aktörerna på den skandinaviska transaktionsmarknaden för logistikfastigheter.

– Vi är aktiva och ser oss om efter nya intressanta affärsmöjligheter i vårt huvudsakliga affärsområde, det vill säga kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri i Norden. Innan jul hoppas jag att Wilfast och NRP kan offentliggöra ytterligare en stor fastighetsaffär, tillägger Mattias Wilson.

 

Från den 1 november är Per Uhlén tf vd för Rikshem.


Per Uhlén, idag styrelseledamot för Rikshem AB, har utsetts till tillförordnad vd för Rikshem AB från och med den 1 november 2019. Per Uhlén ersätter Rikshems nuvarande vd Sophia Mattsson-Linnala som enligt vad som tidigare meddelats kommer att lämna bolaget den 31 oktober 2019.

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han har innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som divisionschef och vice vd på Skanska Sverige samt vd och koncernchef på Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har också lång erfarenhet från styrelsearbete genom tidigare styrelseuppdrag för exempelvis Vasakronan och Bonnier Fastigheter. Sedan 2017 är han styrelseledamot i Rikshem AB, ett uppdrag som han lämnar i samband med att han tillträder som tillförordnad vd den 1 november 2019.

– Jag är mycket glad att Per Uhlén blir Rikshems tillförordnade vd. Per har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och dessutom god kunskap om Rikshem. Det gör det möjligt för bolaget att hålla uppe tempot samtidigt som man får stabilitet i den strategiska riktningen med fokus på ökad affärsutveckling men även arbetet med en mer proaktiv förvaltning och områdesutveckling, säger Bo Magnusson, styrelseordförande i Rikshem.

– Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tillträdande tillförordnad vd för Rikshem.

Processen för att rekrytera en permanent vd pågår.

Rikshems styrelse består från och med den 1 november 2019 av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Lena Boberg, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen och Per-Gunnar Persson.

Rikshems ledningsgrupp består från och med den 1 november 2019 av: Per Uhlén, tillförordnad vd, Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef, Anders Lilja, CFO, Carl Conradi, chefsjurist, Catharina Kandel, HR-chef, Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen och Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige.

 

Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad, före detta Svenska Bostadsfonden, mindre än ett år.

 

 

Daniel Gorosch, född 1971, vd för SBF Bostad, lämnar i samband med styrelsens beslut samtliga uppdrag relaterat till Svenska Bostadsfonden som namnändändrades i april i år till SBF Bostad. Johan Grevelius har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för SBF Bostad AB.

Johan Grevelius, född 1965, nuvarande styrelseledamot och kapitalmarknadschef, tillträder sin nya befattning omedelbart. Rekryteringsprocess av permanent vd inleds omgående.

Johan Grevelius är sedan 2012 kapitalmarknadschef i SBF Bostad ochf ör  hela koncernen. Han har tidigare haft befattningar som vd för Swedbank Robur kapitalförvaltning, vd och delägare i Redeye AB, aktiechef på Nordea Markets samt uppdrag inom Skandiakoncernen.

Styrelsen i SBF Management AB har kommit fram till att entlediga Daniel Gorosch. Vi behöver en ny ledare för att utveckla verksamheten framåt, säger Carl Adam Rosenblad, styrelseordförande i SBF Management AB.


– Vi har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny permanent vd. Under en övergångsperiod kommer Johan Grevelius att driva verksamheten. Johan Grevelius har lång erfarenhet som kapitalmarknadschef för koncernen och har styrelsens förtroende att leda verksamheten under denna övergångsfas, avslutar Carl Adam Rosenblad.

För helåret 2018 omsatte SBF Bostad cirka 40 Mkr med ett resultat om cirka 6,1 Mkr. Tillgångarna var cirka 589 Mkr med en soliditet om 49,2 procent.

 

Daniel Gorosch har skickat ett e-brev till redaktionen där han vill tillägga:

”Det har varit oerhört spännande och en intensiv tid under det år jag varit ombord på SBF där vi har hunnit med väldigt mycket av det som stod på förändringsagendan. Ett par viktiga pusselbitar återstår dock och där är vi tyvärr inte helt överens om vad som behöver åstadkommas och då blev utkomsten att jag lämnar min befattning inom SBF.”

 

I en kommentar kan sägas att Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad mindre än ett år, eftersom han blev vd för bolaget den 5 november 2018. Gorosch var verksam på JLL under cirka 10 år, varav som Managing Director mellan 2012 till 2018. SF

fredag, 18 oktober 2019 15:55

Niam blir kund hos Cobblestone

 

Copenhagen Towers North Tower är en byggnad som ligger i Ørestad på Vestamager i Köpenhamn. Byggnaden är en del av Köpenhamns tornkomplex, som sträcker sig från Øresunds motorväg i norr till Hannemanns Allé i söder och färdigställdes i februari 2016. Tornhuset ritades av arkitektfirman Foster & Partners och är precis som Crowne Plaza Copenhagen Towers cirka 85 meter högt och North Tower är integrerad med hotellbyggnaden via ett 1.400 kvm stort atrium på bottenvåningen.


I kölvattnet av Niams stora förvärv av Copenhagen Towers i Ørestad blir den svenska fastighetsköparen nu kund av Cobblestone.

I september köpte Niam för 2,3 Mdr kr en av Danmarks mest prestigefyllda adresser, nämligen Copenhagen Towers i Ørestad. Se länk.

Danska Cobblestone säger nu i ett pressmeddelande att företaget fortsätter att förvalta Copenhagen Towers för de nya ägarna Niam.

 

– Vi har varit med nästan från början och har en nära kunskap om fastigheten. Copenhagen Towers är en komplex och spännande egendom där vi kan kombinera våra specialkompetenser inom Hotel Asset Management och allmän fastighetsförvaltning. Det är en signaturegenskap med ett ikoniskt märke som alla känner till. Det är därför vi är oerhört glada att hålla fastigheten i vår förvaltningsportfölj, säger Cobblestone vd Rasmus Juul-Nyholm.

 

Copenhagen Towers, som innehåller både Crown Plaza Hotel och en mängd servicekontor och konferenslokaler av hög kvalitet, öppnade 2009 som Danmarks första CO2-neutrala hotell.

Därefter har företaget Solstra vidareutvecklat fastigheten så att den idag står som en hållbar milstolpe på den danska fastighetsmarknaden. På webbplatsen marknadsförs tornen som ”Danmarks mest hållbara adress”, och det är inte varm luft, menar Rasmus Juul-Nyholm.

– Copenhagen Towers är en tredje generationens hotellbyggnad med ett framtidsinriktat fokus på hållbarhet. Ursprungligen stod en tom egendom på platsen, men idag är den nästan full och går nu in i en ny fas med Niam. Det har varit en spännande och lärorik resa med Solstra, som har utvecklat fastigheten för vad den är idag, tillägger Rasmus Juul-Nyholm.

Danska Cobblerstone, grundat år 2003, har ett team med cirka 150 fastighetsförvaltare som hanterar alla typer av fastigheter: Förvaltningsbolaget  har speciella kompetenser inom detaljhandels- och fastighetsutvecklingsprojekt.


 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.För årets första nio månader ökade Atrium Ljungberg nettoomsättningen ökade till 2.073 Mkr (1.968), varav hyresintäkter steg till 1.933 Mkr (1.799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd stärktes med 6,5 procent.


Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive projektfastigheter. Nettouthyrningen uppgick till - 75 Mkr (116) varav -16 Mkr (83) avsåg projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.315 Mkr (1.254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).

Resultat före värdeförändringar ökade till 945 Mkr (937). De orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter steg till 1.597 Mkr (1.390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –554 Mkr (27).

Periodens resultat minskade till 1.762 Mkr (2 151), motsvarande 13,55 kr/aktie (16,25).

Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 Mkr (1.176). Förvärv av fastigheter steg till 1.166 Mkr (167), medan försäljningar av fastigheter ökade till 1.031 Mkr (127).

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 26.681 Mkr (20.799), medan de kortfristiga skulderna sjönk till 1.020 Mkr (4.073), finansierade till en oförändrad genomsnittsränta om 1,7 procent. Det innebar att det egna kapitalet ökade till 21.737 Mkr (19.554) med en soliditet som steg till 45,0 procent (43,7) och en räntetäckningsgrad om 4,2 gånger (4,6)

 

Atrium Ljungberg skriver i rapporten att prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1.200 Mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1.820 Mkr, motsvarande 14,00 kr/aktie.

I en kommentar till rapporten säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg:
– Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1.200 Mkr för resultat före värdeförändringar, trots vår bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista. SF

 

Henrik Saxborn, vd för Castellum.


För årets första nio månader ökade Catellum intäkterna 4.343 Mkr (4.141 Mkr), Nettouthyrningen för perioden minskade till –38 Mkr (157) Förvaltningsresultatet steg till 2.380 Mkr (2.219), motsvarande 8,71 kronor (8,12) per aktie, en ökning med 7 procent.

 

Värdeförändringar på fastigheter minskade till 2.505 Mkr (3.150) och på derivat till -417 Mkr (202)

 

Periodens resultat efter skatt minskade till 3.637 Mkr (5.051). Det långsiktiga substansvärde på aktien steg till 186 kr (168) per aktie, en ökning med 11 procent.

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 741 Mkr (3.009), varav 2.789 Mkr (1.333) avsåg förvärv, 2.061 Mkr (2.123) ny-, till- och ombyggnationer och 4.109 Mkr (447) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång ökade till 92,7 Mdr kr (87,4 Mdr kr).

 

I balansen minskade de räntebärande skulderna till 40.637 Mkr (40.697), finansierade till en sänkt medelränta om 2,0 procent (2,1). Det egna kapitalet steg till 41.775 Mkr (37.371) med en oförändrad överskottsgrad om 73 procent.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Henrik Saxborn:
– Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7 procent trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18 procent. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5 procent.

Han tillägger:
– Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa nettouthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 procent och investerarbasen har breddats. SF

 

Stockholms Stadshus AB meddelar att resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti  uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr. Soliditeten prognostiseras uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet. Utsikt från Stadshuset. Foto: Björn Olin, mediabank.visitstockholm.com


Koncernen Stockholms Stadshus AB, redovisar ett prognostiserat resultat efter finansnetto för koncernen, inklusive resultatandel för intressebolagen, Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding, beräknas till 1 834 Mkr per den sista augusti 2019. Det är knappt 100 Mkr bättre än koncernens budgeterade resultat om 1.736 Mkr.

 

Det förbättrade resultatet gentemot budget är främst hänförligt till realisationsvinster i S:t Erik Markutveckling AB. Även flera andra helägda bolag redovisar positiva avvikelser, däribland Micasa Fastigheter, Stockholms Stads Parkering, Stockholmshem och Stockholm Globe Arena Fastigheter.Intressebolagens resultatandel beräknas uppgå till 308 Mkr, vilket är väsentligt lägre än budgeterad resultatandel om 437 Mkr.

 

Bolagens totala rörelseintäkter beräknas enligt prognos till knappt 16 Mdr kr vilket är något högre än budgeterat och cirka 1 Mdr kr högre än föregående år. De ökade intäkterna gäller flera bolag och omfattar bl.a. ökade hyresintäkter. Även koncernens rörelsekostnader ökar något relativt budget och i jämförelse med föregående år.

Koncernens resultat efter skatt prognostiseras till 1.462 Mkr. Soliditeten prognostiseras uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet. Resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti  uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr.

I prognosen ingår endast realisationsvinster där alla erforderliga beslut genomförts. S:t Erik Markutvecklings realisationsvinster är en effekt av en av flera försäljningar från staden till Atrium Ljungberg i Slakthusområdet.
Försäljningen genomfördes under sommaren 2019. Genom försäljningen avyttrade S:t Erik Markutveckling dotterbolaget Fastighets AB Runda Huset med tillhörande tomträtt i området. Försäljningen genererade en realisationsvinst om drygt 200 Mkr.

 

Ytterligare försäljningar som medför  reavinster har skett under året och planeras ske under årets resterande del, bl.a. genom  Micasa Fastigheters planerade försäljning av det tidigare äldreboendet Vintertullen på Södermalm. Eventuella resultateffekter av detta redovisas i årets bokslut.


Bolagens totala rörelseintäkter beräknas enligt prognos till knappt 16 Mdr kr vilket är något högre än budgeterat och cirka 1 Mdr kr högre än föregående år. De ökade intäkterna  gäller flera bolag och omfattar bl.a. ökade hyresintäkter. Även koncernens rörelsekostnader ökar något relativt budget och i jämförelse med föregående år.


Koncernens resultat efter skatt prognostiseras till 1.462 Mkr. Soliditeten prognostiseras  uppgå till nästan 42 procent per 2019-12-31, vilket är något lägre än vid förra årsskiftet.  Resultat efter finansnetto för perioden januari-augusti uppgår till 1.828 Mkr att jämföra  med budgeterat resultat för perioden om 1.143 Mkr. Investeringsutfallet per 31 augusti uppgår till 8,3 Mdr kr, vilket ska jämföras med periodens budget om 10,4 Mdr kr.

Stora investeringar och projekt
Koncernens investeringsvolym prognostiseras uppgå till 13,5 Mdr kr Den relativt sett  höga investeringsnivån är en följd av beslut om nyproduktion och infrastruktur för att stödja ett växande Stockholm. I de stora projekten ingår även nyproduktion och  ombyggnad av skolor och andra samhällsfastigheter. Totalt bedrivs ett sextiotal projekt med en prognostiserad investeringsutgift om mer än 300 Mkr. Den prognostiserade investeringsvolymen är cirka 1,7 Mdr kr lägre än årets budget om 15,2 Mdr kr. Den största avvikelsen gentemot budget är hänförlig till Skolfastigheter i  Stockholm AB (SISAB), Stockholmshem och SVOA. Orsaken till fastighetsbolagens  avvikelser är bl.a. förskjutningar i planrelaterade ärenden och andra projektförseningar.

 

Av dessa investeringar avser cirka 4 Mdr kr nyproduktion,  som är en följd av koncernens mål om nya bostäder. Utöver detta genomför bostadsbolagen både strategiska investeringar för att öka intäkterna och investeringar  som huvudsakligen är ersättningsinvesteringar för att bibehålla befintligt skick och  funktioner. De större projekten som bostadsbolagen bedriver under året avser bl.a. kv. Rösträknaren i Årsta och kv. Algoritmen i Hagastaden (Familjebostäder), Syllen i  Liljeholmen och kv. Linaberg i Mariehäll (Stockholmshem) samt kv. Albano i Norra  Djurgårdsstaden (Svenska Bostäder).

 

SISAB:s investeringar beräknas till 2,2 Mdr kr, vilket är cirka 400 Mkr lägre än budget.

 

Den relativt sett mycket låga räntenivån bidrar också starkt till bolagens fortsatt goda resultat, samtidigt som efterfrågan på de tjänster och verksamheter som koncernens bolag tillhandahåller är fortsatt hög. Detta gäller såväl efterfrågan på bostäder och lokaler från fastighetsbolagen, som de tjänster som exempelvis infrastrukturbolagen tillhandahåller. Samtliga helägda bolag prognostiserar resultat i enlighet med eller över budgeterat utfall, med undantag för Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Resultatet för SVOA försämras till följd av lägre VA-intäkter, högre driftskostnader för avfallsverksamheten samt högre avskrivningar.

 

Det långsiktiga målet om att bygga 140.000 lägenheter till år 2030 har kompletterats med ett delmål om att bygga 70.000 bostäder mellan 2019 och 2025. Det innebär att takten för bostadsbyggandet ska öka och 10.000 klimatsmarta bostäder ska byggas varje år. För bostadsbolagen beslutade kommunfullmäktige i budget 2019 ett årsmål på mellan 1.500 och 2.000 påbörjade lägenheter per år. Prognosen för helåret i bolagens  tertialrapportering summerar till cirka 1.500 påbörjade lägenheter, att jämföra med 1.811 lägenheter i föregående rapportering. Enligt prognosen kommer 300 av de påbörjade bostäderna vara studentbostäder. Samtliga bostadsbolag avviker från bolagens egna årsmål för bostadsbyggandet men ser sammantaget ut att nå nivån för kommunfullmäktiges årsmål.


För att bostadsbolagen långsiktigt ska kunna upprätthålla en jämn produktionstakt och bidra till att nå stadens mål om nya hyresrätter har bolagen ett behov av att ackvirera nya projekt. I huvudsak behöver detta ske genom att bolagen får mark anvisad från exploateringsnämnden. Hittills under året har 455 lägenheter markanvisats till Stockholmshem medan Svenska bostäder och Familjebostäder ännu inte tilldelats någon mark för framtida projekt i år.


fredag, 18 oktober 2019 12:09

Peab bygger badhus i Kristianstad

 

Det nya badhuset i Kristianstad kommer innehålla bland annat två 25-meters bassänger och tre varmbassänger. Illustration: WeGroup


Peab har fått uppdraget att bygga ett badhus på Näsby i Kristianstad. Beställare är Kristianstads kommun och kontraktssumman uppgår till 468 Mkr.

 

Fastigheten uppförs på Näsby i nordvästra delen av Kristianstad. Badhuset kommer att innehålla två 25-meters bassänger, tre varmbassänger, familjebad, hoppbassäng, vattenrutschbana, relaxavdelning, omklädningsrum och storkök. Det handlar totalt om cirka 14.100 kvm.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Projekteringen är påbörjad och slutbesiktning beräknas till sommaren 2022.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2019.

– På Peab har vi stor erfarenhet av badhusprojekt och nu ser vi fram emot att få påbörja bygget av Kristianstads nya badhus som när det står färdigt kommer att bli ett av södra Sveriges finaste badhus. Spännande och betydelsefull satsning av Kristianstad kommun och som vi på Peab kommer att se till att förvalta väl, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

– Vi är glada över att nu vara ett steg närmare byggstart för Kristianstads nya badhus. Vi ser fram emot att genomföra det här projektet tillsammans med Peab, säger Bengt Olsson, förvaltningschef för tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun.