19 november 2019

Redaktionen

alt
Scilifelab – Navet i Uppsala. Bild Werket arkitekter.

 

I morgon tas första spadtaget för Scilifelab – Uppsalas nya fyravåningshus – kallat Navet vid Biomedicinskt centrum i Uppsala. Tillsammans med Uppsala universitet investerar bolaget 177 Mkr i ett fyravåningshus som en ny mötesplats för svenska och gästande utländska forskare inom medicin och molekylär biovetenskap.

 

Navet kommer att präglas av ett stort mötestorg som ska uppmuntra planerade och oplanerade möten mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Byggnaden får en fri arkitektonisk form i förhållande till den mer strikta struktur som övriga BMC är uppbyggd efter. Glasväggar ska öppna upp och ge insyn mellan de olika kontorsutrymmena.

alt
Vindsvåning i BRF Lampfabriken i Sundbyberg.

 

ALM Equity säljstartar nu BRF Lampfabriken, omfattande 6 654 kvm, på Rosengatan 8 i centrala Sundbyberg. Lägenheterna har 1-5 rum med kök. Många av lägenheterna har balkong eller annan uteplats. Plan 4 har vindsvåningskaraktär med högre takhöjd vid nock och takfönster i förekommande fall. Arkitekt är Megaron.


Projektets priser varierar från 1 995 000 kr för 43 kvm

till 6 395 000 kr för 142 kvm.


Månadsavgifterna pendlar mellan 2 229 kr och

8 363 kr.


I projektet ingår även 13 bolokaler, där den dyraste om 446 kvm, kostar 4 750 000 kr med en månadsavgift om 21 971 kr.

fredag, 18 maj 2012 14:44

Peab bygger vägbro vid Solna Station

alt

 

Peab har fått i uppdrag att bygga en vägbro och ramper över järnvägen i Arenastaden strax norr om Solna Station. Beställare är Råsta projektutveckling AB och kontraktssumman uppgår till 290 Mkr.

 

Vägbron ska förbinda E18 och övrig inkommande biltrafik med Friends Arena och köpcentrumet Mall of Scandinavia.

Arbetet har påbörjats; under natten den 9 november under förra året lyfte Nordens största kran den första av två gångbrodelar på plats mellan Solna station och Arenastaden i Solna. Brodelen, som är 66 meter och väger drygt 300 ton, kom planenligt på plats medan tågtrafiken var avstängd.

Arbetet beräknas vara klart i april 2015.

alt
Sten Mörtstedt, styrelseordförande i CLS Holdings.

 

Den 30 april 2012 hade CLS Holdings totalt kontanter, likvida medel och outnyttjade faciliteter om drygt 130 miljoner pund. Sedan årsskiftet har koncernen förnyat eller refinansierat 117,6 miljoner pund. Nya finansieringar gäller dels Spring Gardens, Vauxhall i London med ett lån om 78,5 miljoner pund från Eurohypo, dels ett syndikerat lån med fyra års löptid från Deutsche Postbank och RBS för CI Tower, New Malden i London, dels ett utgående lån från KBC om 9,1 miljoner pund som har ersatts av ett nytt lån från en befintlig långivare.


Vid periodens slut, den 16 maj, hade koncernen 30 miljoner pund i löpande checkräkningar. Totalt hade CLS Holdings då 64 lån från 20 långivare, inklusive en osäkrad företags-obligation. Inga krediter hade värde-papperiserats.


Styrelseordförande i CLS, Sten Mörtstedt, säger i en kommentar:

– Det operativa arbetet i våra kärnverksamheter inom fastighetsförvaltningen är fortsatt stabilt, med en vakansgrad som är långt under våra konkurrenters. Våra finansieringskostnader är på sin lägsta nivå någonsin samtidigt som en stor del av vår portfölj omfattas av hyresindexeringar.
Att bolaget fick bygglov i Spring Mews var en viktig framgång för våra planer i Vauxhall, ett område i London som vi räknar med kommer att förnyas och växa under de närmaste åren.
Jag är glad över att vi har fortsatt starka relationer med våra banker. Vår balansräkning är fortsatt stark, och våra likvida medel är på höga nivåer. Därför är jag fortfarande övertygad om att vi står väl rustade att möta de utmaningar som vi har framför oss.

alt
Per Berggren, vd Hemsö.

 

Hemsö Fastighets AB emitterar ett treårigt icke säkerställt obligationslån på den svenska marknaden. Lånebeloppet uppgår till 750 Mkr.

 

– Detta är Hemsös första emission på kapitalmarknaden. Obligationslånet stärker Hemsös kapitalbas och kompletterar vår nuvarande bankfinansiering, samtidigt som vårt finansiella handlingsutrymme ökar, säger Per Berggren, vd för Hemsö.

 

Lånet löper med rörlig ränta och har slutligt förfall 2015. Obligationerna har en kupongränta motsvarande STIBOR 3m + 2,25 procent. Hemsö kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.


Efterfrågan var god och emissionen blev övertecknad. Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare och arrangör vid emissionen.

alt
Veidekke bygger 360 bostäder i Svea Fanfar. Bild: Brunnberg & Forshed Arkitekter.

 

Veidekke Bostad har fått klartecken för sitt största bostadsprojekt hittills. Mark- och miljööverdomstolens beslut taget den 7 maj, innebär att detaljplanen för 360 nya bostäder på Östermalm i Stockholm har vunnit laga kraft. Första inflyttningen beräknas till 2015. Byggnationen sker på den plats där Kungliga Musik-högskolan finns idag. Projektet kallas Svea Fanfar och ligger i kvarteret Svea Artilleri.

 

Stockholms stads planarkitekt för projektet har varit Aleksander Wolodarski. Brunnberg & Forshed Arkitektkontor har varit Veidekkes arkitekt under arbetet med detaljplanen.

 

Musikhögskolan kommer att finnas kvar på platsen även i fortsättningen. Personal och studenter flyttar in i Musikhögskolans nya byggnader vilka kombineras med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna som bevaras. För Musikhögskolans fastighetsägare Akademiska Hus innebär beslutet också ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor Stockholmssatsning.

 

Hela byggprojektet beräknas vara klart 2018. Veidekke räknar med att omkring 900 personer kommer att bo i de 360 bostäderna. Huset byggs i åtta våningar, inklusive bottenvåning. Det är ritat för att likna Stadions form och rymmer en ny entré till Stadions tunnelbana i bottenvåningen. Det rör sig om totalt tolv huskroppar som byggs i en hästskoformad båge. Förutom bostäder så kommer byggnaden även att ha plats för butikslokaler, en förskola och ett garage.

 

onsdag, 16 maj 2012 17:04

Backahill budar på Brinova

alt
Erik Paulsson, styrelseordförande i Brinova.

 

Backahill AB lägger bud på samtliga aktier i Brinova för 105 kr per aktie oavsett aktieslag. Budet värderas till cirka 2 740 Mkr. Exklusive budgivarens innehav blir budvärdet 1 279 Mkr. Erbjudandet förväntas offentliggöras den 8 juni 2012 samt anmälningsperioden förväntas löpa mellan den 8 juni och den 6 juli 2012. Om Backahill får över 90 procent av aktierna kommer bolaget att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och verka för att Brinova avnoteras.

 

Styrelsen för Brinova har beslutat att inrätta en budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Bo Forsén, Göran Hellström och Boel Flodgren, för att utvärdera budet och fatta de beslut som krävs med anledning av detta. Övriga styrelseledamöter, Erik Paulsson, Gustaf Hermelin och Sara Karlsson, deltar inte i något beslut i Brinova som handlar om budet på grund av intressekonflikt.

 

Budkommittén kommer att, så snart som möjligt och senast två veckor före acceptfristens utgång, återkomma med sin uppfattning om budet och skälen, tillsammans med ett värderingsutlåtande (sk fairness opinion) från oberoende expertis. Brinova har utsett advokat Jonas Frii från Setterwalls till legal rådgivare i samband med ärendet.

 

I en kommentar kan sägas att förmodligen kommer Brinova ganska snart att avnoteras och därmed får bolaget ett mer fritt liv. Erik Paulsson är styrelseordförande i Brinova samt ägare till samtliga aktier i Backahill AB. Transaktionen finansieras av eget kapital och förvärvskrediter tillhandahållna av Swedbank och Sparbanken Öresund. Totalt har de utomstående aktierna ett värde om cirka 1 279 Mkr.

alt
Handelsplatsen Lundaskog i Borås.

 

Under 2010 sålde Sjaelsö tre handelsfastigheter under uppförande till Alecta. En av dessa fastigheter, belägen i Lundaskog, Borås, vidareutvecklas nu och får ytterligare

6 000 kvm butikslokaler i anslutning till den första etappen om 10 000 kvm. Även denna etapp har sålts till Alecta. Försäljningsvärdet för den andra etappen är 86 Mkr.

 

I fjol öppnade City Gross i Lundaskog och det nya projektet är uthyrt till Jula och Arken Zoo samt en tredje känd aktör inom sällanköpssortimentet.

 

– De aktörer som är aktuella för den fortsatta utvecklingen av handelsområdet kompletterar City Gross på ett utmärkt sätt, säger Anders Grehag, Real Estate Asset Manager på Alecta.

 

Byggstart är beräknad till juni och butikerna ska stå färdiga till våren 2013.


– Vi är glada att vi får fortsätta vårt goda samarbete med Alecta. Att vi utvecklat och sålt 36 000 kvm boxshops de senaste två åren visar att vi är en av de ledande utvecklarna inom segmentet, säger Pero Popovski, vd Sjaelsö Sverige AB.

tisdag, 15 maj 2012 21:44

Peabs vinst steg till 77 Mkr

alt
Jan Johansson, vd Peab.

 

Trots osäkra marknadsutsikter har Peab ett bra inflöde av nya projekt. Den operativa nettoomsättningen under årets första kvartal ökade till 9 868 Mkr (8 797), det operativa rörelseresultatet förbättrades till 144 Mkr (102) och vinsten efter skatt steg till 77 Mkr (55), motsvarande 0,27 kr (0,19) per aktie. Rörelsemarginalen förbättrades till 1,5 procent (1,3).


Orderingången steg med 28 procent till 13 200 Mkr (10 306) och orderstocken för Bygg och Anläggning ökade med 11 procent till 32 989 Mkr (29 689). Andelen byggprojekt i stocken var 70 procent (65) och den svenska verksamheten svarade för 86 procent (87).


– Vår starka marknadsposition och ett gott orderläge bäddar för en stabil utveckling framöver, även under svagare marknadsförutsättningar, säger Peabs vd och koncernchef Jan Johansson.


Under perioden fick Peab bland annat förlängt förtroende från LKAB att ansvara för transporter av malm och gråberg i Svappavaara värt 350 Mkr, bygga ett äldreboende med 80 rum i Sala för 150 Mkr samt uppföra 85 hyreslägenheter för Heba i Annedal, Stockholm.


Inom den egenutvecklade bostadsproduktionen påbörjades 528 lägenheter (486) och såldes 400 (589). Vid periodens slut uppgick antalet bostäder i produktion till 3 420 (3 470 vid årsskiftet), varav 68 procent (73) var sålda.


Under periodens nettköpte Peab projekt- och exploaterings-fastigheter för 193 Mkr och den 31 mars bokades dessa till 5 373 Mkr. Den räntebärande nettoskulden steg till 7 008 Mkr (6 626) och den genomsnittliga räntan i låneportföljen uppgick till 3,4 procent (3,2).


Det egna kapitalet ökade till 8 151 Mkr (7 947), motsvarande en soliditet om 26,7 procent (25,4). LE

 

alt
Gamla Riksbanken i Göteborg.

 

Klippan Kulturfastigheter har sålt fastigheten Göteborg Inom Vallgraven 15:2 – känd som gamla Riksbankshuset och betraktat som en av Göteborgs mest prestigefulla kontorsfastigheter – till RREEF Spezial Invest GmbH, som agerade på uppdrag av sin fond EuCoReF. Parterna har valt att inte redovisa köpeskillingen.


Huset är beläget vid Södra Hamngatan och mittemot Gustav Adolfs Torg i centrala Göteborg. Den uthyrbara ytan är cirka 4 300 kvm, merparten kontorsytor med Swedbank som hyresgäst. Under 2002 och 2003 genomfördes omfattande till- och ombyggnationer på fastigheten.


– Det här visar att intresset för fastigheter i centrala Göteborg är fortsatt stort, även för aktörer utanför ”den normala” investerarlistan. Att RREEF väljer att utöka sitt innehav i Göteborg signalerar hur starkt Göteborg står sig på den internationella marknaden, säger Karl Persson, Senior Director på CBRE.