14 november 2019

Redaktionen

fredag, 01 november 2019 11:35

Peab bygger ut Scandic Luleå

 

Pandox bygger ut Scandic Luleå med 112 rum så att hotellet får totalt 272 rum.

 

Peab har fått uppdraget att bygga 112 nya hotellrum i Luleå åt Scandic. Beställare är Pandox och kontraktssumman uppgår till 130 Mkr.

 

Entreprenaden är en nybyggnad vid Scandic i Luleå. Byggnaden består av nio våningsplan och omfattar 112 hotellrum fördelade på sju våningar, en takvåning med teknikutrymmen för VVS samt källarvåning och kulvertgång med utrymmen för fjärrvärmecentral, ställverk och sprinklercentral.

Entreprenaden omfattar även om- och tillbyggnad av konferensrum, matsal, storkök, gym,omklädning och hotellrum i den befintliga hotellbyggnaden.

– Vi är stolta över att vi fått förtroendet att bygga det nya Scandic i Luleå. På Peab har vi stor erfarenhet av hotellprojekt och i Luleå har vi tidigare byggt hotell med hög kvalitet i genomförandet. Extra roligt att projektet ligger intill genomfartsvägen Bodenvägen, ett fint skyltläge och luleåborna kan följa projektet, säger Susanne Hallberg, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i november 2019 och färdigställs under maj 2021.

Projektet orderanmäls i fjärde kvartalet 2019.

fredag, 01 november 2019 11:17

Eurocommercial: Starkt ökade hyresintäkter

 

Jeremy Lewis, CEO för Eurocommercial.

 

 

För första kvartalet, juli-september 2019, ökade Eurocommercial hyresintäkterna till 52,12 MEUR (49,36) med ett rörelseresultat om 38,84 MEUR (40,13).

 

Under perioden minskade fastighetstillgångarna till 4.093 MEUR (4.220) efter försäljningen av 50 procent av köpcentrumet Passage du Havre vid boulevard Haussmann i Paris till AXA IM – Real Assets. Priset för 50 procent av aktierna i köpcentrumet uppgick till cirka 203 MEUR, cirka 2.146 Mkr. Försäljningen innebar att de räntebärande skulderna minskade till 1.348 MEUR (1.767).

 

Vid periodens beslut värderades de totala tillgångarna Eurocommercial köpcentrum i Belgien till 631,0 MEUR, i Frankrike till 1.038,7 MEUR, i Italien till 1.617,5 MEUR, i Sverige till 902,2 MEUR och i till Nederländerna till 21,7 MEUR.

 

I rapporten säger Jeremy Lewis, CEO för Eurocommercial:
– Trots en generellt svag BNP-tillväxt i Europa fortsätter butikshyrorna för Eurocommercial butikshyror att öka och vår vakans är nästan obefintlig eller endast 0,7 procent. Våra stormarknader presterar också bra med en genomsnittlig omsättningstillväxt på mer än 2 procent, särskilt i Sverige, vilket återspeglar våra konkurrenskraftiga priser och frånvaro av onlineförsäljning. Vår totala uthyrning växte starkt under helåret fram till 30 september med starka 2,3 procent. Det faktum att så få av våra hyresgäster, endast 5 av totalt 1.800, har avbrutit hyresinbetalningar är tröstande, särskilt om vi jämför med de mardrömsproblem som finns i Storbritannien. SF

 

Carl Dutina och Eva Hansson, ombildningskonsulter på Restate.

 

 

Bostadsrättsföreningen Malmparken 1 i Sollentuna har förvärvat två fastigheter via hembud. Säljare är det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem AB.

De två fastigheterna inrymmer 149 lägenheter varav det stora flertalet har fyra rum och kök om 93 kvm och något färre 1 rum och kök om 32 kvm. Fastigheternas totalyta är 15.674 kvm och de såldes för 265 Mkr.

 

– Tack vare ett stort intresse bland de boende och en engagerad styrelse har föreningen kunnat förvärva fastigheterna, trots den tidspress ett hembud innebär, meddelar Carl Dutina från Restate på tillträdesdagen.

 

Finansiär för affären är Nordea. Bostadsrättsföreningen har tecknat förvaltningsavtal med Nabo.

 

Bostadsrättsföreningen har företrätts av Carl Dutina och Eva Hansson på Restate.

 

 

 

Frågan återstår om Gasklockan, cirka 97 meter hög och med 300 bostäder kan byggas. Det blir inte billigt att bo i bostadstornet med priser om cirka 125.000 kr/kvm. Bild: Herzog & de Meuron.

 

I ett tilläggsavtal fick Oscar Properties respit av Stockholms stad till den 31 oktober i år att erlägga en köpeskillingen om cirka 580 Mkr,  för en byggrätt för cirka 38.500 kvm för projektet Gasklockan, med en höjd om cirka 97 meter för 300 bostäder med en planerad inflyttning 2022. Se länk. Oscar Properties tillträder inte projektet Gasklockan på avsedd tillträdesdag då marken inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav

I ett pressmeddelande skriver Oscar Properties att bolaget inte tillträder marken för projekt Gasklockan den 31 oktober 2019, enligt tidigare kommunicerat tilläggsavtal med Stockholms stad. Anledningen är kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.

– Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties och Stockholms stad tecknade den 23 maj 2019 ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt avtalet ska Oscar Properties tillträda marken den 31 oktober 2019. Då marken ännu inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav i exploateringsavtalet med Stockholms stad, kommer Oscar Properties inte att tillträda marken förrän dessa frågor är lösta. Bolaget ser fram emot att den goda dialog som nu förs med Stockholm stad i denna fråga, kommer att resultera i en acceptabel lösning så snart som möjligt.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan, som tecknades den 23 maj 2019, innehåller 35.957 kvm byggrätt för bostäder och 2.543 kvm byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder planerades att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

I en kommentar kan sägas att det var en väntad utgång av projektet Gasklockan eftersom byggrätten för projektet kostar cirka 580 Mkr. En kostnad som det är svårt för Oscar Properties att finansiera. Enligt Oscar Properties senaste halvårsrapport minskade det egna kapitalet till 895 Mkr (1.470 Mkr) se länk, vilket är ett svagt eget kapital för att utveckla det 97 meter höga tornet med 300 bostäder.

 

Oscar Properties behöver en partner för att lösa finansieringen av projekt Gasklockan, liksom Serneke i Göteborg för projektet Karlatornet om otroliga 245 meter. SF

 

Hovings malmgård på Alsnögatan på Södermalm ägs av Einar Mattsson. Fastigheten som har varit tom i flera år har förfallit och vandaliserats. Foto: Holger Ellgaard.

 

Einar Mattsson Byggnads AB köpte Hovings malmgård år 2000 av Stockholms stad samtidigt som staden gav Einar Mattsson en markanvisning för 64 hyresrätter om 4.700 kvm i kv. Sommaren 1, intill Hovings malmgård. Men i snart 20 år har staden och Einar Mattsson inte kommit överens om utvecklingen av markanvisningen. I ett pressmeddelande skriver Einar Mattsson: ”Sedan dess har vi kontinuerligt resonerat med staden om hur området kan utvecklas. De senaste 20 åren har ett flertal olika diskussionsunderlag skickats in. Så även den senaste tiden. Som vi förstått har det inte funnits ett intresse från stadens sida att utveckla något av förslagen vidare.”


Men enligt Stadsmuseet har EM inte gjort tillräckligt för att underhålla byggnaden, skrev SödermalmDirekt i juli förra året. Malmgården är k-märkt och den får den inte rivas och enligt skyddsbestämmelser från detaljplanen år 1996 får huset inte förvanskas, förändras eller förfalla. Stadsmuseet har påmint EM om underhållsansvar, eftersom Malmgården har vandaliserats och förfallit. Ännu i juli 2018 fick Stadsmuseet inget svar från EM.

Det verkar som Hovings malmgård blir ett misslyckat projekt. I ett pressmeddelande skriver EM:
”I dagsläget finns inga byggplaner för Hovings malmgård mer än att vi behöver grundförstärka huset och ta hand om det så att det kan stå kvar. Grundförstärkningen av ett så känsligt hus innebär många utredningar och en noggrann planering och vi planerar att genomföra detta under 2020. Vi kan bara beklaga den uppkomna situationen då vi och därmed även Hovings malmgård har förlorat 20 år på ovissheten.


Hovings malmgård (även kallad Hiertas malmgård) ligger vid nuvarande Alsnögatan 3 nära Danvikstull på Södermalm. Gården uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till år 1971 då fabriken flyttade till Oskarshamn. Nu står byggnaden tom och tämligen förfallen.

torsdag, 31 oktober 2019 12:14

Restate ombud på rekordauktion i Malmö

 

Restate Syd är ombud för boende i två fastigheter som ska säljas på en historisk offentlig auktion i Malmö omfattande åtta privatägda fastigheter värderade till totalt cirka 600 Mkr.


I slutet av november hålls en historisk auktion omfattande åtta privatägda fastigheter värderade till totalt cirka 600 Mkr. Restate Syd är ombud för de boende i två av de aktuella fastigheterna som ska säljas på auktionen genom bostadsrättföreningarna Brf Husaren 7 och Brf Rolf 12.

Bostadsrättsföreningen Husaren 7 önskar förvärva fastigheten Malmö Husaren 7 på Östra Tullgatan 5. Ett hyreshus uppfört 1915 i fyra våningar, med lokaler i bottenvåningen. Total yta 1.815 kvm.

Bostadsrättsföreningen Rolf 12 verkar för att förvärva fastigheten Malmö Rolf 12 med adress Östra Förstadsgatan 58 och Ringgatan 2. Ett hyreshus uppfört 1936-38 i 4-6 våningar jämte vind och källare. Huset inrymmer två lokaler på bottenvåningen. Total yta 1.936 kvm.

– De boende vill ta denna möjlighet att ta kontroll över sitt eget boende genom ombildning till bostadsrätter. Ett alternativ som trots omständigheterna förhoppningsvis kan ses som ett gott alternativ även för säljarna, säger Johan Eriksson på Restate Syd i Malmö.

Ansvarig för att ombesörja auktionen är advokaten Lennart Iwar på Setterwalls Advokatbyrå och den sker sker i samarbete med Catella.

Den offentliga auktionen gäller de fastigheter som finns i dödsboet efter konsthandlaren och fastighetsägaren Per-Olov Börjeson. På  grund av oenighet mellan arvtagarna har tingsrätten beslutat att de åtta fastigheter som ingår i dödboet ska säljas på offentlig auktion.


De åtta fastigheterna i Malmö som ska säljas på offentlig auktion i slutet på november är:
1. Prästgårdarna 5 på Rundelsgatan/Djäknegatan, om 10.318 kvm. 2. Husaren 7 på Östra Tullgatan 5A och 5, om 1.815 kvm. 3. Erikslust 10 på  Erikslustvägen 17-21, om 6.709 kvm. 4. Åsbo 6 på Östra Stallmästaregatan, om 1.001 kvm. 5. Rolf 12 på Östra Förstadsgatan 58 och Ringgatan 2, om 1.936 kvm. 6. Almedal 10 på Rosendalsvägen 1 och Lundavägen 40, om 1.804 kvm. 7. Hedvid 1 på Claesgatan 18 och Spårvägsgatan 4, om 2.544 kvm. 8. Rönnskär 3 på Ulvögatan 7 och Hemsögatan 45, om 3.145 kvm 

Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.


Som första fastighetsaktör i Norden har NREP anslutit till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I och med anslutningen förbinder sig NREP till att i sitt fastighetsbestånd övergå till att använda 100 procent förnybar elektricitet. Innan 2025 ska även de inhyrda verksamheternas el drivas av förnybar energi. Fastighetsinvesteraren blir det fjärde svenska företaget i RE100.

RE100 är en internationell koalition av inflytelserika företag världen över som i och med sitt medlemskap förbinder sig att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina verksamheter. NREP blir den första nordiska fastighetsaktören att ansluta sig och det fjärde svenska företaget att bli medlem.

– Nära 30 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp kommer från byggsektorn. Två tredjedelar av dessa utsläpp kommer från användandet av elektricitet i byggnaderna, vilket gör det till ett viktigt område att minska utsläppen inom. Idag kan jag stolt meddela vår ambition att driva alla våra byggnader med 100 procent förnybar el och vårt åtagande att leda en förändring mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.

Energiförbrukningen i fastigheter ökar globalt enligt IEA, International Energy Association.
I fastigheter som NREP äger och förvaltar uppgår energikonsumtionen i dagsläget till 145.000 MWh per år. Med fastighetsytor på över 2,3 miljoner kvm i Norden sätter NREPs ambitioner en ny standard för branschen.

NREP åtar sig nu att övergå till 100 procent förnybar energi inom ett år i sin fastighetsförvaltning och projektutveckling i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Omställningen i samtliga av bolagets fastigheter ska ha skett innan 2025. Det innefattar även den indirekta elektricitetsanvändningen som exempelvis den el som hyresgästerna väljer att konsumera.

– Att helt ställa om till grön energi i samtliga av våra byggnader kräver innovativa lösningar och nya samarbeten. Det kommer inte att bli enkelt, men vi jobbar hårt för att hitta lösningar för detta, både för vår egen verksamhet men också för samhället i stort, säger Stefan Wallander.

Stefan Wallander syftar på ett nyligen genomfört projekt där ÅF på begäran av NREP utförde energibesiktningar i 13 av bolagets logistikfastigheter. Besiktningen visade att fastigheterna har potential att spara in en tredjedel av den konsumerade energin i varje byggnad, något som totalt skulle minska utsläppen med 1.000 ton per år.

Företag i den kommersiella och industriella sektorn står för två tredjedelar av världens elanvändning. Medlemmar i RE100 förbinder sig att styra efterfrågan till förnybara källor och därmed förändra den globala energimarknaden och öka takten i omställningen till en ren ekonomi.

– Det är av stor vikt att fastighetssektorn tar ansvar för och leder omställningen till ren elektricitet. NREP visar på ledarskap genom sitt löfte att gå över till 100 procent förnybar energi till 2020. Det signalerar till andra hyresvärdar att det är fullt möjligt att göra detta, både snabbt och framförallt nu. Omställningen visar även för hyresgästerna att de också kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, säger Sam Kimmins, Head of RE100 på The Climate Group.

RE100 lanserades på New York City Climate Week 2014 och drivs av de ideella organisationerna The Climate Group och CDP. I dag har 203 företag antagits som medlemmar – antingen för att de lämnar ett betydande energirelaterat koldioxidavtryck, är ett Fortune 1000-företag eller för att de är ett trovärdigt varumärke med internationellt eller regionalt inflytande som kan vara till fördel för RE100s syfte.

I Norden har RE100 14 medlemmar. I Sverige så ansluter sig NREP till en grupp med de tre nuvarande medlemmar som har förbundit sig till de gröna energimålen. En grupp bestående av IKEA, TetraPak och H&M.

NREPs åtagande till användandet av 100 procent förnybar energi är direkt länkat till målområde nummer sju i FNs Globala målen. Målområdet, Hållbar energi för alla, syftar bland annat till en väsentlig ökning av andelen förnybar energi i den globala energimixen.

torsdag, 31 oktober 2019 10:51

Ledningsförändring i Catena

 

Ny ledning i Catena, från vänster Sofie Bennsten, Peter Andersson och Jörgen Eriksson.


Catena utser Sofie Bennsten till vice vd och CFO. Hon efterträder nuvarande vice vd och CFO Peter Andersson som meddelat att han, efter många framgångsrika år, önskar dra ner på sitt engagemang i nuvarande form. Peter Eriksson kommer fortsatt att vara engagerad i Catena i en ny roll som finanschef. I samband med förändringen utses även Jörgen Eriksson, regionchef Malmö, till vice vd i bolaget. Samtliga ledningsförändringar verkställs i månadsskiftet april/maj 2020.


Sofie Bennsten
kommer närmast från en roll som HR och koncerncontroller på Catena och hon har ingått i ledningsgruppen sedan år 2014. Hon, som tillsammans med Peter har varit med i bolaget från start, har arbetat med fastigheter de senaste tjugo åren i olika funktioner och hon har bred erfarenhet av branschen, ledningsarbete och redovisning.

 

– Sofies förmåga att se helhetsperspektiv och åskådliggöra hur våra affärbeslut kan skapa värde på olika sätt är en stor tillgång i rollen som CFO, en befattning som Peter drivit framgångsrikt och där han haft stor betydelse för Catenas framgångar. Jag är mycket nöjd med denna lösning som gör det möjligt för Catena att bibehålla all den kompetens och erfarenhet som både Peter och Sofie besitter, säger Catenas vd Benny Thögersen.

Jörgen Eriksson, som varit anställd i Catena sedan augusti 2016, är regionchef Malmö sedan december 2018 då han även blev en del av Catenas ledningsgrupp.

– Som vice vd och regionchef kan Jörgen, med sin affärsmässighet, analytiska ådra och breda verksamhetsperspektiv ytterligare bidra till Catenas långsiktiga tillväxt, kommenterar vidare Catenas vd Benny Thögersen.

Catenas ledningsgrupp kommer när förändringarna verkställs i månadsskiftet april/maj 2020 därmed att vara oförändrad, men med ändrade roller: vd Benny Thögersen, vice vd och CFO Sofie Bennsten, finanschef Peter Andersson, regionchef Stockholm Maths Carreman, regionchef Göteborg/Jönköping Johan Franzén, regionchef Helsingborg Göran Jönsson och vice vd och regionchef Malmö Jörgen Eriksson. Rekryteringen av en ny HR-ansvarig har inletts.

 

Tre nya hus som kommer att förändra bilden av Bäckby centrum i Västerås. Illustration av Archus Arkitekter.


 


Från vänster Anna Jöhnemark, etableringschef ICA Sverige, Jesper Brandberg (L), styrelseordförande Mimer och Mikael Lundin, distriktschef Skanska.


Under onsdagen sattes spaden i marken för 105 nya lägenheter i Bäckby centrum, Västerås. Bostads AB Mimer, ICA Sverige och Skanska var på plats för att inviga bygget av tre punkthus på 7, 9 respektive 11 våningar. I husen kommer det att erbjudas lägenheter från 2 till 4 rum och kök och i markplan etablerar ICA en ny butik. Husen är klara för inflyttning 2021–2022.

Bostads AB Mimer har gett Skanska uppdraget att bygga tre punkthus med 105 lägenheter i Bäckby centrum, Västerås. Avtalet utgör en fortsättning på det samarbete mellan Skanska och Mimer som inleddes förra året. Kontraktet är värt drygt 220 Mkr. Husen en beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

– För oss är det självklart att fortsätta förverkliga den plan vi har att stärka stadsdelen Bäckby. Detta är vårt andra projekt med nyproducerade lägenheter här i stadsdelen. Vi är glada att kunna bredda hyresutbudet ytterligare här samtidigt som ICA väljer att satsa vidare på Bäckby. Vi ser att vi tillsammans med övriga aktörer skapar förutsättningar för en stark och positiv utveckling för stadsdelen, säger Mikael Källqvist, vd för Mimer.

– ICA har funnits länge på Bäckby och vi är glada över att vara en del av den förnyelsen som nu sker. Vi tror på Bäckby och vill erbjuda en trevlig och bekväm ny ICA-butik för alla som bor och vistas på Bäckby. Det blir en modern butik som byggs med hållbarhetstänk och som har ett bra och prisvärt sortiment, givetvis med gott om färskvaror och måltidslösningar, säger Anna Jöhnemark, etableringschef ICA Sverige.

Bäckby centrum är ett nav i västra Västerås och det pågår en stor utveckling av stadsdelen. De närmaste åren byggs 400–500 bostäder, nya butiker och miljöer i centrum. Detta samtidigt som en gemensam social agenda genomförs, med aktiviteter som stärker individer och grupper på bostadsområdet. I byggprojektet kommer bland annat praktikplatser att erbjudas för arbetslösa i området. Detta görs genom Jobbpunkt Mimer och syftet är att skapa ett ökat engagemang i byggprojektet och för stadsdelen.

– Vi är glada att vårt första större husprojekt i Västerås kommer igång sedan vi tog beslutet att etablera vår husverksamhet i staden. Det är särskilt kul att få jobba ihop med Mimer som delar våra värderingar, vilket är en god grund för ett lyckat samarbete, säger Mikael Lundin, distriktschef på Skanska.

onsdag, 30 oktober 2019 14:58

Vasakronan: Framgångsrik uthyrning

 

Vasakronan moderniserar sina Hötorgsskrapor vid Sergelgatan i Stockholm. Vasakronan ser nu en stor potential i området som bolaget kallar Sergelstan.


För året första nio månader steg Vasakronan hyresintäkter till totalt 5.232 Mkr (5.006). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5). Nyuthyrningar genomfördes för 170.000 kvm (99.000), med en årshyra om 706 Mkr (338) och en nettouthyrning som steg till 298 Mkr (6).

 

Uthyrningsgraden ökade till 93,1 procent (92,8) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,3 procentenheter (2,9) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter

 

Driftöverskottet ökade till totalt 3.875 Mkr (3.616). I ett jämförbart bestånd steg driftnettot med 7 procent (6)
Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3.716 Mkr (2.731), där resultat från andelar i joint venture svarade för 887 Mkr av ökningen.

Värdeförändring på fastigheter steg till 6.769 Mkr (6.692), vilket motsvarar en värdeökning på 5,0 procent (5,4).

I balansen ökade bolagets fastighetsvärde vid periodens utgång till 147.385 Mkr (134.303). Värdeförändring på derivat försämrades till -1 713 Mkr (170) till följd av sjunkande långa marknadsräntor, vilket innebar att resultatet efter skatt minskade till 7.215 Mkr (8.902.)

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna til 83.344 Mkr (65.510) medan de kortfristiga skulderna minskade till 15.237 Mkr (18.680). Det innebar att det egna kapitalet steg till 63.847 (56.279) med en soliditet som minskade till 39 procent (40) och en räntetäckningsgrad som sjönk till 4,4 gånger (4,7).


– Vi upplever ett stort intresse för Sergelhuset och vi har nu också startat moderniseringen av Sergelgatan. Rör man sig i området runt Sergels torg kan man redan nu börja ana vilken potential som finns i det vi kallar Sergelstan, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.


I augusti utsåg Vasakronans styrelse Johanna Skogestig till ny vd för bolaget. Hon har en gedigen erfarenhet från olika positioner i fastighetsbranschen och hon har sedan 2015 varit ansvarig för fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Johanna Skogestig tillträder tjänsten som vd för Vasakronan den 1 november.