19 november 2019

Redaktionen

tisdag, 12 november 2019 18:46

4.000 nya lägenheter i Järvastaden

 

Kvarteret Linnean. Bild: Tegmark och White arkitekterEn ny idrottsplats i norra Järvastaden och ett tillskott på cirka fyratusen nya bostäder – det möjliggörs med ett beslut i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

Med tillägg till en principöverenskommelse mellan Solna stad och Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden möjliggörs en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner och cirka fyratusen nya bostäder, utöver de tvåtusen lägenheter i området som redan har färdigställts eller byggs. Tilläggen till principöverenskommelsen beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019.

– Den nya idrottsplatsen innebär ett rejält lyft för föreningsliv och fritid för barn och unga i Solna. Samtidigt fortsätter stadsdelen Järvastaden växa med ytterligare fyratusen bostäder, som har nära till både natur och kommunikationer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Principöverenskommelsen innebär en ny idrottsplats i norra Järvastaden, i anslutning till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Idrottsplatsen kommer att ha tre fotbollsplaner varav en elvamannaplan, en niomannaplan och en sjumannaplan. Anläggningen omfattar även byggnader för omklädning, servering och drift samt parkering för cykel och bil. Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och totalt tillförs över tiotusen timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

Tilläggen till en tidigare principöverenskommelse från 2004 innebär att ytterligare tre etapper läggs till de ursprungliga sex. Det innebär att utvecklingen av området delas in i nio etapper. Av dessa är etapp 1 och 2 redan genomförda och byggnation pågår av etapp 3. Dessa omfattar sammanlagt cirka tvåtusen lägenheter.

Detaljplanen för den fjärde etappen godkändes av byggnadsnämnden den 16 oktober 2019 och väntas antas av kommunfullmäktige senare i år. Med etapp 4 tillkommer cirka 850 nya lägenheter, med lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service samt en större förskola. Etapp 5, som är nästa steg i utvecklingen av området, utgörs av idrottsplatsen. De återstående etapperna 6 till 9 som beskrivs i principöverenskommelsen omfattar cirka 3.000 nya lägenheter.

tisdag, 12 november 2019 16:04

Svagt resultat av Oscar Properties

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.Under årets tre första kvartal minskade Oscar Properties nettoomsättningen till 686,2 Mkr (1.649,5). Rörelseresultatet ökade till 34,71 Mkr (–116,4) med ett resultat efter skatt om –37,71 Mkr (–199,7). Resultat per stamaktie uppgick till –2,48 kronor (–7,90). Likvida medel minskade till 69,8 Mkr (281,3).  Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 27 (49). Antalet bokade bostäder var 33 (30) medan antalet bostäder i pågående produktion minskade kraftigt till 202 (963). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (46).

I balansen sjönk summan av alla tillgångar till 3.249,3 Mkr (4.033,6) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 522,0 Mkr (1.108,2) medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.753,0 (1.601,8). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 974,3 Mkr (1.323,6) med en soliditet som sjönk till 30 procent (33).

I en kommentar till rapporten säger vd Oscar Engelbert:
– Arbetet med att skapa en stabilare kapitalstruktur i bolaget är långsiktigt avgörande. Under perioden har management jobbat intensivt med att ta fram förslag till aktieägare och obligationsinnehavare i syfte att stärka kapitalstrukturen och förstärka likviditeten så att vi kan utveckla vår fina projektportfölj. Detta behandlades på extrastämman den 8 november 2019, och det program som beslutade avser dels konvertering av obligationer till stamaktier, omvandlingsprogram för preferensaktier samt en företrädesemission.

 

– Försäljningen av 50 procent av Helix-projektet, i form av ett joint venture med Slättö och Fastpartner, är ytterligare en åtgärd för att stärka kapitalstrukturen genom att inleda samarbeten med starka partners i våra utvecklingsprojekt.

 

– Vi har även fortsatt fokuserat på att minska kostnaderna genom att anpassa organisationen och se över övriga kostnader, vilket börjar visa sig i resultatet. Ett led i det har varit att avveckla byggverksamheten i Allegro. Denna omställning är nu helt genomförd och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det projektet löper på enligt plan.Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för steg tar vi oss i rätt riktning.

tisdag, 12 november 2019 15:34

Kungsleden byggstartar Eden i Malmö

 

Eden, Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8.000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö ska stå färdig för inflyttning under andra kvartalet 2021.

 

 

 

 Edens lobby.

 

Under tisdagen togs första spadtaget för att markera byggstarten av Eden, Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8.000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 Mkr och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office.

– Det känns fantastiskt bra att få sätta igång arbetet med att bygga Eden. Det är inte bara vår första nyproduktion av moderna kontor, utan även första gången vi tillämpar vårt eget koncept Symbiotic Building som handlar om att skapa platser med människors hälsa och välbefinnande i absoluta fokus, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Eden passar väl in i Hyllie och bidrar till att förverkliga visionen om den blandade stadsdelen med en stark hållbarhetsprofil, säger Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad.

Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed (minst guldnivå) samt The Well Building Standard.

Ett 40-tal personer närvarade vid första spadtaget, bland dem fanns representanter från hyresgäster, entreprenör, beställare och Malmö stad.


Om Eden
Byggherre: Kungsleden AB. Entreprenör: MVB SYD. Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan. Lokalyta (LOA): cirka 7.900 kvm. Bruttoarea (BTA): cirka 11.400 kvm. Byggstart: november 2019. Första inflyttning: andra kvartalet 2021. Största hyresgäst: Quick Office.

tisdag, 12 november 2019 15:11

Samråd om Slakthusområdet

 

Slakthusområdet med första etappen markerat med ett vitt streck.

 

 

 Visionsbild parken Fållan med Naturparken i bakgrunden. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

 

Visionsbild Slakthusgränds förlängning. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

 

 


Digital 3D-vy över Slakthusområdet med etapp 1 i förgrunden.

 


 

Första etappen i Slakthusområdet är på samråd den 15 oktober till den 30 november 2019. Etappen sätter grund för utvecklingen i området, med cirka 900 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor, kontor, handel och service.

Samrådsförslaget omfattar cirka 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

Inom första etappen föreslås två parker, Naturparken i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren.

Etappen omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Etapp 1 ligger närmast den historiska kärnan av området, men kommer främst att innehålla nya byggnader och kvarter. De tillkommande byggnaderna är utformade så att de förhåller sig lugnt till omgivningen samtidigt som de bidrar till att skapa en ny årsring i området. Den föreslagna kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, material och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen.

Trafik- och mobilitetsfrågor är en central fråga inom etapp 1, liksom för hela Slakthusområdet. Utformningen av kvarter och gaturum ska gynna fotgängare och cykeltrafik, framför biltrafik. Bottenvåningarnas utformning och innehåll är viktiga för att bidra till vistelsevärden på gaturum. Frågor som varit i fokus är placering av lokaler i lämpliga lägen, utformning av detaljer och material samt grönska vid fasader.


Planförslaget har tagits fram tillsammans med följande markanvisade byggaktörer:

1. Atrium Ljungberg ska bygga kontor, restaurang och kommersiella lokaler. 2. Laterre Q-gruppen ska bygga bostadsrätter och en förskola. 3. Svenska hem i Bromma ska bygga bostadsrätter. 4. Åke Sundvall ska bygga bostadsrätter. 5. Fastsam ska bygga hyresrätter. 6. Primula ska bygga hyresrätter och en förskola. 7. Svenska Studenthus ska bygga studentbostäder, forskarbostäder som hyresrätter och en förskola. 8. Fastighetskontoret ska bygga en ny idrottshall i studentbostadskvarteret. 9. Sisab ska bygga en grundskola för cirka 900 elever. 10. Stockholm parkering ska bygga ett mobilitets- och parkeringshus.

 

 

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.


Folksamgruppen fortsätter att investera i nordisk infrastruktur. Efter en framgångsrik investering i infrastrukturfonden Infranode I satsar Folksamgruppen nu ytterligare 1,5 miljarder kronor i den nya fonden Infranode II. Målet är att ge god avkastning och att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Infranode är en svensk infrastrukturfond som gör investeringar i huvudsak Norden med en tidshorisont på minst 25 år. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi, transport, telekom och samhällsfastigheter. Målet är att ge en god och säker avkastning och samtidigt investera i ny, klimatvänlig infrastruktur och - där det behövs - utveckla befintlig infrastruktur för att bli grönare.

– Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder samtidigt som vi deltar i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringen kommer att ge oss tillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i Folksamgruppens tillgångsportföljer, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen. Genom investeringen i Infranode II kommer Folksamgruppen få tillgång till en bred och välbalanserad portfölj av nordisk infrastruktur.

Folksamgruppen investerade 2017 en miljard kronor i Infranode I, med nio innehav.  I denna fond finns bland annat koncessionen i Gävle Hamn, Järfälla kommuns solenergianläggningar samt ett antal energibolag inom exempelvis fjärrvärme, som samägs med kommuner.

Efter Folksamgruppens investering har Infranode II ett kapital om drygt 3 miljarder kronor, med en förväntad storlek på drygt 10 miljarder kronor. Folksamgruppen är den första investeraren i Infranode II tillsammans med IMAS Foundation, en stiftelse inom IKEA-sfären.

Investeringen om  1,5  Mdr kr i nordisk infrastruktur inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv drygt 630 Mkr, KPA Pension drygt 720 Mkr och Folksam Sak drygt 150 Mkr.

 

Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, som öppnar våren 2021, kommer med den utökade ytan att erbjuda 240 hotellrum och en 2.000  kvm stor lobbyyta med restaurang, evenemangsytor och konferenslokaler. Totalt kommer hotellet att omfatta 10.000 kvm. Arkitekt: White arkitekter. Visionsbild Atrium Ljungberg/WTR


Just nu bygger fastighetsbolaget Atrium Ljungberg nya hotell Tapetfabriken åt Nordic Choice Hotels i Sickla, Nacka. Nu meddelar Nordic Choice Hotels att de utökar sin satsning och tecknar avtal om ytterligare 3.000 kvm, motsvarande cirka 80 nya rum. Därmed är fastigheten fullt uthyrd. Hotellet, som blir ett Clarion Collection Hotel, öppnar våren 2021 och kommer att utgöra en viktig pusselbit i utvecklingen av Sickla.


Clarion Collection Hotel Tapetfabriken kommer med den utökade ytan att erbjuda 240 hotellrum och en 2.000  kvm stor lobbyyta med restaurang, evenemangsytor och konferenslokaler. Totalt kommer hotellet att omfatta 10.000 kvm.

 

– Potentialen för hotellet är fantastisk, och de satsningar som görs på infrastruktur och utveckling i området gör att vi väljer att stärka vår närvaro ytterligare. Nu utökar vi antalet hotellrum redan innan vi öppnar. Sickla kommer att utvecklas till ett oerhört attraktivt område och jag är väldigt stolt över att vi får vara en del av det arbetet, säger Petter Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels.

 

I Sickla möts man av en unik atmosfär av gammalt och nytt. En stad i rörelse där människor arbetar och lever vägg i vägg med restauranger, handel, kultur och stora internationella företag. Området är under kraftig expansion och utveckling. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har förutom hotell Tapetfabriken ytterligare två utvecklingsprojekt igång; Curanten, ett helt hus för vård och hälsa, samt det första bostadskvarteret på Nobelberget. Redan idag har cirka 6.000 personer sin arbetsplats i området och inom en tioårsperiod väntas Nacka växa med över 20.000 nya kontorsarbetsplatser och 14.000 bostäder.

 

– Sickla är en av våra mest prioriterade platser där vi har en stor andel av vår projektportfölj, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Vi är naturligtvis väldigt glada att Nordic Choice Hotels ser potentialen i området och därför väljer att utöka sin satsning. Sickla och Nacka kommer under de närmaste åren att växa med en stor mängd kontorsarbetsplatser och framöver kommer Sickla också att få en egen tunnelbanestation. Allt detta sammantaget kommer att ge ett bra kundunderlag till hotellet, avslutar Annica Ånäs.

Byggnaden Tapetfabriken uppfördes 1906 och inhyste ursprungligen den prisbelönte tapettillverkaren Kåbergs tapetfabrik. Sedan dess har den bland annat verkat som servicebyggnad för Atlas Copco och varit kreativt kontor. Under ombyggnaden till hotell kommer fasaden att återuppbyggas av originaltegel och ambitionen är att ta vara på historian i hotellverksamheten.

Fakta:
Antal hotellrum: 240. En restaurang. Konferensyta: 3 flexibla konferensytor samt en evenemangsyta.
Gym: 76 kvm wellnessområde. Antal våningar: 5. Arkitekt: White arkitekter. Hotelloperatör: Clarion Collection Hotel.

tisdag, 12 november 2019 12:26

Pandox köper i Nürnberg för 652 Mkr

 

Maritim Hotel Nürnberg byggdes 1986 och har 316 rum och nio mötesrum, varav det största har kapacitet för upp till 850 personer. Nürnberg är Bayerns näst största stad med cirka 3,5 miljoner invånare inräknat omgivande förstäder.

 

Pandox AB har ingått avtal om förvärv av Maritim Hotel med 316 rum i centrala Nürnberg, Tyskland. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 61 MEUR, cirka 652 Mkr,  inklusive stämpelskatt som finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter. Hyresgäst är Maritim Hotels och hotellet väntas bidra med cirka 3,2 MEUR i driftnetto 2020, cirka 32,1 Mkr, mätt i årstakt. Förvärvet förväntas slutföras i det första kvartalet 2020 och hotellet kommer att redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning.

– Vi är väldigt nöjda att kunna förvärva Maritim Hotel Nürnberg då det uppfyller samtliga Pandox förvärvskriterier och genomförs till en attraktiv värdering. Hotellet är strategiskt och centralt beläget i en växande regional centralort i Tyskland med generellt sett hög beläggning och goda snittpriser. Det är ett fullservicehotell med dynamisk efterfrågan från affärs-, mötes- och fritidssegmenten. Vi ser samtidigt en hög potential till ökade intäkter och förbättrad lönsamhet över tid genom ompositionering och genomgripande investeringar i hotellprodukten,  säger Anders Nissen, vd för Pandox.

Transaktionen sker genom inkråmsförvärv, inklusive hotellfastigheten och ett existerande fasthyresavtal med kort löptid med Maritim Hotels. Pandox utvärderar för närvarande olika alternativ för hotellet, däribland att teckna ett nytt hyresavtal eller att ta över driften av hotellet.

Det totala transaktionsvärdet uppgår till cirka 61 MEUR, varav cirka 59 MEUR avser fastigheten och cirka 2 MEUR avser stämpelskatt. Det nuvarande hyresavtalet har en fast och indexerad årlig hyra och Pandox förväntar sig att hotellet kommer att bidra med cirka 3,2 MEUR i driftnetto 2020, mätt i årstakt. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 5,4 procent före transaktionskostnader och förväntas öka betydligt genom aktivt ägande och värdehöjande investeringar. Säljare är en tysk institution. Förvärvet förväntas slutföras och tillträde ske i det första kvartalet 2020 förutsatt att samtliga villkor i överlåtelseavtalet har uppfyllts.

Pandox ser betydande värdepotential i hotellfastigheten och kommer att investera 18 MEUR, cirka 192,4 Mkr,  i en genomgripande uppgradering av hotellets tekniska standard samt rum, mötesrum, restaurang, bar och övriga publika ytor.

Maritim Hotel Nürnberg byggdes 1986 och har 316 rum och nio mötesrum, varav det största har kapacitet för upp till 850 personer. Nürnberg är Bayerns näst största stad med cirka 3,5 miljoner invånare inräknat omgivande förstäder. Det är en av Tysklands snabbast växande ekonomiska zoner med stor inflyttning och låg arbetslöshet. Vidare hyser staden en av de största mässanläggningarna i Tyskland med cirka 1,5 miljoner besökare årligen.

måndag, 11 november 2019 16:52

Sofia Stendius lämnar NCC för Forsen Bostad

 Rekryteringen av Sofia Stendius (bilden) innebär att hon blir ny affärsenhetschef för Forsen Bostad.

– Forsen är inne i en intressant och expansiv period. Det ska bli otroligt spännande att få vara med och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och kunder, säger Sofia Stendius.

Sofia Stendius kommer närmast från rollen som affärschef på NCC och hon har dessförinnan bland annat arbetat inom bostadsproduktionen på Skanska, både som projektchef och som projektingenjör. Hon är civilingenjör från Luleås tekniska högskola.

 

BMO Real Estate Partners (BMO REP) och dess paneuropeiska fond köper en framträdande hörnfastighet om 3.600 kvm vid Köpenhamns främsta butiksgata, Strøget.

 

 

 

 BMO:s fond köper en fastighet på gågatan Corso Vittorio Emanuele II, som är en av Europas mest etablerade och populära detaljhandelsdestinationer. Fastigheten är uthyrd till Carpise, ett varumärket för exklusiva väskor.

 


BMO Real Estate Partners (BMO REP), har en paneuropeisk specialiserad fastighetsfond som förvaltas av Kanadas BMO Financial Group. BMO förvaltar totalt 228 miljarder EUR, 244 Mdr kr, i en fond för Global Asset Management. Nu har BMO slutfört förvärvet av tre detaljhandelsfastigheter, dels en i Köpenhamn, dels två i Milano, för totalt 65 miljoner euro, cirka 696 Mkr, på uppdrag av Best Value Europe II (BVE II), och dess paneuropeiska investeringsfond för detaljhandelsfastigheter.

BMO Real Estate Partners (BMO REP) och dess paneuropeiska fond får en ny diversifiering till den danska marknaden genom förvärvet av en framträdande hörnfastighet om 3.600 kvm i Köpenhamns centrum. Fastighetens fyra våningar består av enheter som helt hyrs ut till nio högkvalitativa hyresgäster vid Köpenhamns främsta detaljhandelsgata, Strøget. De övre våningarna består av 17 bostadslägenheter för hyresmarknaden, vilket ger en säkert kassaflöde.

I centrum av Milano köper BMO:s fond två detaljhandelsfastigehter om totalt 716 kvm. Den ena fastigheten ligger på gågatan Corso Vittorio Emanuele II, som är en av Europas mest etablerade och populära detaljhandelsdestinationer  uthyrd till Carpisa. Den andra  fastigheten ligger på den milslånga Corso Buenos Aires, som förbinder Milanos historiska centrum med sitt affärsdistrikt och den uthyres till Yamamay, ett italienskt varumärke underkläder

BMO: s BVE II fokuserar på selektiva, högkvalitativa detaljhandelsfastigheter inom toppklass i större europeiska städer med stark turism. Den öppna fonden, som är inriktad för institutionella investerare, har ett målkapital på 600 miljoner euro och 1 miljard euro i tillgångsvärden med hittills 11 investeringar om totalt över 300 miljoner euro.

 

Ian Kelley, fonddirektör Europa vid BMO Real Estate Partners, säger:
– Dessa förvärv off-market diversifierar fondens inkomstprofil, vilket ger den ny exponering mot viktiga städer som drar nytta av höga nivåer av välstånd. Utsikterna för Köpenhamn och Milano är fortsatt positiva, vilket gör att vi är säkra på vår förmåga att generera attraktiva och  långsiktig avkastningar för våra investerare.

måndag, 11 november 2019 13:34

Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj 2020

 

Stockholm Norvik Hamn har ett djup på 16,5 meter och den tar emot de största fartygen som går in i Östersjön.


Sveriges nya storhamn har fått sin fraktadress. Det är en milstolpe för Stockholm Norvik Hamn och en bekräftelse på att hamnbygget håller både tidplan och budget. Stockholm Norvik Hamn öppnar enligt tidplan den 2 maj 2020 och är då redo att ta emot fartyg, tåg och lastbilar. Containerhamnen drivs av Hutchison Ports och roro-hamnen av Stockholms Hamnar. Stockholm Norvik Hamn har fått sina adresskoder, en för containerterminalen och en för roro-terminalen. Koden sätts efter FN:s kod för handel och transport, mer känd som UN/LOCODE.


Stockholm Norvik Hamn blir en av världens modernaste hamnar med högteknologisk utrustning och med ett djup på 16,5 meter som kan ta emot de största fartygen som trafikerar Östersjön.


1. Norvik har kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på östkusten. 2. Hamnen har ett djup på 16,5 meter och den tar emot de största fartygen som går in i Östersjön. 3. Har korta ledtider till alla viktiga hamnar i Östersjön. 4. Har effektiva intermodala transportanslutningar till övriga Sverige. 5. Norvik igger fem minuter från motorvägen och utanför Stockholms rusningstrafik. 6. Norvik hamn omfattar totalt 44 hektar och 1.325 meter kaj med järnväg.


– Hälften av Sveriges konsumtion sker i Stockholmsregionen. Via Stockholm Norvik Hamn tar vi varorna så nära konsumenten som möjligt. Det sparar både tid och pengar samt gör ett mindre klimatavtryck, säger Johan Wallén, marknadschef på Stockholms Hamnar. Att adresskoden nu är på plats betyder att vi passerar ännu en milstolpe innan öppnandet nästa år.