14 november 2019

Redaktionen

 

Humlegården Fastigheter får en andra markanvisning i Sjöstadshöjden i Hammarby sjöstad för kontor som omfattar två byggrätter om cirka 30.000 kvm BTA.


Stockholms stad föreslår ytterligare en markanvisning för kontor till Humlegården i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden i Hammarby sjöstad, där kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Markanvisningen avser två byggrätter som tillsammans omfattar cirka 30.000 kvm BTA. Området är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Det är Humlegårdens andra markanvisning i Sjöstadshöjden, detta område där Stockholms stad vill binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55.000 kvm kontor.

Etableringen i Hammarby sjöstad innebär att vi breddar vårt kunderbjudande. Vi vill vara en aktiv del i utvecklingen av Stockholm och genom detta projekt bidrar vi till att skapa en ny hubb för arbetsplatser söder om innerstaden, där det idag finns relativt få attraktiva kontorsområden. Med två markanvisningar inom samma stråk får vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp om platsen, vilket skapar goda förutsättningar i arbetet framåt, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

Kommunikationerna i närområdet kommer att stärkas ytterligare i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. Genom förlängningen av Blå linje mot Nacka etableras en ny hållplats, Hammarby Kanal, med en uppgång vid Lumaparken. Vid Gullmarsplan, den tredje största bytespunkten i Stockholm, byggs en ny plattform under den befintliga, med en uppgång vid intilliggande Mårtensdal.

Läget i mötet mellan Hammarby sjöstad, Södermalm och Hammarbyhöjden gör att Sjöstadshöjden erbjuder både natur och stadspuls. I närområdet återfinns flera spännande bolag och kombinationen av kontor, bostäder, service, restauranger och skolor samt sport och kultur såsom Fryshuset gör platsen levande från morgon till kväll.

– Sjöstadshöjden har alla de egenskaper vi söker efter när vi letar nya lägen. I denna satsning är ambitionen att skapa en attraktiv plats där människor vill vara, där vi erbjuder framtidssäkrade kontor och kringtjänster som stöttar kundernas verksamheter. Vi fokuserar på hållbara arbets- och stadsmiljöer, vilket för oss innebär exempelvis god arkitektur, trygghet, välbefinnande och omsorgsfull förvaltning, säger Anna Kullendorff, affärsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 14 november 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig byggstart för projektet är 2023.

torsdag, 07 november 2019 15:36

Strategisk Arkitektur ritar citykontor

 

Russell Reynolds Associates nya reception på kontoret på Regeringsgatan i Stockholm.

 

Det internationella rekryterings- och assessmentbolaget Russell Reynolds Associates önskade större och uppdaterade lokaler i centralt läge i innerstan. De nya lokalerna på Regeringsgatan bjuder på en representativ gallerikänsla med fantastisk utsikt över Stockholm. På Russell Reynolds Stockholmskontor arbetar 35 personer. De nya lokalerna på Regeringsgatan har helglasad fasad runt hela kontoret som bjuder på generöst ljusinsläpp och fantastisk utsikt över Stockholms takåsar och Kungsträdgården.

Hög ambition och stort fokus har lagts på både gestaltning och funktionalitet för att lokalerna ska upplevas som moderna, med tilltalande gemensamhetsytor och utformade för att attrahera nya medarbetare. Konceptet som Strategisk Arkitektur utvecklade blev ”The office gallery” - ett välkomnande och exklusivt kontor.

Kontoret är uppdelat i två delar; en offentlig galleridel, genom vilken reception, konferens- och mötesrum nås, samt en intern del med arbetsrum och gemensamma utrymmen för de anställda. Den genomgående känslan är nordisk, ljust och modernt med äkta material såsom skinn, trä och sten. Accentfärger är blått och grönt ihop med mässing och krom.

I den L-formade korridoren som möter besökaren skapas en elegant och representativ upplevelse med konst, enkla och raka sittmöbler, samt vacker belysning som bidrar till en lugn galleriatmosfär.

Russell Reynolds önskade mer gemensamhetsytor för medarbetarna. Stort fokus har därför lagts på den interna matsalen och loungen, som ska kännas personliga och samtidigt professionella.

– Att skapa funktionella och sköna samlingsplatser blir extra viktigt för gemenskapen på ett kontor där de flesta sitter i egna arbetsrum. Vi har koncentrerat mötesplatsen till loungen, med tillhörande pentry. Här sitter du i ett hörnläge med stadens bästa utsikt. Perfekt för återhämtning, lunch eller AW, säger inredningsarkitekten Isabella Birke på Strategisk Arkitektur.

I linje med verksamhetens behov sitter 90 % av medarbetarna i egna rum. Textilier och heltäckningsmattor bidrar till en varm och trivsam stämning i rummen. Dämpade färger ihop med varierande och naturnära material som bomull, ull, lin, sten och trä skapar tillsammans med de framträdande glaspartierna en harmoni mellan hårda och mjuka enheter.

– Varje möbel har handplockats till kunden och det är drygt 30 olika leverantörer som har använts vilket är ovanligt för ett projekt av den här storleken. Men det ger också en spännande gestaltning till kontoret där varje rum har fått sin egen prägel, säger Sandra Björkqvist, ansvarig säljare och projektledare på Input interiör.

torsdag, 07 november 2019 15:05

Ett mer lönsamt Skanska

 

Anders Danielsson, som har arbetat inom Skanska sedan år 1991, utsågs till vd och koncernchef för Skanska i december 2017, då han efterträdde Johan Karlström.

 

För årets tre första kvartal ökade Skanska intäkterna till 125,4 Mdr kr (120,8), justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent. Rörelseresultatet slog förväntningar och ökade starkt till 5,4 Mdr kr (2,4), justerat för valutaeffekter steg rörelseresultatet med 114 procent, vilket innebar att resultatet per aktie ökade starkt med 112 procent till 10,75 kr (5,07).

 

Rörelseresultatet i Byggverksamheten steg kraftigt till 2,7 Mdr kr (0,2). Jämförelseperioden inkluderade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwillnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan, vilket gav en nettoeffekt om –2,3 Mdr kr.

 

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 96,8 Mdr kr (102,6), justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 183,7 Mdr kr (30 juni 2019; 184,0).

 

Rörelseresultatet i Projektutveckling var 2,8 Mdr kr (2,9), justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 4 procent.

 

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,6 procent (11,1), medan avkastning på eget kapital ökade starkt till 21,6 procent.


I balansen ökade tillgångarna till 128,4 Mdr kr (116,9) med ett eget kapital som steg till 30,3 Mdr kr (28,0) med en soliditet om 23,6 procent (24,0)


 

Skanska ser få tecken på den konjunkturavmattning som märkts av på flera håll, men i rapporten säger Anders Danielsson:
-Blickar vi framåt ser vi att flera makroekonomiska faktorer visar på en avmattning av den totala ekonomiska tillväxten framöver. Bortsett  från den svaga byggverksamhetsmarknaden i Storbritannien, har vi ännu inte sett någon direkt påverkan på efterfrågan i våra marknader men vi följer denna utveckling noga. Konkurrensen är fortsatt tuff inom Byggverksamheten och inom Projektutvecklingsverksamheten utmanas vi av kostnadsökningar på byggmarknaden.

Men Skanska konstaterar i rappoten att bostadsmarknaden i Sverige och Finland är fortsatt svagare.


Anders Danielsson
tillägger i rapporten:
– På rullande 12 månaders basis överträffar vi vårt avkastningsmål för såväl Projektutvecklingsverksamheten som för koncernens avkastning på eget kapital.
– I vår totala Projektutvecklingsportfölj, inklusive våra OPS-tillgångar, har de orealiserade vinsterna sedan årsskiftet ökat samtidigt som vi realiserat vinster uppgående till 4,0 Mdr kr enligt segmentsredovisningen. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de orealiserade vinsterna i portföljen till 13,9 Mdr kr.


Det starka resultatet medförde att Skanska blev en vinnare på börsen med en uppgång i aktien om cirka 3,25 procent. SF

 

Fredrik Palm, tidigare chef för fastigheter på Alecta, blir delägare och projektledare i ett utvecklingsbolag tillsammans Slättös opportunistiska fond, Slättö VII, för den nya logistikparken Klinga i Norrköping, ett projektet om cirka 1 Mdr kr i fastighetsvärde.

 

Slättö skapar ett utvecklingsbolag för en ny logistikpark i Norrköping tillsammans med Fredrik Palm. Projektet går under arbetsnamnet Klinga Logistikpark som förväntas omfatta cirka 100.000 kvm uthyrningsbar yta. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka 1 Mdr kr i fastighetsvärde.

Slättös opportunistiska fond, Slättö VII, skapar tillsammans med lokala entreprenörer ett gemensamt ägt bolag för utveckling av ett logistikområde i Norrköping. Fredrik Palm, tidigare chef för fastigheter på Alecta, blir delägare i utvecklingsbolaget och projektledare för genomförandet.

Utvecklingen möjliggörs genom en markanvisning från Norrköpings kommun. Ett första hyresavtal om drygt 30.000 kvm är redan tecknat med Almroths, en specialiserad 3PL-aktör, som redan är etablerade i regionen.

– Norrköping har ett mycket strategiskt logistikläge och detta blir en av de bästa och mest intressanta etableringarna i Norden på många år. Vi har redan kontakt med ett antal tilltänkta hyresgäster och det pågår ett intensivt arbete med att träffa ytterligare intressenter, kommenterar Fredrik Palm.

– Vi har goda erfarenheter från samarbeten tillsammans med Slättö. Genom dem tillförs projektet en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och genomförande, dessutom är det roligt med ett lokalt förankrat företag, säger Norrköpings samhällsbyggnadsdirektör, Hans Revenhorn.

– Affären följer vår uttalade strategi att växa inom logistiksegmentet. Vi är fortsatt hungriga på nya affärer och köper allt fler fastigheter med existerande kassaflöden, men vi kompletterar gärna våra strategier med transaktioner där vi kan få en extra utväxling av vår förmåga inom projektutveckling. Jag tycker även att det är särskilt roligt att ha med Fredrik Palm i det här projektet, Slättö växer och det känns bra att knyta en så kompetent och erfaren person nära vårt team, säger Slättös vd, Johan Karlsson.

Detaljplanen för fastigheten om drygt 22 hektar, del av Borg 17:6, har nyligen passerat samråd och beräknas vinna laga kraft under det första halvåret 2020.


Glimstedt advokatbyrå har agerat legala rådgivare i transaktionen.

 

Skanska ska bygga om och förbättra flera vägar för att underlätta framkomligheten för de 78.000 fordon som färdas till och från Hunts Point Peninsula i New York City varje dag.


Skanska har, som en del av ett joint venture med ECCO III, tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att förbättra framkomligheten för kommersiella fordon till och från Hunts Point Peninsula i Bronx, New York City, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd 290 miljoner dollar, cirka 2,78 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

 

Projektet kommer att bygga om och förbättra flera vägar för att underlätta framkomligheten för de 78.000 fordon som färdas till och från Hunts Point Peninsula varje dag. Dessutom genomförs uppgraderingar av omgivande vägar, påfarter och broar.

Skanska kommer också att ersätta en gångbro samt bygga en ny gemensam väg för fotgängare och cyklister. Tillsammans med de nya lösningarna för kommersiella fordon kommer det att bidra till ökad säkerhet för bilister, fotgängare och cyklister.

Konstruktionsarbetet pågår och kommer att fortsätta in i år 2023.

torsdag, 07 november 2019 12:46

HEBA ökade hyresintäkterna till 295 Mkr

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB


För årets första nio månader redovisar HEBA ett förbättrat förvaltningsresultat med 6,4 procent, detta trots att flera fastigheter avyttras under året. Under tredje kvartalet har HEBA tillträtt nybyggnadsprojektet i Norrtälje om 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter. Under årets tre kvartal har HEBA sålt fastigheter för 755 Mkr samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt till en total investering om 534 Mkr.

För perioden ökade hyresintäkterna till 295,2 Mkr (283,8) med ett driftsöverskott som steg till 201,0 (190,9) Mkr. Förvaltningsresultatet steg till 139,4 Mkr (131,0), motsvarande en ökning om 6,4 procent. Värdeförändringar på fastigheter minskade till 157,7 (407,1) Mkr och värdeförändringar för derivat uppgick till -60,6 Mkr (9,5). Periodens resultat minskade till 259,3 (511,6) Mkr, motsvarande 3,10 kr (6,20) per aktie.

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 9.888 Mkr (9.432) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 1.860 Mkr (2.416), medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.719 Mkr (1.025), finansierade till en sänkt snittränta om 1,3 procent (1,6).

 

Det egna kapitalet stärktes till 5.041,0 Mkr (4.730,5), motsvarande en soliditet om 49,8 procent (50,0) och en räntetäckningsgrad om 4,7 gånger (4,3).

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital steg till 152,5 Mkr (111,6). EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) ökade till 75,91 kr per aktie (71,85).

 

– Med en organisation som både förvaltar och utvecklar fastigheter kostnadseffektivt samt en stark ekonomi, kommer vi att kunna möta både efterfrågan och konkurrensen framgångsrikt, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB, i en kommentar till rapporten.

 

Skandia Fastigheter säljer till Fastpartner fastigheten Dragarbrunn 10:3, belägen i ett av Uppsalas mest centrala och välkända kvarter mellan Fyrisån och gågatan. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14.700 kvm.


Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3, belägen i ett av de mest centrala och välkända kvarteren mellan Fyrisån och gågatan, i Uppsala. Säljare är Skandia Fastigheter. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14.700 kvm och den innehåller ytor för kontor, handel, vård, utbildning och bostäder. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 Mkr. Köpeskillingen har inte meddelats.


Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2 december 2019.

– Fastigheten ligger i ett attraktivt och centralt läge i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya hyresgäster fortsätta att utveckla fastigheten, säger Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.


Det var i april 2016 som Skandia Fastigheter köpte den välkända fastigheten Dragarbrunn 10:3 i centrala Uppsala. Säljare var Lundbergs. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen var då  cirka 436 Mkr. SF

torsdag, 07 november 2019 11:49

SBB köper 23 skolfastigheter av SISAB

 

Peter Jönsson, ordförande för SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har förvärvat 22 förskolor och 2 skolor i 23 fastigheter i Stockholms stad med privata hyresgäster. Säljare är kommunala skolfastighetsbolaget SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som beslutade om försäljningen vid sitt styrelsemöte den 6 november 2019. Köpeskillingen är 421,5 Mkr.

– Detta innebär att SISAB kan fokusera mer på staden som hyresgäst samtidigt som vi frigör resurser inför kommande investeringar. Behovet av fler elevplatser är fortsatt högt, säger Peter Jönsson, ordförande för SISAB.

SBB:s grundidé är att äga och förvalta samhällsfastigheter och hyresrätter långsiktigt. Ett krav när SISAB drog igång försäljningen och jakten på en köpare strax innan sommaren.

– Vi är mycket nöjda med affären eftersom det innebär att fastigheterna och hyresavtalen flyttas över till en seriös köpare. Det är en trygghet för personal, föräldrar och barn i berörda verksamheter, fortsätter Peter Jönsson.

SBB erbjuder befintliga hyresgäster oförändrade villkor och 10-årskontrakt.


Fastigheterna är belägna i attraktiva bostadsområden i väster- och söderort. Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till cirka 17.700 kvm med årliga hyresintäkter om drygt 25 Mkr. Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Största hyresgästen är Pysslingen förskolor och skolor AB. Fastigheternas värde uppgår till 421,5 Mkr. I portföljen ingår 22 förskolor och 2 skolor fördelade över 23 fastigheter, samtliga med privata hyresgäster. SBB:s grundidé är att äga och förvalta samhällsfastigheter långsiktigt. Det var ett krav när SISAB drog igång försäljningen och jakten på en köpare strax innan sommaren.


Tillträde sker under första kvartalet 2020, villkorat av beslut i kommunfullmäktige.

– Vi fullföljer vår strategi att äga samhällsfastigheter i Norden. Det är fantastiska skolor och förskolor som vi förvärvar av SISAB samtidigt som vi separat säljer kontorsfastigheter för motsvarande värde, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

torsdag, 07 november 2019 11:26

Oscar Properties handelsstoppades

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Under onsdagskvällen meddelade Oscar Properties att bolaget måste få in nytt rörelsekapital för att stärka bolagets finansiella läge. När börsen öppnade under torsdagen handelsstoppades aktien efter att den hade rasat 35 procent. När handeln återupptogs efter 20 minuter var kursfallet cirka 15 procent.

 

Bolaget behöver ta in cirka 900 Mkr i nytt rörelsekapital. Men det kan bli svårt. Nu erbjuder Oscar Properties ett utbyteserbjudande 25 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 50 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

 

En företrädesemission i Oscar Properties ger stamaktieägare rätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1:49 kr per aktie. Det kan jämföras med onsdagens stängningskurs på 6:16 kr.
Oscar Engelberts bolag Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 Mkr kronor. Därutöver har bland annat Erik Paulssons bolag Backahill, Mats Gabrielsson och Kvalitena åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 Mkr. De totala teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av företrädesemissionen. Aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen.

Samtidigt meddelar Oscar Engelbert att han inte ska ta ut någon lön för 2020. Men frågan återstår om Oscar klarar att vända sin finansiella kris. I ett pressmeddelande skriver Oscar Properties:
”Bolaget har per idag likvida medel om knappt 45 Mkr och ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 Mkr. De kommande tolv månaderna uppgår Oscar Properties uppskattade rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna leverantörsskulder, till drygt 1.160 Mkr (varav knappt 600 Mkr avser tillträde till projektet Gasklockan där bolaget emellertid avser att finansiera det försenade tillträdet genom en extern medfinansiering).
Bolaget planerar att inbringa ytterligare rörelsekapital om drygt 900 Mkr genom dels en företrädesemissionen om cirka 249 Mkr, dels genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd, dels ersättning från samarbetspartners för projektledning, dels avyttring av tolv osålda bostadsrätter. Bolaget avser också att förlänga befintliga lån som förfaller under det kommande året om drygt 600 Mkr. Därutöver har bolagets kunder separata och överenskomna byggnadskrediter om knappt 200 Mkr, vilka finansierar byggverksamhetens åtaganden för färdigställande av projekt”.


I en kommentar
kan sägas att Oscar Properties är verkligen i kris, självförvållad med för många och dyra projekt och allt för länge hade bolaget 150 anställda som knappast sålde några bostäder. Och framförallt bolagets budgetarbete har varit uselt. SF 

 

 

Thomas Andréasson, vd för TAFAB.


Amasten Fastighets AB  har avtalat om att tillsammans med T.Andréasson Fastighetsaktiebolag (”TAFAB”), utveckla fastigheten Gredelby 7:85 i Knivsta. Projektet omfattar 112 hyreslägenheter, 49 lägenhetshotellrum samt 1 500 kvm kommersiella lokaler i centrala Knivsta.


Förutsatt att bygglov antas vid årsskiftet kommer projektet att produktionsstarta under januari 2020 och beräknas vara färdigställt till första kvartalet 2021.

– Från kommunens sida är vi glada och förväntansfulla för att den här viktiga, centrala tomten nu är klar att bebyggas. Vi ser fram emot resultatet, säger Peter Evansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Knivsta

– Projektet i Knivsta har ett perfekt läge, intill tågstationen, med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Vi är mycket tacksamma över möjligheten att få bygga i Knivsta kommun, säger Richard Lantz, projektutvecklingschef på Amasten.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en bra samarbetspartner i projektet där vi får en bra, kvalitativ produkt och där vi har prioriterat en samarbetspartner som också har möjlighet att uppföra huset snabbt med hög kvalité enligt kommunens önskemål, säger Thomas Andréasson, vd för TAFAB.