22 november 2019

Redaktionen

torsdag, 21 november 2019 12:33

Plan för ny Opera i Operan

 

Ny Opera i Operan - Visionsbild i skymning från Strömbron. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 


Ny Opera i Operan - Visionsbild i skymning från Slottskajen. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 


Ny Opera i Operan - Skiss ur fågelperspektiv från norr. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 

Under torsdagen får stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förslaget till utformning av en Ny Opera i Operan (NOIO). Statens fastighetsverk redovisar i förslaget hur en Ny Opera i Operan kan genomföras bland annat genom att nya ytor skapas och operabyggnaden byggs till mot Kungsträdgården där det även blir en ny andra entré.

I Operahuset finns två hyresgäster, Kungliga Operan och Operakällaren som bägge funnits där sedan 1890-talet.

Förslaget som nu presenteras ska enligt planerna gå ut på samråd för detaljplan efter årsskiftet och utgår ifrån den hemställan som Statens fastighetsverk lämnade i april till regeringen och för närvarande bereds inom regeringskansliet.

– I hemställan presenteras ett förslag för ombyggnad av Operahuset som visar att det är möjligt att genomföra projektet i linje med regeringsuppdraget. Det är en utmaning att genomföra större ombyggnader i statliga byggnadsminnen eftersom det ställs särskilda krav för denna typ av byggnader och dessutom gängse krav för nyproduktion, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

–  Detta ska dock ses i ljuset av hållbarheten i att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i Kungliga Operan och skapa glädje och delaktighet under många år framöver. Målet är att en Ny Opera i Operan ska hålla i minst 100 år till när projektet är slutfört, fortsätter Ingrid Eiken Holmgren.

Statens fastighetsverk fick 2013 regeringens uppdrag att utreda hur en Ny Opera i Operan kan utformas. I uppdraget ligger utöver att rusta upp byggnaden att skapa bättre förutsättningar för Kungliga Operans konstnärliga verksamhet, att säkra en god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper och att öka tillgängligheten för publiken.

 

– Operahuset från 1898 är en vacker byggnad, men den svarar tyvärr inte upp mot dagens arbetsmiljölagstiftning. Det här förslaget förbättrar vår arbetsmiljö, samtidigt som vi får en efterlängtad ny scen för barn och unga och nya repetitionssalar för orkestern och baletten. Med en Ny Opera i Operan säkerställer vi en verksamhet med konstnärlig kvalitet på högsta nivå, säger Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan.

– Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

Öppenhet mot Kungsträdgården
I en tillbyggnad av operabyggnaden mot Kungsträdgården ska sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en andra scen, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Det blir också en ny andra entré för Operan.

– Den framtagna lösningen ger också möjligheten för Operakällaren att bibehålla motsvarande verksamhet som i dag, något som också har varit väldigt viktigt i arbetet, säger Ingrid Eiken Holmgren.

– Vi förstår utvecklingsbehovet för Kungliga Operan och har en bra dialog med Statens fastighetsverk om detta, säger Abbe Ibrahim, vd för Operakällaren AB.

Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. Statens fastighetsverk och Stockholms stad tittar också på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården vilket kan bidra till ett mer aktivt folkliv.

 

– Operan är en av Stockholms äldsta kulturinstitutioner och kan nu få en välbehövlig renovering. Operan kan med förslaget fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet bland annat med nya repetitionssalar och en ny scen för barn- och ungdomsföreställningar. Det är glädjande att se att delar av byggnaden som inte tidigare varit publika nu kan blir tillgängliga för stockholmare och besökare. Kungliga Operan har en stark historisk koppling till platsen och det finns ett stort värde att verksamheten kan finnas kvar, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är år 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet.

Renoveringen av en Ny Opera i Operan kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta Ny Opera i Operan är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

torsdag, 21 november 2019 12:05

Ny akutvård vid Danderyds sjukhus är invigd

 

White arkitekter har ritat den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95.000 patienter per år och för 1.000 medarbetare som ska arbeta här.Foto: Anders Bobert

 

Nu invigs den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus som ett viktigt steg i sjukhusets fortsatta utveckling. White har utformat byggnaden som är en del i en av Region Stockholms största satsningar någonsin på hälso- och sjukvården.

Arkitektur och landskapsplanering utgår från evidensbaserad design. Tydlig orienterbarhet, god tillgång till dagsljus och lummig grönska skapar en omsorgsfull miljö för patienter, personal och anhöriga.

– Det är fint att äntligen få se den nya byggnaden tas i bruk av patienter och personal – en högtidsstund för oss arkitekter som engagerat oss i projektet, säger Helena Polgård Nygren, ansvarig arkitekt på White.

År 2015 togs första spadtaget för den nya akutvårdsbyggnaden som ingår i en omfattande ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus genomförd av Locum, Region Stockholms fastighetsbolag. Akutvårdsbyggnaden består av sju våningsplan där verksamheterna finns samlade för att ta hand om patienter dygnet runt, året runt.

– Att få ihop kravbilden för en sådan här komplex byggnad är en utmaning. Genom ett nära samarbete med alla involverade i projektet har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för en patientsäker och effektiv vård, säger Jonas Ståhl, tf. projektchef på Locum.

Nyckeln lämnades i maj över till Danderyds sjukhus, samtliga verksamheter har flyttat in och byggnaden har varit i full drift sedan 6 oktober. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år och de 1000 medarbetare som ska arbeta här.

– Medarbetarna har varit med från allra första början och utformat lokalerna tillsammans med arkitekterna. Det här är ett lyft för medarbetarna som får en betydligt bättre arbetsmiljö, säger Ingela Lundberg, chef för programkontoret vid Danderyds sjukhus.

Akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Grönskande gårdar, trädplanteringar och gröna tak bidrar både till en ökad biodiversitet och till att uppnå de höga hållbarhetsmålen.

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. En central del är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen samt ger vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt.

Fakta om den nya akutvårdsbyggnaden
Fastighetsägare: Region Stockholm. Byggherre och fastighetsförvaltare: Locum. Byggnaden är på totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan. Här finns 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter, 12 operationssalar och 24 vårdplatser för postoperativ vård.

torsdag, 21 november 2019 11:54

Ekerö centrum ska utvecklas

 

Flygbild över Ekerö centrum.

 

De kommande 10 åren sker viktiga infrastruktursatsningar i Ekerö kommun, såsom breddning av Ekerövägen, en ny bro vid Tappström samt på- och avfarter till förbifart Stockholm. Detta ger kommunen möjligheter att växa med fler bostäder och fler invånare – och en utbyggnad av Erskines centrum från 90-talet. För att forma Ekerös nya centrum tar kommunen invånarna till hjälp och bjuder in till dialog med utgångspunkt i frågan: ”Hur vill du att Ekerö centrum ska vara i framtiden?”.


Dialogvecka om Ekerö centrum
För att djupare förstå vilka kvaliteter kommunens invånare uppskattar i centrum idag och vilka behov som finns för framtiden bjuder Ekerö kommun in alla invånare till dialogvecka den 24 november till 1 december. Under dialogveckan finns möjlighet att samtala om centrums utveckling vid öppna hus med kommunens och byggaktörernas representanter samt delta i arkitektledda rundvandringar och fördjupande gruppdiskussioner.

– Ekerö är en otroligt vacker kommun nära storstaden som lockar med sin starka kulturmiljö och historia, så det är viktigt att involvera experter och allmänheten. Ekerö centrum är känt över hela Sverige för sin arkitektur och nu vill vi utveckla det som liknar mer ett landsortscentrum till kommunens riktiga kärna. Vi kommer diskutera olika teman som karaktär och identitet, gator och mötesplatser, parkering och mobilitet samt innehåll och funktioner. Jag ser fram emot att höra vad invånarna har för idéer som vi sedan kan bygga vidare på, säger Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun.

 

Tillsammans med Ekeröborna och kommunen vill vi vara med och skapa ett levande centrum som tar tillvara på närheten till vatten och natur och skapar ett befolkningsunderlag för den service och handel som många efterfrågar. För oss är det viktigt att föra en dialog med Ekeröborna om vad man tycker om på platsen idag och vad man gärna ser mer av i framtiden. Vi ser fram emot dialogveckan, säger Mathias Aronsson, regionchef Wallenstam.

Ralph Erskine
Ekerö centrum fick sin nuvarande form i början av 1991 och Ralph Erskine är arkitekten som står bakom dagens arkitektur och han hämtade bland annat sin inspiration från hur småstäder i Mälardalen var uppbyggda. Exempel på arkitektur som Ralph Erskine har skapat är Millenium Village i London, Stockholms universitetsbyggnader, Hotell Borgafjäll (Dorotea) och Gyttorp i Västmanland. I Stockholm återfinns bland annat Lida friluftsgård, Ekerö centrum och Myrstuguberget i Huddinge. I Göteborg har Erskine ritat höghuset Skanskaskrapan vid Lilla Bommen. (Källa:erskine.se)

– Jag vill sätta en hög ambition på arkitektur för nya Ekerö centrum, från Erskine till framtiden, och då behöver vi även samtala och lyssna in invånarnas tankar. Bra arkitektur grundar sig i platsens kultur, ambitioner och möjligheter, avslutar Erik Edström.

I översiktsplanen för Ekerö kommun framgår det att exploatering ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling äventyras. Visionen är att Ekerö centrum ska fortsätta vara kommunens huvudsakliga centrum med tätare och varierad bebyggelse som innefattar nya bostäder, handel, kontor samt förbättrade rekreationsmöjligheter. En långsiktig satsning som beräknas stå klart 2030. I området pågår just nu arbetet med att ta fram två detaljplaner. Dialogen sker i ett nära samarbete med områdets fastighetsägare Wallenstam, Exerton och Elisby.

torsdag, 21 november 2019 11:40

BaseCamp bygger 640 studentbostäder i Malmö

 

BaseCamp Student ska bygga 640 bostäder, främst enrumslägenheter, alla med eget kök och badrum i ett kvarter med varierande byggnadshöjder på 6-9 våningar. Total projektkostnad beräknas till över 800 Mkr. Byggstart: sommaren 2020 och inflyttning hösten 2022. Bild: Lars Gitz Architects

 

 

Skandia Fastigheter säljer en byggrätt i fastigheten Tåten 1, Västra Hamnen i Malmö, där BaseCamp Student ska uppföra studentbostäder i ett kvarter om cirka 19.000 kvm. Det blir runt 640 möblerade rum och gemensamma ytor, med beräknad inflyttning 2022.

 

Platsen för BaseCamp Students första etablering på den svenska marknaden blir i anslutning till Masttorget i Västra Hamnen i Malmö. På det som idag är en parkeringsplats kommer runt 640 studentbostäder att byggas i enlighet med BaseCamp Students koncept. Masthusen i Västra Hamnen är Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel där Skandia Fastigheter utvecklat kontor, handel, bostäder och samhällsservice, med fokus på låg miljöbelastning och levande, trygga miljöer.

– Vi är oerhört glada över att äntligen kunna ta steget över sundet och etablera oss i Sverige. Malmö är dessutom en spännande stad med en ung och växande befolkning där universitetens och studenternas roll kommer att öka framöver. Vi ser fram emot att bidra till att stärka Malmö som studieort, inte minst genom att erbjuda ytterligare drygt 640 studenter ett boende. BaseCamp Students vision är att utveckla studentbostäder som inte bara är en bas för den enskilda studenten utan också bidrar till att skapa en social och inspirerande bostadsmiljö, säger Jesper Dam, partner och vd för BaseCamp Student i Skandinavien.

– BaseCamp Students etablering bidrar stort till vår och stadens gemensamma ambition om att Masthusen ska vara Västra Hamnens multifunktionella nav. Parallellt med detta planerar vi nu för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus och en förskola i fem våningar med 4.000 kvm grönytor, varav hälften på tak. Vi har också ambitionen att tillgängliggöra taket efter förskolans öppettider så att Malmöborna kan få ta del av den fantastiska miljö vi tillför området, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef i Malmö på Skandia Fastigheter.

Byggnationen i Västra Hamnen kommer till största delen bestå av mindre enrumslägenheter med kök och badrum, men där samtliga boende också har tillgång till runt 1.000 kvm gemensamma ytor. BaseCamps koncept bygger på att skapa gemenskap mellan de boende där väldesignade och centralt placerade ytor som lounge, studierum, gym, gemensamma kök, etc. är några av fundamenten som gör det möjligt att umgås. Alla BaseCamp Students projekt är också fullserviceboenden där allt från möbler till sociala aktiviteter ingår i hyran, med målet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för studenterna att trivas på orten och lyckas med sina studier.

Marken har sålts av Skandia Fastigheter och är en del av den omfattande utvecklingen av området Masthusen. BaseCamp Students projekt kommer att vara en av de sista byggnationerna i Masthusen och kommer att bidra med ytterligare en pusselbit i att skapa en attraktiv och trivsam miljö i området.

– Masthusen och Västra Hamnen är ett perfekt läge för studentbostäder och för oss. Det är promenadavstånd till universitetet, centrum och stranden, det kan väl inte bli bättre? Samtidigt innebär den utveckling som fortfarande pågår att områdets redan höga kvaliteter kommer att höjas ytterligare. Med andra ord är vi väldigt tacksamma att Skandia fastigheter givit oss möjligheten att etablera oss i Masthusen, avslutar Jesper Dam.

Fakta om BaseCamp Student Malmö

1. Totalt 640 bostäder, främst enrumslägenheter, alla med eget kök och badrum. 2. Kringbyggt kvarter med varierande byggnadshöjder på 6-9 våningar. 3. Totalvolym på cirka 19.000 kvm BTA, varav 1.000 kvm gemensamma ytor. 4. Total projektkostnad beräknas till över 800 Mkr. 5. Byggstart sommaren 2020 och inflyttning hösten 2022. 6. Arkitekt: Lars Gitz Architects


torsdag, 21 november 2019 11:00

Niam köper 300 bostäder på Jylland

 

Michael Berthelsen, Country Manager Niam Danmark.


Niam har ingått ett bindande avtal om köp av en bostadsportfölj av Bach Gruppen bestående av cirka 30.600 kvm fördelat på 300 bostäder belägna på centrala Jylland i Danmark. Majoriteten av bostäderna ligger i Silkeborg och Randers.

Portföljen består av moderna bostäder, primärt terrass- och parhus. Några bostäder i portföljen är fortfarande under konstruktion och kommer färdigställas under första halvan av år 2020.

Michael Berthelsen, Country Manager Niam Danmark, säger:
– Med detta förvärv växer vår portfölj av prisvärda bostäder. Vi upplever en mycket positiv utveckling av flera stora regionala städer i provinsen och vi finner det intressant att utöka vår bostadsportfölj här.

onsdag, 20 november 2019 17:34

Peab bygger hyresrätter i Malmö och Umeå

 

Projektet Marsipanfabriken omfattar 256 mindre lägenheter i centrala Malmö. Illustration: Arkitektbyrån Design.

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga 256 mindre lägenheter i centrala Malmö. Beställare är Trianon och kontraktssumman uppgår till 257 Mkr.

 

Projektet Marsipanfabriken omfattar 256 mindre lägenheter – som passar för unga – samt tre lokaler. Lägenheterna kommer i snitt att ha en boyta på 35 kvm per lägenhet. Huset ska byggas enligt miljöbyggnad silver med fjärrvärme som energikälla för att hålla låga energikostnader.

– Att få bygga mindre lägenheter som passar för ungdomar känns viktigt och speciellt. Peabs styrka i ett projekt som detta är arbete i tidigt skede, det vill säga att tillsammans med kunden tidigt sätta målen och därmed lättare hitta de bästa lösningarna. Marsipanfabriken är ett mycket bra exempel på detta, säger Olle Olsson, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Efter rivning av befintlig byggnad på tomten startar byggnationen av projektet i september 2020 och inflyttning är beräknad till april  2023. Projektet orderanmäldes i fjärde kvartalet 2019.


Peab har även fått uppdraget att bygga 286 hyreslägenheter i Umeå. Beställare är AB Bostaden och kontraktssumman uppgår till 266 Mkr.

Projektet Kvarteret Magistern är en nyproduktion av 286 lägenheter, fördelat på nio huskroppar med fyra alternativt fem våningar. Lägenhetsstorleken varierar mellan ett och fyra rum. Inom kvarteret uppförs även cykelförråd och miljöhus. I ett av husen byggs ett gruppboende med sex lägenheter och en samlingslokal.

Området Ålidhem började byggas i mitten på 1960-talet och har sedan kontinuerligt renoverats och byggts ut. Stadsdelen ligger cirka fyra km från centrala Umeå och med gångavstånd till universitetet och Norrlands universitetssjukhus.

Som en del i AB Bostadens mål att minska energiförbrukningen och kunna erbjuda hyresgäster ett klimatsmartboende så kommer ett av husen att blir ett pilothus med solceller samt värmepumps­anläggning. Energiprestanda för övriga projektet är satt till 70 kWh/kvm per år.

– Det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Kvarteret Magistern till AB Bostaden här i Umeå. Projektet passar väl in för oss då vi har gedigen erfarenhet av stora bostadsproduktioner. Planeringen inför byggstart pågår för fullt med stort engagemang från platschef, arbetsledare och lagbas, säger Susanne Hallberg, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i januari 2020 och det sista huset färdigställs under 2023. Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2019.

 

Jensen Educations planerade skola i Sickla ska erbjuda plats för cirka 750 elever, från f-klass till årskurs nio. Skolan ska få en egen idrottshall.

 

 

Oscar Properties har sålt projektfastigheten Nacka Sicklaön 118:2 via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet AB till en okänd aktör. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 365 Mkr. Fastigheten, som har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet, innebär att  överenskommet fastighetsvärde förutsätter att fastigheten kan anpassas för skolverksamhet.

 

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 140 Mkr och den har baserats på att anpassningskostnaderna för skolverksamheten kommer att uppgå till 150 Mkr. Utöver att erhålla en köpeskilling kommer Oscar Properties erhålla återbetalning av koncernskuld om cirka 34 Mkr.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet handläggs nu hos Nacka kommun. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov beviljas och att Jensen Education erhåller tillstånd för skolverksamhet på fastigheten.

 

Resultateffekten för Oscar Properties Nacka Sicklaön 118:2 beräknas uppgå till cirka 80 Mkr. Oscar Properties köpte de tre fastigheterna Nacka Sicklaön 118:2, 118:6 och 118:7 av Nacka kommun i augusti 2016 för 80 Mkr.

 

I Nederländerna har Catellas CER III förvärvat tre flerfamiljshus om totalt 9.942 kvm i Helmond, nära Eindhoven.

 

Catella Residential Investment Management (CRIM) har förvärvat tre bostadsprojekt i Tyskland och Nederländerna för cirka 65 MEUR, cirka 694 Mkr, vilket innebär att den totala investeringsvolymen för Catella European Residential Fund lll till mer än 100 miljoner euro. Var och en av fastigheterna ligger nära ledande affärscentrum i Berlin och i München och i den södra nederländska staden Helmond.I Berlin har CER lll köpt ett hyreshus i Adlershof om cirka 5.400 kvm för cirka 28 miljoner euro från Airport Hotel Adlershof
. Fastigheten som är från 2004 byggs för närvarande om och utvidgas med 50 mikro-lägenheter för att skapa totalt 160 fullt möblerade enheter. Fastighetskomplexet, som omfattar sviter för affärsinriktning, ett fitnessområde, konferensrum och restaurang, ligger i Berlin Adlershof Science Park, ett av de mest framgångsrika högteknologiska affärsområdena i Tyskland och Berlins största mediecampus. Fastigheten ligger nära bekvämligheter som butiker, restauranger och kaféer och den har goda kollektivtrafikförbindelser till den nya BER-flygplatsen och Berlins centralstation.I den södra tyska staden München har CER Ill köpt en byggnad om 2.811 kvm med 56 lägenheter från Viva Immobilien Sud för 15 miljoner euro.
Lägenhetsblocket, som också omfattar nio parkeringsplatser och fyra lagringsenheter, ligger i det trendiga bostadsområdet Haidhausen på östra sidan av stadskärnan. Fastigheten ligger nära barer, kaféer och restauranger och den har goda förbindelser till Münchens tunnelbana S-bahn, järnvägsstationer och internationell flygplats.I Nederländerna har CER III förvärvat tre flerfamiljshus om totalt 9.942 kvm i Helmond, nära Eindhoven, för cirka 22 miljoner euro.
Säljaren är ett privat investeringsbolag Reggeborgh. Komplexet, som består av 92 lägenheter med mellan 70 kvm till 166 kvm samt 68 inomhusparkeringsplatser, ligger nära Helmond tågstation, med direkta förbindelser till High Tech Campus i Eindhoven.Patrick Au Yeung
, fondförvaltare för CER III, säger:
– Samtliga tre projekt är belägna i eller nära ledande europeiska högteknologiska campus och affärsområden, där det är brist på jyresbostäder. Med dessa nya investeringar och vår första transaktion i Köpenhamn under våren är CER III nu aktivt i tre länder i Europa. På mindre än sex månader är vi redan på god väg mot vårt totala investeringsmål på 1 miljard euro.


onsdag, 20 november 2019 15:52

Logicenters hyr ut 12.500 kvm i Berger, Oslo

 

Logicenters fastighet har ett fördelaktigt läge i området på Fjellbovegen 9 och den är av hög kvalité med bland annat en generös lastgård som innefattar 18 lastkajer. Berger anser vara det mest attraktiva logistikläget längs Oslos norra logistikkorridor.

 

Motek AS blir ny hyresgäst i Logicenters fastighet på Fjellbovegen 9 i det attraktiva området Berger, Oslo. Inflyttning sker i början av 2020 och företaget kommer att hyra en yta om 12.571 kvm.
Logicenters har signerat ett hyreskontrakt med Motek AS vilket innebär att fastigheten nu är helt uthyrd. Logistikanläggningen är belägen på Fjellbovegen 9 i norska Berger, utanför Oslo. Tidigare hyresgäst var Bertel O Steen som hade möjlighet att flytta ut innan deras kontrakt löper ut i april 2020. Motek AS flyttar in under första delen av 2020 och hyr samtliga delar av fastigheten.

 

– Det känns mycket roligt att meddela att vi har slutit ett avtal med Motek AS som blir nya hyresgäster på Fjellbovegen 9. Efter genomförandet av diverse anpassningar av fastigheten under slutet av 2019 ser vi fram emot Motek AS inflyttning i början av 2020. Berger är ett attraktivt område för hyresgäster och Logicenters har fokuserat på att hitta en hyresgäst som kan hyra hela fastigheten, vilket vi nu har gjort, säger Jørgen Bråten Nordby, Commercial Manager, Logicenters Norge.

 

Fastigheten har ett fördelaktigt läge i området på Fjellbovegen 9 och den är av hög kvalité med bland annat en generös lastgård som innefattar 18 lastkajer. Berger anser vara det mest attraktiva logistikläget längs Oslos norra logistikkorridor. Logicenters fastighet är belägen med närhet till huvudvägen E6, som sträcker sig från Oslo till Gardemoen och vidare genom Norge. Närheten till Alnabru-terminalen, som är Oslos huvudterminal för hantering och transport av gods, ökar områdets attraktivitet än mer.

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Logicenters utvecklar, bygger om och äger moderna logistikanläggningar på de viktigaste platserna i regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och alla fastigheter uppfyller de höga krav på kvalitet, effektivitet och flexibilitet som krävs av logistikverksamhet i världsklass. Logicenters bildades av NREP  2015

onsdag, 20 november 2019 15:41

SAIAB utser Torbjörn Blücher till ny vd

 
Rekryteringen av Torbjörn Blücher (bilden) innebär att han bli ny vd för Swedish Airport Infrastructure AB.  Han är för närvarande affärschef på Specialfastigheter Sverige AB och han har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Torbjörn Blüchers breda erfarenhet från fastighetsområdet i komplexa miljöer passar väl in i detta uppdrag med kunder och intressenter som kommer från olika bakgrund och med olika intressen.


– Att äga och förvalta fastigheter på flygplatser är speciellt och ett starkt fokus på våra kunder och samarbete med Swedavia är framgångsfaktorer. Torbjörn uppfyller dessa krav och styrelsen ser fram emot att Torbjörn fortsätter detta arbete och gör honom mycket lämpad för uppdraget, säger SAIABs ordförande Ramsay Brufer, chef för ägarstyrning på Alecta.

Bolaget skall nu ändra inriktning och börja bygga en egen organisation med anställd personal och Torbjörn Blücher  kommer under 2020 att påbörja det arbetet.

Nuvarande vd för SAIAB är Jan Törner som varit inhyrd som konsult. Han har byggt upp bolaget sedan start och övergår till egen verksamhet när Torbjörn Blücher är på plats, vilket beräknas ske senast under mars månad 2020.

– Jag vill rikta ett speciellt tack till Jan Törners värdeskapande insats under dessa år, säger Ramsay Brufer.

SAIAB bildades 1 juli 2015 och ägs av Swedavia och Alecta. Portföljen omfattar cirka 275.000 kvm lokaler; hangarer, logistik och kontor på Stockholm Arlanda Airport, Malmö Airport och Göteborg Landvetter Airport.  Det underliggande fastighetsvärdet är cirka 6,5  Mdr kr. Genom bolaget säkerställs ett långsiktigt engagemang i fastigheterna samtidigt som förutsättningarna för flygplatsernas utveckling stärks.

Alecta förvaltar drygt 900 miljarder kronor åt ägarna som är 2,5 miljoner privatkunder och 35.000 företagskunder.