22 november 2019

Redaktionen

 

Eric Bergström, vd för Regio och partner Brunswick Real Estate.

 

 

Fastighets AB Regiohar förvärvat fyra fastigheter i centrala Västerås med en uthyrningsbar yta om cirka 22.000 kvm. Därmed uppnår Regio en total förvaltningsvolym i Västerås om cirka 50.000 kvm. ¨
Köpeskillingen har inte meddelats.

Regio har ingått ett ovillkorat aktieöverlåtelseavtal avseende fyra fastigheter, med övervägande del kontorslokaler, inom kvarteret Märta i centrala Västerås. Säljare är Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt som även fortsättningsvis kommer att vara den största hyresgästen i fastigheterna. Tillträde sker den 29 november 2019.

Eric Bergström
, vd för Regio och partner Brunswick Real Estate, säger:
– Det är med glädje vi meddelar att Regio har genomfört ett förvärv i centrala Västerås och därmed byggt upp en betydande fastighetsportfölj i en av Sveriges starkaste regionstäder. Regio är en långsiktig ägare och vi avser att fortsätta växa genom fler förvärv.  

Real Value Management (”RVM”) har fått uppdraget att förvalta och vidareutveckla fastigheterna i enlighet med Regios etablerade modell för lokalt förankrad förvaltning (Local Asset Management Partner).

Regios rådgivare i samband med förvärvet var Kilpatrick Townsend, PwC och PropCon.

Fastighets AB Regio
äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Idag äger bolaget fastigheter med en uthyrbar area om cirka 500.000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden
är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar investeringar över hela kapitalstrukturen. Teamet omfattar cirka 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.


 

Rödabergsskolan på Upplandsgatan 100 rivs nu och ersätts av Skanska med en ny byggnad om 9.000 kvm som ska stå färdig sommaren 2022.

 

Skanska har tecknat avtal med Sisab Skolfastigheter i Stockholm AB gällande om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 Mkr, varav cirka 3780 Mkr kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019. Resterande del av kontraktet har orderbokats i föregående kvartal.

Projektet omfattar rivning av befintlig skolbyggnad, uppförande av ny skolbyggnad med idrottshall och därtill ombyggnad av den del av skolan som bibehålls. Totalt rör det sig om nybyggnation motsvarande cirka 9.000 kvm bruttoyta samt 6.400 kvm ombyggnad. Rödabergsskolan kommer efter ombyggnad att kunna ta emot cirka 1.040 elever att jämföra med dagens kapacitet om 640 elever.

Förberedande arbeten för nybyggnationen är redan igång och den nya byggnaden väntas stå klar under sommaren 2021. Därefter påbörjas ombyggnadsarbetet av den befintliga skolbyggnaden. Det arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2022.

fredag, 22 november 2019 12:21

Arve Regland, ny CFO för Heimstaden

 
Rekryteringen av Arve Regland (bilden), 47, innebär att han omgående blir ny CFO för Heimstaden. Han har idag samma roll i Heimstadens majoritetsägares bolag, Fredensborg AS och han kommer att kvarstå i denna roll. Arve Regland ersätter tillförordnad CFO Magnus Nordholm, som härmed kommer att kunna fokusera fullt ut i sin roll som CEO för Fredensborg AS och som styrelseledamot i Heimstaden.


Arve Regland blev anställd som CFO i Fredensborg AS i augusti 2019. Närmast kom han från tjänsten som vd för det norska noterade fastighetsbolaget Entra ASA. Innan dess arbetade han i tio år med fastigheter och finans hos ABG Sundal Collier och innan dess under 6 år hos Arthur Andersen och EY.

– Som CFO i Fredensborg AS har Arve varit med i Heimstadens ekonomi och finansfunktion från start. Med tanke på hans bakgrund och erfarenhet ser vi stora synergier i att lägga CFO rollen i båda företagen under ett ledarskap. Jag är mycket glad över att Arve har accepterat att ta denna roll, säger Magnus Nordholm.

– Med vårt redan kompetenta och starka team inom ekonomi och finans stärker vi oss ytterligare inom områdena strategiskt ledarskap och processoptimering. Med denna organisation fortsätter vi att leverera hög kvalitet medan vi samtidigt söker hitta synergier inom Heimstaden och där det är möjligt, i hela koncernen, säger Patrik Hall, koncernchef för Heimstaden.

– Jag har fått ett mycket bra intryck av Heimstadens organisation de senaste månaderna och ser fram emot att kunna engagera mig ännu djupare i utvecklingen av företaget. En ambitiös europeisk tillväxtstrategi, i kombination med en stark önskan att växa med ökad kvalitet är element som jag lockas av, säger Arve Regland.

Arve Regland startar i sin nya roll omgående under fredagen och han rapporterar till Heimstadens koncernchef Patrik Hall.

 

Fastigheten för hotellet Dorint am Main Taunus Zentrum Frankfurt med 282 rum är en av de sju tyska hotellfastigheter som Pandox köper av HR Group.

 

 

Pandox AB har ingått avtal om förvärv av sju hotellfastigheter med totalt 1.532 rum i Tyskland. Säljare är  HR Group. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 290 MEUR, cirka 3,1 Mdr kr, exklusive minoritet. Förvärvet förväntas finansieras av kassa och nya banklån. Hotellen kommer fortsatt drivas av HR Group under fasta hyresavtal med indexering som senast 2024 övergår till omsättningsbaserade hyresavtal med goda miniminivåer. Hotellen förväntas bidra med cirka 16,5 MEUR i hyresintäkter och 16,4 MEUR i driftnetto, mätt i årstakt. Förvärvet förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019.

– Förvärvet är industriellt riktigt och kompletterar Pandox portfölj väl geografiskt och varumärkesmässigt och fördjupar vårt samarbete med det snabbväxande HR Group. Hotellfastigheterna har strategiska lägen i stabila inhemska städer i Tyskland och drivs huvudsakligen av inhemsk efterfrågan med god balans mellan affärs-, mötes- och fritidssegmenten. Hotellen är fullservicehotell i det övre mellanprissegmentet med en genomsnittsstorlek om 219 rum och har tydlig utvecklings- och tillväxtpotential. Förvärvet förstärker också Pandox marknadsposition ytterligare på den enskilt största hotellmarknaden i Europa, säger Anders Nissen, CEO för Pandox.

– HR Group är glada över att utveckla sitt strategiska samarbete med Pandox som är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Europa. Transaktionen är ytterligare en milstolpe i HR Groups framgångsrika tillväxthistoria för att bli den ledande oberoende hotelloperatören i Centraleuropa. Vi ser fram emot att fortsätta driva och utveckla de sju hotellen tillsammans med våra team med målet att skapa ännu bättre gästupplevelser, säger Ruslan Husry, CEO för HR Group.
 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktionen sker genom indirekt förvärv av aktier i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 290 MEUR på skuldfri basis. Den förvärvade portföljen har en initial direktavkastning på cirka 5,7 procent före transaktionskostnader. Säljare är HR Group som även kvarstår som minoritetsägare till 5,1 procent.

HR Group kommer att driva hotellen initialt under fasta hyresavtal som indexeras med 2 procent per år. Avtalen övergår senast år 2024 till omsättningsbaserade hyresavtal med garanterad minimihyra till goda nivåer och en löptid på minst 20 år. Hyresgästen har ett långtgående ansvar för underhåll, reparation och investeringar i fastigheten.

Pandox och HR Group har enats om ett gemensamt investeringsprogram om 20 MEUR, varav Pandox andel uppgår till 15 MEUR. Investeringarna avser framförallt uppgradering av befintliga hotellrum, badrum och publika ytor samt tillskapande av nya hotellrum i befintliga hotell.

Förvärvet förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2019 förutsatt att samtliga villkor i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts. Hotellfastigheterna kommer att redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning.

Samlad finansiell effekt från kommunicerade förvärv under 2019
Pandox har under de senaste sex månaderna ingått avtal om fyra förvärv av totalt 13 hotellfastigheter – 11 i affärssegmentet Fastighetsförvaltning och två i affärssegmentet Operatörsverksamhet – med sammanlagt 2.834 rum i starka regionala centralorter i Tyskland och Nederländerna. Totalt förvärvsvärde uppgår till cirka 537 MEUR med en initial direktavkastning i intervallet cirka 5,4-6,5 procent. Hittills har endast ett av förvärven slutförts.

När samtliga förvärv är slutförda förväntas de bidra med totalt cirka 30,8 MEUR i driftnetto, mätt i årstakt, enligt tidigare kommunikation. Totalt kommer hotellfastighetsportföljen att omfatta 156 hotell med cirka 35.000 rum, varav 38 hotell med cirka 8.400 rum i Tyskland, som är den största hotellmarknaden i Europa.

Baserat på hotellportföljens marknadsvärde den 30 september 2019 plus kommunicerade men ej slutförda förvärv (till EUR/SEK 10,66) uppgår hotellfastighetsportföljens marknadsvärde till cirka 64.300 Mkr. Belåningsgraden uppgår till cirka 47,3 procent inräknat likvid från riktad kontant nyemission.

 

Vasakronan hyr ut hela Styrpinnen 15 om 4.350 kvm i Kungsträdgården. Fastigheten med grå fasad kallar Vasakronan Bankpalatset, belägen jämte fastigheten med röd fasad i bilden.


 

Exteriör: Styrpinnen 15, Kungsträdgårdsgatan 16/Näckströmsgatan 1.

 

Vasakronan har tecknat hyresavtal med spelutvecklaren Embark Studios om 4.350 kvm i Bankpalatset, Styrpinnen 15, vid Kungsträdgården på gatuadresserna  Kungsträdgårdsgatan 16/Näckströmsgatan 1. Fastigheten är därmed fullt uthyrd. Bankpalatset är ett namn som Vasakronan har använt i sin marknadsföring.

 

Mitt i Stockholm city, vid Kungsträdgården på Kungsträdgårdsgatan 16, ligger Bankpalatset. Huset uppfördes 1901 åt Hernösands enskilda bank och var det första bankpalatset som restes längs med Kungsträdgården. Arkitekten Erik Lallerstedt ritade fasaden som utfördes i närkekalksten med skulpterade utsmyckningar av gotlandssandsten. Med bygget började förskjutningen av Stockholms finansiella maktcentrum från Gamla Stan till Norrmalm. En av Bankpalatsets sista hyresgäster före ombyggnationen var Danske Bank.

Bankpalatset genomgår just nu en omfattande uppgradering och nu är det klart att Embark Studios hyr fastigheten i sin helhet. Tidigare erbjöds Bankpalatset utsikt mot Kungsträdgården men genom en ny påbyggnationen med en terrass har fastigheten kommer även erbjudas utsikt åt det andra hållet, åt Berzelii Park.

 

Embark Studios inflyttning är planerad till augusti 2020 och då går flytten från en annan fastighet med bankanor, Södra Bankohuset – även kallad Gamla riksbanken – i Gamla Stan. Se länk:

 

– Stockholm har en unik ställning i världen som ett centrum för spelutveckling. Att sitta centralt i en modern fastighet som ändå har karaktär är ett bra sätt att attrahera arbetskraft. Bankpalatset är ett exempel på en fastighet som möter den efterfrågan, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm Vasakronan.

Andra exempel på spelutvecklare som valt att hyra av Vasakronan i Stockholms centrala delar är Avalanche Studios på Södermalm, Ubisoft på Östermalm och King som har tecknat avtal om 11.500 kvm i Sergelhuset.

 

Campus 6 är beläget i den västra delen av centrala Bukarest och kommer vid färdigställandet att omfatta fyra kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 81.000 kvm.

 

 

Skanska har tecknat ett hyresavtal med Societe Generale European Business Services för 10.500 kvm och 57 parkeringsplatser i den tredje byggnaden i Campus 6 i Bukarest, Rumänien. Hyresgästen kommer att påbörja inflyttningen under fjärde kvartalet 2020. Med detta avtal är byggnaden till 91 procent uthyrd.

 

Kontorsbyggnaden förväntas få LEED Guld- och WELL-certifiering. Hela komplexet bidrar till lokalsamhället med ett offentligt grönt område där hyresgäster, anställda och gäster kan arbeta, träffas och koppla av. Campus 6 är beläget i den västra delen av centrala Bukarest och kommer vid färdigställandet att omfatta fyra kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 81.000 kvm

 

Skanska påbörjade byggnationen av kontorsbyggnaderna Campus 6.2 och 6.3 i december 2018 och de kommer att färdigställas under det tredje kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 Mdr kr under 2018 och hade cirka 14.200 anställda i sina europeiska verksamheter.

torsdag, 21 november 2019 14:46

CLS: Aktiv förvaltning för tillväxt

 

Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.

 

CLS skriver i ett pressmeddelande att företaget har fortsatt att hantera sin portfölj aktivt för att frigöra kapital från tillgångar med begränsad strategisk passform och/eller tillväxtpotential för att fånga attraktiva tillväxtmöjligheter.

 

Fredrik Widlund, vd för CLS, säger i  en kommentar:
– Vår aktiva portföljförvaltning fortsatte under andra halvåret 2019 med ytterligare transaktioner som resulterade i en mer fokuserad grupp fastigheter. Fyra fastighetsförvärv, varav ett i slutet av juli, har genomförts under perioden för totalt 109,2 miljoner pund. Fyra avyttringar, som som genomfördes i slutet av juli, har slutförts under samma period för totalt 91,7 miljoner pund som gav 70 miljoner pund kontanter efter återbetalning av den tillhörande skulden. I september sålde vi också våra 10,5 procent av aktieinnehavet i Catena AB som realiserade cirka 113 miljoner pund i kontanter. Dessa avyttringar sätter koncernen i en stark position med kontanter och likvida medel om cirka 185 miljoner pund, vilket vi avser att återinvestera i ytterligare förvärv.

 

– Vi räknar med att våra helårsresultat kommer att vara i linje med förväntningarna. Även om den ekonomiska och politiska osäkerheten kvarstår, förblir vi övertygade om de långsiktiga fundamenten i våra marknader och vår strategi. Dessutom har vi resurserna och en väl positionerat läge för att fortsätta finna möjligheter på våra kärnmarknader och leverera hållbar tillväxt.

 

Förvärv
Tillträde till Office Connect har skett, som köptes i slutet av juli, tillsammans med förvärven av Clockwork, Lloyds Avenue och Pacific House i oktober. Totalt belopp på 109,2 miljoner pund (före kostnader) medför en initial avkastning om 6,1 procent. Förvärvet av One Six Six Harrow för 13,8 miljoner pund förväntas slutföras i januari 2020

 

Avyttringar
Fyra avyttringar (Ateliers Victoires i Paris, East Gate i München, Schanzenstrasse i Düsseldorf och Grange i Hayes), som genomfördes i slutet av juli för totalt 91,7 miljoner pund, vilket realiserat gav 70 miljoner pund efter återbetalning av den tillhörande skulden, till en initial ränta på 3,7 procent. Två ytterligare avyttringar, Quayside i Fulham, som genomfördes i slutet av juli, och en annan i Storbritannien, som kommer att slutföras före årsskiftet, för totalt för cirka 25 miljoner pund.

Catena
I början av september avyttrade CLS hela sitt innehav på 10,5 procent i Catena AB för att få en vinst på 15,4 miljoner pund (3,8 pence per aktie) före kostnader sedan den 30 juni 2019 och en vinst på cirka 113 miljoner pund. Under första halvåret redovisade CLS en vinst på 21,0 miljoner pund efter utländsk valuta på sitt Catena-aktieinnehav


Vakans och uthyrning (fram till 31 oktober 2019)
Vakanserna ökade under perioden, till stor del till följd av transaktioner (försäljning av uthyrda fastigheter och förvärv av begränsad vakans för att aktivt förvalta tillgångar), men förblir under bolagets målsättning om 5 procent.
Vakansgrad för hela CLS Group: 4,6 procent (30 juni 2019: 4,2). Storbritannien: 4,3 procent (30 juni 2019: 4,1). Tyskland: 5,1 procent (30 juni 2019:4,7). Frankrike: 4,7 procent (30 juni 2019: 3,1)

Uthyrning

Sedan slutet av juni har 42 avtal tecknats för totalt över 5 miljoner pund i årshyra.Utvecklingar och renoveringar
Det finns potential i portföljen för ett antal utvecklingsvärden: Planering har lämnats in för tre utvecklingar: en i Stuttgart, Tyskland; och två i Storbritannien (Maidenhead och Vauxhall), med bedömningar som förväntas under de kommande sex månaderna. Det förväntade kapitalkravet är cirka 90 miljoner pund under de kommande två till tre åren, vilket syftar till att leverera över 5,5 miljoner i extra hyresintäkter


Finansiering

Skuldkostnaden förblir låg med betydande likvida resurser tillgängliga för att finna tillväxtmöjligheter. Per den 31 oktober 2019 hade den genomsnittliga kostnaden för skulder minskat till 2,42 procent (30 juni 2019: 2,49). Belåningen utgör av 34,7 procent av fastigheternas värde (30 juni 2019: 39,3)
Likvida medel om cirka 185 miljoner pund, som omfattar över 150 miljoner pund i kontanter och cirka 35 miljoner pund i företagsobligationer samt 50 miljoner pund i övriga anläggningar


Strategi
CLS:s strategi är att fortsatt fokus på fastighetsmarknaderna på de tre största ekonomierna i Europa Av det totala fastighetsbeståndet finns 51 procent i Storbritannien, 34 procent i Tyskland och 15 procent i Frankrike I Storbritannien har CLS beställt laddningsportar för elfordon och extra solceller för ett antal fastigheter. Dessa och andra hållbarhetsförbättringar återspeglas i bolagets GRESB-betyg som ökar från 63 till 70.

Den 15 augusti 2019 blev Lennart Sten koncernens första oberoende icke-verkställande ordförande efter att verkställande ordföranden, Henry Klotz, gått i pension.


Bill Holland har utsetts till styrelsen och som medlem i revisions- och ersättningskommittéerna. Det förväntas att han kommer att efterträda Malcolm Cooper som ordförande i revisionskommittén efter offentliggörandet av koncernens slutresultat i mars 2020. Bill Holland ansluter sig till Denise Jagger som utsågs till styrelsen och som medlem i ersättnings- och revisionskommittéerna i augusti 2019.


torsdag, 21 november 2019 12:33

Plan för ny Opera i Operan

 

Ny Opera i Operan - Visionsbild i skymning från Strömbron. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 


Ny Opera i Operan - Visionsbild i skymning från Slottskajen. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 


Ny Opera i Operan - Skiss ur fågelperspektiv från norr. Fotograf: Illustration Lundgaard & Tranberg arkitekter/Ahrbom och partner

 

Under torsdagen får stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förslaget till utformning av en Ny Opera i Operan (NOIO). Statens fastighetsverk redovisar i förslaget hur en Ny Opera i Operan kan genomföras bland annat genom att nya ytor skapas och operabyggnaden byggs till mot Kungsträdgården där det även blir en ny andra entré.

I Operahuset finns två hyresgäster, Kungliga Operan och Operakällaren som bägge funnits där sedan 1890-talet.

Förslaget som nu presenteras ska enligt planerna gå ut på samråd för detaljplan efter årsskiftet och utgår ifrån den hemställan som Statens fastighetsverk lämnade i april till regeringen och för närvarande bereds inom regeringskansliet.

– I hemställan presenteras ett förslag för ombyggnad av Operahuset som visar att det är möjligt att genomföra projektet i linje med regeringsuppdraget. Det är en utmaning att genomföra större ombyggnader i statliga byggnadsminnen eftersom det ställs särskilda krav för denna typ av byggnader och dessutom gängse krav för nyproduktion, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

–  Detta ska dock ses i ljuset av hållbarheten i att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i Kungliga Operan och skapa glädje och delaktighet under många år framöver. Målet är att en Ny Opera i Operan ska hålla i minst 100 år till när projektet är slutfört, fortsätter Ingrid Eiken Holmgren.

Statens fastighetsverk fick 2013 regeringens uppdrag att utreda hur en Ny Opera i Operan kan utformas. I uppdraget ligger utöver att rusta upp byggnaden att skapa bättre förutsättningar för Kungliga Operans konstnärliga verksamhet, att säkra en god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper och att öka tillgängligheten för publiken.

 

– Operahuset från 1898 är en vacker byggnad, men den svarar tyvärr inte upp mot dagens arbetsmiljölagstiftning. Det här förslaget förbättrar vår arbetsmiljö, samtidigt som vi får en efterlängtad ny scen för barn och unga och nya repetitionssalar för orkestern och baletten. Med en Ny Opera i Operan säkerställer vi en verksamhet med konstnärlig kvalitet på högsta nivå, säger Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan.

– Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

Öppenhet mot Kungsträdgården
I en tillbyggnad av operabyggnaden mot Kungsträdgården ska sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en andra scen, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Det blir också en ny andra entré för Operan.

– Den framtagna lösningen ger också möjligheten för Operakällaren att bibehålla motsvarande verksamhet som i dag, något som också har varit väldigt viktigt i arbetet, säger Ingrid Eiken Holmgren.

– Vi förstår utvecklingsbehovet för Kungliga Operan och har en bra dialog med Statens fastighetsverk om detta, säger Abbe Ibrahim, vd för Operakällaren AB.

Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. Statens fastighetsverk och Stockholms stad tittar också på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården vilket kan bidra till ett mer aktivt folkliv.

 

– Operan är en av Stockholms äldsta kulturinstitutioner och kan nu få en välbehövlig renovering. Operan kan med förslaget fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet bland annat med nya repetitionssalar och en ny scen för barn- och ungdomsföreställningar. Det är glädjande att se att delar av byggnaden som inte tidigare varit publika nu kan blir tillgängliga för stockholmare och besökare. Kungliga Operan har en stark historisk koppling till platsen och det finns ett stort värde att verksamheten kan finnas kvar, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är år 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet.

Renoveringen av en Ny Opera i Operan kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta Ny Opera i Operan är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

torsdag, 21 november 2019 12:05

Ny akutvård vid Danderyds sjukhus är invigd

 

White arkitekter har ritat den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95.000 patienter per år och för 1.000 medarbetare som ska arbeta här.Foto: Anders Bobert

 

Nu invigs den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus som ett viktigt steg i sjukhusets fortsatta utveckling. White har utformat byggnaden som är en del i en av Region Stockholms största satsningar någonsin på hälso- och sjukvården.

Arkitektur och landskapsplanering utgår från evidensbaserad design. Tydlig orienterbarhet, god tillgång till dagsljus och lummig grönska skapar en omsorgsfull miljö för patienter, personal och anhöriga.

– Det är fint att äntligen få se den nya byggnaden tas i bruk av patienter och personal – en högtidsstund för oss arkitekter som engagerat oss i projektet, säger Helena Polgård Nygren, ansvarig arkitekt på White.

År 2015 togs första spadtaget för den nya akutvårdsbyggnaden som ingår i en omfattande ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus genomförd av Locum, Region Stockholms fastighetsbolag. Akutvårdsbyggnaden består av sju våningsplan där verksamheterna finns samlade för att ta hand om patienter dygnet runt, året runt.

– Att få ihop kravbilden för en sådan här komplex byggnad är en utmaning. Genom ett nära samarbete med alla involverade i projektet har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för en patientsäker och effektiv vård, säger Jonas Ståhl, tf. projektchef på Locum.

Nyckeln lämnades i maj över till Danderyds sjukhus, samtliga verksamheter har flyttat in och byggnaden har varit i full drift sedan 6 oktober. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år och de 1000 medarbetare som ska arbeta här.

– Medarbetarna har varit med från allra första början och utformat lokalerna tillsammans med arkitekterna. Det här är ett lyft för medarbetarna som får en betydligt bättre arbetsmiljö, säger Ingela Lundberg, chef för programkontoret vid Danderyds sjukhus.

Akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Grönskande gårdar, trädplanteringar och gröna tak bidrar både till en ökad biodiversitet och till att uppnå de höga hållbarhetsmålen.

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. En central del är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen samt ger vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt.

Fakta om den nya akutvårdsbyggnaden
Fastighetsägare: Region Stockholm. Byggherre och fastighetsförvaltare: Locum. Byggnaden är på totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan. Här finns 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter, 12 operationssalar och 24 vårdplatser för postoperativ vård.

torsdag, 21 november 2019 11:54

Ekerö centrum ska utvecklas

 

Flygbild över Ekerö centrum.

 

De kommande 10 åren sker viktiga infrastruktursatsningar i Ekerö kommun, såsom breddning av Ekerövägen, en ny bro vid Tappström samt på- och avfarter till förbifart Stockholm. Detta ger kommunen möjligheter att växa med fler bostäder och fler invånare – och en utbyggnad av Erskines centrum från 90-talet. För att forma Ekerös nya centrum tar kommunen invånarna till hjälp och bjuder in till dialog med utgångspunkt i frågan: ”Hur vill du att Ekerö centrum ska vara i framtiden?”.


Dialogvecka om Ekerö centrum
För att djupare förstå vilka kvaliteter kommunens invånare uppskattar i centrum idag och vilka behov som finns för framtiden bjuder Ekerö kommun in alla invånare till dialogvecka den 24 november till 1 december. Under dialogveckan finns möjlighet att samtala om centrums utveckling vid öppna hus med kommunens och byggaktörernas representanter samt delta i arkitektledda rundvandringar och fördjupande gruppdiskussioner.

– Ekerö är en otroligt vacker kommun nära storstaden som lockar med sin starka kulturmiljö och historia, så det är viktigt att involvera experter och allmänheten. Ekerö centrum är känt över hela Sverige för sin arkitektur och nu vill vi utveckla det som liknar mer ett landsortscentrum till kommunens riktiga kärna. Vi kommer diskutera olika teman som karaktär och identitet, gator och mötesplatser, parkering och mobilitet samt innehåll och funktioner. Jag ser fram emot att höra vad invånarna har för idéer som vi sedan kan bygga vidare på, säger Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun.

 

Tillsammans med Ekeröborna och kommunen vill vi vara med och skapa ett levande centrum som tar tillvara på närheten till vatten och natur och skapar ett befolkningsunderlag för den service och handel som många efterfrågar. För oss är det viktigt att föra en dialog med Ekeröborna om vad man tycker om på platsen idag och vad man gärna ser mer av i framtiden. Vi ser fram emot dialogveckan, säger Mathias Aronsson, regionchef Wallenstam.

Ralph Erskine
Ekerö centrum fick sin nuvarande form i början av 1991 och Ralph Erskine är arkitekten som står bakom dagens arkitektur och han hämtade bland annat sin inspiration från hur småstäder i Mälardalen var uppbyggda. Exempel på arkitektur som Ralph Erskine har skapat är Millenium Village i London, Stockholms universitetsbyggnader, Hotell Borgafjäll (Dorotea) och Gyttorp i Västmanland. I Stockholm återfinns bland annat Lida friluftsgård, Ekerö centrum och Myrstuguberget i Huddinge. I Göteborg har Erskine ritat höghuset Skanskaskrapan vid Lilla Bommen. (Källa:erskine.se)

– Jag vill sätta en hög ambition på arkitektur för nya Ekerö centrum, från Erskine till framtiden, och då behöver vi även samtala och lyssna in invånarnas tankar. Bra arkitektur grundar sig i platsens kultur, ambitioner och möjligheter, avslutar Erik Edström.

I översiktsplanen för Ekerö kommun framgår det att exploatering ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling äventyras. Visionen är att Ekerö centrum ska fortsätta vara kommunens huvudsakliga centrum med tätare och varierad bebyggelse som innefattar nya bostäder, handel, kontor samt förbättrade rekreationsmöjligheter. En långsiktig satsning som beräknas stå klart 2030. I området pågår just nu arbetet med att ta fram två detaljplaner. Dialogen sker i ett nära samarbete med områdets fastighetsägare Wallenstam, Exerton och Elisby.

Sida 1 av 980