17 januari 2020

Redaktionen

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.


Heimstaden blir den största privata fastighetsägaren i Tjeckien då bolaget köper en tjeckisk bostadsportfölj. Säljare är Blackstones och Round Hill Capitals koncern RESIDOMO, som säljer en portfölj med hela 4.515 fastigheter med 42.584 bostäder och 1.675 kommersiella enheter för totalt 1,3 miljader euro, cirka 13,6 Mdr kr. Portföljen är huvudsakligen belägen i Moravia-Schlesien-regionen, som är den tätaste befolkade regionen i Tjeckien efter huvudstaden Prag, och portföljen omfattar totalt 2,6 miljoner kvm uthyrningsbar yta.

Förvärvet följer Heimstaden Bostads nyligen tillkännagivna utvidgning av sina kärnmarknader till att även omfatta huvuddelen av Europa, där utvalda marknader i Central- och Östeuropa med deras gynnsamma bostadsmarknad och starka makroekonomiska trend är ett tydligt mål för Heimstaden och  RESIDOMO representerar en stark plattform för Heimstadens framtida expansion i regionen.

Den avtalade köpeskillingen på fastighetsnivå uppgår till cirka 1,3 miljarder euro och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital. Belåningsgrad kommer att hållas på en nivå som stödjer Heimstadens nuvarande kreditbetyg samt bolagets arbete mot ett högre betyg. Transaktionen är föremål för sedvanlig granskning av konkurrensmyndigheten och förväntas avslutas under första kvartalet 2020.

Förvärvet inkluderar en fullskalig operativ plattform, inklusive fastighetsförvaltning och Asset Management med nära 500 anställda totalt. Stora renoverings- och uppgraderingsprogram har genomförts under de senaste tio åren och Heimstaden Bostad kommer att fortsätta att utveckla och uppgradera portföljen och dess förvaltning i enlighet med sitt Friendly Homes-koncept.

– Den tjeckiska bostadsmarknaden har visat sig vara stark och stabil, och vi ser fram emot att utveckla både portföljen och organisationen såväl som relationen med våra kunder under de kommande åren. RESIDOMO passar väl in i vår önskan om att äga hela värdekedjan och därigenom bygga en operativ plattform i världsklass för våra kunder samt våra ägare, säger Christian Fladeland, CIO för Heimstaden.

– Vi är mycket fokuserade på att äga den fulla värdekedjan på de marknader där vi verkar och med RESIDOMO-teamet får vi en väl fungerande operativ plattform direkt. Vi är övertygade om att teamet kommer att ta till sig våra värderingar och möjliggöra en effektiv implementering av Heimstadens ”best practice”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Rådgivare till Heimstaden Bostad var Clifford Chance (legal), EY (finansiell och skatt), Sentient (teknisk) och J.P. Morgan (finansiell). Säljaren är fonder förvaltade av Blackstone Tactical Opportunity samt Round Hill Capital, ett ledande globalt fastighetsinvesterings-, utvecklings- och Asset Management företag.

 

Väsbyhem äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler.


Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande nya hyror för 2020 och 2021 är nu klara. De nya hyrorna för 2020 gäller från den 1 februari och i överenskommelsen ingår extra satsningar på trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Årets hyresförhandlingar har förts i ett gott och konstruktivt förhandlingsklimat.

Parterna är överens om att hyrorna för 2020 höjs från den 1 februari med i genomsnitt 2,3 procent varav 0,2 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Parterna har även kommit överens om en hyreshöjning för 2021 med i genomsnitt 2,1 procent varav 0,3 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Differentieringen för 2021 bestäms under 2020.

– Väsbyhem har under 2019 satsat 15 miljoner extra på olika trivsel- och trygghetsskapande åtgärder, ett arbete vi också vet uppskattas av våra hyresgäster, säger förvaltningschef Joakim Bysell.

Väsbyhems trivsel- och trygghetsskapande åtgärder har bland annat använts till att utveckla boendedialoger och gårdsträffar i syfte att öka delaktighet och inflytande för våra hyresgäster, olika trivselprojekt som exempelvis trivsammare tvättstugor, förbättrad och utökad belysning, säkrare källare med troax och digitala lås och förbättrad trafiksäkerhet. Tillsammans med sina hyresgäster fortsätter Väsbyhem nu arbetet för ökad trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet.

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler. Omsättningen för 2018 uppgick till 426 Mkr och soliditeten till 33,46 procent. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som till Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby attraktivt för såväl boende som företag.

 

Skanska bygger en ny fyra våningar hög byggnad på 8.800 kvm år Southern Connecticut State University i New Haven, Connecticut, USA.


Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern Connecticut State University i New Haven, Connecticut, USA. Kontraktet är värt 48 miljoner dollar, cirka 455 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet inkluderar byggnation av en ny fyra våningar hög byggnad på 8.800 kvm som kommer att kombinera tjänster från flera befintliga campusbyggnader. Syftet med projektet är att samlokalisera flera av universitetets avdelningar. Projektet eftersträvar LEED Guld-certifiering.

Byggarbetet påbörjas i januari 2020 och är planerat att slutföras i augusti 2021.


 

Catena köper tre logistikfastigheter i Hilleröd, Horsens och Odense, där PostNord är säljande hyresgäst.

 


Catena växlar upp i Danmark genom att köpa tre strategiskt belägna logistikfastigheter för 235 Mkr

Fastigheterna ligger i Hilleröd, Horsens och Odense. Säljare är PostNord som även är hyresgäst i de aktuella fastigheterna.

Förvärven sker som en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 235 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillsammans har fastigheterna en tomtareal om cirka 61.000 kvm och en uthyrningsbar yta om 12.700 kvm. På fastigheterna finns även byggrätter om cirka 20.000 kvm som ger möjligheter till framtida expansion. PostNord tecknar 10-åriga hyresavtal i samband med affären och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 12,7 Mkr. De förvärvade fastigheterna är moderna och yteffektiva distributionshubbar med terminalegenskaper, strategiskt belägna vid infartsleder till stadsbebyggelse för att kunna hantera last-mile-leveranser.

– Med förvärven tar Catena ytterligare ett kliv in på den danska marknaden och skapar ännu bättre förutsättningar för att kunna länka Skandinaviens godsflöden. Samtidigt fördjupar vi vårt nära samarbete med PostNord och vi är stolta att vi som fastighetsägare och aktiv samtalspartner kan bidra till deras affär även utanför Sveriges gränser, säger Benny Thögersen, vd för Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag levereras årligen av PostNord.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Catena som väl förstår våra behov, inte minst vad gäller ökande e-handelslogistik och effektiv citylogistik, säger Jesper Friisberg, Head of Real Estate Norden på PostNord.

Tillträde sker 31 januari 2020 för fastigheterna i Hilleröd och Horsens. Byggnaden i Odense är under uppförande och  för den planeras tillträde 1 september 2020. 

Wilborgs köper för 141 Mkr, Banemarksvej 50 i  Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn, en kontorsfastighet med 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

 


Wihlborgs köpte den 1 januari 2020  kontorsfastigheten Banemarksvej 50 i Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn. Fastigheten omfattar 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 100 miljoner danska kronor, cirka 141 Mkr.  Säljare är det isländska företaget Fint ehf. Vid tillträdet är uthyrningsgraden 83 procent och den största hyresgästen är Milestone System A/S som hyr 12.200 kvm. Initial avkastning beräknas till 9 procent. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till 11,8 miljoner danska kronor, cirka 15,5 Mkr.

– Genom att äga flera fastigheter i ett område får vi en effektiv förvaltning och en bra flexibilitet för våra kunder. Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i Brøndby och därför var det naturligt för oss att komplettera vårt bestånd när tillfälle nu gavs, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Detta är andra gången som Wihlborgs köper Banemarksvej 50. Första gången var 1999 då Wihlborgs köpte huset av Nykredit med stora vakanser. Huset såldes fullt uthyrt 2002 med en vinst för Wihlborgs om 15 miljoner danska kronor, cirka 21,1 Mkr.

– Det är roligt att åter kunna förvärva denna fastighet. Banemarksvej 50 har en effektiv och flexibel utformning som enkelt kan anpassas för olika behov och olika storlekar på företag. Här finns också goda kommunikationer med tågstation och enkel tillgång till större vägar. Det är också glädjande att notera den framgångsresa som Milestone System gjort. Företaget har funnits i fastigheten sedan 1990-talet, då det flyttade in på 300 kvm och nu är Milestone System  fastighetens största hyresgäst när företaget hyr 12.200 kvm, avslutar Ulrika Hallengren.

torsdag, 09 januari 2020 12:08

SPG ska bygga i Bærum, nära Oslo

 

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir SPG:s första projektet inom detta koncept.

 


Scandinavian Property Group ska samarbeta med Bærum kommun och Husbanken för en utvecklingen av ”Det goda grannskapet” i Bærum, som en välmående förort, cirka 2,5 mil väster om Oslo.


Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat ett avtal om förvärv av Vallerveien 146. Detaljplaneprocessen påbörjas nu för att tillskapa en byggrätt som möjliggör för minst 65 bostäder på fastigheten.

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir det första projektet inom detta koncept. Det ska utvecklas 16 omsorgsbostäder, 12 lägenheter för förstagångsköpare och tre familjelägenheter som är tillägnade förstalånstagare. När omsorgsbostäderna är färdigutvecklade kommer Bærum kommun att köpa tillbaka dessa. Resterande lägenheter i projektet kommer att säljas på den öppna marknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva denna fastighet. Bærum och Husbanken har utvecklat ett spännande och innovativt koncept som vi är helt säkra på att fler kommuner i Norge bör ta lärdom av, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

Han fortsätter:
– Vi har en gemensam vision med Bærum kommun – att utveckla bostäder som främjar gemenskap för att motverka ensamhet och inaktivitet. Det handlar om att skapa sociala sammankomster såväl utomhus som inomhus och möjliggöra en attraktiv social tillvaro för de boende”

SPG har en ambition om att utveckla moderna bostäder för olika grupper av människor och genom gemensamhetsytor främja aktiv och gemensam tillvaro – ett hållbart projekt som gynnar både samhälle och miljö.

– SPG har under längre tid upparbetat en gedigen erfarenhet och kompetens gällande vård- och omsorgsbyggnader. Detta projekt är en mycket viktig del av vår strategiska satsning inom segmentet, avslutar Knut Holte.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Bærum kommun, säger Liv B Hansteen, enhetschef för bostäder i Bærum kommun, och vi ser fram emot att utveckla ett innovativt koncept tillsammans med SPG som sedan kan fortsätta att användas i flera framtida utvecklingsprojekt i Bærum.

Akershus Eiendom har agerat rådgivare åt kommunen i försäljningsprocessen.

Scandinavian Property Group grundades år 2004 och är ett fastighetsbolag med fokus på den skandinaviska fastighetsmarknaden. SPG arbetar inom tre industriella vertikaler på fastighetsmarknaden – omsorg, bostad och projektutveckling. Bolaget har sedan starten genomfört transaktioner till ett värde om cirka 60 miljarder kronor. 

Jørgen Wiese Porsmyr, Executive Vice President Veidekke.

 


Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet. Den totala försäljningen för år 2019 slutade på 1.166 bostäder med ett totalt värde av 6,3 miljarder norska kronor, cirka 6,78 Mdr kr. Antalet bostäder i produktion i slutet av 2019 var 2.215, med en försäljningsgrad på 78 procent.

Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet 2019, varav 154 såldes i Sverige och 102 såldes i Norge. Bostadsförsäljningen ökade jämfört med tredje kvartalet och ökningen kom från Sverige. För året som helhet sålde Veidekke 1.155 bostäder, en ökning med 305 enheter från föregående år.

–  Under 2019 såg vi en solid ökning av försäljningen från året innan både i Norge och i Sverige. I Norge har vi gjort goda framsteg med flera projekt i Oslo och Trondheim. Glädjande är också den positiva försäljningen som vi har i Sverige, även om det kommer att ta lite tid innan den ökade försäljningseffekten på antalet bostäder är i produktion, säger vd Jørgen Wiese Porsmyr. Under det första kvartalet 2020 inleds en ny försäljningsetapp för Middelthunet (94 enheter) och den första etappen i Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo, liksom den första delen av Cederhusen-trähusprojektet i Hagastaden i Stockholm (60 enheter),  vilka alla är viktiga etapper för verksamheten under året.

 

Scandic Helsfyr blir Scandics största norska hotell med 450 rum i höst. Foto: Scandic

 


Storebrand Eiendomsfond Norge KS köper Scandic Helsfyr från Eiendomsspar AS. Scandic Helsfyr expanderar och blir Scandics största hotell i Norge när det färdigställs med 450 rum hösten 2020.

Hotellet är centralt beläget på Helsfyr, exponerat E6 mot Oslo centrum. Bryn/Helsfyr är ett av Oslos snabbast växande områden med ett antal utvecklingsprojekt för kontor och bostäder. Bland annat är Scandic Helsfyr direkt kopplad till Valle Wood-projekten och Hovinenga.

Köparen, Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS), är Norges största obelånade fastighetsfond som förvaltas av Storebrand Eiendom. SEN KS äger redan 17 fastigheter, varav Scandic Fornebu hittills har varit fondens enda hotell.

Scandic har tecknat ett hyresavtal som löper fram till 2037 och investerar ett betydande belopp för att uppgradera den befintliga delen av hotellet. Den kommande utvidgningen av hotellet kommer att öka antalet rum från 253 till 450, samt med utvidgade konferens- och restaurangfaciliteter. Hotellet kommer att ha en total yta om cirka 18.000 kvm. Storebrand Eiendomsfond  lämnar en garanti för en överenskommen hyresnivå för de kommande 5 åren.

Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk på cirka 270 hotell och 52.700 rum i sex länder. Scandic fokuserar på miljövänlig drift av sina hotell och efter utvidgningen kommer Scandic Helsfyr att certifieras enligt BREEAM Very Good.

– Förvärvet är i linje med fondens mandat och tillväxtstrategi och inom ett spännande fastighetssegment där Storebrand har önskat en större närvaro. Scandic Helsfyr ligger i ett snabbt växande stadsområde med bra kollektivtrafik och är strategiskt beläget mellan Oslo flygplats och Oslo centrum. Vi tror att vårt utökade samarbete med Scandic kommer att bli fruktbart och att utvidgningen av hotellet är i linje med utvecklingen av Bryn/Helsfyr som ett område, säger Truls Nergaard, chef för Storebrand Eiendom .

– Vi är mycket glada över att Storebrand tar över stafettpinnen, ser fram emot ett bra samarbete mot färdigställande och känner oss säkra på att de kommer att fortsätta hantera fastigheten på ett bra sätt. Vi har stor tro på Scandic Helsfyr och att utvidgningen av hotellet kommer att bli en framgång, säger Christian Ringnes, vd för Eiendomsspar.

Pangea Property Partners (finansiell rådgivare) och DLA Piper (juridisk rådgivare) har varit rådgivare för Eiendomsspar i transaktionen, medan Haavind har varit juridisk rådgivare för Storebrand.

 

 


Fastighetsägarna Sveriges styrelse har utsett Anders Holmestig (bilden) till ny vd. Han ersätter Reinhold Lennebo som går i pension. Anders Holmestig tillträder i början av sommaren 2020.

 

Anders Holmestig kommer närmast från LRF där han är vice vd och näringspolitisk chef. Dessförinnan har han arbetat bland annat som politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen och ansvarig för näringslivs- och samhällsfrågor på ICA-handlarnas förbund.

 

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Holmestig till ny vd. Det är fantastiskt roligt att vi kan attrahera en ny vd med bred erfarenhet av både påverkansarbete och politiskt arbete. Med Anders erfarenhet från regeringskansliet och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) får vi en vd som har stor erfarenhet från opinionsbildning och av att arbeta mitt i den politiska vardagen och i en organisation som har flera likheter med vårt eget Fastighetsägarna. Anders Holmestigs uppdrag blir nu att fortsätta det positionsarbete som står högt på agendan och som syftar till att ytterligare förstärka våra möjligheter till att göra relevant nytta både för medlemmar och för samhällets utveckling, säger Lennart Sten, styrelseordförande Fastighetsägarna Sverige.

 

– Jag är mycket glad och stolt över att få möjlighet att leda Fastighetsägarna Sverige. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla Fastighetsägarna och det arbete som gjorts för att synliggöra fastighetsbranschens viktiga roll i samhällsbygget, säger Anders Holmestig.

Reinhold Lennebo fortsätter som vd fram till sommaren 2020.

 

– Det känns efter 11 år som vd rimligt och rätt att sluta. Jag har ju passerat min avtalade pensionsålder och det är dags att lämna över. Nu ser jag försiktigt fram emot att få trampa nya stigar i livet. Det har jag ju gjort förr och det brukar bli spännande, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

 

Sanderson Hotel, med 5 stjärnor, har 150 rum på 50 Berners Street i London.

 

 


Hotel St Martin’s Lane, med 5 stjärnor, har 204 rum på 45 St Martin’s Lane Charing Cross, London.

 


Den tidigare premiärministern i Qator, shejk Hamad bin Jassim Al Thani, har godkänt att sälja två hotell i London för 255 miljoner pund, cirka 2,8 Mdr kr, till Vivion Investments, rapporterar Bloomberg. Vivion, ett fastighetsbolag från Israel som ägs av fastighetsmogulen Amir Dayan, köper hotellen Sanderson och St. Martins Lane. Shejk Hamad förvärvade de två hotellfastigheterna för cirka åtta år sedan för 192 miljoner pund, rapporterade Times vid den tidpunkten.

Vivion har kommit överens om att köpa två hotelltillgångar på ett utmärkt läge i London för en total kostnad på 255 miljoner pund, meddelade Vivion i ett uttalande på sin webbplats fredag, utan att namnge fastigheterna eller säljaren. En representant för företaget vägrade att kommentera meddelandet ytterligare.

Representanter för shejk Hamad svarade inte omedelbart på begäran om kommentar. En representant för Jones Lang LaSalle Inc., som mäklade försäljningen, vägrade att kommentera. Shejk Hamad, ofta kallad HBJ, fungerade som Qatars premiärminister 2007–2013 och han har varit en stor investerare i lyxfastigheter. Shejk Hamad annonserade om att de två hotellfastigheterna i London var till salu under sommaren 2019, tillsammans med en fastighet i Paris. Bloomberg har under förra veckan rapporterat att shejk Hamad köper fastigheten Montage Beverly Hills Hotel i Los Angeles för 400 miljoner dollar.

Vivion, som är en del av ett nätverk av fastighetsbolag som ägs av Amir Dayan, har köpt brittiska hotell sedan år 2018. Bolaget ägde 55 brittiska hotell och 38 fastigheter i Tyskland per 30 juni 2019. Portföljen värderades till 2,9 miljarder euro, cirka 30,5 Mdr kr.