25 april 2018

Redaktionen

onsdag, 25 april 2018 15:42

Fortsatt stark utveckling i Wihlborgs

alt
Under första kvartalet köpte Wihlborgs projektfastigheten Raffinaderiet 5 i Lund där kontorshuset Sockerbiten nu byggs.

 

Den positiva trenden för Wihlborgs Fastigheter fortsatte även under årets första kvartal. Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 Mkr (549), driftsöverskottet steg med 19 procent till 460 Mkr (388) och förvaltningsresultatet förbättrades med hela 25 procent till 325 Mkr (261).

 

Nettouthyrningen för perioden blev 18 Mkr (23) medan uthyrningsgraden jämfört med för ett år sedan ökade med två procentenheter till 94 procent. Vinsten efter skatt steg till 303 Mkr (289), motsvarande 3,94 kr (3,76) per aktie. I detta resultat ingick värdeförändringar i fastigheter med 46 Mkr (56) och i derivat med 17 Mkr (54).

 

– Det är otroligt glädjande att Wihlborgs fortsätter den rekordstarka utvecklingen. Fortsatt ökande hyresintäkter, ett starkt förvaltningsresultat, minskade vakanser och en god nettouthyrning visar tydligt att Wihlborgs står väl rustat för framtiden. Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

 

Periodens investeringar uppgick till 431 Mkr, varav 282 Mkr gjordes i befintligt bestånd och 149 Mkr var förvärv. Detta bidrog tillsammans med värdeförändringarna om 46 Mkr och valutaomräkningar om 307 Mkr till att fastigheternas redovisade värde ökade till 39,4 Mdr kr (38,6).

 

De räntebärande skulderna steg till 21.145 Mkr (20.653), vilka finansierades till en genomsnittsränta inklusive kostnad för kreditavtal om 2,47 procent (2,53).

 

Det egna kapitalet ökade till 13.913 Mkr (13.592), motsvarande en soliditet om oförändrat 34,7 procent, och det långsiktiga substansvärdet beräknades till 282,82 kr (228,01) per aktie. LE

onsdag, 25 april 2018 14:21

Uppförsbacke för bostadsbyggarna

alt

Efter att Tobin under 2014 med framgång sålde bostäder i Sundbyberg, går det trögare för Tobin att sälja 180 borätter i projektet Rio i Sundbyberg med planerad inflyttning 2018/2019.

 

Tobin har nu presenterat sin rapport för Q1 med ett resultat om –3,3 Mkr (24,4). Under första kvartalet sålde Tobin endast 3 (Sic!) bostäder (146). Det visar att det är nästan omöjligt att sälja högt prissatta bostadsrätter i Stockholm, när bankerna har infört ett skuldkvotstak om att lån medges högst till 5,5 gånger årsinkomsten samtidigt som bankernas stressränta, kalkylräntan, har höjts från 5 procent till 7 procent.

 

Vd Erik Karlin säger i rapporten:

– En förbättring av marknadsläget kommer inte ske i en handvändning, men vi ser allt fler positiva signaler. Med försiktig optimism ser vi fram emot resterande delen av 2018.

 

Fastighetsaktien delar inte Karlins tankar om optimism för en ökad försäljning av bostadsrätter i Stockholm. På Hemnet finns nu över 2.000 bostadsrätter till salu i Stockholms kommun, med mycket få budgivningar.

 

För Bonava är det inte så illa som för Tobin, eftersom bolaget verkar i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland. Men resultatet efter skatt för Bonava under Q1 sjönk till 2 Mkr (350), trots att antalet sålda bostäder under första kvartalet var 702 (850), och efter att nettoomsättningen sjunkit till 1.639 Mkr (2.903). Bonava tror på Tyskland där bolaget under tre senaste åren har startat cirka 60 procent fler bostäder än i Sverige och Bonava har ambitionen att årligen växa med 5 till 10 procent i Tyskland.

 

NCC, som inte bygger bostäder i egen regi längre, efter avknoppningen till Bonava, gjorde ett minusresultat om 372 Mkr för Q1. Trots detta ökade NCC orderingången till 17.521 Mkr (11.431) på grund av en stark orderingång för NCC Infrastructure och NCC Building.

 

NCC har en prognos om att BNP i Norden förväntas växa med cirka 2,3 procent årligen under 2018 och 2019. Men tillväxttakten på den nordiska byggmarknaden bedöms avta efter flera år med stark tillväxt. NCC bedömer tillväxttakten för 2018 till cirka 3 procent 2018 och till strax under 1 procent 2019. SF

onsdag, 25 april 2018 13:29

Västberga förtätas

alt
Det nya planförslaget för Västberga medger en tät bebyggelse och en hög exploatering.

 

alt

Fastigheterna som berörs i det nya detaljplanen är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1.

 

Om ett år räknar Stadsbyggnadsnämnden att en detaljplan tas för Västberga. Syftet med planen är att förtäta fastigheterna och utveckla områdets användning för främst verksamheter och kontor. Planområdet och stadsdelen ska även fortsättningsvis användas för verksamheter och möjliggöra nya arbetstillfällen i söderort.

 

Detaljplanen föreslår ändringar som gör det möjligt att utveckla området för livsmedelshantering, logistik, kontor, parkering och i viss mån även restaurangverksamhet. Fastigheterna som berörs är Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt det före detta spårområdet på Västberga 1:1. Planförslaget medger tät bebyggelse och en hög exploatering. Det ses som positivt att det skapas nya arbetstillfällen i söderort och att Västbergaområdet utvecklas.

 

Detaljplanen har en flexibel utformning som möjliggör flera olika sätt att nyttja fastigheterna. Stadsbyggnadskontoret har för närvarande dialog med FastPartner via Deamatris Förvaltning AB samt med flera andra aktörer som vill etablera sig inom planområdet. Samtliga intressenter vill nyttja området för en blandning av verksamheter och kontorsverksamhet. För att göra det möjligt är planens utformning flexibel och styr endast de detaljer som anses viktiga för att säkerställa en fungerande utveckling av området. 

 

Preliminär tidplan

Samråd om detaljplanen: våren 2018. Granskning av detaljplanen: hösten 2018. Detaljplanen antas av stadsbyggnadsnämnden: våren 2019

onsdag, 25 april 2018 13:14

Starkt resultat för Galären

alt
Gunnar Tåhlin, vd för Galären i Luleå.


Galärens fastighetsvärden i Luleå ökade till drygt 2,3 Mdr kr under 2017. Samtidigt redovisar bolaget både ökad nettoomsättning och en vinst på 112 Mkr före skatt.
    

– Vi avyttrade ett större fastighetsbestånd under året vilket minskade intäkterna och förde med sig en del engångskostnader. Med det i åtanke är vi nöjda med våra resultat för 2017, kommenterar Örjan Lindström, CFO på Galären.
    

– Vi har även investerat 216 miljoner i byggnationer och förvärv vilket ökar vår intjäningsförmåga kommande år, tillägger han.
     

Av årsredovisningen för 2017 framgår också att Galären för de närmaste åren planerar för omfattande investeringar i hyresbostäder, trygghetsboenden och lokaler i Luleå. All byggproduktion kopplas till ett noggrant hållbarhetsarbete.
    

– Vi ser över vilken påverkan vi har på vår omgivning. Som fastighetsutvecklare har vi många hållbarhetsaspekter att beakta. Det pågående hållbarhetsarbetet utgör en stor del av årsredovisningen, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

alt
Fastigheten Julius 1 på Södervärn, Malmö.

 

Kungsleden förlänger relationen med befintlig hyresgäst – Region Skåne – genom ett nytt tioårigt hyresavtal om cirka 6 Mkr. Hyresavtalet avser lokaler för allmänpsykiatri om totalt cirka 2.900 kvm och omfattar hela fastigheten Julius 1 i centrala Malmö.  

 

Fastigheten Julius 1 uppfördes 2003/2004 och är en modern kontorsfastighet strategiskt belägen på Södervärn, en stor kommunikationshubb för regionbuss och stadsbuss, i centrala Malmö. Inom gångavstånd finns även Citytunneln och Skåne Universitetssjukhus.

 

Hyresavtalet med Region Skåne är ett grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda vilket ligger helt i linje med bådas miljöprofil. Tillträde sker i januari 2019.

 

– Vi är mycket glada över att Region Skåne ger oss fortsatt förtroende som hyresvärdar och har valt vår fastighet på Södervärn för sin kommande samlokalisering av allmänpsykiatri. Region Skåne är hyresgäst hos oss redan idag och när det visade sig att de hade behov av samlade ytor insåg båda parter att detta var en bra lösning, säger Ulrica Sjöswärd, fastighetschef Göteborg/Malmö, Kungsleden.

alt
Illustration av Porsche Center i Jönköping. Inflyttning beräknas ske under våren 2019.

 

Castellum skrivit hyresavtal om 4.500 kvm med Hedin Performance Cars AB, som ska etablera landets åttonde Porsche Center på Rosenlund utmed E4:an i Jönköping.

 

Porsche har vuxit kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren. Under 2016 registrerades 1.335 nya Porsche i Sverige. Det kan jämföras med de 550 bilar som var försäljningsrekord så sent som 2013. För att skapa ytterligare affärsmöjligheter och svara upp till den stora efterfrågan i olika delar av landet etableras därför en helt ny fullserviceanläggning i form av Porsche Center Jönköping.

 

För att skapa möjlighet för den nya anläggningen har Castellum rivit en äldre industribyggnad på fastigheten. I samband med detta saneras fastigheten från tidigare verksamheters miljöföroreningar. Den nya byggnaden kommer att uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad med målsättning att uppnå en silvernivå.

alt
Kemi- och farmakologiföretaget Johnson Matthey beställer nya lokaler av Skanska i Gliwice, Polen.


Skanska har tecknat avtal med Johnson Matthey för uppförandet av en produktions- och lagringsanläggning i Gliwice i sydvästra Polen. Kontraktet är värt cirka 300 Mkr.

 

Projektet kommer att omfatta en administrativ byggnad med ett laboratorium för kvalitetskontroll, produktion samt lagerbyggnader och infrastruktur. Byggstart sker i sommar och projektet är planerat att vara färdigställt under andra halvåret 2019.

onsdag, 25 april 2018 10:43

Arehult blir ny vd för Hemfosa

alt

                                                                                                                               
Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har beslutat utse Caroline Arehult (bilden t v) till bolagets nya vd. Arehult är idag vd för Skanska Fastigheter Stockholm och har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn. Hemfosas nuvarande vd Jens Engwall (bilden t h) blir istället vd för Nyfosa AB – det dotterbolag i Hemfosa som planeras delas ut och noteras före årets slut. Vd-skiftet kommer att ske under hösten.
    

– Hemfosa står inför en spännande framtid med pågående process att förbereda en delning av verksamheten i två noterade bolag. Med den förändring vi idag offentliggör får vi det bästa av två världar. Jens Engwall utses till vd i det nybildade dotterbolaget Nyfosa, och bidrar där med sin unika kompetens av opportunistiska fastighetstransaktioner. Han kvarstår även som styrelseledamot i Hemfosa. Vi är samtidigt mycket glada över att rekrytera Caroline Arehult som ny vd i Hemfosa. Hennes kompetens, erfarenhet och ledaregenskaper kommer att bli en stark motor till Hemfosas fortsatta utveckling som specialist på samhällsfastigheter, säger Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa.
    

– Jag är väldigt stolt över den resa vi tillsammans genomfört på Hemfosa. Jag är övertygad om att Caroline Arehult kommer förvalta och utveckla både verksamhet och företagskultur på Hemfosa på ett utomordentligt sätt. Jag känner samtidigt ett stort engagemang för att leda Nyfosa som ett nytt snabbfotat transaktionsintensivt fastighetsbolag, säger Jens Engwall.
    

– Jag har haft en fantastisk tid på Skanska med många spännande roller under mina snart 20 år i bolaget, men nu är det dags för mig att gå vidare. I Hemfosa ser jag en fantastisk möjlighet att få ta över efter det fina jobb som Jens Engwall gjort, och bygga vidare på det. Mitt intryck av Hemfosa är att företagskulturen är präglad av entreprenörskap och ett stort eget ansvar, väldigt lik den kultur jag själv kommer ifrån och trivs i, säger Caroline Arehult.

tisdag, 24 april 2018 18:25

Fabeges vinst ökade till 2,5 Mdr

alt

Under årets inledning sålde Fabege fastigheten Uarda 6 i Arenastaden till Union Investments öppna fastighetsfond Unilmmo: Europa, som tidigare har köpt två fastigheter av Fabege i Arenastaden.

 

Fabeges kvartalsvinst efter skatt ökade till 2.539 Mkr (882), motsvarande 13,36 kr per aktie (5,33). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter om 2.783 Mkr (833), varav 2.700 Mkr (833) var orealiserade värdeökningar. Hyresintäkterna steg till 614 Mkr (546) medan driftsöverskottet ökade till 439 Mkr (379) och förvaltningsresultatet förbättrades med 27 procent till 274 Mkr (216).

 

– Tillväxten i hyresintäkter och förvaltningsresultat fortsatte under första kvartalet genom färdigställande av projekt och hyresökningar som successivt ger växande intäkter, säger vd Christian Hermelin.

 

Under perioden avtalade Fabege med Union Investment om att sälja fastigheten Uarda 6 om 18.000 kvm i Arenastaden, Solna, för 1,2 Mdr kr. Affären gjordes upp på en ny rekordlåg yield och efter tillträdet i slutet av maj kommer Fabege att fortsätta förvalta fastigheten på uppdrag av köparen.

 

Kvartalets investeringar uppgick till 786 Mkr (843), varav 638 Mkr (697) avsåg projekt- och förädlingsfastigheter. Detta bidrog till att portföljens verkliga värde ökade till 61,4 Mdr kr (57,9 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna uppgick till 25.194 Mkr (24.841) och finansierades till en snittränta om 2,27 procent inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften om 3.102 Mkr. I februari fick Fabege en extern kreditrating från Moody´s, som gav en investment grade rating, Baa3 med stabil outlook. Fabeges ambition är att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering främst genom sitt gröna obligationsprogram.

 

Det egna kapitalet steg till 30.551 Mkr (28.012) Mkr och soliditeten till 49 procent (47)). EPRA NAV uppgick till 220 kr per aktie (201).

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med 3,8 procent till 191,10 kr. LE

alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

Det känns tryggt med Pandox som har växt stort med långa hyreskontrakt. Vid utgången av första kvartalet i år hade Pandox fastighetsportfölj ett marknadsvärde på totalt 52.120 Mkr, en stor ökning då marknadsvärde för kvartal 1 år 2017 var totalt 38.630 Mkr. Totalt hade Pandox vid periodens slut 143 hotell med 31.500 rum i 15 länder. Bolagets förvaltningsfastigheter hade en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 15,6 år (31 december 2017: 15,6).

 

I rapporten säger vd Anders Nissen:
– Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto och substansvärde på 24 respektive 21 procent i det första kvartalet, drivet av lönsamma förvärv samt positiva effekter från produktutveckling i en stabil hotellmarknad.

Bolagets intäkter från fastighetsförvaltning steg till 621 Mkr (474). Driftnettot stärktes till 528 Mkr med EBITDA som ökade till 560 Mkr. EPRA NAV per aktie steg till 151,81 kr (125,67)
 

Resultat före värdeförändringar uppgick till 335 Mkr (280), en ökning med 20 procent, medan resultatet för första kvartalet minskade till 452 Mkr (527), med ett resultat per aktie som sjönk till 2,69 kr (3,31), beroende på att de orealiserade värdeförändringarna för förvaltningsfastigheterna minskade till 148 Mkr (305).

 

Vid utgången av perioden uppgick belåningsgraden netto till 50,2 (50,8) procent. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 20.014  Mkr (18.845). Vid utgången av perioden uppgick låneportföljen till 26.858 Mkr (26.473).

 

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,9 (2,6) år och den genomsnittliga räntan, som motsvarade räntenivån vid periodens slut, blev 2,7 procent (2,6), inklusive effekter av ränteswapar.

 

I Sverige ökade antalet hotellrum med drygt 3 procent under den senaste tolvmånadersperioden, vilket har dämpat tillväxten i RevPAR.         

 

I Stockholm minskade RevPAR med 6 procent i kvartalet på grund av en kombination av kapacitetstillskott och en negativ påskeffekt.

 

I Oslo minskade RevPAR med 3 procent av liknande skäl.

 

Köpenhamn mötte återigen starka jämförelsetal och RevPAR minskade med 4 procent.

 

Finland och Helsingfors fortsatte att utvecklas väl drivet av en stark finsk ekonomi och en ökad efterfrågan från bland annat den ryska marknaden.

 

För Tyskland som helhet ökade RevPAR med 1 procent i kvartalet.

 

Den brittiska ekonomin gynnas av en stark global tillväxt och ett svagare pund, vilket kompenserar för den osäkerhet som Brexit utgör. Hotellmarknaden i Storbritannien består av två ”marknader”. Dels London med en högre andel internationell efterfrågan, dels den regionala hotellmarknaden (UK Regional) med en högre andel inhemskefterfrågan där Pandox har sin tyngdpunkt.

 

Enligt externa bedömare förväntas RevPAR öka med 1-2 procent i UK Regional under 2018. I det första kvartalet ökade RevPAR med 2 procent i UK Regional och minskade med 1 procent i London.

 

Under första kvartalet ökade investeringar i befintlig portfölj, exklusive förvärv, till 171 Mkr (157). Investeringsstrategin för Pandox är: 1. Förtätning med fler bäddar i befintliga rum. 2. Konvertering av improduktiva ytor till nya rum. 3. Tillbyggnad i form av nya våningsplan och huskroppar.

 

Pandox ska bli effektivare: I rapporten säger Anders Nissen:
– Med en större fastighetsportfölj, verksamhet i fler länder och med flera affärspartners följer krav på att utveckla Pandox organisation för att öka effektiviteten, kvaliteten och konkurrenskraften. Pandox driver för närvarande flera förbättringsprojekt på det digitala området. Det är ett prioriterat arbete som omfattar hela företaget med fokus på ledarskap, affärsprocesser och affärssystem med syfte att konsolidera gjorda framsteg samt förbereda Pandox för nästa tillväxtsteg, Pandox 4.0. SF

Sida 1 av 717