25 februari 2020

Redaktionen

 

 

Anders Nissen, vd för Pandox.


 

För helåret 2019 ökade Pandox intäkterna från fastighetsförvaltning till 3.129 (2.971) Mkr. Ökningen för jämförbara enheter var 2,3 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från fastighetsförvaltning steg till 2.764 Mkr (2.517) Mkr, eller till 2.706 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,9 procent justerat för valutakurseffekter.

Periodens resultat minskade till 2.700 (2,823) efter att de orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter minskade till 1.389 Mkr (1.428) MSEK, värdeförändringar som förklaras av en kombination av lägre direktavkastningskrav och högre kassaflöden i jämförbar portfölj. Realiserade värdeförändringar under perioden ökade till 70 Mkr (67) efter försäljningen av Hotell Hasselbacken och vid varumärkesbyte till Hotel Indigo Brussels City som lämnade operatörsverksamheten. De orealiserade värdeförändringarna på derivat minskade till -39 Mkr (25).

Driftnettot från Operatörsverksamhet steg till 625 Mkr (540) eller till 599 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter EBITDA för helåret steg till 3.215 Mkr (2.909) Mkr, 3.128 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16, liksom Cash earnings som steg till 2.161 (1 893) Mkr.). Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kr per aktie (4,70), totalt 662 Mkr (787).

I balansen ökade bolagets fastighetsportfölj till 63.496 Mkr (55.197), varav 53.697 Mkr (47.139) avsåg förvaltningsfastigheter och 9.772 Mkr (8.058) avsåg rörelsefastigheter.
Vid utgången av perioden hade Förvaltningsfastigheter en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 15,6 år (15,7). Under året tillträddes en rörelsefastighet i Tyskland och en rörelsefastighet i Nederländerna samt tio förvaltningsfastigheter i Tyskland.
Under 2019 hade förvaltningsfastigheterna en viktad genomsnittlig kvarvarande hyresperiod (WAULT) om 15,6 år (15,7). Under året tillträddes en rörelsefastighet i Tyskland och en rörelsefastighet i Nederländerna samt tio förvaltningsfastigheter i Tyskland.

Under året minskade belåningsgraden netto till 46,0 procent (49,7). Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade 26.350 Mkr (21.378). EPRA NAV, substansvärde,  steg kraftigt till 34.270 Mkr (27.476), motsvarande 186,40 kr per aktie (164,04). Likvida medel plus outnyttjade kreditfaciliteter ökade 4. 215 Mkr (2.500).

Låneportföljen ökade,  exklusive uppläggningskostnader för lån, till 29.824 Mkr (28.095). De outnyttjade kreditfaciliteter steg till 3.583 Mkr (1.826). Under fjärde kvartalet har Pandox refinansierat lån till ett totalt lånebelopp om motsvarande 8.650 Mkr med en löptid på 4 år.

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,8 (3,0) år och den genomsnittliga räntan, som motsvarar räntenivån vid periodens slut, var 2,6 (2,6) procent, inklusive effekter av räntederivat, men exklusive uppläggningskostnaderna. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,3 (3,1) år. Lånen har säkerställts av en kombination av fastighetspanter och aktiepanter.

I en kommentar till bokslutet säger vd Anders Nissen att han ser att Pandox har en tillväxt för 2020:

– Förutsättningarna för hotellmarknaden är i grunden goda. Framåtblickande ekonomiska indikatorer för världsekonomin har gradvis förbättrats och de positiva långsiktiga drivkrafterna för hotellmarknaden består. Underliggande hotellefterfrågan är fortsatt positiv men ett ökat hotellutbud begränsar tillväxten i RevPAR. Baserat på en väldiversifierad portfölj med en balanserad efterfrågan från många olika gästsegment och ett positivt bidrag från nyligen genomförda förvärv, ser Pandox förutsättningar för tillväxt 2020. Med hänsyn taget till omvärld och planerade investeringar, framförallt i Operatörsverksamhet, kan emellertid resultatutvecklingen mellan kvartalen bli något ojämn. Förvärvs- och investeringsmöjligheterna bedöms vara fortsatt attraktiva.Baserat på tillgänglig information förväntas utbrottet av Coronaviruset på kort sikt ha en viss dämpande effekt på efterfrågan i framförallt internationella destinationer. Inga betydande kalendereffekter till följd av påskens infallande förväntas i det första kvartalet.
onsdag, 12 februari 2020 10:57

Kungsleden: Minskad nettouthyrning

 

 

Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.


 

För helåret 2019 ökade Kungsleden intäkterna till 2.423 Mkr (2.385) trots att bolaget under året nettosålde fastigheter och därmed tappade 52 Mkr i hyresintäkter netto. Förvaltningsresultatet ökade med 5,4 procent till 1.185 Mkr (1.124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto. Nettouthyrningen fortsatte att utvecklas positivt för Kungsleden och den minskade i det fjärde kvartalet till 37 Mkr (58), liksom för helåret då den minskade till 58 Mkr (86).

Resultatet för 2019 efter skatt ökade till 2.245 Mkr (2.055), motsvarande 10,28 kronor per aktie (9,41), efter att orealiserade värdeförändringar på fastigheter stigit till 1.762 Mkr (1.619), motsvarande 5,1 procent.

Värdeökningen förklaras av ökade hyresintäkter samt av sänkta avkastningskrav. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,40), vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

I balansen ökade värdet på bolagets  fastigheter till 38.310 Mkr (34.697 Mkr)
samtidigt som de långfristiga skulderna ökade till 20.640 Mkr (17.381) medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.6023 Mkr (2.246). Det innebar att det egna kapitalet steg till 17.488 Mkr (15.767) vilket medförde att soliditeten minskade knappt till 44,0 procent (44,5) med en räntetäckningsgrad som steg till 4,6 gånger (4,1).

I en kommentar till bokslutet säger vd Biljana Pehrsson:
– 2019 blev ett bra år för Kungsleden. Förvaltningsresultatet ökade till 1 185 Mkr, vilket är det högsta resultatet på 10 år. Hyresintäkterna respektive driftnetto i jämförbart bestånd ökade med 5,3 respektive 6,1 procent tack vare nyuthyrningar och omförhandlingar. Vi hade en positiv nettouthyrning såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2019. Nettouthyrningen vid årets slut landade på 58 Mkr.Nu går vi in i 2020. Våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har en god tillväxt och en fortsatt god efterfrågan på både hyres- och transaktionsmarknaden. Lägg därtill vår klusterstrategi, vårt attraktiva kunderbjudande, en spännande projektpipeline och engagerade medarbetare. Jag ser fram emot 2020 med tillförsikt.


 

 

 

 

 


Rekryteringen av Rikard Karlsson, (bilden) 41 år, innebär att han blir ny marknadsområdeschef för Riksbyggens förvaltningsverksamhet i Jönköping från den 1 mars i år. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och marknadsområde Jönköping spänner över hela Jönköpings län.

– Det känns fantastiskt roligt och spännande att få förtroendet att få vara delaktig och bidra till marknadsområdets fortsatta utveckling. Riksbyggen är ett företag med stort samhälls- och hållbarhetsansvar vilket ger uppdraget en viktig dimension, säger Rikard Karlsson.

Rikard Karlsson började på Riksbyggen år 2000 och han har sedan dess hunnit samla på sig sen lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Han började som elektriker och har bland annat varit verksamhetschef för enheten byggservice under en 10-årsperiod samt varit kundansvarig och teknisk förvaltare. De senaste 5 åren har han varit anställd som strategisk Inköpare på Riksbyggens centrala inköpsenhet i Stockholm.

Som marknadsområdeschef blir Rikard Karlsson ansvarig för en personalstyrka på 65 personer plus ett stort antal säsongsanställda under sommaren. Marknadsområde Jönköping innefattar Jönköpings län med kontor i Jönköping, Nässjö samt Värnamo men med kunder över hela länet. Kunderna består av både bostadsrättsföreningar, kommuner och andra fastighetsägare. Sammanlagt handlar det om cirka 6.500 bostäder, både hyres- och bostadsrätter, och totalt cirka 140 kunder.

Rikard Karlsson har en tydlig målbild av hur verksamheten i Jönköping ska utvecklas vidare:
– Tillsammans med mina medarbetare har vi som målsättning att bli en stabil organisation och ännu bättre samarbetspartner till både befintliga och kommande kunder.

Riksbyggen har ett egenägt hyresbestånd om cirka 1.200 hyresrätter i Jönköping samt samäger fastigheter genom Bostadsbyggen i Jönköping AB, ett fastighetsbolag som ägs tillsammans med Region Jönköping Län.
tisdag, 11 februari 2020 14:58

Strategisk Arkitektur ritar för Fabege

 

 

Fabege ska bygga nya ateljéer och verkstäder om cirka 12.000 kvm som beräknas stå klara år 2024 i Gäddviken i Nacka. Illustration: Strategisk Arkitektur


 

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. På uppdrag av Fabege kommer Strategisk Arkitektur att rita de nya ateljéerna och verkstäderna - en viktig pusselbit i Fabeges planer för stadsutvecklingen i Flemingsberg.

När Operans och Dramatens verkstäder flyttar till Flemingsberg skapas en skräddarsydd produkt utifrån dagens förutsättningar. Teatrarnas ateljéer och verkstäder får en helt ny byggnad på cirka 12.000 kvm som beräknas stå klar 2024. Här kommer smedja, snickeri, måleri och tapetseri, två repetitionssalar, samt kostymförråd att samlas under ett tak.

– Hantverket som bedrivs här är en gedigen tradition sedan 1700-talet och vi ser fram emot att ihop med Operan, Dramaten och Fabege utveckla verksamheterna och samtidigt omhänderta och bevara historia och hantverk på bästa sätt, säger Kristian Lönn, ansvarig Arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur.

Arkitekterna har arbetat nära hyresgästen för att genom enkla och överskådliga flöden, tydliga samband och organisering i plan och sektion skapa optimala förutsättningar för lokalerna. Genom en flört med teaterridån som går upp kläs byggnaden in med ett yttre skikt som bildar en sammanhängande fasad som är transparent där det önskas och sluten där så krävs. Ridån dras upp vid entréer och för stadsbilden viktiga områden, där förbipasserande kan stanna till för att få en inblick i vad som sker inne i byggnaden.

Verkstadsdelarna kommer att binda ihop Operans och Dramatens verksamheter i byggnadens mitt genom en ny funktion, en monteringshall som utgör ett nav i byggnaden. På så vis får verkstadsdelarna ett nära samband. I direkt anslutning placeras repetitionssalar som även utgör en målpunkt i området som berikar Flemingsberg. Fastigheten befinner sig i ett framtida stadssammanhang med bostadskvarter, kontor, parker och annan service i närområdet.

- Vi vill med utgångspunkt i verksamhetens behov skapa en lösning som utgår från medarbetarnas situation - en lösning som de anställda kan känna sig stolta över. Medarbetarna ska känna att de kan koncentrera sig på arbetet, att de upplever välproportionerade rum som är placerade på rätt plats och att möjligheterna för att ta en paus finns nära till hands. Dessutom berikas resan till arbetet av den omgivande miljön i ett levande Flemingsberg, beskriver Kristian Lönn.

Dramatens och Operans flytt till Flemingsberg bidrar till visionen om Flemingsberg som en levande stadsdel med en mix av bland annat kultur, högre utbildning och näringsliv. Byggnaden i kvarteret Regulatorn 1 kommer att certifieras enligt BREEAM-SE. Arbetet med detaljplanen planeras att komma igång under 2020 och bygget beräknas starta 2022. 

 

Magnolia Bostad tecknade under våren 2017 avtal med Spendrups Invest AB om köp av fastigheterna Gambrinus 2 och 4 via bolagsförvärv, omfattande byggrätter för cirka 2.000 boenden i Vårby udde, Huddinge.

 

 

 


Visionsbild för torget i Vårby udde.

 

 

 

 

Visionsbild för bryggan i Vårby udde.

 

Magnolia Bostad planerar att utveckla cirka 2.000 boenden inklusive förskola, vårdboende, butiker, restaurang och hotell på Vårby Udde, Huddinges nya marina stadsdel. Projektet ingår redan sedan tidigare i Magnolia Bostads projektportfölj och den 10 februari tog kommunen beslut om att påbörja detaljplanearbetet vilket innebär att projektarbetet nu intensifieras. Huddinge kommun planerar att detaljplanen för Vårby Udde ska bli genomförd under kvartal 1 år 2023.

Magnolia Bostad tecknade under våren 2017 avtal med Spendrups Invest AB om köp av fastigheterna Gambrinus 2 och 4 via bolagsförvärv, omfattande byggrätter för cirka 2 000 boenden. Förvärvet från Spendrups är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. I samarbete med både Huddinge kommun och Spendrups har ett planprogram för området tagits fram.

– Vårby Udde ligger precis vid Mälaren med närhet till naturen såväl som till shopping i Kungens kurva. Det här kommer att bli ett fint bostadsområde och jag är glad över att vi kan tillgängliggöra Mälaren med bland annat en fin strandpromenad och med båtklubbens uppskattade verksamhet. Områdets långa historia kommer i uttryck bland att genom att en fin gammal verkstadsbyggnad i tegel, avlång med karaktäristiska avrundade kanter, bevaras. säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. 

Vårby Udde har en spännande historia med Wårby Hälsobrunn som redan på 1700 talet lockade människor från hela Europa. Efter många år med bryggeriverksamhet kommer nu utvecklingen av ett av kommunens mest attraktiva lägen att omvandlas från industriområde till ny marin stadsdel. Bostäder, förskola, vårdboende, butiker, restaurang och hotell planeras tillsammans med parker och även en strandpromenad. Vårby Udde har goda kommunikationer med två tunnelbanestationer och den kommande Spårväg Syd kommer att ha en station i närområdet.

–Vi är mycket glada att kommunen nu beslutat påbörja detaljplanearbetet för Vårby Udde. Området är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring, säger Björn Bergman, regionchef Öst på Magnolia Bostad.


tisdag, 11 februari 2020 13:40

Skanska bygger en bro i USA för 2,9 Mdr kr

 

 

Skanska bygger en tvåfilig bron om 3 km, som förbinder Newburg, i Maryland, och Dahlgren, i Virginia.

 

 

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean Contracting Company tecknat avtal med Maryland Department of Transportation – Maryland Transportation Authority – om att bygga nya Governor Harry W. Nice Memorial/Senator Thomas “Mac” Middleton Bridge  över Potomac River, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd 301 miljoner dollar, cirka 2,9 Mdr kr, i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Den befintliga tvåfiliga bron, som förbinder Newburg, Maryland, och Dahlgren, Virginia, kommer att ersättas med en ny cirka 3 kilometer lång, fyrfilig struktur. Projektet omfattar också justering och byggnation av vägbanor på cirka 800 meter på vardera sida av bron. Även ett elektroniskt system för vägtullar kommer att anslutas.

När den nya bron och vägbanan är klar kommer den befintliga bron att rivas och användas för att skapa konstgjorda rev i vattnet vid Chesapeake Bay.

Byggnationen kommer att påbörjas i mars 2020 och den nya bron förväntas att öppna under 2023. Projektet är beräknat att vara färdigställt i december 2024.

Skanska USA omsatte 67 Mdr kr år 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.

tisdag, 11 februari 2020 13:31

Wihlborgs: Rekordhög nettouthyrning

 

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

För helåret 2020 ökade Wihlborgs hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2.983 Mkr (2.684). Driftsöverskottet steg med 10 procent till 2.140 Mkr (1.941) Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 775 Mkr (1 406), vilket medförde att resultatet för 2019 ökade till 2.923 Mkr (2.403), motsvarande ett resultat per aktie om 19,02 kr (15,63).  Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 4,50 kr (3,75) per aktie. I resultat ingick värdeförändringar av fastigheter med 1.479 Mkr (1.312) och värdeförändringar av derivat med 13 Mkr (964).

I balansen steg värdet på bolagets fastigheter till 45.519 Mkr (42.146) samtidigt som låneskulderna ökade till 23.628 Mkr (22.814). Det innebar att det egna kapitalet steg till 17.887 Mkr (15.530) med en soliditet 38,4 procent (36,3) med en räntetäckningsgrad som steg kraftfullt till 6,2 gånger (3,9).

I en kommentar till rapporten säger vd Ulrika Hallengren:
– För Wihlborgs har 2019 varit ett mycket aktivt år. Vi har aldrig tecknat så många hyresavtal, eller uppnått en så hög nettouthyrning. Vi har aldrig gjort så stora köp och försäljningar av fastigheter och vi har aldrig investerat så mycket i projekt. Allt detta är vi stolta . Vår starka nettouthyrning, 95 Mkr för helåret och 20 Mkr för fjärde kvartalet, är ett tecken på att efterfrågan är fortsatt god och att den fina utvecklingen i regionen fortsätter. Med vårt starka förvaltningsresultat och de stora värdeökningarna på våra fastigheter, 1.023 Mkr i fjärde kvartalet, har vi goda förutsättningar för ännu ett aktivt år där vi tillsammans med våra kunder fortsätter att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg på börsen med drygt 6 procent till 199,6 kr. SF

 

 

Antilooppi köper en portfölj med nio fastigheter i Ruoholahti, Helsingfors, från Sponda Oyj och dess dotterbolag. Det uthyrningsbara ytan i förvärvet  är cirka 100.000 kvm.

 

Antilooppi har tecknat avtal om att förvärva en portfölj med nio fastigheter i Ruoholahti från Sponda Oyj och dess dotterbolag. Det uthyrningsbara ytan i förvärvet är cirka 100.000 kvm och den inkluderar också mer än 1.600 parkeringsplatser. Någon köpeskilling har inte meddelats.

Ruoholahti är en av Helsingfors huvudmarknadsmarknader och porten till CBD Helsingfors från den västra delen av storstadsområdet, som ligger bara två kilometer sydväst om stadens centrum. Ruoholahti är en knutpunkt med direkt tillgång till tunnelbana och flera spårvagnslinjer. Helsingfors centralstation kan nås med en färd om 5 minuter med tunnelbanan.

Portföljen är ett utmärkt tillägg till Antilooppis befintliga portfölj. Efter transaktionen äger Antilooppi 37 fastigheter i Helsingfors huvudstadsområde och Antilooppi har nu fler utmärkta alternativ att erbjuda för både befintliga och nya kontors- och detaljhandelshyresgäster.

– Antilooppis plan är att ytterligare förbättra fastigheternas kvalitetsnivå genom att förbättra lokalerna och arbeta i nära samarbete med befintliga och nya hyresgäster. Ytterligare ett nytt bostadsområde Jätkäsaari, intill Ruoholahti, gör det möjligt att förbättra tjänsterna till invånarna i området, säger Antti Savilampi, CIO för Antilooppi.

– Detta förvärv passar perfekt Antilooppis strategi att bli en av de ledande fastighetsägarna i huvudstadsregionen i Helsingfors. Vi är väldigt glada över portföljen och ser fram emot att utveckla fastigheterna tillsammans med hyresgästerna, säger Tuomas Sahi, vd för Antilooppi.

Transaktioner förväntas äga rum våren 2020, och den måste godkännas av Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet.

 

 

Ett nytt kvarter – kvarteret Triton – bildas i centrala Malmö, ägt av Lantmännens pensionsstiftelse Grodden.


 

Lantmännen utvecklar ett nytt kvarter i Malmö hamn, som kommer att bestå av bland annat kontorslokaler, bostäder och vård- och trygghetsboenden. Veidekke Entreprenad har valts som totalentreprenör för projektet och vård- och trygghetsboendet avyttras till Lanthem.

Ett nytt kvarter – kvarteret Triton – bildas i centrala Malmö. Fastigheten ägs av Lantmännens pensionsstiftelse Grodden och kommer att bestå av kontorslokaler, bostadsrätter, vård- och trygghetsboenden, butiker, restauranger och garageplatser.

– Lantmännen kommer att använda den största delen av kontorsbyggnaden, med syftet att samlokalisera Lantmännens egna verksamheter i Malmö i så stor utsträckning som möjligt. Kontorslokaler om cirka 1.700 kvm  är i nuläget tillgängliga för extern uthyrning, säger Joachim Haas, vd för Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter har valt Veidekke Entreprenad som totalentreprenör för projektet – både för kontor och bostäder – och Veidekke Eiendom kommer att utveckla bostadsdelen. Vård- och trygghetsboendet avyttras till LantHem, ett bolag som ägs i lika delar av Lantmännen Fastigheter och fastighetsägaren Hemsö.

Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2022, och bostadshuset under tredje kvartalet 2022.

Lanthem, ett utvecklingsbolag som är samägt av Hemsö och Lantmännen Fastigheter, förvärvar en fastighet av Lantmännen i centrala Malmö för att investera i nybyggnation av äldreboende och trygghetslägenheter. Investeringen uppgår till cirka 200 Mkr. Byggnaden beräknas stå klar under första kvartalet 2022.

Projektet omfattar ett äldreboende med 60 platser samt trygghetsboende med 6 lägenheter och kommer efter genomförd fastighetsbildning utgöra en 3D-fastighet i kv. Triton. Fastigheten är belägen i attraktivt läge nära centralstationen och Västra hamnen med direkt närhet till kommunikation och service.

‒ Det är ett inspirerande projekt då vi för första gången utvecklar boendeformer för äldre i Malmö, den här gången i samarbete med Lanthem.  Vi ser ett växande behov av vårdplatser i Malmö och det är därför tillfredsställande att vi kan bidra till nya äldreboenden, säger Robert Cardell, projektutvecklare för Hemsö.

Lanthem kommer att ansvara för uthyrningen av äldreboendet och trygghetsboendet parallellt med uppförandet.


 

 

Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.


 

Emilshus har i två separata affärer köpt fastigheter för 361 Mkr

I Jönköping har Emilhus förvärvat en kontorsfastighet med uthyrbar area om 9.100 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 141 Mkr. Säljare är Vättersnäs Förvaltings AB och fastigheten tillträds i mars 2020.

I Växjö har Emilshus förvärvat en fastighet av Famera Fastigheter AB. Den totala uthyrbara arean är 14.200 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 220 Mkr. Fastigheten tillträds i februari 2020.

Jakob Fyrberg
, vd för Emilshus säger i  kommenterar;
– Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Jönköping och Växjö.

Sida 10 av 1032