25 februari 2020

Redaktionen

tisdag, 18 februari 2020 13:37

Scandics resultat ökade till 1.176 Mkr

 

 

Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotel Group.

 

 

För helåret 2019 steg Scandic Hotel Groups nettoomsättning med 5,2 procent till 18.945 Mkr (18.007), med en organisk tillväxten om 3,9 procent. För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,5 procent. Det fria kassaflödet förbättrades under året, och uppgick till 777 Mkr (263). Ökningen förklaras bland annat av ett högre justerat EBITDA, förbättrad rörelsekapitalutveckling samt lägre investeringar. Resultat före skatt steg till 902 Mkr (810) och till 1.176 Mkr (838), exklusive effekt av finansiell leasing. Redovisad skatt steg till -177  Mkr (-132). Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till 7,49 kr (7,87). För 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en höjd utdelning om 3,70 kr per aktie (3,50).

Balansomslutningen per 31 december 2019 ökade starkt till 43.509 Mkr jämfört med 17.737 Mkr per den 31 december 2018. Vid införandet av IFRS 16  den 1 januari 2019, har koncernens balansomslutning ökat med cirka 24 Mdr kr. Den räntebärande nettoskulden, exklusive finansiella leasingskulder minskade under året med 339 Mkr till 3.497 Mkr. Minskningen förklaras av ett ökat fritt kassaflöde, utdelning samt valutaeffekter.  Lån från kreditinstitut uppgick till 3.036 Mkr och för företagscertifikat till 487 Mkr. De likvida medeln var 26 Mkr vid årets slut. Det egna kapitalet minskade till 6.601 Mkr jämfört med 7.806 Mkr per den 31 december 2018 och det har påverkats negativt av införande av IFRS 16 med 1.466 Mkr. 1,0 1,5 2,0

I en kommentar till bokslutet säger vd och koncernchef Jens Mathiesen:

– Under fjärde kvartalet uppgick vår organiska försäljningstillväxt till drygt 4 procent och justerat EBITDA steg till 504 Mkr (487) jämfört med ett relativt starkt fjärde kvartal föregående år. På helårsbasis förbättrades justerat EBITDA till 2.046 Mkr, vilket är en det högsta i Scandics historia, samtidigt som vi stärkte kassaflödet och vår finansiella ställning.

– RevPAR steg under kvartalet, främst drivet av en fortsatt stark finsk marknad där efterfrågan påverkades positivt av det finska EU-ordförandeskapet. Det var också glädjande att den ökade efterfrågan i Norge nu har kompenserat för kapacitetsökningen som skedde i Oslo under första halvåret 2019.

– Efterfrågan på hotellövernattningar växer på våra marknader. Vi bedömer att antalet sålda rum i Norden stigit med omkring 3-4 procent per år sedan 2010, och utvecklingen var under 2019 helt i linje med den trenden. Tillväxten är bland annat driven av ökad turism och fler internationella besökare, inte minst i storstäderna. Vi följer noggrant utvecklingen av coronaviruset som lett till reserestriktioner från Kina, men bedömer att det så här långt haft begränsad effekt på Scandic.

– Med en pipeline motsvarande 11procent  av den existerande portföljen har vi goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt med nya Scandic-hotell under de kommande åren, framförallt under 2021-2022.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med drygt 9,5 procent till 116 kr. SF

 

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                          
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18.000 medarbetare
och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.


 

 

En av de tre fastigheter som SBF Bostad AB säljer i skånska Örkelljunga ligger på Sonnarpsvägen 22 A-G, M, omfattande 56 lägenheter om 3.834 kvm.

 

 

SBF Bostad AB säljer  tre fastigheter i Örkelljunga i Skåne till 3Hus Holding AB. Fastighetsbeståndet omfattar sammanlagt 129 hyreslägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 8.300 kvm. Fastigheterna har avyttrats med ett gott resultat som ligger i linje med SBF Bostads avkastningsmål. Fastighetsvärdet står för knappt tio procent av det befintliga fastighetsbeståndet. Frånträde är planerat att äga rum den 31 mars 2020, förutsatt att samtliga förbehåll enligt avtal uppfylls.

Köparen, 3Hus Holding AB
, förvärvar samtidigt ytterligare en fastighet i Örkelljunga av Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB, som ingår i samma koncern som SBF Bostad AB . Fastigheten omfattar 38 lägenheter med en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 2..700 kvm. 3Hus Holding AB ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen, ett bygg- och fastighetsbolag med sina rötter i Åstorp i nordvästra Skåne. Sedan starten har bolaget utvecklat och förvaltat fastigheter för långsiktigt ägande.

– Det är glädjande att den nya ägaren är en välrenommerad lokal aktör och det känns tryggt för oss att överlämna såväl fastigheter som hyresgäster till 3Hus Holding AB, säger Johan Grevelius, vd för SBF Bostad.

SBF Bostad AB kommer, vid utgången av det första kvartalet 2020, att ha en fastighetsportfölj till ett värde av cirka 1,1 Mdr kr.

– Från nyemissioner finns fortfarande ett mindre investeringskapital kvar för kommande fastighetsförvärv och det är vår förhoppning att fortsätta utöka fastighetsbeståndet under 2020, säger Johan Grevelius.

 

 

Samtliga 23 hyresgäster valde att köpa sina bostäder i fastigheten Kristianstad Ålen 3, mycket vackert belägen intill Helgeån i Åhus.

 

 

Den 13 februari tillträdde Brf Ålexporten fastigheten Kristianstad Ålen 3, mycket vackert belägen intill Helgeån i Åhus. Särskilt glädjande var att samtliga 23 hyresgäster valde att köpa sina bostäder och bli bostadsrättshavare. Fastigheten, omfattande 2.119 kvm boarea, såldes av Salana i Åhus AB och bostadsrättsföreningen företräddes av Restate Syd i Malmö.

– Upplåtelseavtalen delades ut under högtidliga förhållanden på fredagskvällen och det skålades med bubbel, berättar Johan Eriksson från Restate.

 

 

Flygfoto över detaljplanen Archimides 1 och del av Mariehäll 1:10 för byggherrarna ALM Equity och Stockholmshem.

 

 

 

 


Stockholmshems förslag till ett nytt bostadshus vid Karlsbodavägen. Illustration: Brunnberg & Forshed

 

 


Karta över området för Archimides 1 och del av Mariehäll 1:10.

 

 

Totalt ska 770 lägenheter byggas i södra Mariehäll enligt den detaljplan som klubbades av Stockholms kommunfullmäktige under kvällen måndagen den 17 februari 2020.

– Runt om i Stockholm förvandlas nu tidigare industriområden till spännande bostadskvarter. Utvecklingen av Mariehäll i västra Stockholm är ett bra exempel där vi nu bygger ett område med innerstadskaraktär nära kollektivtrafik. Samtidigt värnar vi kulturmiljön och ser till att ”Gula Villan” får en ny placering längs Karlsbodavägen. Vi får också ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Det här blir en del av ett längre grönt stråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Försäljning av icke strategiska fastigheter är en viktig del av stadens pågående översyn av lokaler och fastigheter. SISABs uppdrag är att fokusera på utbildningsfastigheter som är av strategisk betydelse för staden.

–  Stockholm växer i snabb takt vilket ställer höga krav på att vi från kommunens sida fortsätter att investera i fler och bättre skolfastigheter. Den nu beslutade försäljningen av 23 skolfastigheter stärker SISABs möjligheter till kommande investeringar för att möta behovet av fler elevplatser. Jag är glad över att vi i SBB hittat en köpare som delar stadens vision om ett långsiktigt ägande och förvaltande vilket innebär en trygghet för hyresgäster, personal, föräldrar och barn, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).


Det var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, som i november 2019 avtalade om förvärv av 22 förskolor och 2 skolor i 23 fastigheter i Stockholms stad med privata hyresgäster. Säljare var SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som beslutade om försäljningen till ett pris om 421,5 Mkr.


I december antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för Archimides 1 och del av Mariehäll 1:10, och under måndagskvällen fattade kommunfullmäktige beslut om anta detaljplanen. Enligt detaljplanen ska det befintlig industriområdet i södra Mariehäll förvandlas till ett bostadsområde. Totalt ska cirka 770 nya bostäder byggas. Av dessa är cirka 610 bostadsrätter och cirka 160 hyresrätter. Byggherrar är ALM Equity och Stockholmshem.

 

Planen inkluderar även en ny förskola, nytt torg, ny park, nytt gångstråk och en ny parkering i garage under bostadsgårdarna. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.

 

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige redan i juni 2018, men i november samma år upphävde Länsstyrelsen detaljplanen efter en överklagan. Länsstyrelsen  menade att det fanns risk för att bebyggelsen skulle bli olämplig på grund av föroreningar i marken och bullerstörningar. Nu menar stadsbyggnadskontoret att finns det åtgärder som löser dessa problem.

tisdag, 18 februari 2020 10:40

Scandic lanserar hotellvarumärket GO

 

 

Scandic GO står för ett attraktivt läge och till ett bra pris. Fullservice-restauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort. Initialt kommer fem hotell genomgå renovering och lanseras under Scandic Go.

 

 

Scandic lanserar, Scandic GO, ett nytt varumärke som erbjuder ett lekfullt och avskalat hotellkoncept inom det växande ekonomisegmentet. Ambitionen är att Scandic GO ska etablera en stark närvaro i citylägen på samtliga nordiska marknader. Med start 2020 tar Scandic första steget genom att öppna fem hotell under det nya varumärket. Fyra hotell beräknas öppna i Stockholm och Oslo under fjärde kvartalet 2020, samt ett i Köpenhamn under det andra kvartalet 2021.

Scandic GO står för; en god natts sömn, ett attraktivt läge och till ett bra pris. Fullservice-restauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort. Besökaren med staden som resmål, har istället en ambition att uppleva det lokala mat-, dryck,- och aktivitetsutbudet utanför hotellet. För gästen som väljer att stanna kvar på hotellet, kommer Scandic GO att tillhandahålla ett begränsat men noga utvalt erbjudande av mat och dryck.

– Under de senaste åren har det skett förändringar i hur nya och återkommande resenärer vill disponera sin tid, både i och utanför hotellet under sitt storstadsbesök. Det ligger därför rätt i tiden att vi breddar vårt erbjudande och etablerar Scandic i ett segment där vi ser stor potential, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels.

Ekonomisegmentet har sett en ökad tillväxt under de senaste åren och förväntas växa ytterligare, drivet av ett förändrat resenärsbeteende. Scandics målsättning är att bli marknadsledande inom segmentet i Norden, vilket primärt skall förverkligas genom nybyggnationer och övertagande av hotell. Scandic har en attraktiv pipeline som innebär en genomsnittlig rumstillväxt på cirka 1.500 rum per år. Med Scandic GO bedöms tillväxttakten kunna öka till 2.500-3.000 rum per år.

Genom den nya konfigurationen av Scandic GO, öppnar bolaget upp för hotell med kompakta rum och färre publika ytor jämfört med bolagets fullservice-hotell.

– Scandic GO är ett perfekt komplement till vårt ledande Scandic-erbjudande. Vi har många lärdomar från tidigare projekt som vi tar med oss in i lanseringen av Scandic GO och jag är övertygad om att detta initiativ stärker vår tillväxtpotential, avslutar Jens Mathiesen.

Lekfull, ung och urban design, kompakta och funktionella rum och en hotellvistelse styrd av gästens egna digitala enheter kommer att vara huvudfokus för Scandic GO. In- och utcheckning, samt tillgång till hotellrummet hanteras via Scandics mobilapplikation. Rumsunderhållningen har anpassats till hur vi idag tar del av information, nyheter och nöje. Casting från gästens egna digitala enheter till rummets tv har därför prioriterats över ett brett utbud av tv-kanaler.   

Initialt kommer fem hotell genomgå renovering och lanseras under Scandic Go: 1. Scandic No.53, Stockholm. 2. Scandic Upplandsgatan, Stockholm. 3. Scandic Karl-Johan, Oslo. 4. Scandic Grensen, Oslo. 5. Scandic Webers, Köpenhamn.

måndag, 17 februari 2020 16:51

SSB rekryterar affärschef och arkitekt

 

 

 

 

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, rekryterar Lovisa Gustavsson Haag (bilden t v) som arkitekt och Erik Hävermark (bilden t h) som affärschef för projekt.

Lovisa Gustavsson Haag
är utbildad arkitekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har efter avslutade studier arbetat som planarkitekt i Västerås kommun och på Archus Arkitekter. Hon kommer närmast från en befattning som arkitekt och fastighetsutvecklare på Rikshem.

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla fastighetsbeståndet, det faktum att SBB nu är en del av allmännyttan medför ett samhällsansvar som jag tror att jag kan bidra med genom min roll som arkitekt, säger Lovisa Gustavsson Haag.

Erik Hävermark har examen från Uppsala Universitet i såväl företagsekonomi som byggteknik. Efter avslutade studier har han innehaft befattningar inom NCC, JM och Rikshem. Han kommer närmast från en befattning som affärsutvecklingschef på Veidekke Eiendom.

– Det ska verkligen bli roligt att ansluta till det snabbväxande SBB. Energin och tempot i SBB passar mig perfekt, säger Erik Hävermark.

SBB projektportfölj omfattar cirka 1 miljon kvm och är geografiskt spritt över hela landet.

– Vi är glada att få in ny kompetens i Lovisa och Erik för att öka takten i bolagets projektutveckling, säger Krister Karlsson, vice vd för SBB.
måndag, 17 februari 2020 14:21

Patrik Mehks, ny vice vd för Index Residence

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Patrik Mehks (bilden) innebär att han blir ny vice vd för Index Residence. Han är idag ansvarig för försäljning och affärsutveckling hos bostadsutvecklaren Index Residence. Den första februari 2020 tillträdde han sin nya tjänst som vice vd.

– Patrik har en central roll i vår verksamhet. Genom titeln vice vd blir det än mer tydligt, säger Richard Haraldsson, vd.

Försäljningen för Index går bra och affärsutvecklingen lika så. Just nu är tredje kvarteret i projekt Norrtälje Hamn till försäljning.  Det första kvarteret, Soltornet, är nu inflyttat och slutsålt. Det andra kvarteret, Havstornet, är under uppförande, och sålt till över 80 procent. Och drygt hälften av lägenheterna är nu sålda i det tredje kvarteret, Orangeriet. Och i bagaget har Index en handfull nya projekt, som närmar sig start.

– Vår projektportfölj växer i både Sverige och USA. I USA ser vi en kraftig volymökning, vilket kommer att kräva lite mer av min tid, säger Rickard Haraldsson, vd.

– Vår affärsidé är att bygga unika bostäder med hög kvalitet i attraktiva lägen, till ett konkurrenskraftigt pris, säger Patrik Mehks och fortsätter:

– Därför går affärsutveckling och försäljning hand i hand. Det första är en förutsättning för att det andra ska lyckas.

 

 

Ingen vet nu hur stort projektet Tellus Towers blir eftersom stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har beslutat att arbetet med detaljplanen för centrala Telefonplan går vidare med ett flertal utredningar och först ut är Tellus Towers påverkan på flygtrafiken.  Det betyder att ett antagande av detaljplan för Telefonplan kommer tidigast hösten 2020.

 

 

SSM fokuserar nu på hyresrätter och balanserad risk och därför tecknar SSM en avsiktsförklaring om försäljning av JV-projektet Tellus Towers till ett närstående bolag, Clear Real Estate Holding AB, som kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägarna Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand.

SSM Holding AB har en tydlig fokusering på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt samt ett balanserat risktagande i bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan. Till följd av denna fokusering har SSM idag tecknat en icke bindande avsiktsförklaring avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers med cirka 1.200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till det närstående boalget Clear Real Estate Holding AB.

Tellus Towers är ett framåtriktat projekt för Stockholmsregionen och har potential att skapa ett flerdimensionellt värde för Telefonplan och söderort. SSM gör bedömningen, baserat på vår nyligen antagna femåriga affärsplan, att fortsatt utveckling av projektet bör ske av annan aktör, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef för SSM.

Ett eventuellt bindande avtal om försäljning av JV-projektet Tellus Towers förutsätter att SSM och dess nuvarande JV-partner Partners Group samt Clear Real Estate Holding AB enas om villkoren för en försäljning.
SSM avser att återkomma med ytterligare information om den eventuella försäljningen senast när villkoren för försäljningen är överenskomna.


 

 

Estea AB och CBRE Global Investors köper i ett gemensamt bolag, Mästerbo Fastighets AB, ett bostadsprojekt i Sigtuna och Lund om totalt 212 respektive 169 lägenheter omfattande totalt cirka 18.000 kvm. Säljare är Bonava. Bilden: Kvarteret Solkatten i Lund om 169 lägenheter.

 

 

Estea AB inleder samarbete med CBRE Global Investors om att etablera ett nytt bolag, Mästerbo Fastighets AB, med inriktning på nybyggda bostadsfastigheter på svenska tillväxtorter.Mästerbo har i ett första skede förvärvat två svanenmärkta bostadsfastighetsprojekt i Sigtuna och Lund om totalt 212 respektive 169 lägenheter omfattande totalt cirka 18.000 kvm. Säljare är Bonava.  Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 804 Mkr exklusive avdrag för latent skatt. Projektet i Sigtuna är villkorat av bygglov.


Mästerbo etableras som ett samägt bolag mellan Europe Value Partners 2 Holding S.C.A. (en fond förvaltad av CBRE Global Investors) och Eriksson & Ekberg AB (moderbolag till Estea AB). Estea AB kommer att ansvara för all förvaltning av det nya bolaget.

– Vi har jobbat en tid med att utveckla det här konceptet och att säkerställa ett samarbete. Det är naturligtvis glädjande att CBRE Global Investors väljer oss som exklusiv partner och helhetsleverantör av deras investeringar i svenska bostäder. Det här är resultatet av en omfattande laginsats som får mig som grundare och VD av Estea att känna stor stolthet, säger Johan Eriksson, vd för Estea AB.

Mästerbo har en expansiv strategi med mål att bygga en portfölj av bostadsprojekt och nyproducerade bostadsfastigheter.

– Estea kan idag presentera de första förvärven inom det skräddarsydda mandat vi har inom Mästerbo. Vi har en mycket expansiv plan för det nystartade bolaget och vi kommer kunna berätta om fler förvärv löpande, säger Johan Eriksson, vd för  Estea AB.

– Hyresrätter är en viktig del av vår affär och intresset för våra Svanenmärkta projekt är stort. Vi är mycket glada över att påbörja ett samarbete med Mästerbo genom denna affär, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.

Kvarteret Solkatten i Lund förväntas färdigställas, resultatavräknas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2021 och projektet i Sigtuna etappvis från och med det första kvartalet 2022.

Arctic Securities har var rådgivare kring finansieringsfrågor för Mästerbo, Bernström & Partners har varit rådgivare i den initiala fastighetstransaktionen. Linklaters har varit legala rådgivare åt Mästerbo och Wistrand har varit rådgivare åt Estea AB.

 

 

Maths Carreman, regionchef Stockholm, Catena.

 

Catena har tecknat avtal med Folkpolarna om förvärv av en fastighet i Järna, Södertälje kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mark som Catena avser utveckla för logistikändamål. Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66.100 kvm, ligger intill det 1 miljon kvm stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla via sitt delägarskap i bolaget Södertuna utvecklings AB. Den fastighet som nu förvärvas omfattar en byggrätt om cirka 10.000 kvm och en uthyrningsbar yta med hyresgäster om cirka 21.000 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 130 Mkr. Säljare är Folkpolarna AB.

– Sedan tidigare har vi identifierat detta som ett område med stor potential för att möta storstadsregionens växande logistikbehov, med detta förvärv kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens effektiva och hållbara varuflöden i anslutning till Stockholms södra infartsleder, säger Maths Carreman, regionchef Stockholm, Catena.