25 februari 2020

Redaktionen

 

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.


 

 

Under helåret 2019 minskade Oscar Properties nettoomsättningen till 888,1 Mkr (1906,1) med ett rörelseresultat som förbättrades till 96,4 Mkr (-371,9). Periodens resultat efter skatt förbättrades till –2,1 Mkr (–492,5).

Antalet sålda bostäder minskade starkt till 27 (79)
medan antalet bokade bostäder blev nära nog oförändrat med till 33 (36) liksom antalet bostäder i pågående produktion som minskade till 184 (195). Under 2019 produktionsstartade Oscar Properties 0 bostäder (469).

I balansen ökade de totala tillgångarna till 3.178 Mkr (3.398),
varav värdet på projektfastigheter minskade till 1.055,6 Mkr (1.279,4). Under helåret minskade de långfristiga skulderna till 438,4 Mkr (72,4) liksom de kortfristiga skulderna som minskade till 1.549,1 Mkr (1.660,1). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.190,5 Mkr (1.026,1) med en soliditet som ökade till 37 procent (30).

Bolaget genomför nu en del avvecklingar som innebär att antalet anställda kommer att minska till 24 när alla dessa är fullt genomförda.

I bokslutsrapporten säger Oscar Engelbert:
– Vi har amorterat 700 Mkr, uppnått en soliditet på 37 procent och vänt resultatet. Under perioden har Oscar Properties arbetat intensivt med att genomföra de beslutade åtgärderna för att skapa en starkare soliditet, vilket är långsiktigt avgörande. Under perioden har bolaget genomfört dels konvertering av obligationer till stamaktier, utbyteserbjudande för preferensaktier till stamaktier samt en företrädesemission. Dessa emissioner har varit nödvändiga och trots att vi inte nådde riktigt fram, med cirka 50 procent acceptans bland preferensaktieägarna och cirka 75 procent av företrädesemissionen tecknades, kan vi glädja oss åt att vi har fått några nya storägare bland de etablerade fastighetsägarna och inte minst att fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande från dryga 5 procent till strax under 10 procent.

– Åtgärderna har resulterat i dels förstärkning av det egna kapitalet och dels amortering av lån (bl.a. 112,5 Mkr på vår obligation), totala amortering är cirka 700 Mkr under året. Utfallet av dessa åtgärder har fallit väl ut och bolaget har med dessa åtgärder stärkt soliditeten från 30 procent i slutet av tredje kvartalet till 37 procent vid slutet av perioden.

– Ett tecken på att bostadsmarknaden har återhämtat sig är att vår senaste värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden visade att värdena var tillbaka på 2017 års nivåer och ett rekordlågt utbud. Denna information fick oss att återföra projektet Unité till att åter bli ett BRF- projekt. Företagslägenheter var en god idé i en marknad där BRF-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i projektet, men BRF-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april.

– Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter.
 

 

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.


 

 

Under helåret 2019 ökade Catena hyresintäkterna med 8 procent till 1.182,9 Mkr (1.090,7), vilket medförde att driftsöverskottet steg med 9 procent till 902,8 Mkr (827,6) och ett förvaltningsresultat som steg med 10 procent till 626,8 Mkr (571,3). Catenas resultat efter skatt förbättrades kraftigt till 1.223,8 Mkr (823,4), varav värdeförändringar av fastigheter ingick med 895,7 Mkr (368,8). Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade under året till 202,87 kr (169,53). Skatten ökade för helåret till –298,7 Mkr (–116,7). Styrelsen föreslår en höjd utdelning på 6,50 kronor per aktie (5,75).

I balansen steg värdet förvaltningsfastigheterna till 16.275,5 Mkr (14.721),
omfattande 1,84 miljoner kvm (1,79), samtidigt som de långfristiga räntebärande skulderna minskade till 4.784,7 Mkr (6.170,2) medan kortfristiga räntebärande skulderna ökade till 3.999,9 Mkr (2.346,6). Det innebar att det egna kapitalet steg till 6.318,0 Mkr (5.308,8) med en soliditet som steg till 35,6 procent (33,4) med en stärkt räntetäckningsgrad om 4,1 gånger (3,4).

– Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger vd Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

– En vara måste hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad. Samspelet mellan terminaler, logistiklager, distributionslager, citylogistik eller olika kombinationer av dessa, är avgörande. Förmågan att tidigt identifiera de bästa framtida lägena i ett komplext och föränderligt logistiknätverk är en nyckel till framgång, konstaterar vd Benny Thögersen.

torsdag, 20 februari 2020 12:45

Rekordresultat om 520 Mkr för Fastator

 

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

 

För helåret 2019 gör Fastator ett rekordresultat om 520,0 Mkr (320,2) med ett substansvärde som ökade till 1.476,0 Mkr (915,4), vilket medförde ett resultat om 34,70 per aktie efter utspädning (22,7) och en avkastning på eget kapital som steg till 44,7 procent (43,1). Omsättningen steg under året till 214,9 Mkr (109,3).

I balansen ökade de totala tillgångarna till 3.230 Mkr (1.448), varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 1.229,5 Mkr (320,7) och där andelarna i intresseföretag ökade till 1.1887,9 Mkr (781,5).
De räntebärande långfristiga skulderna steg till 1.250,9 Mkr (347,3) medan de räntebärande kortfristiga skulderna minskade till 15,8 Mkr (112,0). Det innebar att det egna kapitalet steg till 1.418,8 Mkr (900,5)
med en soliditet som minskade till 44,1 procent (62,5).

I bokslutsrapporten säger vd Joachim Kuylenstierna:
– 2019 kan summeras i två ord. Rekord igen! Allt sedan börsnoteringen 2015 har vi varje år höjt ribban rejält för oss själva, för att sedan även leverera nya rekord.  2019 visar Fastator en ökning av resultatet till 520 Mkr (320) och substansvärdet till 1.476 Mkr (915). Så det är också glädjande att för första gången lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att lämna utdelning om 3,00 kr/aktie för 2019.

– Rekord är sällan något som skapas av slump. Snarare finns där alltid en historia och hårt arbete. Vår historia handlar om viljan att skapa värde. Och vi som år efter år slår rekord är ett litet sammansvetsat team med ett enda gemensamt fokus; att vårt arbete ska visa sig i tydliga resultat genom ett ökat aktieägarvärde. I tv-sporten hade vi nog gått under benämningen vinnarskallar. På samma sätt kan våra innehavsbolag ses som vinnarskallar. Offentliga Hus har under året ökat fastighetsvärdet från 3,9 Mdr kr  till 7,2Mdr kr, emitterat gröna obligationer och hybridobligationer och tagit upp en kreditrating. För 2020 höjer vi nu ribban ytterligare och ökar takten. Vi ska fokusera på Industrisamhället och Point. Med en stark finansiell ställning, rätt marknadsläge och ett superteam har jag en oerhörd tilltro till att dessa bolag blir en ännu större framgångssaga än Offentliga Hus.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med nära 9 procent till 117 kr. SF

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Bengt Fardelius (bilden) innebär att han blir ny affärsutvecklingschef för Skanska Nya Hem Stockholm som står inför en expansiv fas. Tillsättningen av Bengt Fardelius är ett led i att stärka positionen på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen.

Som affärsutvecklingschef för Nya Hem Stockholm kommer Bengt Fardelius att fokusera på att öka bostadsbyggandet och samtidigt klara omställningen till ett ännu mer hållbart bostadsbyggande.

– Rekryteringen är en viktig del i att fylla på med senior kompetens i regionen. Vi står inför en expansiv fas med ett stort fokus på att starta fler bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Bengt kommer bidra och till att stärka vår position på marknaden, säger Christoffer Järkeborn, regionchef Nya Hem Stockholm.

Bengt Fardelius har stor erfarenhet från bostadsutveckling och affärsutveckling och har arbetat på Skanska i 20 år, varav de senast tio år inom BoKlok.

– Jag ser mycket fram emot uppdraget på Nya Hem Stockholm. Det är en region i ständig förändring och tillväxt. Stockholm har stora möjligheter, men också utmaningar – bland annat ett stort bostadsunderskott som kan hindra tillväxten om vi inte ser till att få utbudet mer i balans, säger Bengt Fardelius, tillträdande affärsutvecklingschef, Skanska Nya Hem Stockholm.

Bengt Fardelius tillträder till sin nya tjänst 1 april 2020.

 

 

Serneke räknar med en byggstart för Magnolias projekt med 319 lägenheter vid Norra Kajen i Sundsvall till hösten 2020.

 

 

Serneke har tecknat avtal med Magnolia Bostad om att bygga 319 lägenheter vid Norra Kajen i Sundsvall. Ordervärdet uppgår till omkring 370 Mkr.

Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall.

– Samarbetet mellan Serneke och Magnolia Bostad är sedan länge etablerat och gott. Det känns väldigt inspirerande att få fortsätta detta även i Sundsvall och tillsammans med Magnolia Bostad ges möjlighet att utveckla en ny och attraktiv del av staden, säger Mikael Thorgren, regionchef på Serneke.

– Vi ser mycket framemot att tillsammans med Serneke komma igång med byggnation av denna första etapp av vårt projekt i den västra delen av Norra Kajen i Sundsvall. Vi kommer att vara med och förändra historisk industrimark till en attraktiv del av innerstaden. säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Byggstart är planerad till hösten 2020 och lägenheterna beräknas vara klara till årsskiftet 2022/2023. Projektet är villkorat av beviljat bygglov, vilket bedöms beslutas under sommaren 2020.

Ordersumman om cirka 370 Mkr förväntas inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2020.


onsdag, 19 februari 2020 17:05

Flera nya detaljplaner i Västerås

 

 

Detaljplanen för Skiljebo i Västerås innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer. Illustration: Tyréns

 

 

 

På torsdagens byggnadsnämnd i Västerås väntas flera detaljplaner att antas. Planerna möjliggör utveckling med bostäder och verksamheter på Skiljebo, Kristiansborg, Karlslund, Gryta och Kvastbruket. På nämnden lyfts också de detaljplaner som är viktiga att börja jobba med under 2020.

Västerås fortsätter att utvecklas och staden jobbar med planer i hela kommunen. Utöver attraktiva boendemiljöer behövs skolor, grönområden, idrottsanläggningar, kulturverksamheter med mera.

– Det här är viktiga steg för Västerås utveckling framåt. Planerna visar en bredd av de behov och funktioner som behövs för ett växande, hållbart och attraktivt Västerås, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Nya detaljplaner
1. Detaljplanen för Skiljebo har varit ute på samråd och granskning och nu väntas beslut om antagande. Planen innebär bland annat 150 till 200 nya bostäder, en ny aktivitetspark för rekreation och idrott, samt nya gröna miljöer med olika planteringar.

2. Detaljplanen för Kristiansborg visar hur en utbyggnad av badhuset kan se ut, samtidigt som området kompletteras med bostäder. Bostäderna placeras där parkeringen är i dag och enligt planen ska området utvecklas med hänsyn till den befintliga miljöns kulturvärden.

3. Detaljplanen för Gryta centrum möjliggör bland annat en ny vårdcentral, kontor och cirka 95 nya lägenheter.

4. Planen för Karlslund
visar hur området kan byggas ut med nya bostäder – både i det befintliga äldreboendet (cirka 80 platser) men också genom nya trygghetsboenden (50-70 bostäder).Planen beskriver hur kompletteringen kan förstärka den kulturhistoriska miljön kring herrgården och kvarnen. Gångstråket längs Svartån ska göras mer attraktivt, tryggt och tillgängligt för allmänheten.

5. Detaljplanen för Kvastbruket visar hur det befintliga ställverket kan byggas ut för att säkra strömtillgången i framtiden. Planen innebär också att odlingen på åkermarken som inte berörs av utbyggnaden kan fortsätta.

På nämnden beslutas också om vilka detaljplaner som staden närmast behöver börja arbeta med. Här ryms bostadsplaner men också hur Västerås ska växa med olika verksamhetsområden och skolor.

– Det stora intresse som finns för att göra detaljplaner visar att Västerås är attraktivt för att bygga, bo och verka i. Det är en utmaning att balansera dessa intressen så att Västerås kan växa på bästa möjliga sätt, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen.Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan påbörjas.Antagandet föregås av samråd- och granskningsskeden. En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1-2 år från början till slut. 

 

Anneli Jansson är vd för Humlegården Fastigheter som har 87 anställda och fastigheter värda cirka 34,54 Mdr.

 

 

 


Humlegården levererar ett rekordstarkt resultat och har under år 2019 både stärkt den finansiella positionen och tagit viktiga steg i utvecklingen av kunderbjudandet. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 34.538 Mkr. De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter ökade till 3.205 Mkr (1.957), vilket är en ökning med 13 procent. Resultat efter skatt steg till 3.141 Mkr (2.217).

Under helåret 2019 ökade Humlegården Fastigheter hyresintäkterna till 1.355 Mkr (1.217), en ökning med 11 procent. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 5 procent till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och nyuthyrningar.

Nettouthyrningen uppgick till 7 Mkr (24). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 26 procent (26). Uthyrningsgraden per den 31 december 2019 var 91 procent (94).

Driftöverskottet ökade med 13 procent till 1.015 Mkr (901). I jämförbart bestånd steg driftöverskottet med 5 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden var 75 procent (74).

Finansnettot stärktes till –147 Mkr (–177), vilket är en förbättring trots att de räntebärande skulderna har ökat under året.

Förvaltningsresultatet steg med 19 procent och uppgick till 819 Mkr (686). I jämförbart bestånd ökade förvaltningsresultatet med 12 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 34.538 Mkr.


Under året skedde förvärv av kontorsfastigheterna Landbyska verket 8 och 9 i Stockholm city, Bremen 2 och 4 på Gärdet samt hotellfastigheten Dykaren 33 på Kungsholmen.

Länsförsäkringar Fondliv blev nya ägare i Humlegården och Länsförsäkringar Liv ökade sitt ägande.

Humlegården Fastigheter fick investment grade rating från Moody’s, med betyget Baa2, stable outlook. En stark rating tack vare högkvalitativ fastighetsportfölj och goda finansiella nyckeltal. Humlegårdens kreditvärdighet stärktes ytterligare genom ett teckningsåtagande från ägarna.

–  Utfallet för 2019 överträffar våra högt ställda förväntningar och vi håller i den starka trend som är resultatet av den förflyttning vi beslutade oss för att göra 2016. Sedan dess har vi dubblerat fastighetsvärdet och mer än fördubblat förvaltningsresultatet, som har ökat med i snitt 29 procent per år de senaste tre åren. Substansvärdet per aktie har under samma period ökat med närmare 80 procent. Det visar vilken kvalitet vi har i beståndet, styrkan i förvaltningen och vår finansiella stabilitet. Ständig utveckling är dock en av de viktigaste grundpelarna för att Humlegården ska vara framgångsrikt även framgent. Vi arbetar för att stärka vårt kunderbjudande, öka verkningsgraden i våra fastigheter och bibehålla den otroliga genomförandekraft som alla medarbetare visar, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.
onsdag, 19 februari 2020 13:46

SBB ökade resultatet till 3,14 Mdr

 

 

Ilija Batljan, är nu vd för ett större SBB, eftersom fastighetsvärdet i SBB efter förvärvet av Hemfosa uppgår till nästan 80 Mdr kr.

 

 

 

För helåret 2019 ökade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, hyresintäkterna ökade till 1.996 Mkr (1.680), vilket medförde att driftsöverskottet steg till 1.265 Mkr (1.071).

 

Resultat före skatt ökade stort till 3.137 Mkr (1.904), varav förvaltningsresultatet ingick med 645 Mkr (321).

 

I förvaltningsresultatet ingick även kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om –300 Mkr (–147). Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 140 procent eller 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie, att delas ut kvartalsvis.   Värdeförändringar på fastigheter ingick i resultatet med 2.453 Mkr (1.575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingick med 338 Mkr (177).

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade under helåret till 24.855 Mkr (8.736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.

Periodens resultat steg till 2 .24 Mkr (1.690) efter avdrag för uppskjuten skatt om –479 Mkr (–212) och aktuell skatt om –34 mkr (–2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

I balansen ökade fastighetsvärdet till 79,5 Mdr kr (25,2) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 52.522 Mkr (13.850) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 20.785 Mkr (2.864). Det innebar att det egna kapitalet steg till 30.896 Mkr (11.197) med en soliditet som minskade till 30 procent (41). Räntetäckningsgraden ökade till 2,6 gånger (1,8) SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.

I en kommentar till bokslutet säger vd Ilija Batljan:
– SBB levererar en av de starkaste ökningarna av substansvärdet någonsin: Substansvärdet EPRA NAV var 20,04 kronor per stamaktie A och B i slutet av fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 73 procent per stamaktie A och B. Resultatet före skatt uppgick till 3.137 Mkr och resultatet efter skatt blev 2.624 Mkr. Justerat för engångskostnader för återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev årets resultat 3,36 kr per stamaktie A och B. Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2.845 Mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018.

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med nära 6,00 procent till 29,00 kr. SF

 

 

Richard Kennedy, CEO, Skanska USA.

 

 

Skanska tecknar ett tilläggskontrakt för en tillverkningsanläggning i västra USA för för 45 miljoner dollar, cirka 441 Mkr. Kontraktet kommer inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Projektet pågår och är planerat att vara slutfört i december 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade 7.900 anställda i sin verksamhet.


onsdag, 19 februari 2020 12:41

Klövern köper i New York för 1,79 Mdr kr

 

 

Klöverns fjärde köp i New York är en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan med adressen 417 Park Avenue.

 

I ett pressmeddelande skriver Klövern att bolaget har förvärvat alla andelarna i en bostadsrättsförening (english: co-op) som äger en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan. Byggnaden, som omfattar cirka 8.300 kvm, har adressen 417 Park Avenue och ligger i hörnet av Park Avenue och East 55th Street.

Förvärvet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Var och en av de 29 andelsägarna sålde sina andelar till Klövern/GDSNY genom enskilda försäljningskontrakt. Den totala köpeskillingen för alla andelarna summeras till 184 miljoner dollar, motsvarande 1,785 Mdr kr.

Klövern och GDSNY utvärderar en framtida utveckling av fastigheten.

– Vi är exalterade över att kunna fortsätta addera premiumtillgångar i New York med våra partners GDSNY. Det här är den fjärde projektfastigheten vi förvärvar på Manhattan, efter två förvärv under 2018 och ett förvärv under 2019, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Förvärvet finansieras initialt huvudsakligen med banklån.

Klöverns har tidigare köpt tre gånger på Manhattan:

I april 2018 köpte Klövern för 16 miljoner dollar en tomträtt om 14.000 kvm på 1241–1251 Broadway, nära 6:e Avenyn, cirka 300 meter från Empire State Building

I juli 2018 gjorde Klövern ett andra förvärv för 36 miljoner dollar på Manhattan som var en utvecklingsfastighet med två låga byggnader om cirka 2.300 kvm på adressen 322–326 7th Ave, nära Penn Station. Se länk.

I juni 2019 köpte Klövern för 22,6 miljoner dollar, motsvarande 215 miljoner kronor, en tomträtt på Manhattan med adressen 118 10th Avenue.