25 februari 2020

Redaktionen

fredag, 21 februari 2020 16:09

Amasten ökade vinsten till 424 Mkr

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.

 

 

 

Under helåret 2019 ökade Amasten hyresintäkterna till 398 Mkr (276), vilket medförde att driftsöverskottet steg till 192 Mkr (137) och att förvaltningsresultatet ökade till 84 Mkr (39). Årets resultat ökade till 424 Mkr (212), efter att värdeförändringen av förvaltningsfastigheter stigit till 436,2 Mkr (192,6).

Under året steg  substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie till 6,64 kr (6,09), en ökning med 9 procent medan direktavkastningen minskade till 3,8 procent (4,1), med en överskottsgrad om 48 procent (49).

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 6,43 Mdr kr (3,59) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 2.674,6 Mkr medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.142,3 Mkr. Det innebar att det egna kapitalet ökade till 3.059,3 Mkr (1.196,6). Soliditeten steg till 44 procent (30,2) med en räntetäckningsgrad som ökade till 2,08 gånger (1,63).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019 var att Amasten avtalade om att bygga 123 lägenheter i Nyköping. Amasten bildade ett joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB för att bygga 750 Riki-lägenheter i Nyköping. Inflyttning  skedde i andra Riki-huset i Umeå Under fjärde kvartalet frånträdde Amasten hubb Syd med ett fastighetsvärde om 1.501 Mkr och tillträdde fastigheter i Norrköping med ett fastighetsvärde om 426 Mkr.

I bokslutsrapporten säger vd Jan-Erik Höjvall:
– Amastens finansiella situation har förbättrats kraftigt under 2019 med en stark balansräkning och nya kapitalstarka ägare. Det är en situation som skiljer sig markant mot för ett år sedan. Under året har belåningsgraden minskat från 64 till 51 procent samtidigt som vi sänkt genomsnittlig ränta från 2,6 till
1,7 procent.

– Det som framförallt särskiljer Amasten och skapar  en fantastisk möjlighet för en lönsam och snabb tillväxt är vår projektorganisation med vårt egenutvecklade Riki-koncept. Vi har under året färdigställt två fastigheter, en i Umeå med 32 lägenheter och en i Timrå med 48 lägenheter. Vi är nu i full gång med byggnation i Sollentuna och under 2020 är målet att byggstarterna ska öka betydligt för att vi ska kunna nå vårt första delmål om 1.000 lägenheter inom en snar framtid.

fredag, 21 februari 2020 15:13

Stendörren ökade driftnettot till 397 Mkr

 

 

Erik Ranje, vd för Stendörren Fastigheter.

 

 

 

För helåret 2019 ökade Stendörren hyresintäkterna med 10 procent till 592 Mkr (537), vilket medförde att driftnettot steg med 12 procent till 397 Mkr (355).

De under perioden omförhandlade hyresavtalen ledde till en ökning av hyresvärdena om 30 procent i genomsnitt. Förvaltningsresultatet minskade till 135 Mkr (174) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden.


Finansnettot ökade under perioden med 26 procent till – 165 Mkr (– 130) medan den totala räntebärande skulden minskade med 9 procent per rapportdatumet .Därtill belastades finansnettot under andra halvan av 2019 av en engångspost om 21 Mkr i och med förtida återlösen av ett obligationslån.

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 237 Mkr (326), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.

Periodens resultat minskade med 31 procent till 290 Mkr (419), motsvarande 10,30 kronor per aktie (15,00). Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 9.147 Mkr (8.476) samtidigt som de långfristiga räntebärande skulderna minskade till 3.535 (4.251) medan de räntebärande kortfristiga skulderna ökade till 1.473 Mkr (1.270). Skulderna finansierades till en sänkt medelränta om 2,2 procent (2,4). Det medförde att egna kapitalet steg till 3.840 Mkr (2.780). Soliditeten steg till  41 procent (32) med en räntetäckningsgrad som minskade till 1,8 gånger (2,3)

Under fjärde kvartalet tillträdde Ted Mattsson som projektutvecklingschef och Erik Ranje utnämndes till vice vd och CIO. Därtill utsågs Per-Henrik Karlsson till ekonomidirektör.


Den 22 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB varvid styrelsen utökades med en ledamot till totalt sju ledamöter. Till styrelseordförande utsågs Anders Tägt och som ny ledamot utsågs Nisha Raghavan. Övriga ledamöter omvaldes intill slutet av nästa årsstämma.

Den 5 februari 2020 utsåg styrelsen Erik Ranje till ny vd  i Stendörren. Erik Ranje ersatte Mikael Nicander som varit bolagets vd sedan början av 2019.

I en kommentar till bokslutsrapporten säger Erik Ranje:
– Under 2019 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 10 procent till 592 miljoner kronor och driftnettot ökade med 12 procent till 397 miljoner kronor, jämfört med 2018. Värdeökningen av förvaltningsfastigheterna uppgick för perioden till 237 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

– Under 2019 förvärvade Stendörren tre fastigheter i tre separata transaktioner med en total uthyrningsbar area om 11.746 kvm. Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde i dessa förvärv uppgick till 162 miljoner kronor. I december 2019 ingick Stendörren vidare även avtal att förvärva fastigheten Skyttbrink 15 i Botkyrka för 83 miljoner kronor, denna fastighet tillträddes under januari 2020. Stendörren har under året analyserat nya geografiska marknader, vilket är i linje med Bolagets fortsatta tillväxtmål.

– För att ytterligare stärka vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt har Stendörren under året stärkt balansräkningen genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor och i samband med detta förtidslösa en obligation om 710 miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet har därmed stigit till 41 procent vid utgången av året.


fredag, 21 februari 2020 13:31

NP3 ökade resultatet till 789 Mkr

 

 

´Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 

 

 

 

För helåret 2019 ökade NP3 Fastigheter intäkterna ökade med 20 procent till 1.006 Mkr (842) med ett driftöverskott som steg med 22 procent till 718 Mkr (590). Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent till 494 Mkr (382), motsvarande 8,21 kr/stamaktie (6,54). Årets resultat efter skatt steg kraftfullt till 789 Mkr (468), efter att värdeförändringarna på fastigheter ökat till 448 Mkr (212).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 med 3,40 kr/stamaktie (3,00) med utdelning vid två tillfällen om vardera 1,70 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas fyra gånger per år med vardera 0,50 kr. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 234 Mkr (211) vilket motsvarar en ökning med 11 procent.

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 11.402 Mkr (10.496) samtidigt som de räntebärande skulderna steg till 6.911 Mkr (6.542). Lånen finansierades till en genomsnittlig ränta om 2,75 procent (2,60). Det innebar att det egna kapitalet steg till 4.140 Mkr (3.464) med en soliditet som ökade till 34,7 procent (32,4) och en räntetäckningsgrad som steg till 3,6 gånger (3,3).

I en kommentar till bokslutsrapporten säger vd Andreas Wahlén:
– I vd-ordet för årsredovisningen 2014 skrev jag: ”Fastighetsbranschen och NP3 har haft en väldigt bra utveckling under året som till stor del är beroende av det rådande ränteläget. Räntenivån ger en extra medvind...” Jag kan konstatera att under de fem år NP3 varit noterat på börsen så har den extra medvinden fortsatt. För fem år sedan hade NP3 ett fastighetsvärde om drygt 3 miljarder kronor och 680 hyresgäster att jämföra med de drygt 11 miljarder i fastighetsvärde och 1.700 hyresgäster bolaget har i dag. En viktig effekt av denna tillväxt är förutom ett mer diversifierat bolag även tillgången på kapital: NP3 har kapacitet för fortsatt lönsam tillväxt. En stor tillgång på kapital i marknaden innebär att jag ser fortsatt låga avkastningsnivåer på fastigheter samt stora transaktionsvolymer. Även om transaktionsmarknaden är utmanande har vi med exponering mot flera marknader möjlighet att utvärdera många affärer vilket gör att vi ser på framtiden med en hög grad av optimism.

 

– Årets tillväxt av fastighetsvärdet summerades till 900 miljoner kronor varav hälften kom från värdeförändringar. Nettoinvesteringarna var med andra ord begränsade under 2019. Vi investerade över 1,4 miljarder men då vi även genomförde en renodling av beståndet och avyttrade fastigheter för 900 miljoner blev följden en lägre nettotillväxt. Trots renodlingen har vi under året, i en marknad med allt hårdare konkurrens, kunnat investera över en miljard vilket gör att jag har positiv syn på vår förmåga att skapa tillväxt för 2020.

 

– Värdeförändringen i beståndet uppgick till 450 miljoner kronor varav 325 miljoner härrörde från det fjärde kvartalet. Till största del är värdeförändringen driven av ett högre kassaflöde men även av lägre avkastningskrav. Avkastningskravet uppgick till 7,0 procent i snitt att jämföra med 7,1 procent vid utgången av 2018. Givet marknadsvärdets utveckling har vår belåningsgrad minskat till 59 procent. Vi ser därmed möjlighet att vi, utan nämnvärd ökad risk för bolaget, kan öka vår belåningsgrad något om rätt förvärvsmöjlighet
uppstår. Vår skuldkvot visar fortsatt vårt starka kassaflöde i förhållande till våra nettoskulder och uppgick till 9,4 gånger (9,8).

 

Vi har under året adderat nya orter, Västerås, Örebro och Karlstad, som en del av vår marknad. Investeringarna i dessa orter var vid årsskiftet 330 miljoner kronor men vår ambition är större. För att bli en aktör i dessa orter och nå effektivitet i vår förvaltning är vår ambition att nå 100.000 kvadratmeter uthyrningsbar area per ort. Per balansdagen uppgick den totala arean i ”mellersta Sverige” till 37.000 kvadratmeter vilken har ökat något under första kvartalet då ytterligare ett förvärv genomfördes i Västerås. Avslutningsvis kan jag konstatera att resultatet för året är det högsta hittills för NP3. Det är många ansträngningar som ligger bakom resultatet. Jag vill därav passa på att rikta ett tack till våra medarbetare, aktieägare och intressenter!


 

 

 

 

 


Rekryteringen av Helena Dino (bilden) innebär att hon den 1 maj blir ny HR-direktör på Castellum. Hon har har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar på Volvo Cars och Volvo Ocean Race.

Helena Dino kommer senast från en roll som Senior Director People Experience på Volvo Cars. Under sin karriär har hon jobbat engagerat med kultur och relationsfrågor där förändringsledning och mångkulturella samarbeten stått i fokus.

– Jag ser fram emot att bli en del av Castellum och bolagets ambitiösa planer för framtiden. Med min erfarenhet av ledarskapsutveckling och medarbetarskap hoppas jag kunna bidra till att stärka Castellums attraktionskraft som arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens, säger Helena Dino.

Som HR-direktör inom Castellum kommer Helena Dino att vara övergripande ansvarig för koncernens Human Resources. Hon ingår i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Henrik Saxborn.

– Vi välkomnar att Helena genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta utvecklingen av vår kultur, vår ledarfilosofi och investera i den viktigaste resurs vi har, våra medarbetare, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Castellum har cirka 400 anställda på 17 orter i Sverige, samt i Köpenhamn och Helsingfors. Under flera år har Castellum jobbat engagerat med jämställdhet och mångfald på alla ledande befattningar och inom alla yrkeskategorier. Castellum blev nyligen utnämnt till det mest jämställda av de 600 största börsbolagen i Europa av European Women on Boards.

fredag, 21 februari 2020 11:19

Skanska säljer Solna United för 3,3 Mdr kr

 

 

DWS som ingår i Deutsche Bank köper av Skanska Solna United i Solna, omfattande 34.000 kvm, för cirka 3,3  Mdr.

 

 

 

 

Skanska har sålt kontorshuset Solna United i Solna för cirka 3,3  Mdr kr till en fond som förvaltas av DWS, som ingår i Deutsche Bank. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden i det första kvartalet 2020. Köparen tillträder fastigheten i juni 2020. Det nyligen färdigställda kontorshuset är beläget intill Solna station i Arenastaden och har utvecklats och byggts av Skanska.

 

Catella var rådgivare till Skanska vid avyttringen av Solna United.
– Det har varit roligt att få tillfälle att arbeta med dessa två väldigt professionella parter, Skanska och DWS, vilka har möjliggjort en smidig transaktionsprocess där alla är nöjda med resultatet, säger Carl Wingmark, Head of Property advisory på Catella Corporate Finance.

Solna United har elva hyresgäster och samtliga renodlade kontorsytor är uthyrda. Byggnaden omfattar cirka 34.000 kvm och planeras att miljöcertifieras enligt LEED Platinum. De första hyresgästerna flyttade in under hösten 2019. Hyresgäster i Solna United är CompuGroup Medical,  Hedin Bil, Knightec, Arla Foods, Sabis, AGA, Fortum, Visolit och Randstad. Se länk

Genom Skanskas initiativ ”Ny Förnyelsebar Energi” försörjs fastigheten av förnyelsebar energi från en solcellspark, vilket möjliggörs genom ett långsiktigt avtal med Kalmar Energi.

DWS köpte även Skanskas huvudkontor i Entré Lindhagen på Kungsholmen av Invesco Real Estate och Scius Partners i december 2018
. Se länk


fredag, 21 februari 2020 10:50

KLP köper av Hemsö/Sveanor för 2,6 Mdr kr

 

 

Fastigheten Princeton 1, omfattande 23.000 kvm, invid Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden, köper KLP Eiendom av Hemsö och Sveanor för 2,6 Mdr kr, när fastigheten står klar år 2021.

 

 

 

 

Hemsö och Sveanor säljer den gemensamt ägda fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 Mdr kr.

Byggnaden är högklassig Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. Fastigheten omfattar 23.000 kvm uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm.

‒ Försäljningen är ett naturligt steg då byggnaden är en kontorsfastighet som inte uppfyller Hemsös kriterier för definitionen av en samhällsfastighet. Vi är också nöjda med att vi fått en köpare som är en professionell och långsiktig ägare, säger Nils Styf, vd för Hemsö.

Köpare är KLP Eiendom.
Försäljningen sker i form av att Hemsö Life Holding AB och SveaNor JV Holding AB säljer av aktierna i Scandinavian Life Science AB som äger fastigheten. Frånträde sker i samband med färdigställande.

 

 

Svenska kommuner behöver bygga 1.000 nya förskolor de kommande sex åren. Bild: Skanska


 

 

Skanska är vinnare inom samtliga 16 anbudsområden i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) nyligen avslutade ramavtalsupphandling om nyckelfärdiga förskolor. Skanska är därmed en av en handfull entreprenörer som kan avropas för att bygga bort förskolebristen i Sverige de närmaste åren.

Svenska kommuner behöver bygga 1.000 nya förskolor de kommande sex åren. Den bedömningen gör samarbetsorganisationen, SKR. Sammanlagt handlar det om uppdrag värda 5 miljarder kronor. För att möjliggöra det genomförde SKR nyligen en upphandling, där Skanska fick toppbetyg i utvärderingen inom såväl pris som kvalitet.

– Vårt mål i alla projekt är att skapa största möjliga värde för varje investerad krona. I det här anbudet har vi samlat expertis från Skanska och Sweco. Med fokus på barn- och pedagogperspektiv har vi skapat en kostnadseffektiv, flexibel och hållbar förskola. In i ramavtalet tar vi med oss vår designdialog, ett verktyg som gör det möjligt att tidigt i processen ge kommunerna expertstöd i arbetet kring lokala förutsättningar och anpassningar, säger Klas Heed, affärsutvecklare, Skanska Sverige.

 

 

Annika Edström, Head of What's Next på Cushman & Wakefield i Sverige


 

 

Fastighetsinvesterare vill utöka portföljerna och förväntar sig ökande värden i hela regionen när Cushman & Wakefields “Property Investor Confidence Index” summeras för Norden första halvåret 2020.
I Cushman & Wakefield Nordic Property Investor Confidence index H1 2020 är fastighetsinvesterarna i optimistiska – med en ökande majoritet nettoköpare och en fortsatt minskning av förväntade nettosäljare sedan förra undersökningen i augusti 2019. Förväntningarna för kontors- och industrisegmenten är fortsatt positiva avseende både efterfrågan på lokaler och yieldutveckling.

Handel är det segment som fortsatt har utmaningar, främst i Sverige och Norge. I Danmark däremot förväntar sig fler investerare nu sjunkande yielder än motsatsen inom segmentet. Kan detta möjligen vara de första tecknen på att utvecklingen för handel börjar vända söderöver? Efterfrågan på logistik- och industriytor förväntas också öka betydligt mer i Danmark jämfört med de andra länderna. Förväntningarna på sjunkande yielder för logistik- och industrisegmentet är däremot högst i Finland. Finska investerare har också betydligt högre förväntningar avseende yieldutvecklingen för kontor och högst förväntningar på värdeutvecklingen på den egna portföljen.

Gällande finansieringsvillkor den närmaste tiden så har något gjort danska och svenska investerare något mer oroliga än tidigare. I Norge däremot visas knappt någon oro för ökade finansieringskostnader. Här hämmas affärerna snarare av bristen på bra projekt.

De faktorer som förväntas driva värdeutvecklingen är hyresutveckling och vakansutveckling tillsammans med sjunkande yielder. Finansieringsvillkor och utvecklingen av drift- och underhållskostnader förväntas ha mindre påverkan.

Annika Edström, Head of What's Next på Cushman & Wakefield i Sverige. säger:
– I takt med att vi upplever ett ökat intresse från internationella investerare i Sverige, och att svenska investerare fortsatt blickar mot våra grannländer, hjälper denna undersökning våra kunder att hitta fler affärsmöjligheter i regionen. Resultaten visar på att förväntningarna är höga på den egenvalda strategin och att vi kan förvänta oss höga transaktionsvolymer, förutsatt att det finns tillgängliga objekt på marknaden.

Den halvårsvisa Nordic Property Investor Confidence utgörs av enkätundersökningar gjorda i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Den senaste undersökningen av professionella fastighetsinvesterares förväntningar avseende marknaden genomfördes i januari 2020.

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Johanna Gattberg (bilden) innebär att hon blir en ny senior affärsutvecklare för Atrium Ljungbergs kontorsutveckling i Sickla. Hon kommer närmast från tjänsten som uthyrningschef på Klövern där hon har ansvarat för sälj- och uthyrningsverksamheten. Tidigare har hon bland annat arbetat 8 år på Fabege, men hon har även en diger bakgrund från finansbranschen.

Sickla utvecklas till en tät och blandad stad och en förlängning av Stockholms innerstad. Johanna blir en del i teamet som arbetar med projektet och kommer primärt att fokusera på utveckling av kommande kontorsbyggrätter.

– Vi är väldigt glada över att Johanna börjar hos oss på Atrium Ljungberg. Hon har en gedigen erfarenhet och med sitt kundperspektiv kommer hon att vara en nyckelperson i utvecklingen av Sicklas framtid, säger Håkan Hyllengren, affärsutvecklingschef Sickla.

– Jag ser fram emot att börja hos Atrium Ljungberg och att få bidra med min erfarenhet kring kund, och arbeta med detta i tidiga skeden. Att dessutom göra det i ett så spännande och inspirerande område som Sickla kommer bli oerhört givande, säger Johanna Gattberg.

Johanna Gattberg tillträder sin tjänst till sommaren 2020.
torsdag, 20 februari 2020 14:23

Östermalms saluhall öppnar den 5 mars

 

 

Östermalms saluhall ska nu öppna efter nära två års försenad renovering till en mer än fördubblad kostnad om slutgiltigt cirka drygt 1,3 Mdr kr.


 

Torsdagen den 5 mars öppnar Östermalms saluhall igen efter en lång, omfattande och komplex renovering. Saluhallen, som inte hade genomgått någon större renovering sedan den byggdes 1888, har återfått sin forna glans och utvecklas till en modern och hållbar handelsplats.

Efter fyra år på Östermalmstorg stängdes den tillfälliga saluhallen lördagen den 15 februari. Nu pågår den intensiva flytten över till den nyrenoverade Östermalms saluhall som öppnar torsdagen den 5 mars.

Ursprungligen skulle renoveringen av Östermalmshallen kosta cirka 600 Mkr och den skulle vara avslutad i april 2018. Men nu har renoveringsnotan skenat iväg till 1,35 Mdr kr.  Ett skäl till kostnadsökningen är förutom förseningarna, även att det kontorshus intill saluhallen har ändrats till att bli hotell i stället. Denna hotellfastighet med namnet Villa Dagmar, som ska opereras av familjen Malmström, ska nu staden sälja
. Se länk.

Den tillfälliga saluhallen uppfördes för att möjliggöra fortsatt handel när den ordinarie saluhallen renoverades. Lösningen blev mycket uppskattad av både handlare och besökare. Nu är renoveringen av Östermalms saluhall snart klar och är dags för handlarna att flytta in igen. Den tillfälliga saluhallen stängde lördagen den 15 februari och dagen efter, på söndagen, påbörjades flytten.

Flytten kommer pågå under totalt 18 dagar. Det är mycket som ska flyttas över och handlarna ska komma på plats. En del arbeten i saluhallen kvarstår som injustering av tekniska installationer, städning, besiktningar och montering av konstverk.

När den tillfälliga saluhallen är tömd ska den monteras ner och flyttas från Östermalmstorg. Det tar några månader. Därefter kommer Region Stockholm att utföra arbeten innan staden kan återställa torget.