25 februari 2020

Redaktionen

 

 

Erkki Hakala  är Director för Catella Property Oy.

 

 

 

 

Catella har varit rådgivare för ett bolag som förvaltas av Fincap vid försäljningen av en privat klinik och en sjukhusfastighet i Poris (Björneborgs) centrum. Fastigheten hyrs helt ut till Mehiläinen på ett långt hyresavtal. Köpare är Evli Healthcare I Ky, som är en fond för vårdverksamhet, vilken förvaltas av Evli Fund Management Company.

Det är ett företag som förvaltas av Fincap har sålt en privat klinik och sjukhusfastigheter till Evli Healthcare I-fonden. Fastigheten ligger i centrum av Pori och är helt renoverad under 2018-2019. Fastigheten, som omfattar 4.200 kvm, har även en outnyttjad byggrätt om 1.500 kvm.

På grund av att byggnaden är nyrenoverad tillhandahåller Mehiläinen Pori även en tandläkarklinik, operationssal och en akutmottagning som nya tjänster för sina kunder.

Catella agerade som säljarens rådgivare i försäljningsprocessen.måndag, 24 februari 2020 11:54

Veidekke Eiendom får markanvisning i Årsta

 

 

Veidekkes markanvisning avser en byggrätt för cirka 100 bostadsrätter i kvarter 5F på Årstafältet, vilket är den femte etappen i Årstafältsprojektet.

 

 

 

 

Veidekke Eiendom har tilldelats en markanvisning i Årsta utanför Stockholm. Den aktuella markanvisningen avser en byggrätt för cirka 100 bostadsrätter i kvarter 5F på Årstafältet, vilket är den femte etappen i Årstafältsprojektet. Veidekke valdes ut genom direktanvisning och tilldelningsbeslutet togs av Exploateringsnämnden under torsdagen den 20 februari 2020. Detaljplanearbetet för området kommer att påbörjas under senare delen av 2020 och beräknas vara klart 2023.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Årstafältet tillsammans med Stockholms stad och är självklart väldigt glada för den här markanvisningen. Med vår nuvarande närvaro i den första etappen i området känner vi oss trygga i att även detta kvarter kommer att bli väldigt attraktivt och fint när det är klart, säger Lina Brantemark, affärsutvecklare på Veidekke Eiendom

Årstafältet kommer att bli en helt ny stadsdel som länkar ihop Årsta med Östberga. Inom ramen för projektet kommer det att byggas cirka 6.000 bostäder, tre grundskolor, flera förskolor, kontor och en stor park med olika former av aktiviteter. Veidekke Eiendom deltar sedan tidigare i utvecklingen av området och arbetar just nu med den första etappen i projektet. Genomförandet av den femte etappen beräknas pågå under åren 2025-2030 och Årstafältet beräknas vara fullt utbyggt runt år 2032.

– Den övergripande visionen för Årstafältet är oerhört spännande och vi har en stark tro på området som helhet. Vi har stor respekt för att det är en helt ny stadsdel som etableras, vilket givetvis är något som vi tar i beaktning när vi arbetar med utformningen och gestaltningen av vårt kvarter, säger Lina Brantemark.


måndag, 24 februari 2020 11:38

Wallenstam blir delägare i Colive

 

 

Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO för Colive.

 

 

 

 

Wallenstam blir delägare till 25 procent i Colive genom en nyemission. Colive är en av Sveriges första operatörer av delningsboende genom så kallade coliving-hubbar.

Colive och Wallenstam har sedan tidigare samarbetat kring projekt i både Stockholm och Göteborg. Dels i utvecklingen av Colive Parkstråket, Sveriges största coliving-hubb i Haninge som börjar hyras ut nu till hösten. Dels genom en överenskommelse att utveckla en coliving-hubb för 117 hyresgäster i Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområden.

– Vi vill möta det ökade intresset som vi ser för nya boendelösningar. Med den här investeringen kan vi hjälpa Colive öka tillväxttakten och genomföra en rad planerade storskaliga etableringar tillsammans med oss och andra strategiskt viktiga samarbetspartners, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– Vi är inne i en väldigt spännande fas där vi närmar oss lanseringen av Sveriges största colivinghubb i Haninge, och nu även varvar upp för kommande projekt. I och med dagens nyhet kan vi ta ytterligare steg med vår ambitiösa tillväxtplan och produktinnovation. Jag är stolt över att kunna välkomna en sådan långsiktig och strategisk investerare, säger Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO för Colive.

Colive grundades 2018 och har sedan dess lanserat två coliving-hubbar i Stockholm, med ytterligare tiotalet projekt på gång runtom i landet. Målbilden är ambitiös och år 2025 räknar Colive med att ha 7.000 bostäder i Sverige.

måndag, 24 februari 2020 11:08

NIRAS i nytt ramavtal med CSN

 

 

Centrala studiestödsnämnden, CSN, har sitt huvudkontor på Norra Tjärngatan 2 i Sundsvall.

 

 

 


Oskar Lundqvist, kundansvarig på NIRAS Corporate Real Estate Services.

 

 

 

 

NIRAS Corporate Real Estate Services har vunnit CSN:s upphandling av ramavtal för fastighetskonsulter. Ramavtalet är på 2 år med optioner på ytterligare 2 år.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån. Inom myndigheten arbetar cirka 900 personer på 11 orter runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

– Vi har arbetat med CSN sedan 2010 och bistått i såväl lokalstrategier, lokalprojekt och andra lokalrelaterade frågor. CSN är därmed en kund vi känner väl och det är därför extra roligt att återigen få förtroendet att bistå CSN i sin lokalförsörjning, säger Oskar Lundqvist, kundansvarig på NIRAS Corporate Real Estate Services.
fredag, 21 februari 2020 18:32

Niam markanvisas 7.000 kvm i Södra Värtan

 

 

Vybild från den norra delen av Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX Arkitekter

 

 

 

 

Stockholms stad har beslutat att markanvisa fastighetsutvecklaren Niam att bygga kontor om 7.000 kvm med utsikt över Stockholms största hamn i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. Beslutet togs i exploateringsnämnden den 20 februari. Redan idag är Niam innehavare av en tomträtt i grannkvarteret Neapel där Niam utvecklar en större fastighet med kontor och hotell.

Fastigheten Hangö 1 som nu markanvisas ligger inom detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan som planeras att antas innan årsskiftet 2020/2021. Byggnation av kontor och service startar så snart det är möjligt efter det. I Södra Värtan planeras för 1.500 bostäder, samt kontor, hotell, skola, förskolor och centrumändamål, med en sammanlagd lokalyta på 115 000 kvm.

För att kunna bygga bostäder i den södra delen av Värtan behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren dämpas. Kontorsfastigheterna i norra delen av Södra Värtan kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Värtabanans östra bangård ska också avvecklas för att den mellersta och södra delen ska kunna utvecklas enligt plan. Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg och ett flöde av människor från hela Östersjöområdet.

Sedan tidigare har elva bostadsutvecklare markanvisningar i den Södra delen av Södra Värtan. I den norra delen av Södra Värtan har Bonnier fastigheter en markanvisning för kontor på 65.000 kvm. Ytterligare markanvisningar kommer att göras i Södra Värtan och i kvarteret Valparaiso inom drygt ett år.

Samråd om ny detaljplan för Södra Värtan genomfördes december 2016 – februari 2017. Planen har sedan dess delats och kommer att ske i tre etapper; Södra Värtan norra, Södra Värtan mellersta och Södra Värtan södra. Först ut är den norra detaljplanen som planeras att ställas ut för granskning under våren 2020.

fredag, 21 februari 2020 18:15

Fastpartner AB utökar koncernledningen

 

 

 

 

 


Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge (bilden), HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekrytera de bästa talangerna inom fastighetsförvaltning. Utnämningen ska också ses mot bakgrund av att Fastpartner prioriterar hållbarhetsarbetet där ESG-frågor är en viktig del.

Sara Sigge
anställdes på Fastpartner år 2018 och innan dess arbetade hon som HR inom Sidas ramorganisation Union to Union. Sara Sigge är 39 år och innehar en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till HR-chef vid Företagsuniversitetet.


fredag, 21 februari 2020 18:02

Solnaberg förkastar Sterner Stenhus bud

 

 

Noterade Solnaberg Property  äger endast en fastighet som är IF-huset, omfattande 31.325 kvm, i Bergshamra vid korsningen av Bergshamravägen/E18 och Norrtäljevägen.

 


 

 

Styrelsen i Solnaberg Property meddelar att Sterner Stenhus ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg (se länk) att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till Budgivaren till ett pris om 144,0 kronor per aktie  kan inte antas. Styrelelsens uppfattning är att priset i erbjudandet varken reflekterar styrelsens uppfattning om bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 541,4 Mkr baserat på nuvarande antal utestående aktier i Solnaberg. Erbjudandet är lägre än den rådande aktiekursen och motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före det att Erbjudandet offentliggjordes. Erbjudandets acceptfrist inleddes den 20 februari 2020 och avslutas den 12 mars 2020.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen gett Catella Corporate Finance i uppdrag att avge ett utlåtande avseende Erbjudandet. Catellas utlåtande anger i korthet att Catellas bedömning är att priset i erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen har därutöver anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.fredag, 21 februari 2020 17:48

SBB är ny storägare i SSM

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr. Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

– SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer, motsvarande 20.000 - 24.000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm, kommenterar Ilija Batljan, vd för SBB.

SSM skriver i ett pressmeddelande att bolaget flyttar en extra bolagsstämman till den 17 mars 2020 och senarelägger den offentliggjorda företrädesemissionen med cirka en vecka.

Under eftermiddagen gick aktien i SSM upp med cirka 20 procent till 12,85 kr.

I en kommentar
kan sägas att Amasten meddelade den 15 januari i år att Amasten Fastighets hade via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB, motsvarande ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgick till 116 Mkr och tillträde till aktierna skedde den 20 januari. SF
Se länk:

 

 

IKEAs nya fyra enheterna kommer alla att vara mindre i storlek än ett klassiskt IKEA-varuhus, mellan 800 - 15.000 kvm, beroende på plats och inriktning.

 

 

 

IKEA investerar 1,7 miljarder kronor i Stockholm. En investering som på allvar ska göra skillnad för kunder, medarbetare och miljö i Stockholm. Under de närmaste fem åren vill IKEA växa i syfte att nå fler av de många människorna. Fyra nya enheter planeras, i olika format, runt om i huvudstadsområdet.

– Vi kommer att se till att IKEAs sortiment och heminredningskompetens blir ännu mer tillgängligt för våra kunder i Stockholm. IKEA är på en globalt omfattande och ambitiös resa mot att skapa ett mer prisvärt, tillgängligt och hållbart IKEA, och med denna satsning kommer Stockholm ligga i framkant av det nya och framtida IKEA, säger Lena Herder, landschef IKEA Sverige.

Stockholm växer och beräknas öka kraftigt i antal invånare till 2025, människor som behöver få vardagen att fungera och ett hem att trivas i. IKEA ska växa med stockholmarna genom att finnas där människorna är och där livet händer. 

De fyra enheterna kommer alla att vara mindre i storlek än ett klassiskt IKEA-varuhus, mellan 800 - 15.000 kvm, beroende på plats och inriktning. Enheterna kommer att etableras på platser som ska komplettera de befintliga varuhusen i Barkarby och Kungens kurva, utifrån ambitionen att inom fem år nå 350.000 fler av de många människorna i Stockholm. 

Investeringen på 1,7 miljarder kronor kommer till största del att gå till att etablera de nya enheterna, men IKEA satsar också stort på att skapa en ännu bättre kundupplevelse och arbetsplats i de befintliga varuhusen, Kungens Kurva och Barkarby. Under kommande femårsperiod planerar IKEA att rekrytera över 500 medarbetare i Stockholm. 

- Vi är glada över vår starka tillväxt i Sverige och att IKEA kan göra denna satsning i huvudstaden på vår hemmamarknad. Att vi kan fortsätta växa och skapa fler arbetstillfällen, samtidigt som vi visar vägen för hur det framtida IKEA ska se ut, med varuhusen som bas, kompletterat med mer citynära, mindre IKEA-enheter och därtill en fullt integrerad e-handel, säger Cecilia Fritzson Gårdnäs, regionchef Stockholm, IKEA Sverige. 

IKEA i Stockholm

IKEA öppnade sitt första varuhus i Stockholm 1965 i Kungens Kurva. Byggnaden har blivit ett landmärke och är idag kulturminnesmärkt. År 1993 öppnade varuhuset i Barkarby och år 2016 invigdes IKEAs första planeringsstudio i Sverige, IKEA Kök, på Regeringsgatan 65. 

 

 

På en tomt, streckad linje, vid Kontrollvägen/Folkparksvägen i Västberga/Solberga har Skanskla vunnit en markanvisningstävling för 25.000 kvm för hotell och kontor med inslag av service, idrott och kultur.

 

 

 

Skanska har vunnit en markanvisningstävling för kommersiell verksamhet i området Solberga, intill Västberga söder om Stockholm. På en tomt vid Kontrollvägen/Folkparksvägen ska Skanska uppföra cirka 25.000 kvm  för hotell och kontor med inslag av service, idrott och kultur.

Detaljplaneprocessen påbörjas under våren och kommer att fortlöpa under kommande år. Skanska kommer parallellt att förtydliga konceptet och närmare definiera hur ytorna ska fördelas. Förhoppningen är att kunna byggstarta projektet under 2022.

Västberga är ett av Stockholms mest centralt belägna företagsområden med direkt anslutning till E4 och närhet till tunnelbana vid Telefonplan.

Området genomgår nu en spännande utveckling, där Skanska i maj 2017 fick en markanvisning för kontorshus vid Västbergavägen, intill kvarteret Akrobaten.