21 juni 2018

Redaktionen

alt
Gågatan i centrala Uppsala.

 

Vasakronan köper fastigheten Dragarbrunn 18:3 på gågatan i Uppsala av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Köpeskillingen uppgår till 284,5 Mkr.

 

Dragarbrunn 18:3 ligger i bästa läge utmed gågatan, Svartbäcksgatan, i Uppsalas absoluta kommersiella centrum. I omgivningen finns en attraktiv blandning av butiker, restauranger, kontor, service och bostäder. Kvarteret omfattar totalt sex fastigheter. Med förvärvet äger Vasakronan fem av dem.

 

Den totala uthyrbara arean i Dragarbrunn 18:3 uppgår till drygt 5.100 kvm. Därutöver finns 41 garageplatser och 12 parkeringsplatser. Fastigheten är fullt uthyrd och de tre största hyresgästerna är Zara, Dea Axelssons och Jensen Gymnasium.

 

– Fastigheten ligger i Uppsalas bästa butiks- och kontorsläge, ett område som vi bedömer kommer att behålla sin attraktivitet även i framtiden. Vasakronan äger dessutom redan fyra av de intilliggande fastigheterna. Det är ett förvärv som tydligt kompletterar vårt bestånd i staden, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

Vasakronan tillträder fastigheten den 31 augusti.

torsdag, 21 juni 2018 14:43

KF säljer byggrätter till Magnolia

alt
KF säljer hälften av sina byggrätter i Bro Mälarstrand till Magnolia.

 

alt

På Bromstensvägen 172 i Spånga planeras bland annat 200 bostäder samt en Stora Coop om 3.500 kvm.

 

KF Fastigheter gör sin första affär i det framtida bostadsområdet Bro Mälarstrand och säljer hälften (115.000 kvm) av sina byggrätter till Magnolia Bostad. Byggstart är planerad till hösten 2018 och första inflyttning kan ske 2021. Vidare har KF Fastigheter avtalat om att sälja byggrätter i Spånga till Magnolia där det på fastigheten planeras att uppföras en Coop-butik och cirka 200 bostäder. Byggstart planeras till våren 2019 och inflyttning till 2021.

 

I och med försäljningen i Bro Mälarstrand påbörjar KF Fastigheter och Upplands-Bro kommun projektering av den nya huvudgatan ned till Mälaren som kommer att tillgängliggöra området för ytterligare investerare. JLL och Morris Law är rådgivare till KF Fastigheter i försäljningsprocessen och i arbetet med att etablera samarbeten med potentiella partners.

 

Visionen med Bro Mälarstrand är att skapa ett naturnära bostadsområde som erbjuder ett rikt fritidsliv med goda förutsättningar för hästsport, golf, vattenaktiviteter och natursköna upplevelser. Området, som är cirka 100 hektar, löper utmed Mälarens strand och gränsar till Bro Hof Slott Golf Club. I närheten ligger också Bro Park galopp som är Sveriges nya huvudstadsbana för galopp.

 

Fastigheten i Spånga omfattar cirka 15.000 kvm och ligger på Bromstensvägen längs järnvägen och i närheten av Spånga station. Området kring fastigheten är ett gammalt industriområde som nu omvandlas till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Bland annat planeras 200 bostäder och en butik av formatet Stora Coop om 3.500 kvm.

 

Förvärvet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft, något som beräknas att ske under hösten. CBRE och Morris Law är rådgivare till KF Fastigheter i försäljningsprocessen.

alt
Patrik Hall, vd för Heimstaden, och Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.


Heimstaden och Magnolia Bostad har tecknat ett ramavtal vilket innebär att Heimstaden kommer att köpa 14 bostadsprojekt med totalt cirka 5.300 lägenheter i Storstockholm och Öresundsregionen. Bostadsportföljen har ett uppskattat fastighetsvärde om 8,5 Mdr kr. Därtill kommer produktion av vissa kommersiella ytor för handel, vård och omsorg samt garage och parkering. Sammanlagt fastighetsvärde blir då 9,6 Mdr kr med en beräknad BOA och LOA om cirka 252.000 kvm.
    

Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt, i syfte att skapa socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar.
    

Parterna har ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten.
    

Samtliga bostadsprojekt kommer att uppföras med miljöcertifiering av klass guld eller silver. Bostadsprojekten är dessutom belägna i direkt anslutning till spårbunden eller annan allmän kommunikation, vilket har varit ett krav för detta ramavtal.
    

Transaktionen är strukturerad så att Heimstaden övertar ett fastighetsägande bolag vid byggstart av en enskild fastighet och ansvarar därefter för kapitalisering av bolaget. Magnolia åtar sig under ramavtalet att garantera ett maximalt pris på respektive projekt.
    

– Vi är mycket nöjda med det ramavtal vi nu tecknat med Magnolia. Vi tillför nu energieffektiva och attraktiva bostäder i storstadsregioner med stor bostadsbrist, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.
    

Han fortsätter:
– Vi har även beslutat oss för att söka det förbättrade investeringsbidrag som började att gälla den 1 maj i år, i syfte att kunna erbjuda nyproducerade hyresrätter som kan efterfrågas av det stora flertalet. Normhyran kommer således av begränsas till 1.450 kr/kvm samt 1.550 kr/kvm i 2018-års nivå, beroende på storstadsregion.
    

Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023 då det sista projektet beräknas vara levererat. Varje projekt kommer att finansieras genom eget kapital och bygglån allt eftersom de påbörjas. Heimstaden har en rättighet att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till Magnolia.
    

Falkenborn har agerat legal rådgivare åt Heimstaden och Wigge & Partners åt Magnolia Bostad.

alt
Bygget av K6 i Helsingfors inleddes hösten 2016 och kommer att slutföras sommaren 2019.


Skanska har sålt det pågående kontorsprojektet K6 i Helsingfors, Finland, för 53 MEUR, cirka 540 Mkr. Köpare är Senatfastigheter, finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden under det andra kvartalet i år, medan det slutgiltiga tillträdet till fastigheten väntas ske under det fjärde kvartalet 2019.
    

K6, som ska certifieras enligt nivå Guld i miljöcertifieringssystem LEED, kommer att få kontorsytor om cirka 12.000 kvm som kommer att hyras ut till Senatfastigheters hyresgäster. Byggnaden kommer att fullborda ett kvarter där olika renoveringar och nya byggprojekt genomförts sedan slutet av 1990-talet.

alt
Fastigheten Castor 5 ritad av Tore E:son Lindhberg.


Telge Bostäders styrelse gav för en tid sedan vd Juan Copovi-Mena i uppdrag att förvärva fastigheten Castor 5. Avsikten med förvärvet är att bredda fastighetsbeståndet och fortsätta bidra till ett attraktivare Södertälje centrum. Dessutom äger Telge Bostäder sedan tidigare grannfastigheten och bolaget ser tydliga synergier och ekonomiska fördelar med att förvalta och underhålla båda dessa fastigheter.
    

– Vi köper fastigheten för att vi vill fortsätta arbetet med att utveckla Södertälje Centrum. Äger vi fastigheter kan vi också vara med och påverka. En annan aspekt är att vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en bred variation av bostäder, säger Juan Copovi-Mena.     
    

Castor 5 är profilfastighet och har en viktig roll i Södertälje. Den innehåller både lägenheter, butikslokaler och en teater. Fastigheten har ägts av familjen Person under nästan ett helt sekel.
    

– Vi är nöjda med att Telge Bostäder tar över fastigheten då de är långsiktiga fastighetsägare och kommer således värna om Castor 5, som varit i familjens ägo sedan 1929. Vi som säljare kunde inte fått en bättre köpare, säger Jonas Person.

alt

                                                                                                                                  

Mikael Matts (bilden t v) kommer den 20 augusti att ta plats i Skanska Sveriges ledningsteam med ansvar för bostadsutveckling. Han har de senaste sex åren varit ansvarig för Skanskas bostadsutveckling i Centraleuropa och varit stationerad i Tjeckien. Dessförinnan har han haft flera ledande positioner på JM inom både bostadsutveckling och entreprenad.

 

Mikael Matts tar över ansvaret från Håkan Stenström (bilden t h) som lämnar sin roll för att bli vice vd i Skanska Polen med ansvar för Operational Efficiency.

 

Stenström har arbetat i Skanska i över 30 år och har en lång och bred erfarenhet. Han har haft ett flertal olika roller och har varit vice vd i Skanska Sverige sedan 2007.

onsdag, 20 juni 2018 15:37

Hemfosa tillförs 1.085 Mkr

alt
Bengt Kjell, f. 1954, är styrelseordförande i Hemfosa sedan 2013 samt ordförande i ersättningsutskottet.

 

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 april beslutat om en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier till ett pris om 108,5 kr per stamaktie. Detta innebär att Hemosa tillförs 1.085 Mkr före emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen, vars syfte är att tillföra bolaget ytterligare eget kapital för att kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och att optimera kapitalstrukturen inför en delning av Hemfosakoncernen, fastställdes genom ett accelererat förfarande med bookbuilding.

 

Styrelsen konstaterar att intresset för nyemissionen var stort då den kommunicerade volymen om upp till 10 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter tillkännagivandet. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra Hemfos ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent.

 

De nya stamaktierna kommer att berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, vilket förväntas ske omkring den 25 juni 2018. Nästkommande avstämningsdag för utdelning på stamaktierna infaller den 10 juli 2018. I samband med nyemissionen har Hemfosa åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner.

 

I samband med nyemissionen anlitades ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank som Joint Lead Managers och Bookrunners och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Advokatfirman Vinge agerat legal rådgivare till Joint Lead Managers och Bookrunners.

onsdag, 20 juni 2018 14:00

Maelir köper Södra Teatern

alt
Södra Teaterns norra fasad med utsikt över Saltsjön. Teatern byggdes 1852 och är en av Sveriges äldsta aktiva teatrar.

 

 

I november förra året skrev Fastighetsaktien att Riksteaterns styrelse hade beslutat att gå vidare med en försäljning av fastigheten Mosebacke 10 (Södra Teatern) i Stockholm. Beslutet hade tagits eftersom Riksteatern inte har uppdraget att äga och förvalta fastigheter. Nu är försäljningen av Södra Teatern på Mosebacke i Stockholm klar. Det blir fastighetsbolaget Maelir AB, ägt av Jakob Johansson, som köper den anrika teatern vid Mosebacke av Riksteatern. Maelir är Jakob Johanssons holdingbolag med bland annat Provinsfastigheter (före detta Allokton).

 

Magnus Aspegren, Riksteaterns vd, vill inte avslöja köpeskillingen. Det blir offentligt först senare i höst, och han säger att det är en styrelsefråga hur affären kommer att redovisas.

 

– Vi kommer att göra upp med staten så att pengarna för försäljningen på bästa sätt används till att utveckla folkrörelsen Riksteatern, säger Magnus Aspegren till Aftonbladet Kultur.

 

Personalen och alla avtal följer med i försäljningen. Men Södra Teaterns nuvarande vd Ingmari Pagenkemper slutar dock den 31 augusti, samtidigt om försäljningen går igenom. Rekrytering av en ny vd pågår.

 

Maelir AB omsatte år 2017 cirka 305 Mkr med ett resultat om 183,1 Mkr. Tillgångarna var 1.082 Mkr och det egna kapitalet utgjorde 597 Mkr. Soliditeten var 55,2 procent.

onsdag, 20 juni 2018 12:31

Veidekke och Trenum i samarbete

alt
Marcus Hansson är CFO för Balder och vd för Trenum, ägt av Tredje AP-fonden och av Balder.

 

Veidekke och Trenum (ägt av Tredje AP-fonden och Balder) påbörjar samarbete om att utveckla hyresrätter.

 

Först ut är Hyllie, Malmö, där Trenum förvärvar 70 bostäder och två lokaler som färdigställs för uthyrning.Samarbetet mellan Veidekke och Trenum formaliserades under våren och innebär i korthet att Veidekke förvärvar mark, projekterar och uppför hyresfastigheter som sedan överlåts till Trenum, som i sin tur förvaltar och hyr ut. Ambitionen är att samarbetet inom en femårsperiod skall utvecklas till att omfatta cirka 500 nya hyreslägenheter i olika delar av landet.

 

– Vi ser hyresrätt som ett intressant komplement i vår produktportfölj, även om utveckling av bostadsrätter alltjämt kommer att vara vår kärnaffär, säger Per-Martin Eriksson, vd för Veidekke Bostäder.

 

Inom ramen för samarbetet har överlåtelseavtal tecknats om 70 redan påbörjade hyresrätter i Hyllie, som är ett av Malmös största och mest expansiva utbyggnadsområden. Förutom Svanenmärkta hyreslägenheter uppförs även två lokaler som beräknas stå färdiga under första kvartalet 2019.

 

– Vi hoppas mycket på samarbetet då vi har för avsikt expandera vår hyresrättsportfölj, säger Marcus Hansson, vd för Trenum.

 

Affären initierades av Catella, som också agerat rådgivare åt Veidekke.

 

alt
Två olika förslag för Kilens utveckling. Till vänster: Förslag från SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor – Kilenlund. Till höger: Förslag från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility – Sollentuna indo

 

Badstrand och sporthotell eller stadsdel med saluhall? Nu har Sollentuna kommun gått vidare med två intressanta förslag för hur markområdet Kilen kan utvecklas. Markområdet för Kilen ligger mitt emot Kistamässan, i Helenelund, med ett svårslaget strategiskt läge i Stockholmsregionen. Området ligger mellan Stockholm och Arlanda, med en omedelbar närhet till E4:an och Ostkustbanan. Till det planeras ett nytt torg där tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelund.

 

Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i en idétävling för utvecklingsarbetet av Kilen i Helenelund. Ambitionen är att Kilen ska fyllas med ett innehåll som berikar denna del av Stockholmsregionen. Flera förslag på hur marken kan användas har kommit in. En utvärdering är gjord där bedömningskriterier har varit att förslaget ska ha ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar, utnyttja läget och tillgängligheten till platsen samt vara genomförbart.

 

Sollentuna kommun har gått vidare med två förslag. Det ena förslaget kommer från SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor och det andra förslaget kommer från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility. De båda förslagen representerar två alternativa och tydliga sätt att utveckla markområdet.

 

– Det är viktigt för Helenelund, och för hela den här delen av Stockholms län, att vi nu går vidare med att skapa förutsättningar för en omfattande och spännande exploatering av Kilenområdet. Stadsbyggnadsnämnden följer detta arbete med stort intresse och ser fram emot den fortsatta processen och de olika samarbeten som kan bli en del av vår satsning på Helenelund, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Förslag från SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor – Kilenlund
Förslaget innebär en stadsdel med blandade funktioner, som en sammansmältning av Helenelund och Kista, däribland företagslokaler med start-ups, bostäder och en marknad med saluhall. Bebyggelsens höjd är varierande och det finns goda inre skyddade passagemöjligheter med parkstråk. Med en södra uppgång och en grönskande gångbro till Helenelunds pendeltågsstation kommer området även nära Kistas södra delar.

 

Förslag från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility – Sollentuna indoor Beach and Sport Tower
Förslagets kärna är ett koncept med ett destinationshotell där inomhusstrand, bad och spa kombineras med idrott och kultur för att ge platsen en helt unik attraktivitet. För att ytterligare bidra till en dynamisk och levande stadsdel skapas ett torg med nya koncept runt mat, restaurang, kultur och nöje tillsammans med boendeplatser, mötesplatser och arbetsplatser.

 

Nästa steg i processen
Sollentuna kommun avser att teckna överenskommelser med de två förslagsställarna om den fortsatta utvecklingen av förslagen i planprogram för Kilen. Arbetet beräknas pågå cirka ett till två år. Efter avslutat planprogram kommer en ny överenskommelse med en av parterna tecknas för att gå vidare i nästa skede med utveckling av detaljplan.

Sida 1 av 745