25 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotel Group.

 

 

 

 

För första kvartalet 2020 minskade Scandic Hotels nettoomsättningen med 17,8 procent till 3.343 Mkr (4.066).  Nettoomsättningen steg i januari och februari men sjönk kraftigt i mars på grund av en extremt låg aktivitetsnivå till följd av utbredningen av coronaviruset. Under perioden har kraftfulla åtgärder vidtagna för att sänka kostnadsnivån, bland annat genom omfattande permitteringar och uppsägningar.

På grund av den minskade omsättningen försämrades resultatet till –3.927 Mkr (37). Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster minskade resultat per aktie till -36,23 Kr  (-0,79). Genomförda sänkningar av kostnadsnivån har mildrat den negativa effekten av den låga beläggningsnivån i mars.


En omvärdering av immateriella tillgångar, främst goodwill, resulterade i en nedskrivning om  2.955 Mkr. En skattekostnad har uppkommit om cirka 400 Mkr relaterat till att Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit Scandics överklagan om eftertaxering för 2007-2017.

Den 16 mars beslutade Scandics styrelse att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 3,70 kr  per aktie till följd av det dramatiskt försämrade affärsläget.

I balansen minskade de totala tillgångarna till 40.908 Mkr (42.892) med en räntebärande nettoskuld som steg till 4.250 Mkr (4.195) vilket innebar att det egna kapitalet minskade till 2.599 Mkr (6.418).


Till följd av utbredningen av coronaviruset skedde en tilltagande minskning av beläggningsnivån på samtliga marknader i mars. I mars minskade såväl efterfrågan mätt i antal sålda rum som marknadens RevPAR med mellan 50 och 65 procent.

 

Den största minskningen skedde i Danmark medan den svenska marknaden var något mindre drabbad. RevPARminskningen i mars förklarades helt av minskad beläggningsnivå, medan genomsnittligt rumspris steg med mellan 1 och 6 procent.

 

Beläggningsgraden på de nordiska marknaderna var mellan 23 och 29 procent i mars jämfört med 59-67 procent i mars 2019. Aktivitetsnivån har generellt varit högre i Sverige jämfört med övriga nordiska länder till följd av mindre omfattande myndighetsrestriktioner. Generellt har de större städerna drabbats hårdast av coronakrisen.

 

För det första kvartalet som helhet minskade marknadens RevPAR med mellan 19 och 28 procent, medan beläggningsgraden uppgick till mellan 44 och 47 procent.

Fortsatt extremt låg beläggning i april
Hotellmarknaden försvagades ytterligare i april till följd av coronakrisen. I april var den genomsnittliga beläggningsnivån på den svenska marknaden cirka 12 procent medan RevPAR var ner med omkring 83 procent. I Norge uppgick marknadens beläggning i april till knappt 7 procent och RevPAR föll med 86 procent. I Finland och Danmark var beläggningsnivån 4-5 procent och RevPAR var ner med 93-94 procent.

Vid periodens utgång hade Scandic totalt 53.071 rum i drift fördelade på 269 hotell, varav 245 med hyresavtal
. Den 30 januari öppnade Scandic Voss i Norge med 215 rum. Totalt ökade antalet rum i drift med 316 under kvartalet varav 276 i hotell med hyresavtal. Omkring 15 procent av Scandics hyresavtal löper ut fram till slutet av 2022 och cirka 25 procent till slutet av 2025.

Den 29 april meddelade Scandic en utökning av sin kreditfacilitet med 1.150 Mkr till totalt 6.650 Mkr samt en garanterad nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare om 1.750 Mk
r.

I en kommentar till rapporten säger vd Jens Mathiesen:
– Det första kvartalet präglades helt av coronakrisen. Året började visserligen bra med växande försäljning både i januari och februari, men från slutet av februari började vi märka av en vikande efterfrågan med färre internationella besökare och reserestriktioner hos våra företagskunder. Därefter har de myndighetsbeslut som tagits för att minska spridningen av viruset lett till en extremt låg aktivitetsnivå som vi aldrig tidigare upplevt. I mars halverades i princip vår nettoomsättning jämfört med föregående år. 

– I slutet av februari initierade vi en rad åtgärder för att sänka kostnaderna. Exklusive hyror har vi sänkt kostnaderna vid inledningen av det andra kvartalet med drygt 70 procent. Sänkningen är främst ett resultat av lägre rörliga kostnader, personalreduktioner och åtgärder för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Vi har dessutom tagit del av riktade statsstöd såsom permitteringsstöd och stöd till täckning av fasta kostnader. Vi förbereder ytterligare åtgärder för att kompensera för att de riktade statsstöden över tid reduceras och så småningom tas bort. Ambitionen är att Scandic ska vara lönsamt vid lägre beläggningsnivåer än tidigare. På motsvarande sätt kommer vi att utvärdera de fasta och garanterade hyresnivåerna för att i samråd med fastighetsägarna finna lösningar som gör det lönsamt att bedriva hotellverksamhet vid lägre beläggningsnivåer än tidigare.

– I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Från och med slutet av maj planerar vi för att successivt återöppna fler hotell. Vi räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad. När semesterperioden inleds räknar vi med en ytterligare förbättring till följd av nationella turismströmmar. Osäkerheten är fortsatt hög och vi förbereder oss för en långsam återhämtning av efterfrågan med fortsatta kostnadssänkningar och kassaflödesstärkande åtgärder som framgångsfaktorer. För 2020 räknar vi med att omsättningen mer än halveras jämfört med 2019.

– Kvartalet påverkas negativt av två icke-kassaflödespåverkande poster i form av nedskrivning av immateriella tillgångar med ca 3 miljarder SEK och en skattekostnad om cirka 400 Mkr relaterat till en skattedom i Finland. Scandic kommer att överklaga domen.

– Den 29 april presenterade vi en finansieringslösning med utökad kreditfacilitet och en garanterad nyemission som säkrar det framtida likviditetsbehovet, samtidigt som det också möjliggör fortsatt utveckling av Scandic. Med de omfattande kostnadsåtgärder som nu genomförs skapar vi mycket goda möjligheter till att på sikt kunna överträffa vårt EBITDA-marginalmål på 11 procent, även i en marknad med lägre RevPAR-nivåer än vi såg under förra året.

 

Marknaden gillade rapporten då akten under dagen steg med drygt 7 procent till drygt 45 kronor, dock stod aktien som högst i mitten av februari med 116 kr. SF

 

 

 


tisdag, 19 maj 2020 18:47

Ralf Spann blir ny vd för Akelius

 

 

 

 


Rekryteringen av Ralf Spann (bilden), Head of Europe på Akelius, innebär att blir ny vd för Akelius Residential Property. Han efterträder Pål Ahlsén. Till ny Head of Europe, Akelius,  blir Jordan Milewicz.

Ralf Spann började arbeta på Akelius för fjorton år sedan. Först blev han Head of Berlin, därefter Head of USA, och han är idag Head of Europe. Spann är tysk och han arbetar från Berlinkontoret.

Ralf Spann säger:
– Pål är på många sätt en sann förebild och mentor. Han  bidrog till en inspirerande och tillitsfull arbetsmiljö.
Hans ständiga strävan efter förbättring och hans inställning till livslångt lärande är unikt.  Tillsammans säkerställer vi en smidig övergång. Jag ser fram emot att leda Akelius tillsammans med mitt team mot nya mål.

Jordan Milewicz
är för närvarande Head of Property and Business Department. Han har arbetat på Akelius sedan 2008, när han började som Asset Manager i München och kort därefter blev Head of Southern Germany.  År 2011 flyttade Jordan Milewicz  till Kanada för att arbeta med att utveckla Akelius förvaltning i Toronto och Montreal. År 2015 blev Jordan Head of US och år 2016 flyttade han tillbaka till Berlin som Head of Property and Business Department.

– Det är dags att få tillbaka Jordan till förvaltningen. Regionen Europa kommer att dra nytta av Jordan Milewicz stora erfarenhet från Nordamerika och som Head of Property and Business Department.   Regionen Europa är i goda händer, säger Ralf Spann.

 

 

 

 


Styrelsen för Venue Retail Group har utsett Lars Fins till ny vd. Han är idag vd för Blomsterboda och har en lång erfarenhet från både snabbrörliga produkter såväl som från sällanköpshandel. Han har stor kunskap om nordisk detaljhandel, marknadsföring och försäljning samt verksamhetsutveckling och turn-aroundprocesser. Lars Fins tillträder tjänsten den 1 juni 2020.

Venue Retail Group har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Arbetet med att stärka positionen som den ledande aktören inom Väskor & Accessoarer och Skor & Accessoarer har varit i fokus. Med en kombination av starka märkesvaror och egna varumärken skapas ett kunderbjudande – for people on the move with function and style! Det arbetet kommer att förstärkas och justeras ytterligare för att än bättre möte kunden.

Lars Fins
kommer närmast från blomsterföretaget Blomsterboda, där han varit vd  sedan starten i september, 2017. Dessförinnan var han vd för Life Europe, Nordens största hälsokedja, i 8 år. Han har även varit vd och medgrundare av färdigmatskonceptet Gooh som lanserades 2005. Under 1999 och 2004 var han chef för Gröna Konsum och marknadsdirektör i Coop Sverige. Under 90-talet lanserade han Handlar´n och Tempo inom Axfood/Dagabs servicehandel. Lars Fins är född 1965 och äger idag inga aktier i Venue Retail Group.

– Lars Fins stora erfarenhet av nordisk detaljhandel, marknadsföring och verksamhetsutveckling kommer vara en stor tillgång för bolaget. Att han dessutom har varit med i turn-aroundprocesser tidigare passar VRG utmärkt. Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar och Lars bakgrund, erkända driv och erfarenhet blir en viktig pusselbit, när nu bolaget är redo att ta nästa steg i förändringsresan, säger Tommy Jacobson, styrelseordförande i Venue Retail Group AB.

– Venue Retail Group har bra butiker i bra lägen. Tillsammans med starka varumärkesleverantörer och en bra bas med välkända egna varumärken ser jag stora möjligheter för att utveckla bolaget mot ökad försäljning med god lönsamhet. Bolaget har kontroll över värdekedjan och kommunikationen med slutkunden,  bland annat genom en stor och lojal kundklubb och en växande onlineverksamhet, vilket är avgörande i dagens detaljhandel. Med en rad ytterligare förändringar och åtgärder ser jag stora möjligheter att bolaget ska bli lönsamt och framgångsrikt, säger Lars Fins, tillträdande  vd för Venue Retail Group.

Venue Retail Group AB är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare.

 

 

 

 


Rekryteringen av Kaveh Feliciano (bilden) innebär att han blir bostadsutvecklingschef på Citycon och han kommer att ansvara för Citycons bostadsutvecklingsprojekt i Norden. Rollen är helt ny och en viktig del i förverkligandet av Citycons strategi att utveckla blandade centrummiljöer. Kaveh Feliciano  kommer att tillträda sin tjänst i augusti 2020.

Kaveh Feliciano är för närvarande gruppchef på ALM Equity och han har 10 års erfarenhet inom fastighetsutveckling med flera genomförda projekt bakom sig.
Hans kompetenser innefattar bland annat investeringsanalys och utvärdering av genomförbarhet av projekt ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

– Vi är glada att kunna välkomna Kaveh till vårt nordiska utvecklingsteam. Hans erfarenhet och expertis av att utveckla bostadsfastigheter blir ett utmärkt komplement till vårt nuvarande team, säger Erik Lennhammar, Chief Development Officer på Citycon.

– Detta är ett viktigt steg i vår strategi att utöka bostadsdelen i vår fastighetsportfölj. Våra centrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av handel, livsmedel, hälsovård och tjänster. Genom att addera högkvalitativa bostäder till dessa platser kommer vi att skapa värden både för samhället och våra investerare, säger F. Scott Ball, vd och koncernchef på Citycon.

tisdag, 19 maj 2020 14:09

Tele2 stänger 18 butiker

 

 

 


Tele2 i Uppsala Resecentrum är en av de 18 butiker som Tele2 stänger fram till den 30 juni 2020.

 

 

 

I ett pressmeddelande säger teleoperatören Tele2  att bolaget ska stänga ett antal butiker i takt med att konsumenternas köpbeteende ändras och förflyttas allt mer mot e-handeln. Totalt listas 18 butiker i Sverige som slår igen fram till den 30 juni, vilket innebär drygt en tredjedel av totala antalet butiker.

I takt med att kunders köpbeteende förflyttas alltmer från detaljhandel till näthandel ställs nya krav på digitalisering. Tele2s butikskedja och kanaler för att möta kunder står därför inför en förändring, vilket bland annat innebär att Tele2 stänger ett antal butiker.

– Med färre butiker ska vi erbjuda våra kunder upplevelser utöver det vanliga, med professionell service direkt i en inspirerande butiksmiljö, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Tele2.

Enligt Aftonbladet kommer runt 90 medarbetare att få lämna företaget.

De 18 Tele2-butiker som stänger fram till 30 juni ligger i: Borlänge Kupolen, Gävle, Väsby Centrum, Uppsala Resecentrum, Sollentuna Centrum, Solna Centrum, Fältöversten, Lunagallerian Södertälje, Kungsgatan 9 Stockholm, Mölndal, Tanneforsgatan 1 Linköping, Marieberg Galleria, Drottninggatan 16 Karlstad, Umeå,
Kaggensgatan 8 Kalmar, Emporia Malmö, Stora Brogatan 14 Borås och Nova Lund. 
tisdag, 19 maj 2020 12:13

Trenum och Bokoop bygger i Nykvarn

 

 

 


Trenum och Bokoop ska i Nykvarn bygga ettor och tvåor, samt yteffektiva treor och fyror, med god standard till hyror som är lägre. De flesta lägenheterna kommer ha egen balkong eller uteplats och alla kan använda de gemensamma platserna för umgänge på gården.

 Det allmännyttiga bostadskooperativet Bokoop har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Trenum i en blockförhyr med 145 yteffektiva lägenheter i ett sammanhållet bostadsområde i Nykvarn i södra Stockholms län.

Trenum, som är samägt av Tredje AP-fonden och Balder, finansierar projektet i Nykvarn och förvärvar fastigheterna av Bokoops projektorganisation.


Affären bedöms uppgå till ett totalt värde om cirka 250 Mkr, enligt ett pressmeddelande från parterna.

– Tredje AP-fonden och Balder är tillsammans en mycket stark samarbetspartner. Det är glädjande att en så långsiktig, kompetent och erfaren aktör som Trenum ser att det går att kombinera en sund investering med låg risk och samtidigt göra en ovärderlig insats för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, säger Olof Landgren, ordförande för Bokoop Kooperativ Hyresrättsförening, i en kommentar.

Enligt Marcus Hansson, vd på Trenum, görs investeringen på affärsmässiga grunder samtidigt som det är ett sätt för bolaget att vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar samhällsutveckling.

Projektet kommer att söka investeringsstöd för att uppnå en hyresnivå  under 5.000 kronor per månad för en etta och strax över 9.000 kronor per månad för en fyra.

Husen värms med bergvärme och solpaneler, blir miljöcertifierade, utrustas med el-bilspool och e-handelsannex för mottagande av paket och matvaror. Även extremsnabbt internet ingår i hyran. Alla lägenheter kommer upplåtas med förtur för unga vuxna och förmedlas via kommunala köer.

– Vi har arbetat hårt de senaste åren och har redan mottagits mycket väl av såväl politiker, investerare, kommuner och allmännyttan. Vi har träffat många de riktigt stora investerarna som börjat tänka om och är extremt intresserade av ”affordable housing”. Men tillgången på investeringar med låg risk och god avkastning är mycket begränsat. Vi har hittat en lösning som gör oss intressanta i det sammanhanget, säger Olof Landgren.

Transaktionsrådgivare i affären har varit Cushman & Wakefield. Bokoops legala rådgivare har varit Advokafirman Törngren Magnell. Trenums legala rådgivare har varit Werks Advokater.


 

 


 

 

 


Point Properties, som grundades våren 2019, äger idag 12 centrumfastigheter på olika små och mellanstora orter i främst södra och mellersta Sverige med en total uthyrningsbar yta om cirka 88.000 kvm. Dessa centrum ska uppgraderas för att skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt.

 

 

 


Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

 

 

 


Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar ett koncept kring centrumutveckling med totalt 60.000 kvm byggrätter för hyresbostäder i pipeline Med Point Properties har Fastator byggt upp ett fastighetsbolag vars affärsidé har gått under radarn, men som nu mognat och kan lyftas upp.

– Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren. Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och därmed skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt och hjärta. Det här är en utveckling som känns helt naturlig men först när man väl ser det, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

Point Properties grundades våren 2019 och äger idag 12 centrumfastigheter på olika små och mellanstora orter i främst södra och mellersta Sverige med en total uthyrningsbar yta om cirka 88.000 kvm. Ytterligare fastigheter kommer att tillföras.

Points koncept kan jämföras med kvarteret Fältöversten vid Karlaplan i Stockholm, översatt till en fastighet centralt belägen på en mindre ort.

Som ett pilotprojekt för Points koncept har fastigheten Gallerian i Motala använts. I december lanserades ”Kvarteret Plåtslagaren” lokalt i Motala med stor utställning för allmänhet och politiker. Från att vara en fastighet med detaljhandel och parkering, till en fastighet bebyggd med drygt 100 lägenheter där boende, handel, livsmedel och samhällsservice ryms i samma fastighet. Och där arkitekturen knyter an till kvarterets historiska rötter. Lanseringen skapade mycket positiva reaktioner i Motala.

Över natt hade den fula ankungen som ofta finns som betongkloss vid de flesta städers torg, här istället förvandlats till något som invånarna uttryckte glädje över. ”Den bästa julklapp vi kunde få”, sa kommunrepresentanter spontant. Projektet och samarbetet med Motala kommun löper på och en enig samhällsbyggnadsnämnd står bakom förslaget till ny detaljplan där arbetet är igång. Totalt har drygt över 500 intresseanmälningar om boende inkommit.

- När fastighetsbranschen har sett bostadsbyggande och utveckling som något utanför städernas centrala delar, fokuserar Point på stadskärnorna. Just där många människor helst vill bo, såväl yngre som äldre, och vad Point gör är att erbjuda boende med en utveckling av stadskärnan där det mesta man behöver finns i fastigheten och kommunikationer runt knuten. Det är att skapa attraktion för såväl samhälle som invånare, kommenterar Joachim Kuylenstierna.

Värdet på färdiga byggrätter på de orter där Point äger fastigheter varierar mellan 3.000 och 4.000 kr/kvm. Point bygger idag succesivt upp en volym med nya hyresbyggrätter om totalt cirka 60.000 kvm fördelat på cirka 760 lägenheter.

  

 

 


Hampus Otterhäll, Associate Director, Industrial & Logistics, CBRE Sweden.

 


Ett nyetablerat team från CBRE Nordic Capital Markets i Sverige och Danmark har varit rådgivare åt H.I.G.  i en försäljning av en logistikfastighet i Kungsbacka till fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone. Fastigheten ligger strax söder om Göteborg och innehåller en yta om 17.146 kvm, effektiva och flexibla lagerlokaler, varav 632 kvm är kontor, med 10 dockningsdörrar och en takhöjd på 9 meter.

Tidigare i år tillkännagav CBRE att företaget utökar och stärker sitt kapitalmarknadserbjudande för inhemska och internationella kunder på den nordiska fastighetsmarknaden. Ett nybildat pan-nordiskt team med 58 medarbetare under ledning av Sami Kiehelä kommer att ge kunderna ett helt integrerat utbud av transaktions-, kapitalrådgivnings-, företagsfinansiering- och analystjänster. Förutom att att vara rådgivare till kunder som vill dra nytta av den starka nordiska fastighetsinvesteringsmarknaden är teamet starkt positionerat att ge råd till inhemska kunder om internationella investeringsmöjligheter genom sin ledande EMEA och globala kapitalmarknadsplattform.

– Mer än någonsin tidigare ser vi logistikinvesterare som vill etablera en pan-nordisk stiftelse där portföljsynergier över gränser kan uppnås. Vi har redan sett ett antal investerare vara representerade i mer än ett nordiskt land, och baserat på nuvarande verksamhet förväntar vi oss att denna tendens kommer att bli mer tydlig under det kommande året, säger Peter Michael Tetzlaff, Associate Director, CBRE Denmark.

Transaktionen i Kungsbacka markerar den tionde industri- och logistiktransaktionen som CBRE har genomfört under det första tertialet under år 2020 i Norden.
Bland annat såldes i  slutet av april  en logistikfastighet på Köpenhamns flygplats  som en leaseback i 15-år. Försäljningen omfattade en logistiktomt  om 187.000 kvm i Fredericia, Danmark. I mars agerade CBRE även som köprådgivare vid förvärvet av 12 logistikfastigheter i Västeuropa, varav två fastigheter fanns i Danmark.

I Sverige avslutade CBRE under de sista veckorna av år 2019 genom att stänga förvärvet av Bråviken Logistik på uppdrag av GLL och några dagar senare försäljningen av ett 50.000 kvm stort lager i Torsvik, Jönköping.

– Vår senaste erfarenhet och våra prognoser tyder på att logistiksegmentet kommer att ha en relativt låg exponering för Covid-19-störningen, något som det här avtalet väl visar. Investerare är redo att investera varför jag känner mig säker på att vi kommer att se fler transaktioner i år trots nuvarande omständigheter, säger Hampus Otterhäll, Associate Director, Industrial & Logistics, CBRE Sweden.

 

 

 


 

 


 

 

 


Logicenters köper mer mark för att bygga en logistikanläggning i Vestby, som är en del av Oslos södra logistikkorridor.

 

 

Logicenters utökar sin närvaro i Vestby, Norge. Det görs genom ett markförvärv i området om 27.000 kvm. Logistikfastighetsaktören väntas därefter utveckla en logistikanläggning upp till cirka 13.500 kvm på den nyförvärvade tomten som ligger centralt belägen i Vestby Næringspark.

Av den 27.000 kvm  stora tomten som nu Logicenters har förvärvat förväntas upp till 70 procent att bebyggas, vilket är ett led i bolagets  satsning på att ytterligare stärka sin närvaro Vestby.

– För Logicenters är det inte bara bärande att etablera oss på geografiskt strategiska platser för logistik, utan även att fortsätta att stärka vår närvaro ytterligare i dessa områden. Det är just det vi nu gör genom det här markförvärvet. Vestby är väl lämpat för logistik och med närhet till Oslo märker vi att många aktörer anser området attraktivt. Vi ser mycket fram emot att nu kunna utveckla ytterligare högkvalitativa logistikanläggningar i området , säger Jens Petter Hagen, Partner på NREP Norge.

Vestby är en del av Oslos södra logistikkorridor och området har närhet till väg E6 och är beläget med närhet till Oslo. Logicenters är sedan tidigare etablerade i området genom en modern logistikfastighet om cirka 44.000 kvm samt en pågående nyutveckling av en 12.000 kvm stor fastighet som beräknas stå färdig i början av år 2021.

 

 

 

 


 

 

 


Galärens nyproduktionsprojekt i kv Hägern på Varvet i Luleå som finansierats med gröna lån hos SEB.

 

 

 

 

Fastighetsbolaget Galären har tecknat ett grönt lån hos SEB för nyproduktionsprojektet i kvarteret Hägern på Varvet i Luleå. Fastigheten är en miljöcertifierad byggnad med 127 hyresrätter samt 3.150 kvm lokaler i centrala Luleå. Detta är den första gröna finansieringen som genomförs hos SEB:s Luleåkontor.

Under de senaste fem åren har Galären löpande viktat om portföljen till mer bostäder, genom försäljning av fastigheter och nybyggnad av flerbostadshus och trygghetsbostäder. Galären är medlem i Sweden Green Building Council och hållbarhet står i fokus i verksamheten. Bolaget använder sig bland annat av certifieringssystemen GreenBuilding, Miljöbyggnad och Svanen för sina fastigheter.

– Vi har sedan länge jobbat med certifiering av våra gröna fastigheter och nu börjar det ge resultat på marknaden. För två år sedan fick vi en hyresgäst till en av våra större fastigheter som sökte sig till oss på grund av den gröna profilen. Det andra kvittot fick vi när SEB berättade att vi kunde få en lite bättre finansiering genom ett grönt lån, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären.

Bostadsprojektet i kvarteret Hägern är en 13-våningsbyggnad med 127 lägenheter, varav ett knappt 20-tal är anpassade för personer med funktionsnedsättning, samt en Coop butik och varmgarage med elbilsladdning i två plan under mark. Huset har 122 solceller på taket för egen elproduktion och är certifierat enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.

– År 2015 hade vi förmånen att ta in Galären som kund och i dag finansierar vi omkring hälften av bolagets fastighetsportfölj, säger Bo Egerheim, senior företagsrådgivare vid SEB i Luleå.

 

Han fortsätter:

– Den gröna finansieringen är ett sätt att stärka relationen och visa att vi hänger med i kundens utveckling mot energisnålt och hållbart byggande. Det gröna lånet innebär en kvalitetsstämpel på att byggnaden uppfyller kriterierna för SEB:s ramverk, men är också en stämpel på att byggnaden är finansierad med gröna pengar hela vägen från SEB:s upplåning. Till skillnad från gröna bolån för privatmarknaden finns ingen standardiserad rabatt utan marginalen är individuellt förhandlad.

– Det här är det största gröna lån som vi har gjort inom kontorsrörelsen. Vi har stor potential att göra fler affärer genom att identifiera hus som kan konverteras till gröna bolån, säger Bo Egerheim.

Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har drygt 30 anställda, förvaltar cirka 100.000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.