24 juli 2019

Redaktionen

fredag, 12 juli 2019 13:52

Pandox: Lönsam diversifiering

 

Anders Nissen, vd för Pandox.


Pandox redovisar för andra kvartalet intäkter som medförde en tillväxt i totalt driftnetto om 10 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, om 16 procent. Drivkrafterna bakom tillväxten var återigen kompletterande förvärv, en god utveckling i Bryssel och positiva valutakurseffekter

 

Intäkterna för fastighetsförvaltning under första halvåret steg till 1.468 Mkr (1.412). Ökningen för jämförbara enheter var 0,8 procent, justerat för valutakurseffekter

 

Driftnettot från fastighetsförvaltning ökade till 1.287 Mkr (1.192), 1.258 Mkr, exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,7 procent justerat för valutakurseffekter. Driftnettot från operatörsverksamhet stärktes till 307 Mkr (233). Ökningen för jämförbara enheter var 16,9 procent justerat för valutakurseffekter.

 

 

Resultatet efter skatt för första halvåret minskade till 1.167 Mkr (1.215), främst beroende på att den orealiserade värdeförändringen på derivat försämrades till –133 Mkr (–24). Den orealiserade värdeförändringen på hotellfastigheterna ökade till 640 Mkr (445).

 

Bolagets totala tillgångar steg under perioden till 59.584 Mkr (54.606), då antalet hotellfastigheter ökade till 144 (143) med totalt 32.281 rum (31.656).

 

De långfristiga skulderna steg till 26.807 Mkr, liksom de kortfristiga skulderna, vilka ökade till 10.364 Mkr (4.470). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 22.413 Mkr (20.347) med en belåningsgrad om 49,0 procent (48,5) och en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,3).

 

Pandox har förutsättningar för tillväxt för helåret 2019. I rapporten säger vd Anders Nissen:

– Pandox bedömning är fortsatt att hotellkonjunkturen har potential att växa men att den är i en mognadsfas med avtagande tillväxt. I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på RevPAR på kort till medellång sikt. Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portfölj med en balanserad efterfrågan samt med bidrag från de förvärv som Pandox genomfört 2018 och 2019, finns förutsättningar för tillväxt innevarande år. SF

fredag, 12 juli 2019 13:13

Skanska investerar 685 Mkr i Oslo

 

 

Det nya kontorshuset Workplace Oo ligger i området Storo/Nydalen, knappt 3 km från Oslo City. Storo Storcenter är Oslos största köpcentrum med 130 butiker.


Skanska investerar 630 MNOK, cirka 685 Mkr, i ett nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 24.000 kvm. Byggkontraktet är värt 440 MNOK, cirka 479 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det fjärde kvartalet 2016.

 

Kontorshuset Workplace Oo ligger i området Storo/Nydalen, nära Ring 3 och knappt tre kilometer från centrala Oslo. Området är lätt att nå både med kollektivtrafik och bil. I området blandas industrihistoria med modern stadsmiljö, där boenden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter samtidigt är närvarande, vilket skapar en ny typ av urban miljö.

 

Workplace Oo är utformat för att möta kraven från miljöcertifieringen BREEAM NOR Excellent. Skanskas patenterade kylningssystem Deep Green Cooling kommer att användas i kontorsbyggnaden.

 

Byggnationen av Workplace Oo kommer att påbörjas omedelbart och byggnaden kommer att färdigställas under hösten 2018.

 

 

 

Fredrik Wirdenius meddelade Vasakronans styrelse i april i år att han önskade lämna sitt uppdrag som vd. Rekryteringen av en ny vd har påbörjats.


För första halvåret ökade Vasakronan hyresintäkterna till totalt 3.439 Mkr (3.333). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent (6). Nyuthyrningarna ökade till 129.000 kvm (73.000), med en årshyra om 473 Mkr (269), varav nettouthyrningen steg till 171 Mkr (60). Uthyrningsgraden ökade till 93,1 procent (92,9) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,6 procentenheter (3,0) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter. Resultat efter skatt minskade till 5.030 Mkr (7.275) på grund av att värdeförändring på fastigheter minskade till 4.626 Mkr (5.792), motsvarande en värdeökning om 3,4 procent (4,6). Värdeförändring på derivat försämrades till –1.268 Mkr (8) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.

 

I balansen steg värde på förvaltningsfastigheterna till 144.215 Mkr (133.566). De totala investeringarna i projekt uppgick vid periodens slut till 12.905 Mkr, varav 5.457 Mkr var upparbetat.

 

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 79.882 Mkr (67.854), medan de kortfristiga skulderna minskade till 17.082 Mkr (17.617), finansierade till en snittränta om 1,8 procent (1,7). Det innebar att det egna kapitalet steg till 61.302 Mkr (54.652) med en oförändrad soliditet om 39 procent och en oförändrad räntetäckningsgrad om 4,4 gånger.

 

Vasakronan fortsätter att utöka sin upplåning i nya valutor och intresset för bolagets obligationer är stort, framförallt från centraleuropeiska och asiatiska investerare. I maj bekräftade Moody´s den rating som bolaget erhöll våren 2018 med betyget A3, stabila utsikter.

 

I rapporten säger vd Fredrik Wirdenius:

– Vasakronans projektportfölj är mycket väl positionerad i marknaden både vad gäller läge och kvalitet. Det finns en tydlig efterfrågan på kontor på de orter där Vasakronan finns och utformningen av våra projekt möter väl de krav många hyresgäster ställer på sina lokallösningar idag. SF

fredag, 12 juli 2019 11:54

NP3 ökade vinsten till 230 Mkr

 

Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.


NP3 Fastigheter fortsätter att växa med allt starkare resultat. Intäkterna ökade under första halvåret med 26 procent till 493 Mkr (390), med ett driftöverskott som steg med 31 procent till 338 Mkr (258). Förvaltningsresultatet förbättrades med hela 41 procent till 225 Mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73). Periodens resultat efter skatt stärktes till 230 Mkr (193), motsvarande 3,79 kr/stamaktie (3,35). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 99 Mkr (77) och värdeförändringar på derivat med –57 Mkr (–21).

 

I balansen ökade värdet på bolagets 344 förvaltningsfastigheterna, om 1,27 miljoner kvm, till 10.309 Mkr (8.697). De långfristiga skulderna steg till 6.106 Mkr medan de kortfristiga räntebärande skulderna minskade till 314 Mkr (392), finansierade till en genomsnittlig ränta 2,72 procent (2,60). Det innebar att det egna kapitalet steg till 3.576 Mkr (2.888) med en soliditet som förbättrades till 33,0 procent (31,4) och en räntetäckningsgrad som ökade till 3,5 gånger.

 

I rapporten säger vd Andreas Nelvig:

– Som ett led i bolagets optimering och renodling av fastighetsbeståndet har två större försäljningar skett under perioden vilket medfört att fastighetsbeståndet minskat. Totalt uppgick försäljningar under halvåret till 668 miljoner kronor och förvärv till 262 miljoner kronor. Därtill har vi investerat 120 miljoner kronor i befintligt fastighetsbestånd och nybyggnationer. Kvartalets största försäljning, på 272 miljoner kronor, genomfördes per 15 juni då samtliga fastigheter i Småland avyttrades. Som en del i affären blev NP3 aktieägare i ett lokalt småländskt fastighetsbolag som jag tror har bättre möjlighet än NP3 att växa förvaltningsresultatet samt hantera den småländska marknadens utmaningar. Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent. Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet. SF

 

 

fredag, 12 juli 2019 09:57

SBB köper av Humana för 468 Mkr

 

Sedan 2016 har Humana verksamhet i Finland inom äldre- och familjeomsorg genom bolaget Arjessa.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge för 468 Mkr till en årlig hyresintäkt om 32 Mkr. Säljare är Humana som kvarstår som hyresgäst i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller äldreboenden och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 14,2 år.

 

Förvärvet omfattar 30 fastigheter i Finland, 5 i Sverige samt 2 i Norge med en total uthyrningsbar yta om 22.428 kvm. Huvuddelen av portföljen är lokaliserade i södra delen av Finland kring Helsingfors och Jyväskylä. Fastigheterna i Norge ligger i OsloTillträdet sker per den 11 juli 2019 med undantag för fem fastigheter som är under uppförande och tillträds efter avslutat projekt, vilket bedöms ske under 2020.


– SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur. Därför är vi glada att vi fått möjlighet att förvärva en välskött nordisk portfölj med långa hyresavtal och ser framemot ett utökat samarbete med Humana, säger Ilija Batljan, vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

 

Bernström & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen. SBB har företrätts av Wistrand, HPP och Selmer.

 

 

 

Richard Kennedy, CEO, Skanska USA.


Skanska tecknar fortlöpande nya uppdrag i USA.

1. Nu har Skanska tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund gällande förbättringar av deras företagscampus i västra USA. Tilläggsordern, som erhålls inom ramen för ett joint venture med Balfour Beatty, är totalt värt USD 102,2 M. Skanskas andel utgör USD 51,1 M, cirka 481 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

 

2. Skanska renoverar en motorväg i nordöstra USA för cirka 1,1 Mdr kr. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

 

Skanska kommer att renovera och förbättra motorvägen. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart under andra kvartalet 2022.

 

Ärvinge byggdes i början av 1990-talet med en blandad bebyggelse av kontor och bostäder. De flesta bostäderna är låga lamellhus som uppfördes av Atrium Ljungberg.

 

Majoriteten av bostäderna i Ärvinge är hyresrätter.


Atrium Ljungberg har träffat avtal om en försäljning av fastigheterna Kolding 1 och Kolding 2 i Ärvinge, Kista i norra Stockholm. Fastigheterna omfattar drygt 37.000 kvm uthyrbar yta, fördelat på 29 byggnader med totalt 417 hyreslägenheter. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1,1 Mdr kr. Köpare är HSB Stockholm.

 

– Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Vi har länge funnits i Kista och har en stark förankring på platsen, främst genom våra kontorsfastigheter. Våra hyresbostäder är fullt utvecklade och skiljer sig från vår övriga verksamhet i Kista. Intresset att förvärva bostäderna har varit stort och vi har gjort en riktigt bra affär vilket i sin tur ger oss möjlighet att återinvestera kapitalet på delmarknader där vår stadsutvecklingsstrategi ger större utväxling, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

– Förvärvet matchar på alla sätt de långsiktiga mål som vi har fastställt för vår hyresrättsförvaltning. Fastigheterna har ett attraktivt läge nära kommunikationer, grönområden och all tänkbar service och blir ett utmärkt tillskott av lägenheter till våra bosparare. Vi är väldigt glada över att kunna utöka vår portfölj av hyresrätter, kommenterar Anders Joachimsson, affärsområdeschef på HSB Stockholm.

 

 

 

Catenas femte etablering i Sunnanå, strax utanför Malmö, är ett lager för flyggods om totalt 10.162 kvm som hyrs av DHL Express på ett tioårigt hyresavtal.

 

Catena har tecknat hyresavtal med DHL Express och investerar 150 Mkr på Logistikposition Sunnanå, strax utanför Malmö C.

 

Catenas femte etablering i Sunnanå är ett lager för flyggods om totalt 10.162 kvm. Ett tioårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 10,5 Mkr har tecknats med DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser.

 

– Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som platsen har, säger Catenas regionchef Jörgen Eriksson.

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Catena och kan med etableringen skapa de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt fortsätta överträffa våra kunders höga krav på servicekvalitet, säger Henrik Jensen, Operations Director, DHL Express Sverige.

 

Inflyttning är beräknad till hösten 2020. Den nya byggnaden blir granne med den DHL-terminal som var Catenas första etablering på området, sedan dess har uthyrning på området även skett till Chefs Culinar, Svensk Cater, DS Smith och Lekia.

 

 

 

 

Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 


Humlegården Fastigheter inleder året med ett starkt förvaltningsresultat och en ökad värdetillväxt samt med en investment grade rating från Moody’s med betyget Baa2. Det verkar vara god stämning på Humlegården Fastigheter då Anneli Jansson i halvårsrapporten säger att ”när vi summerar årets första sex månader står det tydligt att vi gör en stark insats i första halvlek. Vi har ett riktigt bra lag med ordning på positionerna och en strategi som gör oss uthålliga. Vi ser fram emot andra halvlek.”

 

Under halvåret ökade hyresintäkterna till 656 Mkr (599), en ökning med 10 procent. I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 6 procent till följd av ökade hyresnivåer vid omförhandlingar och nyuthyrningar. Nettouthyrningen uppgick till 58 Mkr medan hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 32 procent. Uthyrningsgraden var oförändrat 94 procent.

 

Driftöverskottet ökade med 11 procent till 482 Mkr (434). I jämförbart bestånd steg driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden var oförändrat 73 procent.

 

Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 386 Mkr (324). Resultat efter skatt minskade till 873 Mkr (1.349), främst beroende på att värdeförändringen på fastigheter sjönk till 892 Mkr (1.244) samtidigt som värdeförändringen på derivat försämrades till –175 Mkr (–9).

 

I balansen steg under perioden värdet på bolagets 54 fastigheter, om 0,48 miljoner kvm, till 26.506 Mkr (23.795). Under första halvåret ökade investeringar i bolagets egna fastigheter till 445 Mkr (343).

 

De långfristiga skulderna steg till 10.261 Mkr (8.726) medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.381 Mkr (2.876), finansierade till en sänkt snittränta om 1,5 procent (1,9). Det innebar att finansnettot stärktes till –74 Mkr (–90) och att det egna kapitalet steg till 14.650 Mkr (12.678). Räntetäckningsgraden ökade kraftigt till 6,1 gånger (4,5).

 

Nu pågår inflyttningar i flera av Humlegårdens projekt som Grow i Solna strand och Nybrogatan 17 på Östermalm.

 

I rapporten säger vd Anneli Jansson:

– Intresset för våra lokaler är fortsatt stort i samtliga marknadsområden och uthyrningen vid halvårsskiftet överträffar våra förväntningar, samtidigt som många framgångsrika omförhandlingar ägt rum. SF

 

 

 

 

 

 

Det finns planer på ett större flytande saltvattenbad i Jubileumsparken till år 2021. Bild: Älvstaden

 


Tyréns idé om centrala saltvattenbad skalas upp till större dimensioner. I Jubileumsparken i Göteborg planeras för ett större flytande utomhusbad och möjligheten att bada direkt i Göta älv har utretts.

 

Idén att bada i saltvatten i centrala staden föddes för tio år sedan av Anna Karlsson, oceanograf på Tyréns, vilket resulterade i ett litet saltvattenbad i anslutning till bastun i Jubileumsparken och som stod klar 2018. Nu har kommunstyrelsen beslutat sig för att använda tekniken i större skala och planerar för ett större flytande saltvattenbad i Jubileumsparken till 2021.

 

– Det är på tiden att Göteborg får flera bad i stan. Min förhoppning är att staden ska utvecklas som badstad precis som Köpenhamn har gjort. De har idag flera hamnbad och badzoner i stan och deras första hamnbad byggdes redan 2002, säger Anna Karlsson på Tyréns.

 

På uppdrag av Kretslopp och vatten har Tyréns även utrett möjlighet till friluftsbad i Sannegårdshamnen, det vill säga direkt i Göta älv. I studien har Tyréns tittat på framförallt vattenkvalitet, hälsoskydd och säkerhet.

 

– Vår utredning visar att vattenkvaliteten tidvis och i vissa delar av älven är tillräckligt bra för att vi ska kunna skapa ett eller flera hamnbad liknande de som finns i Köpenhamn, vilket är goda nyheter för Göteborg, säger Anna Karlsson.


Kommunstyrelsen har nu beslutat att en fördjupad studie ska göras för att anlägga ett friluftsbad i Sannegårdshamnen.