8 december 2019

Redaktionen

alt
Johan Wästlund, vd GE Capital Real Estate Norden.
alt
Christian Mannerstråle, Nordic Development Manager i SATS.

 

GE Capital Real Estate har hyrt ut cirka 1 600 kvm i fastigheten Bergudden 8 i Danderyd till träningskedjan SATS.


Fastigheten Bergudden 8 ingår i Danderyd Kontor, ett kontorsområde nära Mörby Centrum i Danderyd norr om Stockholm. SATS har tecknat ett tioårigt avtal och flyttar in i sina nya lokaler i mitten av augusti 2012.


SATS grundades i Norge i mitten av 1990-talet och sedan dess har konceptet etablerat sig även i övriga nordiska länder. I Sverige blev träningskedjan Sports Club en del av SATS 1999. SATS har cirka 275 000 medlemmar och närmare 11 miljoner besökare per år. Det gör SATS till den största aktören i Norden.


– Vi har sökt efter en lämplig lokal i det här området i flera år, och nu har vi äntligen hittat rätt. Lokalen är perfekt för att utveckla träningsutbudet i Danderyd, säger Christian Mannerstråle, Nordic Development Manager i SATS. Vi är mycket nöjda med vårt förnyade samarbete med GE Capital Real Estate och hoppas på fler attraktiva lokaler till SATS verksamhet också i framtiden.


Lokalerna som SATS ska hyra kommer att anpassas för deras verksamhet. GE Capital Real Estate ska också bygga en ny entré till SATS samt modernisera den befintliga entrén. Fastigheten kommer också att kompletteras med en restaurang med hälsoprofil.


– Vi är mycket glada över att snart kunna hälsa SATS välkomna som hyresgäster hos oss. Att SATS etablerar sig inom Danderyd Kontor innebär ett lyft för alla hyresgäster och boende i området, säger Johan Wästlund, vd för GE Capital Real Estate i Norden.

onsdag, 02 maj 2012 15:19

ALM Equity noteras på nytt

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity avnoterades den 20 september 2010. Nu har bolaget erhållit godkännande från NASDAQ OMX för marknadsnotering av bolagets stam- och preferensaktier på First North.

Börsens beslut är villkorat av att spridningskravet uppnås. Första handelsdag planeras till den 8 juni 2012. Inför marknadsnoteringarna har en bolagsbeskrivning upprättats. Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till certified adviser inför listningen på First North.

Maria Wideroth, ALM Equitys styrelseordförande, kommenterar:
– Med en genomtänkt och diversifierad fastighetsportfölj har bolaget utvecklats starkt lönsamhetsmässigt och organisatoriskt de senaste åren. En marknadsnotering är ett logiskt och viktigt steg i ALM Equitys fortsatta utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och stärka varumärket både mot samarbetspartners och slutkunder.

Joakim Alm, vd ALM Equity AB kommenterar:
– ALM Equity har haft en framgångsrik och lönsam tillväxt de senaste åren och min bedömning är att vår affärsmodell har stor potential att fortsätta skapa god avkastning och tillväxt under såväl goda som svåra konjunkturförhållanden. Vi har en stark position och ser goda utvecklingsmöjligheter i framtiden och känner oss inspirerade av att utveckla bolaget i en noterad miljö.

I ett pressmeddelande säger bolaget att inför marknadsnoteringen kommer en försäljning av befintliga stam- och preferensaktier att genomföras för att uppnå de spridningskrav som ställs för att noteras på First North.


Målsättningen är att tillföra upp till 300 nya aktieägare. Bolaget hade 91 aktieägare vid årsskiftet, då det fanns 10 154 530 stamaktier och 1 015 453 preferensaktier. Av detta totala innehav innehade grundaren Joakim Alm 5 872 511 stamaktier samt

587 251 preferensaktier.


Anmälningsperioden för köp av befintliga aktier är den 16-30 maj 2012. Anmälan om köp av aktier sker via anmälningssedel. Eftersom försäljningsvärdet av de befintliga aktierna uppgår till 3,6 Mkr kommer inget prospekt upprättas i samband med försäljningen.


Priset per stamaktie är satt till 30 kr vilket motsvarar ett P/E-tal om 4,9 beräknat på 2011 års vinst. Preferensaktien kommer att säljas för 60 kr, vilket ger en direktavkastning om 8,51 procent på föreslagen utdelning för år 2012.


Aktierna kommer att säljas i paket om 200 stamaktier och 100 preferensaktier. Priset för varje paket är

12 000 kr.

måndag, 30 april 2012 18:20

Swedavia köper för 1 775 Mkr

alt
Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

 

Swedavia har tecknat avtal med SAS om köp av sex separata byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Köpeskillingen är 1 775 Mkr.            


Sedan tidigare äger Swedavia marken vid byggnaderna och i samband med affären kommer dessa omvandlas till registerfastigheter. Samtliga fastigheter ska förvaltas och utvecklas av det helägda dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Den ut-hyrningsbara ytan är totalt 152 000 kvm. DTZ har varit Swedavias rådgivare i samband med affären och Newsec har varit rådgivare till SAS.            

Tillträdet till fastigheterna sker den 29 juni och parallellt med affären tecknar SAS två längre hyreskontrakt om 20 år samt tre hyreskontrakt om vardera fem år. De fastigheter som berörs är Sverigehuset, Flight Academy samt Tekniska Basen vid Stockholm Arlanda Airport; Fraktterminalen Spirit Cargo samt en hangar vid Göteborg Landvetter Airport; hangar vid Malmö Airport.


Förvärvet är ett led i Swedavias ambition att utveckla områdena kring flygplatserna med syfte att stärka dess konkurrenskraft. Genom ett tydligt ägande av fastigheter på och i anslutning av flygplatserna får Swedavia utökade möjligheter att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet i takt med det ökande resebehovet. Därtill skapas möjligheter för Swedavia Real Estate AB att erbjuda

bättre anpassade operationella samt administrativa lokaler till hyresgäster.


– Köpet skapar en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla våra flygplatser för både resenärer och hyresgäster. Dessutom stärker vi vår långsiktiga konkurrenskraft vilket gynnar resandet till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

måndag, 30 april 2012 18:16

Englands största retail-affär

alt

 

Australienska Westfield Group säljer 50 procent av sin andel i Westfield Stratford City, ett gigantiskt köpcentrum som just har färdigställs inför de olympiska spelen i London. Arkitekt är Frank Matcham.


Priset är 0,9 miljarder pund, cirka 9,8 Mdr kr för 50 procent av aktierna, som de båda köparna APG of the Netherlands och Canada Pension Plan Investment Board betalar Westfield Group.


Westfield Stratford city omfattar cirka 250 butiker och 70 restauranger, vilket ska medföra att centrumet ska skapa en ny livsstil för East London.


Stratford city omfattar även tre hotell, kontorsfastigheter om totalt 15 000 kvm samt 120 000 kvm bostäder.


I en kommentar till affären säger Steven Lowy, CEO Westfield Group:

– Stratford city är ett landmärke i världsklass liksom Westfield Sydney.           

måndag, 30 april 2012 18:10

NCC välkomnar HD-beslut om Norvik

alt
NCC ska byggstarta Norvik i Nynäshamn.

 

Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd för hamnbygget vid

Norvikudden i Nynäshamn gör nu att NCC kan påbörja byggplaneringen av en stor logistik- och företagspark i den nya hamnen.


Utvecklingen av logistik- och företagsparken kommer att påbörjas parallellt med hamnbygget. Däremot är det oklart när den kommer att stå klar. Hamnen, som byggs i nära samarbete mellan The NCC/Aarsleff Norvikudden consortium och byggherren Stockholms Hamnar, beräknas bli färdig under 2016.


– Vi tror på läget och ser stora möjligheter till företagsetableringar, vilket i än högre grad kommer att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. En sådan satsning hade varit omöjlig utan en storhamn, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.


NCC Construction har fått i uppdrag att projektera för storhamnen. I kontraktet ingår även en förtursrätt på själva hamnbygget.


I anslutning till hamnen planerar NCC en logistik- och företagspark på 450 000 kvm egen mark, vilket motsvarar nära 65 fotbollsplaner.

lördag, 28 april 2012 16:31

Rickard Hultin, ny tf vd på Skanska

alt

 

Anette Frumerie väljer att sluta som vd för Skanskas nordiska bostadsutvecklingsenhet, Skanska Bostadsutveckling Norden.


Richard Hultin, (bilden), vice vd och ansvarig för bostadsutvecklingsverksamheten i Skanskas koncernledning, träder omgående in i rollen som tf vd, parallellt med sitt befintliga uppdrag.

lördag, 28 april 2012 16:26

NCC: Bättre nettoomsättning

alt
Peter Wågström, vd NCC.

 

För det säsongsmässiga svaga första kvartalet gjorde NCC en förlust efter skatt om 131 Mkr, vilket var ett starkare resultat jämfört med Q1 2011 då förlusten var 238 Mkr.


Positivt i årets första rapport var att nettoomsättningen för Q1 stärktes till 10 659 Mkr (8 533). Första kvartalets högre nettoomsättning berodde bland annat på att NCC Property Development levererade fler projekt till högre omsättning än föregående år.


Orderingången uppgick totalt i koncernen till 11 723 Mkr (12 398). Den något lägre orderingången förklaras av färre beställningar i byggverksamheterna (Construction) i Sverige och Norge. Samtidigt förbättrades dock orderingången i Finland och Norge. Periodens totala bruttoresultat blev 588 Mkr (351) med ett rörelseresultat som förbättrades till -130 Mkr (-238).


Koncernens egna kapital ökade till 8 162 Mkr (7 862) samtidigt som de totala skulderna steg till 17 337 Mkr (15 650), med en nettolåneskuld som ökade till 5 201 Mkr (1 700). Enligt NCC.:s definition är nettolåneskulden de räntebärande skulderna minus de likvida tillgångar, efter avdrag för räntebärande fordringarna. Detta innebar sammantaget att soliditeten sjönk till 24 procent (26), men där räntetäckningsgraden stärktes till 7,5 gånger (5,2).


Svagast har marknaden varit för NCC Construction där orderingången sjönk till 8 973 Mkr (9 342), framförallt beroende på färre stora projekt i Sverige och i Danmark.


NCC Roads ökade sin orderstock för Q 1 till 5 512 Mkr (4 820) med en särskilt bra marknad i Norge.


Housing, som producerar bostäder, fick en särskilt stark avslutning år 2011. Anledningen var att affärsområdet startade en stor bostadsproduktion under 2010 vilket resulterade i att många bostäder färdigställdes som resultatavräknades under det fjärde kvartalet förra året.


Under första kvartalet i år växte Housings orderstock till 12,1 Mdr kr (10,2). Generellt gäller det för Housing, Danmark undantaget, att det fortfarande finns goda marknader för bostäder i Norden, trots något längre försäljningstider. Under perioden såldes totalt 739 bostäder (741), varav 143 (132) var till investerare. Under kvartalet byggstartades totalt 793 bostäder (724). Detta innebar att nettoomsättningen steg till

1 045 Mkr (844), med ett rörelseresultat om 81 Mkr (3), och en rörelsemarginal som förbättrades till 7,8 procent (0,4).


NCC Property Development ökade sin nettoomsättning till

1 043 Mkr (124) med ett rörelseresultat om 112 Mkr (-41).


Generellt ser NCC en försiktighet på marknaderna för kontorsprojekt, men samtidigt har investerarna generellt en allt starkare tro på de nordiska marknaderna än vad de har på ett flertal övriga marknaderna i Europa.


Börsen uppskattade rapporten eftersom B-aktien steg med drygt 4 procent till 131,9 kr som senast betalt under fredagen. SF

alt

 

KLP Eiendom AS har avtalat om att förvärva ett hotell från Aberdeen i Stavanger. Transaktionen gäller Quality Airport Hotel Stavanger med Choice som operatör och köpeskillingen är 388 MNOK (cirka 455 Mkr). Hotellet, som uppfördes 1988 och byggdes till mellan åren 1996 och 2006, har 273 rum 19 mötesrum.


– KLP Eiendom vill öka sin exponering på hotellmarknaden, både i Norge, Sverige och Danmark. Med denna affär äger vi 11 hotell, men detta är det första med Choice som operatör.  Vi ser fram emot ett gott samarbete, som även kommer att innefatta investeringar i kapasitetsökning och kvalitet, säger vd Gunnar Gjørtz.           


KLP (Kommunal Landspensjonskasse) är Norges största livsförsäkringsbolag med ett totalt förvaltningskapital om 291,8 miljarder norska kronor (342,3 Mdr kr).

lördag, 28 april 2012 16:17

Folksam köper för 2,1 Mdr av Jernhusen

alt

 

Folksam köper Kungsbrohuset i centrala Stockholm av Jernhusen. Fastigheten är en av Sveriges modernaste byggnader både avseende miljöprofil och tekniska lösningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 2,1 Mdr kr och fördelas mellan KPA Pension och Folksam Liv.


– Vi är mycket nöjda med att värdet på fastigheten starkt har påverkats av fastighetens fantastiska miljöprofil och det centrala läget. Affären ger oss möjligheter att återinvestera i transportbranschen genom utveckling av stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.


Kungsbrohuset omfattar drygt 26 000 kvm och är en av profilbyggnaderna i Västra City kring Stockholms Centralstation. Läget medför låg vakansrisk och byggnaden är i dagsläget fullt uthyrd. Största hyresgäst är Schibstedkoncernen. Huset har en energianvändning om endast 50 kWh per kvm och år och har uppnått nivå Guld i klassningen Miljöbyggnad, en nivå som ställer hårda krav på såväl energianvändningen som material och inomhusklimat.


– Vi är engagerade i det som kunderna bryr sig om och därför bygger vi långsiktiga värden genom att investera i en av Sveriges mest moderna byggnader både avseende miljöprofil och tekniska lösningar, säger Catrina Ingelstam, CFO Folksam.


För Jernhusen har det varit viktigt att hitta en långsiktig ägare till Kungsbrohuset som även ser positivt på att överdäcka bangården vid Centralstationsområdet.


– Vår ambition är att skapa en helt ny station som kan möta framtidens resande, men också en blandad stadsmiljö som lever dygnet runt, avslutar Kerstin Gillsbro.

torsdag, 26 april 2012 21:58

Skattedomar pressade Kungsleden

alt
Thomas Erséus, vd Kungsleden.

 

Kungsledens nettoomsättning under årets första kvartal ökade med 36 procent till 556 Mkr (407). En större fastighetsportfölj och en mildare vinter bidrog till att bruttoresultatet steg med 47 procent till 335 Mkr (228). Vinsten efter skatt föll till 113 Mkr (406), motsvarande 0,80 kr (3,00) per aktie. Detta berodde till stor del på en reservering för skattekostnader i kombination med lägre resultat från Hemsö, som redovisade lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheterna. 


Periodens reavinster efter fastighetsförsäljningar blev 20 Mkr (3), medan orealiserade värdeförändringar för de finansiella instrumenten uppgick till 227 Mkr (291).


Det utdelningsgrundande resultatet steg till 121 Mkr (78), motsvarande 0,90 kr (0,60) per aktie.  För helåret sänktes nyligen prognosen för det utdelningsgrundande resultatet till 550 Mkr (600) efter att två skattedomar gick emot bolaget.


Efter försäljningar om 210 Mkr och investeringar om 50 Mkr minskade portföljens bokförda värde till 15 533 Mkr (15 693). Låneportföljen minskade till 10 541 Mkr (10 665) och finansierades till en snittränta om 6,3 procent.


En stor del av Kungsledens lån förfaller och behöver omförhandlas i år. Hittills i år har avtal för lån om 6,1 Mdr kr undertecknats och bolaget bedömer att snitträntan blir 6,7 procent när refinansieringarna är genomförda.


Det egna kapitalet ökade till 7 828 Mkr (7 719), vilket motsvarade 57 kr (57) per aktie och en soliditet om 38 procent (37). I kvartalsrapporten framhåller vd Thomas Erséus:

– Vi har starka och stabila kassaflöden, långa hyresavtal med starka motparter, flera fastighetssegment och en geografisk spridning som begränsar riskerna, belåningsgrad i linje med dagens krav, stark likviditet och ordnad refinansiering. Min bedömning är därför att en eventuell avmattning i marknaden får begränsade effekter för Kungsledens del. LE