17 januari 2020

Redaktionen

alt
Elof Hansson Fastigheter köper Göteborg Masthugget 30:6.

 

alt

Lennart Hedström, vd Elof Hansson Fastigheter.

 

Elof Hansson Fastigheter AB förvärvar kontorsfastigheten Göteborg Masthugget 30:6 av Niam Nordic Fund IV. Fastigheten, som tillträds den 15 november, är belägen vid Järntorget i Göteborgs centrum och har en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvm. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion med Catella i Göteborg som rådgivare.

 

Fastighetens största hyresgäst är Arbetsförmedlingen som nyligen tecknade nya femåriga hyresavtal om totalt cirka 5 400 kvm.

 

– Den här affären passar vår utveckling mycket bra. Fastigheten har bra hyresgäster i ett attraktivt läge med god tillväxtpotential. Vi tror mycket på utvecklingen i denna del av Göteborg där koncernen också har sitt huvudkontor, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

måndag, 27 augusti 2012 20:42

Balder ökade vinsten till 514 Mkr

alt
Erik Selin, vd Balder. Foto: Cato Lein.

 

Balder ökade halvårsvinsten efter skatt till 514 Mkr (453), vilket motsvarade 2,94 kr per stamaktie (2,87).

 

I resultatet ingick positiva orealiserade värdeförändringar med 245 Mkr (378), reavinster med 1 Mkr (10) samt orealiserade värdeförändringar för räntederivat med 149 Mkr (20) och resultat från andelar i intressebolag med 35 Mkr (9). Förvaltningsresultatet ökade till 303 Mkr (209), varav intressebolag svarade för 46 Mkr (11).

 

Under perioden investerade Balder 2 761 Mkr (2 798), varav 2 628 Mkr (2 705) var förvärv och 133 Mkr (93) investeringar i befintligt bestånd. Av periodens förvärv avsåg cirka 60 procent förvärv av bostäder i Köpenhamn. Fastighetsförsäljningar uppgick till 67 Mkr (1 681).

 

Det samlade redovisade värdet på Balders 441 fastigheter uppgick den 30 juni till 20 481 Mkr (17 556 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 12 854 Mkr (10 801), vilka finansierades till en genomsnittlig ränta om 3,8 procent.

 

Det egna kapitalet ökade med 265 Mkr samt genom en riktad nyemission med periodens totalresultat om 513 Mkr. Det egna kapitalet minskade även med 45 Mkr genom utdelning till preferensaktieägarna, vilket slutligen medförde att koncernens egna kapital för perioden blev 7 408 Mkr (6 675).


Det egna kapitalet motsvarande en soliditet om 33,9 procent (35,2). LE

alt
Eurocommercial har i två affärer om 560 Mkr köpt Eurostop Halmstad.

 

I fredags förvärvade Eurocommercial Eurostop i Halmstad via två separata affärer med Atrium Ljungberg respektive Unibail Rodamco. Den totala kostnaden för förvärvet är 560 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning på 6 procent.


Cushman & Wakefield har varit Eurocommercials rådgivare i affärerna.

 

Genom förvärvet får Euorcommercial en Coop Forum om 10 800 kvm samt den integrerade gallerian om 13 600 kvm, innehållande 31 butiker varav de största är Willys, H&M, Lindex, Blomsterlandet, KappAhl och Systembolaget. I förvärvet av gallerian ingår även ett hotell om 4 160 kvm samt en mindre del kontor och lagerytor.


Fastigheterna har tidigare erbjudits separat men detta var första gången det fanns möjlighet att få full kontroll över hela området, totalt omfattande 126 000 kvm.


Genom att sammanföra området under en ägare hoppas Eurocommercial kunna genomföra en omfattande om- och tillbyggnad, förutsatt en framgångsrik planprocess tillsammans med Halmstads kommun. Diskussioner har redan inletts med kommunen och med såväl befintliga som presumtiva hyresgäster

måndag, 27 augusti 2012 20:26

Förbättrat resultat för SveaReal

alt
Claes Malmkvist, vd SveaReal.

 

SveaReal redovisade en kraftfullt ökad halvårsvinst till 21 Mkr (9). Hyresintäkterna minskade till 232 Mkr (235), medan ett snöfattigt första kvartal, driftsinvesteringar och en elupphandling som givit full effekt, reducerade fastighetskostnaderna med 13 procent till 65 Mkr (75). Detta bidrog till att förvaltningsresultatet ökade till 54 Mkr (40).

 

Marknadsvärdet på SveaReals portfölj, vilken innehåller stora potentialer till utvecklingsprojekt, var 4 465 Mkr (4 761 den 30 juni 2011).  Under årets första sex månader investerade bolaget 30 Mkr i befintligt bestånd. De räntebärande skulderna uppgick till 3 312 Mkr och finansierades till en snittränta om 5,8 procent.


Under perioden säkerställdes en ny finansiering, samtidigt som en riktad nyemission till aktieägarna genomfördes, vilket ledde belåningsgraden sänktes från 74 procent till 62 procent. Bankfinansieringen uppgår härefter till 2 768 Mkr och snitträntan till 7,3 procent.


– Summan av de genomförda åtgärderna innebär att vi kommer att kunna intensifiera våra utvecklingsinsatser kring kunder och fastigheter, säger Claes Malmkvist, vd för SveaReal.

måndag, 27 augusti 2012 20:22

Alm Equity ökade det egna kapitalet

alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

Trots att noterade Alm Equity för första halvåret minskade sin omsättning till 179, 8 Mkr (207,7), ökade bolaget det egna kapitalet till 338,0 Mkr (298,3), motsvarande 23,04 kr/stamaktie (29,37) och 102,50 kr/preferensaktie (-).

 

Den svenska marknaden för bostadsrätter är avvaktande. I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Joakim Alm:

 

– Marknaden har under perioden varit fortsatt avvaktande. En viktig orsak till denna försiktighet är bankernas begäran om högre kontantinsatser samt krav på köparna att först sälja sin gamla bostad innan de kan beviljas lån på en ny. Detta har påverkat marknaden negativt trots att den underliggande trenden med en ackumulerad bostadsbrist, som förstärks av ett lågt bostadsbyggande och ökad inflyttning till storstadsområdena, är intakt. Inflyttningen till alla regioner där ALM är verksamt är positiv. Kombinationen inflyttning och ett visst uppdämt köpbehov kommer att leda till en ökad efterfrågan, men samtidigt också till en slagig bostadsmarknad med ryckiga byggstarter som följd.

 

På grund av den minskade omsättningen sjönk halvårsvinsten till 23,5 Mkr (50,1).


Vid periodens slut uppgick omsättningstillgångarna till 869,7 Mkr (823,2) med räntebärande skulder som sjönk till 406,5 Mkr (411,2).

 

Vid samma tidpunkt innehöll byggrättsportföljen 21 (21) bostadsprojekt

med en total möjlig byggarea om 71 300 kvm (75 800), varav bolagets andel utgjorde 39 600 kvm (42 500).

 

Efter periodens utgång har Svensk Markförvaltning (delägt av Alm Equity till 41,2 procent) förvärvat Ektorp 2:1 och 2:2, fastigheter om totalt 83 hektar belägna i Österåker. SF

måndag, 27 augusti 2012 19:53

Mikael Lundström, ny vd för NAI Svefa

alt
Mikael Lundström, blir vd för NAI Svefa den 1 september.

 

Styrelsen för NAI Svefa har utsett Mikael Lundström till verkställande direktör. Han efterträder Lennart Weiss som bestämt sig för att gå vidare efter drygt fyra år.

Kia Orback Pettersson, styrelsens ordförande säger:

 

– Lennart Weiss och hans team har på ett framgångsrikt sätt levererat den förändring av profil och av tjänster som fanns i uppdraget när han rekryterades. Bolaget har idag en helt annan position och det har ett stort förtroende i marknaden. När Lennart nu går vidare önskar vi honom varmt lycka till.

 

– Vi är samtidigt väldigt glada över att vi rekryterat Mikael Lundström som ny vd för NAI Svefa. Hans gedigna kännedom om vår bransch och hans tidigare erfarenhet från vd-uppdrag gör att rekryteringen sker smidigt, vilket är till gagn för våra kunder och för bolaget.


Mikael Lundström säger i en kommentar till det nya vd-jobbet, som han tillträder redan den 1 september:

 

– NAI Svefa har en stark position på marknaden, både regionalt och nationellt. Redan när jag började samarbeta med NAI Svefa för över ett år sedan slogs jag av den höga kompetensen och det starka engagemanget hos medarbetarna, vilket har bekräftats och förstärkts under min tid i bolaget. Företaget är nu redo för nästa fas i sin utveckling. Det känns stimulerande att få axla detta ansvar, att samordna och utveckla koncernens starka kompetensområden samt söka nya vägar för ökad tillväxt och lönsamhet.

 

Mikael Lundström har det senaste året samarbetat med NAI Svefa i en roll som senior advisor. Han kom till NAI Svefa från Akademiska Hus där han var anställd i sex år, först som regiondirektör Syd och därefter som vd. Dessförinnan arbetade han under fem år i ledande befattningar inom Jones Lang Lasalle samt under åtta år inom NCC Fastigheter. Han är civilingenjör, väg och vatten, KTH.

alt
Svenska Bostäder och NCC byggstartar efterlängtade 140 studentbostäder i Hjorthagen.

 

NCC Construction ska bygga 140 studentlägenheter intill gamla gasverksområdet i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Uppdragsgivare är Svenska Bostäder och ordern är värd 137 Mkr. Projektet beräknas vara klart i augusti 2014. 

 

Bristen på studentbostäder i Stockholm är idag större än någonsin och de 140 bostäderna blir de första av de 500 studentbostäderna som ska byggas i den nya stadsdelen, allt enligt den nu gällande planen.

 

Lägenheterna, med ett till tre rum och kök, från 27 till 85 kvm, ska inrymmas i en strykjärnsformad fastighet som byggs i sju respektive åtta våningar.


Fastigheten får en grön innergård, vilket är viktigt för hela bostadsområdets miljö. I källaren finns plats för 260 cyklar, men inte garage för några bilar. Vidare får alla studentlägenheterna matavfallskvarnar, för att bidra till en produktion av biogas. Huset får även en sopsug för förpackningar, papper och restavfall.

 

I en intervju med Björn Ribbhagen, projektledare fastighetsutveckling på Svenska Bostäder, säger han att av de 140 lägenheterna är cirka 70 lägenheter ettor, 50 är tvåor och 20 är treor. Dessa treor, om 85 kvm, är troligen särskilt eftertraktade eftersom de är hörnlägenheter.

 

I en kommentar kan sägas att äntligen kan detta efterlängtade projekt byggstartas, ett projekt som överklagades år 2010. Byggstart sker i oktober i år.


Samma framgång, som med byggstarten i Hjorthagen, tillönskas Svenska Bostäder med projektet för 1 000 studentbostäder i Albano samt för projektet med 250 studentbostäder på platsen för gamla S:t Görans gymnasium på Kungsholmen. SF

söndag, 26 augusti 2012 16:56

Vasakronan stärkte driftnettot

alt
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Foto: Cato Lein.

 

Trots att Vasakronan vid halvårsskiftet hade färre fastigheter än föregående år, 199 mot 218, stärkte bolaget under första halvåret i år driftnettot till 2 118 Mkr (2 046). Orsakerna var framförallt att driftkostnaderna minskade till -387 (-440) samt att kostnaderna för fastighetsadministrationen sjönk till -122 Mkr (-152) samtidigt som hyresintäkterna blev höga 2 980 Mkr (3 002).

 

Förklaringen till de starka hyresintäkterna var att dessa har stigit eller varit oförändrade på samtliga delmarknader. Detta innebar i sin tur att resultatet före värdeförändringar och skatt steg till 1 293 Mkr (1 190).

 

På grund av att värdeförändring för förvaltningsfastigheterna minskade till 1 017 Mkr (2 275), blev vinsten efter skatt för perioden 1 753 Mkr (2 494). Värdeförändringen motsvarade en värdeökning om 1,2 procent (2,9), vilket i första hand berodde på stigande marknadshyror.

 

Vasakronans totala tillgångar steg 89,1 Mdr kr (86,2), med ett eget kapital som ökade till

31 259 Mkr (29 317).

 

De långfristiga skulderna steg till 41 253 kr (40 492), motsvarande en bättre soliditet om 35 procent (34) samt en överskottsgrad som stärktes till 71 procent (68).

 

I en kommentar kan sägas att den starka rapporten berodde på bolagets synnerligen solida och klokt positionerade fastighetsportfölj.

 

I ett pressmeddelande säger, vd Fredrik Wirdenius:

– Vi har varit aktiva med köp och försäljning under första halvåret och omsatt fastigheter för närmare 7 Mdr kr. Syftet med transaktionerna är att ständigt höja kvaliteten i beståndet, vilket är en viktig förklaring till vår goda lönsamhet.

söndag, 26 augusti 2012 16:49

KF Fastigheter ser trender för handeln

alt
Bernt-Olof Gustafsson, vd  KF Fastigheter.
 

KF Fastigheter har producerat en rapport som heter ”Utblick – Framtiden för handeln”, vilken behandlar hur utvecklingen ser ut för handelsplatser och vad konsekvenserna blir för hela branschen.


Bernt-Olof Gustafsson, vd på KF Fastigheter, säger om denna utveckling: 

 

– Det är ett krig varje morgon, vi slåss alla om svenskens tid som blir allt mer knapp. Den ökande internethandeln gör att de fysiska butikerna måste förändra sig mycket snabbare än vad de gör för att överleva. Branschen brister för ofta i framtidsanalyserna vilket leder till misstag. Branschen har inte råd att göra fler misstag. Då är det kört.

 

Rapporten identifierar fyra trender som främsta påverkare av framtidens handelsplatser. Dessa är en ökad digitalisering – näthandeln går hand i hand med antalet fysiska butiker och allt fler gör research på nätet innan de köper en produkt; allmän tidsbrist – en ökad efterfrågan av exempelvis barnpassning i anslutning till shoppingen; second hand – vintageshopping, att återanvända/inte slösa influerar i högre grad våra köpbeteenden; samt förändrade sätt att arbeta och umgås – vilket gör att trendiga Michelin-restauranger blir allt viktigare.

söndag, 26 augusti 2012 16:44

Newsec hyr ut 900 kvm åt Folksam

alt
Folksam äger Bocken 26, Kungsgatan 5 i Stockholm.

 

Newsec har för Folksams räkning tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 900 kvm i fastigheten Bocken 26 med adress Kungsgatan 5 i Stockholm. Hyresgäst är Lannebo Fonder och inflyttning sker i november.

 

– Det är glädjande att kunna välkomna Lannebo Fonder till Kungsgatan 5 och en attraktiv lokal i en av Stockholms vackraste byggnader, säger Björn Gustafsson, fastighetschef på Folksam.

 

Fastigheten har en total uthyrbar area om cirka 5 200 kvm och efter att Lannebo flyttat in är den helt uthyrd. Totalt förvaltar Newsec Asset Management omkring 275 000 kvm åt Folksam fördelat på ett 50-tal fastigheter runt om i landet.