17 januari 2020

Redaktionen

onsdag, 05 september 2012 18:57

Catella: Svag marknad för fastighetslån

alt
Anders Palmgren, ansvarig för Catellas europeiska verksamhet med Corporate Finance.

 

Det är fortsatt låga förväntningar hos aktörerna på den svenska fastighetslånemarknaden. Det visar Catellas indikator CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator), som regelbundet mäter temperaturen på den svenska fastighetslånemarknaden.

 

– CREDI visar att uppfattningen bland marknadens aktörer präglas av fortsatt pessimism, både när det gäller utvecklingen för fastighetslånemarknaden under maj till augusti, samt för det kvartal som ligger framför oss. Den positiva utveckling vi har sett när det gäller bankernas egen finansieringssituation har ännu inte fått något synbart genomslag på marknaden. Trots det tycker vi oss ha upplevt en nyansförbättring i dialogen med marknadens aktörer under augusti, säger Daniel Anderbring, researchanalytiker på Catella.


För ett par veckor sedan genomförde Catella sitt årliga fastighetsseminarium, där cirka 100 vd:ar och ledande befattningshavare inom den svenska fastighetsbranschen deltog.


I samband med seminariet svarade dessa på tolv mentometerfrågor om fastighetsfinansiering. Av svaren framgick bland annat att en majoritet av deltagarna trodde på en oförändrad transaktionsvolym i år jämfört med 2011.

 

– Samtidigt svarade hela 64 procent att tillgången till fastighetsfinansiering är det mest avgörande för utvecklingen. Ökad tillgång till fastighetsfinansiering är centralt för att skapa ökad optimism på marknaden, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas europeiska verksamhet med Corporate Finance.

onsdag, 05 september 2012 18:48

2 000 nya bostäder i Uppsala

alt
Östra Sala Backe i Uppsala ska rymma 2 000 bostäder fullt utbyggt.

 

I Uppsala ersätts en kraftledningsgata med en ny stadsdel, Östra Sala backe, som ska bli en förebild för hållbart byggande. Utvecklingsområdet, som ska skapa en sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe och Årsta, förväntas fullt utbyggt rymma omkring 2 000 bostäder på en yta av cirka 80 hektar. Tema ska på kommunens uppdrag driva och samordna hållbarhetsfrågorna. Detta genom att genomföra utredningar, komma med initiativ och förslag gentemot både kommun och byggherrar.


– Den största utmaningen blir att samordna de åtta byggherrar som är involverade. Visioner om hållbarhet får implikationer på många områden som till exempel dagvattenhantering, sophantering, energi, kommunikationer och transporter, säger Håkan Persson, vd på Tema.


De byggherrar som fått markanvisningar i området är Hauschild + Siegel Architecture AB, Järntorget, Svenska Vårdfastigheter, Byggvesta, TB exploatering, Veidekke, Wallenstam och Åke Sundvall Byggnads AB

 

onsdag, 05 september 2012 18:43

Bostadsbristen växer – 50 000 lgh saknas

alt
Bostadsbristen ökar med minst 50 000 lägenheter fram till år 2014.

 

Den stora bostadsbristen i Sverige kommer att öka med minst 50 000 lägenheter fram till år 2014 om ingenting händer på byggmarknaden.


Industrifakta bedömer i sin senaste konjunkturrapport att det under perioden fram till år 2014 kommer att påbörjas cirka 20 000 lägenheter per år – vilket endast är ungefär hälften av behovet.


Anledningen till att bostadsbyggandet inte kommer upp i den nivå som skulle behövas är dels en svagare allmän konjunktur, vilket skapar en osäkerhet hos hushållen, dels bankernas hårdare krav på bostadsköparna.


Yngre hushåll och särskilt studenter har redan idag stora svårigheter att hitta sin första bostad och en ökande bostadsbrist kommer inte att göra deras situation lättare. En ytterligare konsekvens blir att rörligheten på arbetsmarknaden försämras, vilket hämmar en konjunkturåterhämtning.


I Stockholmsregionen bygger man redan nu färre kommersiella och offentliga lokaler och denna trend ser ut att spridas till resten av landet. Osäkerheten om utvecklingen inom tjänstesektorn dämpar kontorsbyggandet tillsammans med att antalet skuldsatta hushåll ökar, vilket medför ett allmänt synsätt om en överetablering av handelsfastigheter, en uppfattning som i sin tur inverkar på färre investeringar inom detaljhandeln.

onsdag, 05 september 2012 18:37

Newsec hyr ut för Alecta i Sundbyberg

alt
Alectas Signalfabrik, om 36 000 kvm i Sundbyberg, invigs i september 2013. Illustration: Fojab Arkitekter.

 

Newsec har för Alectas räkning tecknat ett hyresavtal med H&M för en butik om drygt 1 500 kvm i Signalfabriken i centrala Sundbyberg. Vidare har ett hyresavtal tecknats med Lindex för en butik om cirka 750 kvm. Därmed är cirka hälften av den planerade handelsytan redan uthyrd. Signalfabriken kommer efter om- och tillbyggnad att omfatta totalt cirka 36 000 kvm. Beräknad invigning sker i september 2013.


– Vi är stolta över att kunna välkomna två starka varumärken i form av H&M och Lindex till Signalfabriken. Nu fokuserar vi uthyrningsarbetet på butikslokaler från 50-1 000 kvm och kontor från 250-5 000 kvm, säger Jonas Törnell, affärsansvarig på Newsec Asset Management.


Sedan tidigare är hyreskontrakt tecknat med Story Hotel, som blir Sundbybergs mest centrala hotell med drygt 80 rum. I bottenplanet planeras en högklassig restaurang och bar. Klart är även Sundbybergs Stadsbibliotek ska placeras i kvarteret

tisdag, 04 september 2012 19:25

UGL lyfter fram varumärket DTZ

alt
Richard Leupen, vd för UGL.

 

UGL Limited (ASX: UGL), som i november i fjol köpte de verksamhetsdrivande delarna i DTZ Holdings Plc, meddelar att den del av verksamheten som erbjuder fastighetstjänster och som idag benämns UGL Service respektive DTZ, nu lanseras under det gemensamma varumärket DTZ, a UGL company. 


– I det nya varumärket har vi behållit det starka namnet DTZ, som har en trovärdighet och en historia som går tillbaka till 1784. Vi har också velat dra nytta av marknadens kännedom om DTZ:s särskilda specialistkompetenser, säger Richard Leupen, vd för UGL.


DTZ:s huvudkontor kommer även i fortsättningen att finnas i Los Angeles under ledning av Robert Shibuya, Group President, Property.

tisdag, 04 september 2012 19:20

Guld till Coop Extra i Mjölby

alt
Coop Extra i Mjölby drivs i ett pilotprojekt med Sweden Green Building Council.

 

Coop Extra i Mjölby, invigd i november 2011, är den första fastigheten som får certifieringen guld bland fyra fastigheter som har ingått i ett pilotprojekt som drivs av Sweden Green Building Council. Fastigheten är uppförd av KF Fastigheter och ingår numera i Handelsbodarna i Sverige AB som ägs gemensamt av KF Fastigheter och SPP.

 

För att nå certifieringen, har butiken utrustats med många energieffektiva lösningar som minimerar CO2-utsläppen. Vidare resulterade ett aktivt arbete med ”gröna transporter” och avtal med leverantörer i närområdet i mindre utsläpp under byggtiden. Dessutom ger spillvärme från kylanläggningen värme till butiken, där överskottsvärmen i sin tur, används till att värma marken för att hindra isbildning under vintertid.

 

– Vi har arbetat länge för detta och det känns skönt att vi nu fått guldcertifieringen och kan fortsätta vår resa med att utveckla framtidens handelsfastigheter, säger Harry Swartz, chef för hållbar utveckling och kvalitet vid KF Fastigheter.


Övriga fastigheter i pilotprojektet är AMF Fastigheters Gallerian på Hamngatan i Stockholm, Diligentias gallerian Commerce i Skövde och ICA Fastigheters ICA Kvantum i Knivsta.

tisdag, 04 september 2012 18:54

Hög vakans för butiker i Storbritannien

alt
Old Market Square i Nottingham.

 

Enligt företaget Local Data Company så har flera stora städer i Storbritannien hög vakans inom segmentet butiksfastigheter. De 10 städer och stadskärnor som har den högsta vakansen är Nottingham med 30,6 procent vakans, följt av Walsall 29,6, Stockport 28,4, Grimsby 27,4, Middlesbrough 26,7, Sheffield 26,1 procent, Blackpool 25,8, Swansea 25,5, Wolverhampton 25, 3 och Stoke-on-Trent 25,2 procent.

 

Financial Times skriver att den brittiska koalitionsregeringen överväger nu att införa bestämmelser som förenklar byggloven för att bygga om dessa vakanta butiksfastigheter på centrala lägen till bostäder.

 

Local Data Company säger i sin rapport att vakanserna för butiksfastigheter har under det senaste halvåret ökat i alla brittiska städer, utom i London. På grund av den svaga ekonomin var i genomsnitt en butiksfastighet av sju vakant under det första halvåret i år.

tisdag, 04 september 2012 16:58

Björn Hallin går till PwC

alt
Björn Hallin går till PwC Corporate Finance Real Estate.

 

Björn Hallin, som tidigare varit portfolio director för Redevcos nordiska verksamhet, har rekryterats till PwC Corporate Finance Real Estate.

 

När Redevco i maj i år sålde sex detaljhandelsfastigheter belägna i Stockholm, Malmö, Lund, Borås och Västerås, om 45 000 kvm, till Rockspring, lade Redevco ned sin nordiska marknad.

 

Enligt ett pressmeddelande från PwC har Hallin han under en längre tid varit knuten till schweiziska koncernen Cofra Holding AG, som har verksamheter inom retail, real estate och private equity investment management.

 

I Cofra Holding ingår Redevco, som äger cirka 700 fastigheter i Europa värda cirka 7,4 miljarder euro, cirka 62,4 Mdr kr.

måndag, 03 september 2012 20:47

DTZ Gothenburg blir del av Newsec

alt
Newsecs transaktionsverksamhet omfattar nu cirka 50 personer.

 

DTZ Gothenburg AB blir en del av Newsec. Bolaget har femton medarbetare och kontor i Göteborg samt Malmö. All personal följer med. Newsecs transaktionsverksamhet får därmed en marknadsledande position i Väst- och Sydsverige samt Stockholm-Mälardalen inom förmedling av kommersiella fastigheter.


Efter Newsecs värvningar i Stockholm före sommaren sysselsätter den svenska transaktionsverksamheten omkring 50 medarbetare. Det senaste året har teamet förmedlat fastigheter till ett värde av cirka 8,1 Mdr kr.


– Vår samlade fastighets- och finansieringskompetens samt gemensamma kontaktnät är en svårslagen kombination på den svenska marknaden, säger Bert-Ove Johansson, ansvarig för den svenska rådgivningsverksamheten.

 

alt
Göran Bengtsson, chef Aberdeen Sverige. Foto: Cato Lein.

 

Nordea Liv har efter en utvärderingsprocess skrivit ett nytt 4-årigt förvaltningsavtal med Aberdeen Asset Management för sin svenska fastighetsportfölj, som omfattar cirka 650 Mkr. Aberdeen får också i uppdrag att långsiktigt öka portföljen ytterligare.


Aberdeen har förvaltat Nordea Livs svenska fastigheter sedan 2004 och tillsammans har de bägge parterna tagit fram en investeringsplan och genomfört en omstrukturering av portföljen för att öka dess totala avkastning.


– Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende och ett nytt, större mandat från Nordea Liv, säger Göran Bengtsson, chef för den svenska fastighetsverksamheten inom Aberdeen Asset Management.


Det nya uppdraget med Nordea Liv är ett viktigt tillskott till Aberdeens förvaltningsvolym.


Under våren förlängde även SEB Trygg Liv Aberdeens mandat för sin portfölj på om cirka 18 Mdr kr i Sverige, och i Danmark har Aberdeen nyligen fått ett nytt asset management mandat från Aa. V Jensen Foundation, till ett värde av cirka 1,5 Mdr kr (170 MEUR).