19 november 2019

Redaktionen

onsdag, 06 november 2019 14:22

Skanska bygger spårväg i USA för 7,47 Mdr

 

Skanska kommer att bygga cirka 6 kilometer ny spårväg från Shoreline till Lynnwood i delstaten Washington, USA.


Skanska har tecknat avtal med Sound Transit om att bygga Lynnwood Link Extension L300 Main Package i delstaten Washington, USA. Projektet ligger i städerna Shoreline, Mountlake Terrace och Lynnwood. Kontraktet är värt 778 miljoner dollar, cirka 7,46 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Skanska kommer att bygga cirka 6 kilometer ny spårväg från Shoreline till Lynnwood. Projektet kommer att omfatta 3,5 kilometer spårvägsviadukt, två upphöjda stationer och ett fem våningar högt parkeringshus.

Konstruktionen pågår och projektet är planerat att slutföras sommaren 2024.

 

Marianne Zangerl, Investment Director för Infrastructure Debt vid Aberdeen Standard Investments.


Aberdeen Standard Investments (ASI) och dess team för infrastruktur har investerat 22 miljoner pund, cirka 272 Mkr, i en portfölj av sju solcellsparker i Storbritannien som förvaltas av Armstrong Capital. Investeringen har genomförts uppdrag av Aberdeen Standards  strategiska kunder som bland annat Phoenix Group. Investeringen kommer att leverera en långsiktig, pålitligt kassaflöde fram till år 2035, vilket hjälper investerare att möta sina framtida skulder.

I år har ASI lånat ut till ett antal sektorer inom förnybar energi, inklusive brittisk vindkraft och skandinavisk fjärrvärme. Denna senaste gröna investering visar ASI: s fortsatta engagemang för miljö-, sociala och styrelseformer.

Marianne Zangerl, Investment Director för Infrastructure Debt vid Aberdeen Standard Investments, säger:
– Denna investering ger våra kunder tillgång till avkastning som inte finns i offentliga obligationer med liknande kreditkvalitet. Dessutom matchar inflationsskyddet våra kunders långsiktiga skulder, och investeringens gröna egenskaperna främjar en ESG-agenda (ESB=Environmental, social and corporate governance).

onsdag, 06 november 2019 13:47

Sehlhall köper Stadsbyggnadsbolaget

 

Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget.


Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvm mark i Täby, Järfälla och Nacka.

Stadsbyggnadsbolaget ska skapa trygga, inspirerande och hållbara lokalsamhällen. Bolaget förädlar på egen mark, ofta i partnerskap med tidigare markägare, och tillför kompetens, metodik, erfarenheter och kapital för att uppnå en framgångsrik områdesutveckling.

– Vi ser förvärvet som ett sätt för oss att säkra attraktiva byggrätter för social infrastruktur samt som en finansiell placering med stor potential. Genom förvärvet tar vi ytterligare ett steg närmare att skapa långsiktiga, hållbara samhällen som grund för vår affär, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall äger Stadsbyggnadsbolaget tillsammans med bolagets vd, Bernt-Olof Gustavsson, som har en lång erfarenhet av större markförädlingsprojekt, inte minst som vd för KF Fastigheter.

– Stadsbyggnadsbolaget har sedan start arbetat fram en gedigen landbank. I Sehlhall får vi nu en dynamisk och stabil ägare, vilket borgar för en fortsatt expansiv utveckling av bolaget, säger Bernt-Olof Gustavsson, vd för Stadsbyggnadsbolaget.

 

Stadsbyggnadsbolaget kommer att bedrivas som ett autonomt dotterbolag till Sehlhall och verka under eget varumärke.

onsdag, 06 november 2019 13:38

Rikshems resultat steg till 1,94 Mdr kr

 

Från den 1 november är Per Uhlén tf vd för Rikshem.För årets tre första kvartal ökade Rikshem resultatet före skatt till 1.937 Mkr (1.873), ett resultat som minskade efter skatt till 1.564 Mkr (1.650). Hyresintäkterna ökade med 5,6 procent till 2.187 Mkr (2.071). Värdet på fastighetsportföljen, inklusive Rikshems andel av joint ventures, ökade och överstiger nu 50 Mdr kr.


– Driftsöverskottet för perioden ökar med 3,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Vi har en god intjäning genom bland annat helårseffekter av nyproduktion, hyreshöjande investeringar i fastigheterna och förvärv från föregående år som ger effekt. Arbetet med en mer proaktiv förvaltning har nu kommit en bra bit på väg, men vi har fortfarande ett gediget arbete att göra i syfte att minska de akuta skadorna och få en mer långsiktigt hållbar förvaltning. Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tf vd för Rikshem.

För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,3 procent (3,8). Driftsöverskottet steg till 1.221 Mkr (1.183). Värdeförändringen för fastigheterna steg med 1.312 Mkr (1.126). Totalavkastning, avseende rullande 12 månader, minskade till 8,3 procent (8,4)

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 48.198 Mkr (45.687). Under perioden steg de långfristiga skulderna till 25.849 Mkr (22.334) ,medan de kortfristiga skulderna minskade till 6.177 Mkr (7.575), finansierade till en sänkt medelränta om 1,6 procent (1,7). Det innebar att de egna kapitalet steg till 19.763 Mkr (17.360) med en soliditet som ökade till 38 procent (37) och en räntetäckningsgrad om 3,5 ggr (3,2).

I en kommentar till rapporten tillägger Per Uhlén, tf vd:
– Jag ser fram emot att under den  närmsta tiden leda Rikshem med fokus  på kontinuitet och fortsatt stark
utveckling. Vi ska hålla uppe tempot  i den dagliga verksamheten och  gemensamt arbeta med att förbättra
och utveckla alla delar av bolaget.  Under en längre period har bolaget  arbetat med fokus på förvaltning,
kund och områdesutveckling. Det är ett arbete som kommer fortsätta med oförminskad intensitet men som parallellt behöver balanseras upp med större insatser på affärsutvecklings- och investeringsområdet.


 

Mikael Nicander, vd för Stendörren Fastigheter AB.För årets tre första kvartal ökade Stendörren hyresintäkterna med 14 procent till 443 Mkr (388) samtidigt som driftnettot steg med 15 procent till 306 Mkr (265). Förvaltningsresultatet minskade något till 113 Mkr (142) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 Mkr (120, motsvarande 3,02 kronor per aktie (4,30). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter minskade för perioden till 127 Mkr (233), huvudsakligen hänförligt till förbättrade kassaflöden och justerade avkastningskrav. Periodens resultat minskade till 184 Mkr (339), motsvarande 6,52 kronor per aktie (12,15).

I balansen steg värdet på bolagets 122 (111) förvaltningsfastigheterna om 0,72 miljoner kvm till 8.892 Mkr (8.027) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 4.394 Mkr (4.767), medan de kortfristiga skulderna steg till 1.477 Mkr (765). Det innebar att det egna kapitalet steg till 3.746 Mkr (2.699) med en soliditet som steg till 40 procent (33). Under perioden var lånens genomsnittliga ränta 2,4 procent (2,3)

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet var att Stendörren emitterade hybridobligationer till ett nominellt värde om 800 Mkr med evig löptid som redovisas som eget kapital. Samtidigt utnyttjas möjlighet till förtidslösen av utestående obligationslån om 710 Mkr vars ordinarie slutförfall är i juli 2020, varav 477 Mkr löstes in i oktober 2019.

Den nya detaljplanen för kvarteret Tegelbruket i Botkyrka vann laga kraft. Den nya detaljplanen omfattar cirka 800 lägenheter och cirka 10.000 kvm kommersiella lokaler.

Stendörren uppvisar för tredje kvartalet en positiv nettouthyrning om 14 Mkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång är att två fastigheter omfattande cirka 8.300 kvm lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet i Enköping och Södertälje förvärvades i oktober. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionerna uppgick till knappt Mkr

I en kommentar till rapporten säger vd Mikael Nicander:
– Periodens driftnetto ökade till 306 Mkr (265, en ökning med 15 procent, detta trots att vi under året har haft ökande underhållskostnader samt ökande projektkostnader. Nettouthyrningen under kvartalet var positiv med knappt 14 Mkr vilket fortsatt bidrar till positiv utveckling av det viktiga resultatmåttet driftnetto. Periodens resultat minskade till 184 Mkr (339). Det minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt till lägre värdeökningar än föregående år samt för perioden specifika finansiella kostnader och centrala administrationskostnader

– Under kvartalet har bolaget arbetat med såväl finansiering som med balansräkningen med målet att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi har stärkt vår balansräkning genom att emittera en hybridobligation om 800 Mkr. I samband med detta kan vi även förtidslösa en obligation om 710 Mkr med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet steg som en effekt av detta till 40 procent per rapportdatumet. Därtill har en betydande förlängning av den genomsnittliga bindningstiden av våra krediter genomförts och tillkommande kreditfaciliteter om cirka 600 Mkr tillförts från våra långivare.

 

– Sammantaget ger detta oss ett mycket gynnsamt läge för tillväxt. Bolaget ska, som tidigare har kommunicerats, växa genom förvärv och projektutveckling. Gemensamt för dessa tillväxtprocesser är att maximera aktieägarvärde över tid. Förvärven kommer att ske där vi bedömer att vi kan tillföra värden såväl ur ett geografiskt perspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

– Under kvartalet har Stendörren flyttat sitt huvudkontor till nya, moderna och effektiva lokaler på Linnégatan vilket ytterligare kommer underlätta personalens dagliga arbete. Vi står väl rustade och känner oss redo för kommande expansion.

 

Börsen gillade rapporten då aktien steg med drygt 2,5 procent till 141,50 kr. SF

onsdag, 06 november 2019 12:33

Pangea anställer fem analytiker

 

Bård Bjølgerud, vd för Pangea Property Partners.Pangea Property Partners stärker sitt forskarteam i Oslo genom att rekrytera fem analytiker efter en omfattande ansökningsprocess med över 200 sökande.

– De fem nya analytikerna kommer att stärka kapaciteten, kompetensen och bredden hos vårt forskarteam i Oslo avsevärt. De kommer också att göra organisationen i Oslo yngre och ännu mer dynamisk och spännande. Vi ser fram emot att välkomna dem alla, säger Bård Bjølgerud, vd för Pangea Property Partners.

De fem nyanställda är Andreas Fiskum (24), Vetle Holt Johansen (26), Magnus Grape (25), Elias Wiklund (23) och Edvard Braanaas (26). De kommer att börja med intervall från nu till sommaren.

– Det fanns många utmärkta sökande till dessa tjänster, vilket visar att Pangea Property Partners har etablerat en solid position som en attraktiv arbetsgivare för de bästa talangerna, säger Bjølgerud.

Inklusive dessa utnämningar kommer Pangea att ha 35 anställda i Norge och Sverige.

onsdag, 06 november 2019 12:06

Skanska tecknar stort avtal i Köpenhamn

 

CPH Highline ska bestå av två byggnader med en total uthyrningsbar kontorsyta på 31.500 kvm som beräknas vara färdigställda i slutet av 2020.

 

 

 


 

Skanska hyr ut 9.250 kvm och 115 parkeringsplatser till GlobalConnect A/S i kontorskomplexet CPH Highline i Köpenhamn.

 


CPH Highline har en stor takterrass.

 

 

Skanska har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med GlobalConnect A/S för 9.250 kvm och 115 parkeringsplatser i kontorskomplexet CPH Highline i Köpenhamn. GlobalConnect flyttar in i sitt nya huvudkontor den 1 november 2020.

 

CPH Highline består av två byggnader med en total uthyrningsbar kontorsyta på 31.500 kvm. Den första fasen är nu uthyrd till 85 procent. Kontorskomplexet ligger i det nya området Havneholmen i Köpenhamn med direkt tillgång till en ny tunnelbanelinje. Byggnaderna kommer att certifieras enligt DGNB.

Skanska påbörjade konstruktionen av CPH Highline under det andra kvartalet 2018 och utvecklingsprojektet förväntas vara färdigt i slutet av 2020. KPC København A/S är huvudentreprenör i den första fasen av projektet.

tisdag, 05 november 2019 17:19

Villa Dagmar, nytt hotell intill Saluhallen

 

Under våren 2020 öppnar Villa Dagmar ett hotell med 70 rum, restaurang, konferensrum, spa och gym, i en fastighet intill Östermalms saluhall.

 


Intill nyrenoverade Östermalms Saluhall, i en grannfastighet i jugendstil som ägs av Stockholms stad, färdigställs nu Villa Dagmar ritad av arkitekt Per Öberg. Fastigheten uppfördes ursprungligen av A. P. Nilsson år 1870 och under våren 2020 slår Villa Dagmar upp dörrarna efter några års ombyggnation, där fastigheten omvandlats till ett boutiquehotell med känsla av en modern stadsvilla.  I hotellets inryms 70 rum och sviter, restaurang, konferensrum, spa, gym samt blomsterbutik.

Med visionen om att skapa ett eklektiskt hem av skandinavisk design och internationella möbelklassiker har Anna Cappelen, delägare Villa Dagmar, skapat hotellets inredning, där inspirationen är hämtad från resor runt om i Europa. Arkitekten, Per Öberg, har ritat ett antal möbler exklusivt för Villa Dagmar.

 

Innergården, som inramas av ett magnifikt glastak, blir hotellets hjärta där höga ambitioner förenas med ett exklusivt utbud av medelhavsinspirerad gastronomi, viner och cocktails. Restaurangen kommer att drivas i ett nära samarbete med stjärnkockarna, tillika restauratörerna bakom Michelin-restaurangen Aloë, Daniel Höglander och Niclas Jönsson.

 

Grundarna av Villa Dagmar, familjen Malmström, har sedan 60-talet drivit hotellverksamheter i fyra generationer. Än idag driver man med stor framgång Hotel Diplomat– tvåfaldigt utnämnt till ”Sveriges bästa hotell” av prestigefyllda Condé Nast Traveler i kategorin ”Best Hotels in Northern Europé: Readers’ Choice Award”.

 

Inspirationen till Villa Dagmar härstammar från Dagmar Bergsten och ägarfamiljens historia och namnet Villa Dagmar har sitt ursprung i Karl och Dagmar Bergstens privata bostad i Båstad. Karl och Dagmars hem var klassiskt och elegant med inspiration hämtad från renässanspalatset Villa d’Este utanför Rom och San Michele på Capri, uppfört av Axel Munthe som bodde på Nybrogatan 25-27 där Villa Dagmar ligger idag. Det nya Villa Dagmar använder inspirationen och ägarfamiljens historia till att bli en kreativ och livfull mötesplats med stora mått av personlighet och service i en chic och medveten del av Stockholm.

 

– Med Villa Dagmar förverkligar vi vår dröm och vision av ett livsstilshotell i form av en unik stadsvilla i internationell stil. Det är vår ambition att hotellet, med sina inbjudande trivsamma mötesplatser och ett generöst utbud av mat, dryck och umgänge, ska utgöra ett nytt, spännande tillskott på Östermalm och i Stockholm, säger Anna Cappelen, arbetande styrelseordförande och delägare i Hotel Diplomat och Villa Dagmar.

 


 

Rekryteringen av Magnus Molin (bilden) innebär att han blir ny vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Han har en bred erfarenhet av att leda tjänsteföretag och han kommer närmast från Intertek Semko där han arbetat som vd.

– Det är Einar Mattssons långsiktiga perspektiv på fastigheter och relationen till kunderna som lockade mig. Jag ser fram emot att utveckla koncernens förvaltningstjänster, delta i den fortsatta digitaliseringen av branschen och locka fler fastighetsägare att välja Einar Mattsson Fastighetsförvaltning som leverantör, säger den nytillträdde Magnus Molin. 

Eva Sterner, Head of Development, Logicenters.

 


De senaste två åren har Logicenters storsatsat på avdelningen för projektutveckling som expanderat till mer än det dubbla i antal anställda. Under ledning av Eva Sterner, som verksamhetens Head of Development, ska avdelningen expandera och växla upp initiativen inom både yteffektivitet och miljöarbete.

 

Men Eva Sterner vill även locka fler kvinnor till en mansdominerad bransch. Med en doktorsexamen i bagaget och en bakgrund som Technical Director Due Diligence på WSP och Managing Director på Watts inledde Eva sin resa på Logicenters för sju år sedan.

 

Tillväxtresan, har inneburit en strid ström av intressanta projekt, men det är framförallt kollegorna, enligt Eva Sterner, som betytt mest för att hon blivit långvarig på Logicenters. De senaste åren har både Logicenters och hennes egen avdelning vuxit markant. Enligt henne själv beror det både på att organisationen är flexibel och har höga ambitioner, men framförallt på att Logicenters utgörs av människor som drivs av att göra saker på nya och innovativa sätt.

 

Eva Sterner leder i dag Logicenters projektutvecklingsavdelning som har vuxit från två till åtta personer sedan år 2017 och nu planerar avdelningen för ytterligare rekryteringar. Centralt i utvecklingen framåt är att fortsätta att attrahera talang, men särskilt vill Eva Sterner lyfta vikten av att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till logistikbranschen. En bransch som hitintills har varit mansdominerad.

 

– Jag är stolt över att jobba i en verksamhet med så stora ambitioner och som tillåter alla sina anställda att växa. Då jag själv inte hade några kvinnliga förebilder i logistikbranschen hoppas jag själv på att kunna bli en förebild för tjejer som vill jobba med smarta logistikfastigheter. För att det ska bli möjligt måste kvinnliga medarbetare både lyftas och uppmuntras. Det anser jag att Logicenters gör varje dag, vilket är något jag ser som både modernt och viktigt, säger Eva Sterner, Head of Development, Logicenters.

Avdelningen för projektutveckling har ett stort ansvar kring upphandlingar, kontakten med hyresgäster, fastighetsutveckling och de avtalsmässiga delarna i byggentreprenaden. Avdelningen strävar ständigt efter att finna nya, smartare sätt att utveckla moderna fastigheter på, där höglager på 30 meter och energibesiktningar exemplifierar nytänkande initiativ från Logicenters. Gällande energieffektivisering spelar för Eva Sterner en viktig roll i Logicenters arbete för att minska sitt klimatavtryck. Ett arbete hon märker att kunderna uppskattar i allt högre utsträckning.

 

– Jag upplever att miljöfrågan har fått ett mycket större fokus i branschen, vilket gläder mig. Vi coachar ofta våra kunder i frågor gällande minskad energiförbrukning, inte minst genom att genomföra energibesiktningar, och vi märker att vi får gehör. Min ambition är att vi ska fortsätta att driva utvecklingen för att kunna erbjuda ännu smartare och energieffektivare logistikfastigheter med så litet klimatavtryck som möjligt. Att få leda den utvecklingen i en
organisation där både kollegor och ledning stöttar mina ambitioner är något jag är väldigt stolt över och något som gör Logicenters till både en attraktiv arbetsplats och aktör, avslutar Eva Sterner.