18 september 2019

Redaktionen

onsdag, 18 september 2019 15:28

Newsec: Detaljhandelshyror backade

 

År 2019 är det första året på länge då hyrorna går nedåt för detaljhandeln som helhet, minus tre procent, enligt Newsec Property Outlook.

 

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook som lanseras idag tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och resultatet visar att det är stor spridning inom segmentet. Den bästa handeln fortsätter att blomstra och har ett av sina starkaste år 2019. Handel av medelkvalitet börjar stöta på motstånd och den sämre handeln som redan gått dåligt ett tag nu kommer att få det ännu svårare.

År 2019 är det första året på länge då hyrorna går nedåt för detaljhandeln som helhet, minus tre procent. Externhandelsområden går allra bäst med en hyrestillväxt om fyra procent. Köpcentrum och butiker i gatulägen har en negativ hyresutveckling om minus en procent respektive minus fem.

– Jag är inte oroad över detaljhandelns framtid utan tror snarare att vi har en mycket spännande utveckling inom segmentet framför oss. Det kommer att ställas allt högre krav på de som arbetar med handelsfastigheter men många möjligheter kommer att presentera sig för den som har rätt kunskap och är villig att ta tillfället i akt, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Genom att klassificera handelsfastigheter som köpcentrum, externhandelsområde eller centralt belägna butiker i gatuplan och därefter bedöma geografisk placering, upptagningsområde och attraktivitet kan Newsecs experter konstatera att det finns tre olika kvaliteter på handelsfastigheter: bra, mellan och dålig inom respektive typ.

Bland handelsfastigheterna med bäst kvalitet går det bra för alla de olika typerna av handel, det vill säga såväl butiker i gatuläge som externhandelsområden och köpcentrum. Under 2019 har hyrorna i den här kategorin haft en tillväxt om fem procent, vilket är den starkaste ökningen på länge. Externhandelsområden går klart bäst, med en hyrestillväxt om åtta procent.

De handelsfastigheter som håller sämst kvalitet har en negativ hyresutveckling under 2019, minus åtta procent. Alla typer av handelsfastigheter inom den här kategorin går dessutom dåligt, allra värst är det för köpcentrum som är ned elva procent, men även butiker i gatulägen går dåligt med minus tio procent. Gatubutiker i de bra lägena går fortsatt bra, fyra procent, men på mindre orter och i mindre attraktiva lägen kommer det troligen att ske en konvertering mot exempelvis kontor istället.

onsdag, 18 september 2019 14:56

Dahlman och Lindwall, nya chefer på Peab

 

¨

 

 

Christian Dahlman (bilden t v) och Peter Lindwall (bilden t h) är två nyrekryterade chefer på Peab. Peab är ett lokalt företag med det stora bolagets resurser organiserat i fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Nu satsar Peab Projektutveckling på lokalt samhällsbyggande genom att samla de båda verksamheterna bostäder och fastigheter i geografiska enheter, samtidigt förstärks verksamheten med Christian Dahlman och Peter Lindwall.

Affärsområdet Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.

– Att utveckla städer handlar alltmer om en helhet, där bostäder och kommersiella fastigheter är integrerade. Det kan gälla både större och mindre områden. Vi har redan egna exempel på detta, som t.ex. Varvsstaden i Malmö och Ulriksdal i Stockholm. Genom satsningen vi gör nu stärker vi ytterligare vår förmåga att möta denna samhällsutveckling, säger Göran Linder, affärsområdeschef för Projektutveckling.

Christian Dahlman blir chef för Projektutveckling syd. Christian Dahlman har ett långt förflutet i ledande befattningar inom bostadsutveckling i bolag som JM, Peab och Ikano Bostad. Närmast kommer han från en befattning som vd på Malmö Cityfastigheter.

– Det känns väldigt roligt att vara med på denna resa. Det lokala perspektivet, den lokala närvaron och nätverken är en viktig förutsättning för att göra bra och rätt affärer, då kunderna finns lokalt och marknaden är lokal, säger Christian Dahlman.

Peter Lindwall blir chef för Projektutveckling Öst. Peter Lindwall har haft operativa chefsroller såväl nationellt som internationellt i Skanska och NCC/Bonava.

– Det finns fantastiska möjligheter och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att börja. Det är tydligt att kunderna, kommunerna, olika intressenter alltmer efterfrågar stöd när det gäller att hitta helhetslösningar. Det kan t.ex. handla om att flytta en bussdepå eller annan verksamhet för att göra plats för bostäder. Då finns vi där för att hjälpa till med det, säger Peter Lindwall.

– Det känns mycket bra att ha Christian och Peter med i teamet. Med sin kompetens och erfarenhet kommer de att bidra på ett bra sätt till vår nya satsning, säger Göran Linder.

 


onsdag, 18 september 2019 14:33

CBRE: Fem saker om att hyra ut i Malmö

 

I Malmö byggs det såväl bostadsrätter som kontorsfastigheter som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Marie Willstrand, Associate Director på CBRE i Malmö, lämnar i artikeln tips om att hyra ut kontorslokaler i Malmö.


Fastighetsägarna har i ärlighetens namn haft det väldigt bra i många år, säger Marie Willstrand, Associate Director, från CBRE i Sveriges Fastighetsblogg. Sverige har haft högkonjunktur, företagen har mått bra, arbetslösheten har varit låg och det har minst sagt varit gynnsamt att äga fastigheter, särskilt i storstadsregionerna. I Malmö byggs det såväl bostadsrätter som kontorsfastigheter som aldrig förr och nya områden planeras och projekteras för framtiden. Här kommer Marie Willstrands tips inför uthyrning av kontorslokalerna.


Hypade ord

Än så länge har det gått relativt snabbt och enkelt att fylla de nybyggda fastigheterna och projekterade kontorshusen med glada hyresgäster. Fastighetsägarna är bra på att sälja in sina olika koncept. Det är viktigt idag då kunderna är mycket medvetna och förstår hur värdeskapande och konkurrensfördelaktigt det kan vara att ”sitta rätt”. De förstår också att det är attraktivt att förknippas med ord så som ”välmående hus”, ”green building”, ”well-certifierat hus”, ”hemma-hos-känsla” och ”smarta fastigheter”. Idag bygger man inte bara ett hus där hyresgästerna ska husera under hyresperioden, idag bygger man hus där hyresgästerna ska utveckla sin verksamhet, må bättre och växa.


När vänder konjunkturen?

Många experter menar på att vi snart kommer mötas av tuffare tider. Konjunkturen kommer tids nog vända och då kommer företagen behöva dra om svångremmen och kapa kostnader. Kontoret blir troligtvis en kostnad som man då kommer att behöva se över.


Hyra ut kontorslokaler

Om vi tittar på marknaden för kontorslokaler idag, med fokus på Malmö, då är det fem saker som är avgörande för att hitta rätt hyresgäster till dina fastigheter?


1. Identifiera din målgrupp

Vem/vilken är målgruppen och varför? Vem passar bäst för din lokal? Vilka är dina hypade ord eller USP:arna för din lokal? Och vilken målgrupp attraheras av just dessa USP:ar? Alla företag behöver inte sitta i primeläge med ”smarta kontorslösningar”. Identifiera rätt målgrupp för din vakans.


2. Rätt marknadsmaterial till rätt målgrupp

Hur marknadsför du era lokaler? Fångar du målgruppens uppmärksamhet genom rätt budskap och kanalval? Här gäller det att ha en bra kommunikationsstrategi med rätt kommunikationsmix.


3. Släpp aldrig en intressent

En intressent är en potentiell hyresgäst. En intressent ska inte behöva jaga en uthyrare. När någon kontaktar mig så gör jag mitt bästa för att återkoppla, vara lyhörd, lära känna min potentiella kund. Alla kunder är unika med olika behov. Att vara nyfiken och intresserad men även ärlig och transparent tror jag är nyckeln till nöjda kunder.


4. Hjälp kunden rätt

Ibland kan det kännas lockande att en uthyrning ska gå snabbt och smidigt så att man får en hyresintäkt. Men fel uthyrning kan bli kostsam eftersom en hyresgäst som inte hamnar rätt från början lätt blir missnöjd och med stor risk söker sig bort från just er.


5. Efterkundvård

Nöjda hyresgäster som känner sig lyssnade på är fastighetsägarnas effektivaste och bästa reklam. En hyresgäst som blir kontaktad av fastighetsägaren först efter 3 år för omförhandling av hyran är knappast populär. Visa intresse för kunden även under hyresperioden. På det sättet kan man tidigt uppfatta signaler från hyresgästen och erbjuda rätt produkt i rätt tid.


Engagemang och transparent kommunikation är en bra grund för nöjda fastighetsägare och hyresgäster. Som uthyrningsrådgivare kryddar jag det med ett genuint intresse för människor, kundens verksamhet och passion för kontorslokaler, menar Marie Willstrand.

onsdag, 18 september 2019 12:13

Plan för 420 bostäder i Blackeberg

 

Ungefärligt planerat nybyggnadsområde i Blackeberg är markerat med rött.


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm föreslår 420 nya bostäder med varierade upplåtelseformer längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägens södra del ska byggas av Primula Byggnads AB, HSB och SKB. Området ligger nära kollektivtrafik och med närhet till skog och Mälarens vatten.


Den tillkommande byggnationen är en komplettering till de båda stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby för att binda samman dem och bryta den barriär som Blackebergsvägen idag skapar. Planeringen av nya bostäder ingår i det områdesprogram för Blackebergsvägen som godkändes 2013 i stadsbyggnadsnämnden. I programmet anges sammanlagt 550-650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper, två förskolor och lokaler.


Programmet för Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper – etapp 1 har vunnit laga kraft 2017. Detta är fortsättningen med etapp 2 och 3 längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken med 420 bostäder längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken

Blackebergsvägen
Längs Blackebergsvägen föreslås bebyggelse på båda sidor vägen söder om Södra Ängby fotbollsplan och vidare söderut till korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken.

Blackebergsbacken

Längs Blackebergsbacken planeras bostäder mitt emot Mälarbackens vård- och omsorgsboende och vidare österut, ungefär fram till busshållplatsen Blackebergs grindstuga.

Byggaktörer
På Blackebergsbacken vid busshållplats Blackebergs grindstuga och vidare österut planerar Primula Byggnads AB bygga hyresrätter samt HSB bostadsrätter.

Längs med Blackebergsvägen från korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken vidare norrut till Björnsonsgatan planerar HSB bygga bostadsrätter och SKB bygga kooperativa hyresrätter.

Inom etapp 2 och 3 upplåts hälften av bostäderna som bostadsrätt och hälften som hyresrätt.


Preliminär tidplan
Program för Blackebergsvägen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2013. Den 16 april 2014 tog exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för bostäder inom fastigheterna i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Detaljplan för områdets första etapp: Nya Islandstorget, Blackeberg 1:3, dnr 2014-00063 vann laga kraft 14 december 2017.

För etapp 2 och 3 beräknas tidplanen vara följande:. Samråd 4 juni-15 september 2019. Granskning i kvartal 4 2019/kvartal 1 2020. Antagande i kvartal 2 2020.


 

Catella Asset Management Iberia har köpt fyra nybyggda byggnader med 171 lägenheter i Villaverde, Madrid.Catella Asset Management Iberia (CAMI) har förvärvat 171 sociala bostäder i Madrid, Villaverde, för 27 miljoner euro, cirka 290 Mkr, för Catella European Residential Fund (CER l)

Den senaste investeringen i Villaverde, den första för CER I-fonden i Spanien, är en nyckelfärdig försäljning via ett privat försäljningsavtal. Förvärvet omfattar fyra nybyggda byggnader med 171 lägenheter, 1-3 rok,  i ett antal parkeringsplatser och förråd, gemensamma grönområden och faciliteter som en pool och lekplats.

Catella AM Iberia har agerat som kapitalförvaltare för den första verksamheten i ”Catella European Residential Fund I” på den Iberiska halvön och Catella kommer nu att ansvara för förvaltningen av fastigheten.

Catella AM planerar också att genomföra köpet av 191 hyresbostäder, 1-3 rok,  i Valdemoro, i huvudstadsregionen i Madrid, bredvid Hospital Universitario Infanta Elena, under det första kvartalet 2020. Catella är deltar även i långt framskridna förhandlingar med bostadsägare och utvecklare för att förvärva ytterligare 600 bostäder, vilket skulle innebära att Catella kan förvalta spansk portföljen cirka 1.600 hyresbostäder inom sex månader.

 

Eduardo Guardiola, chef och partner för Catella Asset Management Iberia, kommenterar:
– Catella ska utvidga sin spanska bostadsinvesteringsportfölj under de kommande sex månaderna, som understöds av hyresmarknadens solida fundament. I synnerhet yngre människor tycker att det blir allt mer oviktigt att äga sina egna fastigheter och de är i allmänhet mer flexibla och mobila när de är beredda att flytta till olika städer för arbete än föregående generation. Vi förutser att denna starka efterfrågan på hyresbostäder i allt högre grad lockar större investerare för större professionalism på den fragmenterade spanska marknaden för bostadsinvesteringar.

 

Andelen spanska hushåll som hyr sina bostäder ökade till 22,9 procent år 2017 från 19,8 procent ett decennium tidigare år 2008, men Spanien ligger fortfarande långt efter EU-genomsnittet på 30,7 procent som hyr bostäder, enligt EUROSTAT-uppgifter.


CER I-fonden förvaltas av Berlin-baserade Catella Residential IM, som tillsammans med den iberiska verksamheten CAMI har ett totalt förvaltat kapital på 3,4 miljarder euro i nio länder.

 

¨

 

 

Rekryteringen av Maria Garmert (bilden) i början av september innebär att hon blir ny marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Västra Östergötland. Maria Garmert är sedan tidigare anställd på Riksbyggen och hon kommer närmast från rollen som om säljansvarig/kundgruppschef inom marknadsområdet.


– Jag är oerhört tacksam att jag har fått den här möjligheten och ser verkligen fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare fortsätta det arbete som vi har påbörjat inom marknadsområdet, säger Maria Garmert.

Marknadsområde Västra Östergötland omfattar städerna Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Åtvidaberg. Sammanlagt har marknadsområdet cirka 170 kunder som består av bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, privata och kommersiella fastighetsägare samt Riksbyggens eget hyresbestånd. Totalt arbetar cirka 90 anställda inom marknadsområdet plus ett antal säsongsanställda varje sommar.

 

– Riksbyggen är ett fantastiskt fint företag med stort fokus på hållbarhet och min förhoppning är att jag med min erfarenhet och driv kommer kunna tillföra mycket för kunder, medarbetare och företaget, avslutar Maria Garmert.

 

Totalt förvaltar Riksbyggen 4.218 bostadsrättsföreningar med drygt 200.000 bostadsrätter och cirka 100.000 hyresrätter. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd till Karesuando i norr. Sammanlagt bor över en halv miljon människor i bostäder som Riksbyggen förvaltar.

 

 

 


onsdag, 18 september 2019 10:52

Heimstaden köper E.ON:s huvudkontor i Malmö

 

Den anrika tegelbyggnaden, ritad av arkitekten Klas Anshelm, har i 54 år varit en hemvist för energibolag. Nu säljer E.ON sitt huvudkontor i Malmö till Heimstaden. Foto: E:ONDet är nu klart att kontorshuset på Carl Gustafs väg 1 i Malmö, också känt som E.ON-huset, får nya ägare. I dag den 18 september skrevs avtalet under och från och med den 1 november ägs huset av bostadsfastighetsbolaget Heimstaden som kommer att använda huset till kontor.


– Det är så klart blandade känslor. Vi säljer ju vårt ”hem”. Det här huset har varit Sydkrafts huvudkontor och E.ONs nordiska huvudkontor i över 50 år, men det känns bra att huset lever vidare som kontorshus och så småningom får hysa ännu ett nordiskt huvudkontor, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.


Huset ritades av arkitekten Klas Anshelm och Sydkraft flyttade in i byggnaden 1965. År 2005 blev Sydkraft ett helägt dotterbolag i E.ON koncernen och huset blev E.ONs nordiska huvudkontor och har fram till nu varit en symbolbyggnad för södra Sveriges energiförsörjning. Nu ska E.ON istället flytta till ett nybyggt hus i den nya Malmöstadsdelen Nyhamnen.


– Det blir ett kontor som passar dagens E.ON bättre. Huset kommer att certifieras enligt den internationella WELL-standarden som, utöver höga krav på hållbart byggande, även inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Marc Hoffmann.

 

Försäljningsavtalet innebär att E.ON blir enda hyresgäst i huset till och med juni 2023, med möjlighet till förlängning. Därefter flyttar Heimstaden in på Carl Gustafs väg 1.


– Detta är en fastighet i ett utmärkt centralt läge med möjlighet till bostadsbyggnation, vårt framtida huvudkontor och möjligheter att förverkliga våra mål kring social hållbarhet, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.


onsdag, 18 september 2019 10:44

Newsec Property Asset Management nyrekryterar

 

Överst fr v: Daniel Svee, Ann-Sofie Svennberg, Maj Westas, Tomas Sundkvist, Anna Nilsson, Nizar Mabrouk.Newsecs svenska förvaltningsverksamhet växer och har värvat sex nya personer till det nya uppdraget åt Aberdeen Standard Investments. Uppdraget omfattar ekonomisk, kommersiell och teknisk förvaltning.

Daniel Svee
är ny uppdragsansvarig. Han kommer närmast från Axel Johnson-koncernen där han innehaft ett flertal ledande roller och dessförinnan Unibail-Rodamco.

 

Ann-Sofie Svennberg är ny centrumchef för Sturegallerian. Hon återvänder till Newsec efter en period på Klövern.

 

Maj Westas och Tomas Sundkvist kommer båda från PEAB Projektutveckling och de är nya som kommersiell respektive teknisk förvaltare i Stockholm.

 

Anna Nilsson börjar som redovisningsansvarig och hon kommer närmst från Karlastaden Utveckling AB.

 

Nizar Mabrouk ansluter till uppdraget som junior förvaltare och han kommer närmast från exploateringskontoret inom Stockholms stad.

– Vi är stolta över att ha erhållit detta förtroende från Aberdeen Standard Investments och rekryteringen av nya medarbetare till uppdraget har gått mycket bra. Vi är glada över att kunna välkomna detta kompetenta team till Newsec, säger Anders Albrektsson, förvaltningschef, Newsec Property Asset Management.

Innan sommaren tecknade Aberdeen Standard Investments ett totalförvaltningsavtal med Newsec Property Asset Management avseende sitt svenska fastighetsbestånd. Aberdeen Standard Investments portfölj omfattar drygt 300 000 kvadratmeter och består av fastigheter inom segmenten handel, kontor, logistik och bostad i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Uppsala, Linköping och Örebro.


Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe
– erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med cirka 1.800 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har cirka 530 miljarder kronor under förvaltning och tecknar årligen hyresavtal om cirka 1 miljon kvm, genomför transaktioner om cirka 33 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av cirka 1.650 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

tisdag, 17 september 2019 10:16

Datscha: Rekordnoteringar i huvudstaden

 

Transaktionsvolymen uppgår till 121 Mdr kr fram till mitten av september. Det motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2018. Det innebär att de senaste tolv månaderna har kommersiella fastighetsaffärer till ett värde av 190 Mdr kr omsatts på marknaden.Glädjeyra i huvudstaden efter rekordnoteringar ger stark medvind för svensk fastighetsmarknad. Transaktionsfesten på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden visar ännu inte på några avmattningstecken. Under årets första nio månader noteras höga transaktionsvolymer och för Stockholmsmarknaden handlar det om ”All-time-high”. Det visar ny färsk statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha.


Transaktionsvolymen uppgår till 121 Mdr kr fram till mitten av september. Det motsvarar en ökning på 10 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2018. Det innebär att de senaste tolv månaderna har kommersiella fastighetsaffärer till ett värde av 190 Mdr kr omsatts på marknaden.

 

– Hittills har vi inte kunnat se några tecken på den inbromsning av fastighetsmarknaden som många befarat. En trolig anledning är att det låga ränteläget styr investeringar till regioner med ekonomisk tillväxt, vilket gynnar Stockholm, säger Kristina Andersson som är Global Head of Research på Datscha.


Kontor och bostäder i topp

Det enskilda segment som omsatte mest sett till volym var kontor med andel på 29 procent. Bostäder var nästa största segment med en andel på 20 procent tätt följt av industri med en andel på 18 procent. Närmare 30 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital.


Rekordomsättning i Stockholm

Storstockholm slår alla rekord och ligger redan på 53,5 Mdr kr i transaktionsvolym. Det motsvarar en ökning på 31 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Årets hittills största affär är KPA Pensions, en del av Folksamgruppen, förvärv av så kallade Trygg-Hansa-huset (Brädstapeln 16) vid Kungsholmen i Stockholm som såldes av Areim för 4,3 Mdr kr. Värdet på den välkända byggnaden har därmed fördubblats på fem år. När Areim köpte fastigheten av Trygg-Hansa 2014 uppgick köpesumman enligt obekräftade uppgifter till omkring 2 Mdr kr.


Trygg hamn i osäker omvärld

En möjlig förklaring till det stora intresset hos utländska placerare är att den svenska fastighetsmarknaden uppfattas som en trygg hamn. Relativt sett har osäkerheten ökat på andra europeiska marknader, inte minst i Storbritannien. Detta på grund av att landet sannolikt lämnar EU och uppfattas som politiskt osäkert.


– Även den svenska kronans svaga utveckling ger extra skjuts till det utländska intresset, säger Kristina Andersson.

Transaktionsvolymen för helåret 2019 kan mycket väl hamna över de höga nivåerna från 2018 och 2017 då kommersiella fastigheter för nära 180 Mdr kr omsattes årligen. Än så länge är det 2016 som står för rekordomsättningen på hela 219 Mdr kr.

tisdag, 17 september 2019 10:04

NCC byggstartar Masthuskajen i Göteborg

 

Våghuset på Masthuskajen. Illustration: NCC/White arkitekter

 

 


Brick Studios på Masthuskajen. Illustration: NCC/White arkitekter

 

Behovet av nya kontor i stadsnära lägen i Göteborg är stort. NCC investerar därför i Masthuggskajen och bygger tusentals kontorsarbetsplatser i den nya stadsdelen. Nu sätter NCC den första tegelstenen på plats för de två första kontorshusen.

Masthuggskajen är den största detaljplanen i Göteborgs innerstad i modern tid. NCC är först ut i detta omfattande stadsbyggnadsprojekt med att bygga sammanlagt tre kontorshus på Masthuggskajen. Under fredagen byggstartar NCC två av dessa hus: Brick Studios och Våghuset med utmärkande design av White.

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner och NCC tecknar i samband med detta det första hållbara hyresavtalet i Göteborg, ett initiativ som är unikt i världen. Avtalet omfattar åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Det hållbara hyresavtalet hjälper till att realisera de ambitioner som finns i stadsdelen.

Under byggstarten på fredag för NCC:s koncernchef Tomas Carlsson och representanter från Västsvenska Handelskammaren, Älvstranden och White arkitekter ett samtal på scen samt gemensamt byggstartar projektet.

Sida 1 av 942