19 juli 2018

Redaktionen

alt
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

Värdet på Vasakronan ökar starkt varje år. För första halvåret steg värdet på bolagets förvaltningsfastigheter till 133.566 Mkr (121.454). Detta värde tillsammans med finansiella anläggningstillgångar om 1.061 Mkr (991) samt omsättningstillgångar jämte likvida medel om totalt 3.387 Mkr medförde att bolagets totala tillgångar steg till mäktiga 140.123 Mkr (128.394). Hyresintäkterna ökade under perioden till 3.333 Mkr (3.246).

 

I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent och förklaras främst av högre bruttohyra från genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar. Nyuthyrningar har gjorts av 73.000 kvm (93.000) med en årshyra på 269 Mkr (302), varav 33 procent (31) var intäktspåverkande under 2018. Under perioden har hyreskontrakt motsvarande en årshyra om 209 Mkr (270) sagts upp, varigenom nettouthyrningen uppgick till 60 Mkr (32).

 

Under första halvåret steg driftnettot till 2.396 Mkr (2.331) med ett resultat före skatt om 7.573 Mkr (6.806) och resultat efter skatt som ökade till 7.275 Mkr (5.321). i detta resultat ingick värdeförändringar av förvaltningsfastigheterna med 5.792 Mkr (4.705), medan värdet på finansiella instrument sjönk till 8 Mkr (403).

 

Värdeförändringen under perioden uppgick till 5.792 Mkr (4.705) och resterande förändring av marknadsvärdet utgjordes av nettoinvesteringar. En förändring i direktavkastningskraven med +/–0,25 procentenheter skulle påverka värdet på nuvarande fastighetsbestånd med –5,2/5,9 procent.

 

Bolagets pågående fastighetsprojekt hade en total investeringsvolym om 9.967 Mkr (7.299), varav 3.331 Mkr (1.673) var upparbetat per 30 juni. Uthyrningsgraden i de större projekten uppgick tlill 42 procent (37) vid utgången av perioden. Under kvartalet togs beslut om att uppföra projektet Platinan i en etapp i stället för två. Den totala investeringen för projektet utökades därigenom till totalt 2.600 Mkr.

 

Enligt Vasakronan har marknadens direktavkastningskrav har stabiliserats i CBD i Stockholm och övriga innerstaden med 3,5 procent respektive 3,9 procent. I närförorterna har direktavkastningen sjunkit sedan årsskiftet till en nivå kring 4,3 procent.

   

Direktavkastningskravet för de bästa kontorsobjekten i Göteborg CBD bedöms ha sjunkit sedan årsskiftet och uppgick till 3,8 procent.

 

Direktavkastningskraven för de bästa objekten i Malmö CBD och med A-läge i Lund har enligt Vasakronan legat stabilt under halvåret och uppgick till 4,2 procent respektive 5,0 procent. procent. Medan direktavkastningskravet för centrala kontorsfastigheter och butiksfastigheter uppgick till 4,9 procent, vilket är något lägre än vid årsskiftet.

 

I balansen ökade det egna kapitalet till 54.652 Mkr (47.438) medan de totala långfristiga skulderna steg till 67.854 (62.967) medan de totala kortfristiga skulderna minskade till 17.617 Mkr (17.989). Det innebar att soliditeten steg till 39 procent (37) och att räntetäckningsgraden ökade till 4,4 gånger (3,9).

 

I rapporten säger vd Fredrik Wirdenius:
    – Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt. Därför ökar vi nu takten och investeringsvolymen i projekt Platinan som med sina 60.000 kvm kontor och hotell spelar en viktig roll i utvecklingen av Nya Centralen-området i Göteborg. SF

alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Akademiska Hus ökade hyresintäkterna för första halvåret till 2.986 Mkr (2.782), vilket resulterade i ett driftöverskott som steg till 2.107 Mkr (1.962). Vinsten före värdeförändringar och skatt ökade till 1.961 Mkr (1.829), men eftersom värdeförändringen av bolagets fastigheter minskade till 547 Mkr (1.917) och värdeförändringen på bolagets finansiella instrument försämrades till – 432 Mkr (–199), sjönk vinsten före skatt till 2.076 Mkr (3.547). Det innebar att vinsten efter en positiv skatt om 248 Mkr (–803) blev 2.324 Mkr (2.744).

 

I balansen ökade bolagets samtliga tillgångar till 91.752 Mkr (86.050), varav värdet på anläggningstillgångarna steg till 84.136 Mkr (78.621). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 39.873 Mkr (35.487) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 28.098 Mkr (21.936) medan de kortfristiga skulderna minskade till 11.365 Mkr (16.795). Bolagets totala skulder steg under perioden till 40.154 Mkr (33.758). Det innebar att soliditeten stärktes till 43,5 procent (41,3) med en räntetäckningsgrad som minskade till 8,12 gånger (8,90).

 

I rapporten säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus:
– Digitaliseringen innebär att universiteten och högskolorna ställer krav på oss att tillhandahålla nya, mer effektiva lokaler som är anpassade till den nya tidens lärande och forskning. Vår roll är att bistå våra kunder att lokaleffektivisera och samtidigt höja campusområdenas attraktivitet. I samarbete med bland andra Vasakronan och RISE lanserar Akademiska Hus RealEstateCore – ett gemensamt digitalt språk speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över den stora mängd data som dagens moderna byggnader genererar. Genom att ha ett enhetligt digitalt språk kan nyttan maximeras och nya tjänster utvecklas till förmån för hyresgäster och leverantörer.

 

I juni byggstartade akademiska Hus första delen av utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet etapp 4, vid Uppsala universitet, vilket hittills är bolagets största gemensamma satsning med Uppsala universitet. Akademiska Hus investerar cirka 1,2 Mdr kr i projektet, som omfattar två tillbyggnader om totalt 30.000 kvm. I höst startas den andra delen av utbyggnaden och hela projektet beräknasstå klart våren 2022.

 

I början av maj tog bolaget det första spadtaget i ett bostadsprojekt i Luleå som innebär att 199 nya lägenheter med plats för 266 studenter och forskare byggs mitt på campus Luleå.  Hittills under året har Akademiska Hus byggstartat 700 studentbostäder.

 

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttar flera institutioner till det nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum tomställs andra lokaler och nya verksamheter kan skapas. Exempelvis investerar Akademiska Hus cirka 100 Mkr i en ombyggnation för att skapa en mötesplats för innovation inom life science.

 

Akademiska Hus har framgångsrikt genomfört långfristiga obligationsemissioner under det senaste året. Emissionerna omfattar cirka 10 miljarder och har en genomsnittlig löptid på 19 år. Kapitalbindningen i skuldportföljen har därmed förlängts till 9,7 år, vilket är en styrka inför bolagets utvecklingen av verksamheten. LE

alt
Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

Castellums förvaltningsresultat för första halvåret stärktes med 14 procent till 1.420 Mkr (1.248), efter att den ekonomiska uthyrningsgraden ökat till 93 procent (89) och en positiv nettouthyrning om 128 Mkr. Totalt steg intäkterna till 2.740 Mkr (2.563) med ett driftöverskott som ökade till 1.940 Mkr (1.777). Det innebar ett resultat före skatt om 2.272 Mkr (3.219) och ett resultat efter skatt om 2.559 Mkr (2.686), efter att halvårets värdeförändringar för bolagets fastigheter minskat till  827 Mkr (1.824), samtidigt som värdet för derivatportföljen sjönk till 25 Mkr (152).

 

I rapporten nämner vd Henrik Saxborn tre nyheter för Castellum. De är 1. Castellum skall nu ses som ett fastighetsbolag med en nordisk plattform. 2. Castellum kommer framöver att tydligare fokusera på den växande logistikportföljen. 3. Castellum startar ett nytt bolag för Co-working i Norden baserat på en egenutvecklad digital plattform.

 

Bolagets totala tillgångar steg till 86.908 Mkr (79.635), vara värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 84.298 Mkr (74.490). Det egna kapitalet ökade till 34.847 Mkr (30.554) samtidigt som de räntebärande skulderna steg till 39.992 Mkr (37.213).

 

Under perioden investerade Catellum totalt 2.456 Mkr (4.705), varav 1.019 Mkr (3.349) avsåg förvärv och 1.437 Mkr (1.356) var ny-, till- och ombyggnation.

 

Efter försäljningar och likvidreglering om 387 Mkr (856) uppgick nettoinvesteringen till 2.069 Mkr (3.849). Bolagets belåningsgrad blev 47 procent (48) med en räntetäckningsgrad om 426 procent (380).

 

I rapporten tror vd Henrik Saxborn på bolagets framtid:
– Fortsatt stark utveckling på alla fronter, med många nya spännande projekt som blickar framåt. Jag känner mig nu säkrare i min guidning från årsredovisningen att Castellum ”som det står och går” har goda möjligheter att i år nå målet om 10 procent förbättring av förvaltningsresultatet. Men idag vill jag gärna lägga till att framtiden ser ovanligt spännande ut!

måndag, 16 juli 2018 05:00

Pandox visade stark tillväxt

alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

För första halvåret 2018 redovisade Pandox hyresintäkter i Fastighetsförvaltningen som steg till 1.339 kr (1.003), med ett driftnetto som ökade starkt till 1.247 Mkr (923). Även intäkterna från Operatörsverksamheten steg till 169 Mkr (139). Bruttoresultatet för perioden steg till 793 Mkr (578).

 

Resultatet efter skatt minskade till 763 Mkr (887), främst beroende på att de orealiserade värdeförändringarna i hotellfastighetsportföljen minskade till 297 Mkr (634) samtidigt som den orealiserade derivatkostnaden ökade till –24 Mkr (71).

 

I rapporten säger vd Anders Nissen:
– Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 33 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 20 procent i det andra kvartalet. Drivkrafterna var lönsamma förvärv på nya stora hotellmarknader, en fortsatt stark utveckling i Bryssel samt en god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter så ökade intäkterna i Fastighetsförvaltning marginellt medan driftnettot minskade i motsvarande mån, inräknat en viss negativ renoveringseffekt. De under 2017 förvärvade förvaltningsfastigheterna i Storbritannien och Irland, vilka inte ingår i jämförbar portfölj, visade stark tillväxt. Den jämförbara tillväxten (proforma) i intäkter för dessa fastigheter uppskattas till cirka 10 procent i det andra kvartalet.

 

I balansen ökade Pandox tillgångarna till 54.606 Mkr (40.002), varav förvaltningsfastigheter utgjorde 45.458 Mkr (33.055). Det egna kapitalet steg till 20.347 Mkr (16.036) samtidigt om de långfristiga skulderna ökade till 29.789 Mkr (18.466), medan de kortfristiga skulderna minskade till 4.470 Mkr (5.500). Det innebar att soliditeten sjönk till 37,3 procent (40,1) med en räntetäckningsgrad som minskade till 3,5 gånger (4,0).

 

Pandox säger i rapporten att bolaget har stabila positiva utsikter: ”Marknadsförutsättningarna är totalt sett gynnsamma och skapar förutsättningar för en stabil positiv utveckling under 2018. Transaktionsmarknaden är aktiv och kompletterande förvärv är möjliga.” SF

måndag, 16 juli 2018 04:57

Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

alt
Kunskapsskolan är en hyresgäst i Alderholmen.

 

Diös och NP3 gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018.

 

De 5 samhällsfastigheterna Diös förvärvar motsvarar en total uthyrningsbar yta om 17.000 kvm, där den största fastigheten är en projektfastighet i närheten av Alderholmen, vilken kommer inrymma ett nytt kontor för Trafikverket. Tillträdet avseende den fastigheten sker under kvartal 1 är 2019. Övriga hyresgäster är Migrationsverket och två friskolor. Fastighetsvärdet uppgår till 300 Mkr.

 

De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80.000 kvm i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 Mkr, vilket ligger i linje med Diös senaste värdering.

 

Transaktionerna sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2018.

 

– Vår strategi är stadsutveckling med inriktning på att fokusera vårt bestånd mot centrumnära fastigheter. Köpet stärker vår närvaro i centrala Gävle och våra möjligheter till att utveckla centrum och vårt hyresgästerbjudande. Förvärvet medför också ett stabilt kassaflöde och långsiktiga hyresgästrelationer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter

 

– Vi ökar vår avkastning och ser stor potential i de industrifastigheter vi förvärvar. Med köpet kompletterar vi våra befintliga fastigheter och vårt affärsområde växer med 60.000 kvm, säger Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

måndag, 16 juli 2018 04:50

Humlegårdens vinst steg till 1.349 Mkr

alt
Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 

Under första halvåret ökade Humlegården Fastigheter hyresintäkterna till 599 Mkr (523), en ökning med 14 procent. Uthyrningsgraden blev oförändrat 94 procent, jämfört årsskiftet.

 

Under perioden steg driftöverskottet med 17 procent till 434 Mkr (373). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer. Överskottsgraden stärktes till 73 procent (71).

 

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter steg till 1.244 Mkr (1.067), vilket var en ökning med 6 procent i förhållande till fastighetsvärdet vid årsskiftet.

 

Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 324 Mkr (229), vilket resulterade i att resultat efter skatt steg till 1.349 Mkr (1.048).

 

Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 23.706 Mkr, en ökning med 1,7 Mdr kr jämfört med årsskiftet.

 

I rapporten säger Humlegården att den starka konjunkturen i Stockholm fortsätter med stigande hyror och stor efterfrågan på kontor som följd. Uthyrningsmålen för det första halvåret har överträffats och flera omförhandlingar har ägt rum. Bland de nytillkomna kunderna återfinns Nordnet Bank, som etablerat sitt huvudkontor i lokaler om 7.200 kvm i fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen. Byggnaden har anor från 1890-talet. Inflyttningen ägde rum i mars, efter en omfattande restaurering där fastighetens industrikaraktär återskapats.

 

Under perioden emitterades ytterligare 1.100 Mkr i gröna obligationer med en löptid om tre år under bolagets MTN-program. Humlegården har även valt att höja rambeloppet till 7.000 Mkr. Ambitionen är att all finansiering skall vara grön inom ett par år.
 

– Vår förändrade affärsmodell med fokus på löpande avkastning samt vår starka balansräkning gör att Humlegården är väl positionerat framåt för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår, oavsett hur marknaden utvecklas. När vi summerar årets sex första månader visar det på en mycket bra start. Det är resultatet av en tydlig inriktning och hårt arbete från våra medarbetare, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. LE

måndag, 16 juli 2018 04:45

Oscar gjorde förlust om 69,7 Mkr

alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Det går fortsatt trögt för Oscar Properties. Under första halvåret sjönk antalet sålda bostäder till 34 (142). Nettoomsättningen minskade till 1.514,4 Mkr (1.614,0). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (138). Det totala antalet bostäder i pågående produktion uppgick stort till 1.114 (1.116).

 

De viktigaste händelserna under perioden var när 1. Oscar Properties sålde fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 för ett underliggande värde om cirka 98 Mkr med positiv resultateffekt.
2.  Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180.000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld.  3. Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes. 4. Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kommer ej att kunna fullfölja köpet. Oscar Properties överväger att själva, eller i samarbete med en partner, genomföra projektet. 5. Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Hela fastigheten beräknas stå klar hösten 2018. 6. Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571.269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelas en preferensaktie för varje 50 stamaktier. 7. Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 Mkr. 8. Totalt 273.741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 Mkr. 9. Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen, ägt till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.

 

I balansen sjönk värdet på anläggningstillgångarna till 647,0 Mkr (2.592,9) medan värdet på omsättningstillgångarna ökade till 3.821,1 Mkr (2.709,1). De långfristiga skulderna sjönk till 1.812 Mkr (2.990,3) samtidigt som de kortfristiga skulderna ökade till 1.185,7 Mkr (646,5). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 1.470,4 Mkr (1.666,0), vilket innebar att soliditeten steg till 33 procent (31).

 

Under perioden ökade antalet anställda i bolaget till 149 (135). SF

måndag, 16 juli 2018 04:42

Tobin sålde endast 18 bostäder

alt
Erik Karlin, vd  för Tobin Properties.

 

Under första halvåret sålde Tobin Properties bostäder till ett värde om 62 Mkr 1.064). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 Mkr (45,7), vilket gav ett resultat efter skatt om –7,0 Mkr (40,2).

 

Antalet bostäder sålda på bindande avtal under första halvåret sjönk kraftigt till 18 (227).

 

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268). Antalet bostäder i pågående produktion minskade till 493 (674).

 

I balansen redovisar Tobin ställning från 2018-03-31 där värdet på anläggningstillgångarna ökade till 837,3 Mkr (833,4) medan värdet på omsättningstillgångarna steg till 1.993,7 Mkr (1.882,0). De långfristiga skulderna sjönk till 951,0 Mkr (1.058,9) medan de kortfristiga skulderna steg till 178,8 Mkr (136,8). Det innebar att det egna kapitalet ökade under Q1 till 416,2 Mkr (318,3)

 

Bolagets tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 Mkr för helåret 2018 justerades till 75–125 Mkr.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Erik Karlin:
– Vi planerar att starta en mer aktiv marknadsbearbetning under innevarande kvartal och under hösten, om marknaden tillåter, påbörja försäljning av projekt i Nacka Strand, Tyresö och Täby. Summerat har vi en portfölj med hög kvalitet och rimliga ingångsvärden även i dagens marknad. Vi fortsätter att arbeta aktivt med satsning på att utveckla hyresrättsbostäder liksom den långsiktiga ambitionen att även ta oss an större projekt – i linje med strategin att utveckla hela kvarter. LE

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

För första halvåret ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna, inklusive projekt- och entreprenadomsättning, till 1.311 Mkr (1.262). Resultatet för värdeförändringar steg till 621 Mkr (589) med ett resultat efter skatt som ökade till 1.733 Mkr (1.638), främst på grund av ökade driftnetton och marknadens sänkta avkastningskrav.

 

I vinstresultatet ingick orealiserade värdeökningar för fastigheter med 1.216 Mkr (1.356) och realiserade värdeförändringar för fastigheter med 11 Mkr (0).  Kostnaden för de orealiserade derivaten steg till –72 Mkr (112).

 

I balansen steg värdet på anläggnings- och omsättningstillgångarna till 43.642 Mkr (41.267), varav värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 42.012 Mkr (39.981). Investeringar i de egna fastigheterna ökade under perioden till 775 Mkr (749), medan förvärv av fastigheter minskade till 167 Mkr (1.823). De långfristiga skulderna sjönk till 20.378 Mkr (22.223) medan de kortfristiga skulderna steg till 4.126 Mkr (1.712), finansierade till en sänkt genomsnittlig ränta om 1,6 procent (1,7).  Det innebar att det egna kapitalet steg till 19.138 Mkr (17.295)     

 

Soliditeten steg till 43,9 procent (41,9) med en räntetäckningsgrad som ökade till 5,0 gånger (4,1).

 

I rapporten säger vd Annica Ånäs:
    – Jag är stolt över att vi under det första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterrassen i det framväxande Slussen. Den andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm.

 

Värdet på bolagets exploateringsfastigheter var vid periodens slut 880 Mkr (-).

 

I april startade Atrium Ljungberg ett återköpsprogram av egna aktier och per den 30 juni ägde bolaget 1.645.000 aktier, motsvarande 1,2 procent av totalt antal aktier. Aktiens prissättning har ökat med 10 procent sedan återköpsprogrammet inleddes. Dessutom har likviditeteni aktien stärkts.

 

I en prognos säger bolaget att resultatet, före värdeförändringar, för helåret 2018, uppgår oförändrat till 1.200 Mkr. LE

måndag, 16 juli 2018 04:33

Kungsledens resultat steg till 1.165 Mkr

alt
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

Under första halvåret ökade Kungsleden förvaltningsresultatet till 505 Mkr (466). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres- och driftnettoökningar i jämförbart bestånd som uppvägde minskning av driftnettot från nettot av köpta och sålda fastigheter.

 

Nyuthyrningen ökade under perioden till 130 Mkr (91) med en nettouthyrningen som uppgick till 39 Mkr (45).

 

De orealiserade värdeökningar i fastighetsportföljen steg till 985 Mkr (665). Värdeuppgången är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetton samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 8 punkter exklusive effekter av köpta och sålda fastigheter.

 

Periodens resultat ökade till 1.165 Mkr (932), motsvarande 5,33 kr per aktie (4,57). 4,82 kr per aktie.

 

I balansen ökade värde på samtliga tillgångar till 34.411 Mkr (31.360), varav värdet på fastigheterna steg till 33.692 Mkr (30.592).  De långfristiga skulderna steg till 17.306 Mkr (16.402) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 2.228 Mkr (1.740). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 14.877 Mkr (13.218). Det innebar att soliditeten steg till 43,2 procent (42,1) med en räntetäckningsgrad som ökade till 3,6 gånger (3,0).

 

Kungsleden nu sex projekt i genomförandeskede med ett  investeringsprogram om drygt 3 Mdr kr som  utvecklas enligt plan under 2017–2019.

 

Vd Biljana Pehrsson tror på ett högre förvaltningsresultat. Hon säger:
    –  Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin. Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 Mdr kr i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020. SF

Sida 1 av 755