24 februari 2018

Redaktionen

fredag, 23 februari 2018 17:52

Catella ökade resultatet till 395 Mkr

alt
Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.


Catella redovisar tillväxt i kapital och intäkter för 2017. Koncernens intäkter steg till 2.477 Mkr (2.027), med ett resultat före skatt om 395 (497 Mkr och exklusive försäljningen av Visa Europe, 274 Mkr). Vinsten efter skatt blev 284 Mkr (357 Mkr, exklusive Visa Europe 207), motsvarande ett resultat per aktie om 2,35 Kr (3,32, exklusive Visa Europe 1,48).

 

För Corporate Finance ökade de totala intäkterna till 659 Mkr (586) med ett rörelseresultat som steg till 71 Mkr (58). Av den totala volymen om 56,2 Mdr (55,5) för fastighetstransaktioner inom affärsområdet, avsåg 19,3 Mdr (18,9) för Sverige, 14,1 Mdr (21,6) för Frankrike och 3,0 Mdr (2,6) för Tyskland.

 

För Asset Management and Banking steg de totala intäkterna till 1.844 Mkr (1.473) med rörelseresultat om 365 Mkr (255). Affärsområdets förvaltade kapital ökade till 184,3 Mdr kr (155,7), motsvarande en ökning om 28,7 Mdr kr (17,4).

 

I fråga om utvalda nyckeltal blev vinstmarginalen för koncernen 11 procent (18), med en soliditet om 30 procent (31), för Corporate Finance 7 procent (9), med en soliditet om 32 procent (59) och för Asset Management and Banking 14 procent (23), med en soliditet om 22 procent (22)

 

– 2017 blev ännu ett år med kraftig tillväxt i förvaltat kapital och intäkter vilket resulterade i ett rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster om 414 miljoner kronor (258). Extra glädjande att se är att vår satsning på en europeisk plattform inom Property Investment Management börjar visa ett betydande bidrag både för intäkter och rörelseresultat, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.

alt
Carl Strufve, ansvarig för Grosvenor Europes verksamhet i Norden.


Invesco Real Estate (IRE) förvärvar tillsammans med sin lokala partner i Norden, Scius Partners, en handelsfastighet i Helsingborg av Grosvenor Europe. Fastigheten omfattar cirka 10.000 kvm uthyrningsbar yta och är fullt uthyrd till ICA Maxi, Apotek Hjärta samt Systembolaget. Grosvenor har förvaltat fastigheten sedan 2011 och nyligen byggt ut åt Apotek Hjärtat och Systembolaget. Rådgivare till Invesco var Linklaters och PwC medan Grosvenor Europe rådgavs av Cushman & Wakefield och Cederquist.
    

– Vi har investerat i Sverige på uppdrag av våra globala kunder sedan 2006 och vi fortsätter söka attraktiva möjligheter för långsiktig avkastning. Detta förvärv uppfyller våra krav tack vare sitt långa leasingavtal med ICA Maxi Stormarknad, som bedriver detaljhandel i ett attraktivt läge. Öppnandet av Systembolaget förstärker detta ytterligare. Vi är glada över att kunna göra den här investeringen för en av våra brittiska investerare, säger Rob Johnston, Senior Director, Transactions på Invesco Real Estate.
    

– Vi ser positivt på den svenska fastighetsmarknaden och hoppas kunna slutföra fler förvärv tillsammans med Invesco under 2018, kommenterar Joen Siggelin på Scius Partners.
    

– Försäljningen ger oss möjlighet att leverera mycket god avkastning till våra investeringspartners. Det finns fortsatt goda förutsättningar för tillväxt på den svenska handelsmarknaden och Grosvenor fortsätter därför att leta investeringsmöjligheter här. Vi fortsätter även att satsa på att förädla våra befintliga detaljhandelsfastigheter i Sverige både genom att uppgradera mixen av detaljhandel, restauranger och upplevelser i våra centrum och genom förtätning genom tillägg av bostadshus, säger Carl Strufve, ansvarig för Grosvenor Europes verksamhet i Norden.

alt

I alla fastigheter är Bovierans lägenheter uppdelade mellan tre trevåningshus som ramar in en inglasad Vinterträdgård, där både miljön och temperaturen har utformats med franska rivieran som förebild.


Den 8 februari fick Bovieran det slutgiltiga beskedet från Södertälje kommun att bolagets planerade 55+boende har vunnit laga kraft. Därmed kan Bovieran fortsätta på med planerna för huset i Brunnsängs hage där försäljningen av lägenheterna är i full gång. Projektet förväntas byggstarta i höst.
    

Idag finns Bovieran, som ägs av Balder, på nära 20 platser i landet. I alla fastigheter är Bovierans lägenheter uppdelade mellan stycken trevåningshus som ramar in en inglasad Vinterträdgård. Både miljön och temperaturen på Bovieran har utformats med franska rivieran som förebild.

fredag, 23 februari 2018 17:14

Ett större NP3 ökade vinsten till 554 Mkr

alt
Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

Ett växande NP3 Fastigheter fortsatte med framgångar i norrländska städer med hyresintäkter som växte till 677 Mkr (529), vilket resulterade i ett starkt förvaltningsresultat som steg med nära 25 procent till 315 Mkr (253). Det resulterade i en vinst före skatt som ökade till 554 Mkr (500) och till 447 Mkr (400) efter skatt. I vinsten ingick värdeförändringar i förvaltningsfastigheter med 245 Mkr (243) och med derivat om –5 Mkr (3).

 

Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en höjd utdelning om totalt 168 Mkr, motsvarande 56 procent av de utdelningsgrundande resultatet (förvaltningsresultatet efter betald skatt). 147 miljoner kronor avser utdelning till stamaktieägarna, vilket motsvarar 2,70 kronor per stamaktie, en ökning om 13 procent jämfört med år 2016.

 

I bokslutskommunikén säger vd Andreas Nelvig:

– Under året har vi förvärvat fastigheter för knappt en och en halv miljard kronor. Det största förvärvet var i Östersund där vi köpte ett bestånd i Stadsdel Norr som innefattade cirka 25 procent vakans. Efter ett gediget uthyrningsarbete av vår lokala organisation är vakanssiffran nere på nio procent. Förvaltningsresultatet lyfte med 60 miljoner kronor under 2017, vilket motsvarar nästan 25 procent i tillväxt. Ökningen motiveras av förvärv under året och även föregående år.

 

Bolaget har fortsatt under 2018 med flera andra köp. NP3 köpte i februari av Ankarhagen en portfölj med bilprovningsfastigheter och bilhallar med ett fastighetsvärde på 180 Mkr.

 

Vidare genomförde NP3 ett förvärv av Norrlandspojkarna i Sundsvall, om 514 Mkr i fastighetsvärde, som tillträds i mars i år. Båda förvärven uppgår till i snitt strax under åtta procent i direktavkastning, inklusive de utställda hyresgarantierna i förvärvet av Norrlandspojkarna. För att finansiera dessa två förvärv har bolaget en pågående preferensaktieemission om 288 Mkr som belastar NP 3 med en årlig utdelning om cirka 22 Mkr.

 

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 7.732 Mkr (6.156) samtidigt som de långfristiga skulderna till kreditinstitut steg till 3.915 Mkr (3.218), liksom obligationslånen, vilka ökade till 593 Mkr (425).

 

Finansieringen av skulderna skedde till en nära nog oförändrad ränta om 2,7 procent (2,6). De räntebärande kortfristiga skulderna minskade till 96 Mkr (98), medan nya kortfristiga obligationslån var 250 Mkr (0).

 

Det egna kapitalet steg till 275 Mkr (188) med en soliditet som minskade till 32,5 procent (35,3) och till en räntetäckningsgrad om 3,6 gånger (3,7).

 

Andreas Nelvig ser en fortsatt tillväxt i bolaget. Han säger:

– Jag ser fram emot det innevarande året. Vi har goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa. Bolaget bedömer att den framtida intjäningsförmågan per stamaktie uppgår till 6,39 kronor. Intjäningen beräknas fortsätta att öka, även med hänsyn taget till utdelningen på preferensaktierna, till största delen tack vare förvärvade fastigheter. Men även den nettouthyrning som skett under 2017 kommer att bidra positivt till intjäningen. SF

fredag, 23 februari 2018 17:10

Ett växande Riksbyggen

alt
Leif Linde, vd för Riksbyggen.

 

År 2017 blev ett framgångsrikt år för Riksbyggen. Omsättningen ökade med 17 procent till 8.377 Mkr, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 10 procent till 364 Mkr. Sedan 2012 har Riksbyggen dubblat sin omsättning och ökat nivån för rörelseresultatet från 53 Mkr till 364 Mkr. Vid utgången av året förvaltade Riksbyggen 3.629 (2.841) bostadsrättsföreningar, varav 1.645 (1.610) utgjorde andelsägande bostadsrättsföreningar.

 

– Riksbyggen har en bred verksamhet inom både nyproduktion av bostäder och inom fastighetsförvaltningen, vilket varit en stor tillgång under året. Vi har också, sedan starten 1940, ett utpräglat långsiktigt arbetssätt med fokus på hållbarhetsfrågorna och på att skapa nytta för både kunder/ägare och samhället i stort, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

 

Riksbyggen har planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna. Under året var sammanlagt var 4.988 bostäder i produktion, jämfört med 4.453 under 2016.

 

Årets största affär var förvärvet av ISS Fastighetsägare. Över en natt fick Riksbyggen ett tillskott på över 550 bostadsrättsföreningar och cirka 150 kommersiella kunder. I år har tillväxten fortsatt genom förvärv av Agenta Förvaltning AB i Östersund som förvaltar cirka 450 bostadsrättsföreningar.

 

Riksbyggens egna kapital ökade under året till 5.629 Mkr (5.409), motsvarande en soliditet om 43 procent (47).

 

Inför stämman har styrelsen föreslagit en höjd utdelning till 48 kr per andel (46), vilket motsvarar 9,6 procent (9,2) och totalt sett nästan 84 Mkr (79) till ägarna. Därtill kommer Riksbyggens ägare att få dela på 10 Mkr i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.
LE

fredag, 23 februari 2018 17:03

Fastator visade vinst om 54 Mkr

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Fastator redovisade en sänkt helårsvinst efter skatt till 53,7 Mkr (91,3), vilket motsvarade 3,79 kr (6,50) per aktie efter utspädning. Det lägre resultatet berodde framför allt på lägre värdeförändringar i de underliggande innehaven än motsvarande period föregående år. I resultatet ingick resultat från intresseföretag och övriga investeringar om 79,0 Mkr (93,6). Därutöver uppgick resultat från verksamheter som har avyttras till 0,0 Mkr (26,1).

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -123,5 Mkr (-86,7) och koncernens likvida medel var vid periodens slut 34,6 Mkr (154,3). De räntebärande skulderna uppgick till 248,9 Mkr (241,4). Under föregående år emitterade bolaget ett obligationslån på 250,0 Mkr som innehavs av externa investerare. Därutöver finns en avtalad möjlighet att emittera ytterligare 250 Mkr.

 

Fastators egna kapital ökade till 583,7 Mkr (529,3) och soliditeten stärktes till 67,3 procent (66,0). Avkastning på eget kapital minskade till 9,6 procent (18,9) och substansvärdet beräknades till 581,8 Mkr (529,3), motsvarande 41,49 kr (37,75) per aktie efter utspädning.

 

– Under året har vi använt vår kompetens för att hjälpa våra innehavsbolag att växa vidare. Som exempel sattes Offentliga Hus målsättning till att tredubbla bolagets fastighetsinnehav. Under hösten har Fastator arbetat intensivt för att uppnå detta tillväxtmål. Ett första steg togs under december 2017 när Offentliga Hus framgångsrikt emitterade ett obligationslån om 400 Mkr i en övertecknad emission. Det följdes direkt av ytterligare fastighetsförvärv, från statliga Svevia och från privata fastighetsägare, till ett underliggande fastighetsvärde om 828 Mkr, säger vd Joachim Kuylenstierna.

 

Fastator äger 50 procent i Offentliga Hus, som vid årets slut ägde fastigheter för 2,4 Mdr kr. Vidare är Fastator hälftenägare i Portvakten Industrifastigheter, som äger elva större fastigheter i Skåne (Ängelholm och Hässleholm) till ett värde av 270 Mkr, samt Genova Fastator Nacka som äger en handelsfastighet värderad till 205 Mkr. Dessutom äger Fastator 70 procent av Nordic PM, verksamt inom fastighetsförvaltning, -utveckling, transaktioner och lokaluthyrning, samt 25 procent i Liveable, som är ett finansiellt teknikföretag som erbjuder en ny typ av digital plattform för hyresrelaterade tjänster. LE

alt
– Att min tolvåriga dotter köpte alla sina julklappar på nätet bekräftar på ett fint sätt att vi tänkt helt rätt med vår logistikfokus, säger Fredrik Brodin, vd för Stendörren i en kommentar till bokslutskommunikén.

 

Stendörren gjorde ett starkt resultat för helåret 2017. Jämfört med helåret 2016 redovisar Stendörren för år 2017 stigande hyresintäkter, sjunkande driftkostnader, lägre kostnad för central administration samt lägre finansieringskostnader. Under 2017 steg driftnettot med 6 procent till 316 Mkr (299) och förvaltningsresultatet steg med hela 17 procent till 161 Mkr (138). Det starka resultatet medför att Stendörren föreslår att höja utdelningen med 12 procent till 2,24 kr/aktie med kvartalsvis utbetalning.

 

Hyresintäkterna ökade till 453 Mkr samtidigt som bolagets finansiella kostnader sjönk till –51 Mkr (–55) och den ekonomiska uthyrningsgraden stärktes till 92 procent (90). Att vinsten före skatt minskade till 523 Mkr (745) och efter skatt till 396 Mkr (609), förklaras främst av att värdeförändringen på fastigheterna minskade till 353 Mkr (653).

 

I balansen ökade värdet på bolagets 100 (95) förvaltningsfastigheter till 6.496 Mkr (5.817) samtidigt som de långfristiga räntebärande skulderna minskade till 2.721 Mkr (2.786), medan de kortfristiga räntebärande skulderna ökade till 991 Mkr (632). Skulderna finansierades till en sänkt genomsnittlig ränta om 2,3 procent (3,0). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 2.399 Mkr (2.054) till en synlig soliditet om 36 procent (34) med en räntetäckningsgrad som ökade till 2,5 gånger (2,3).

 

En starkt tillgång i balansräkningen är Stendörrens byggrätter:

Vd Fredrik Bodin säger:

– Stendörren Fastigheter hade per samma datum 20 fastigheter helt eller delvis bestående av byggrätter som vid full exploatering bedöms kunna tillskapa cirka 617.000 kvm BTA, huvudsakligen för lätt industri-, logistik och handelsändamål, men också bostäder. Marknadsvärdet på byggrättsportföljen uppgår per rapportdatumet till cirka 891 Mkr.

 

Fredrik Bodin ser nu en stark marknad för bolagets fastigheter med fokus på lager- och lätt industri men även kontor och sällansköpshandel. Näthandeln ökar nästan 20 procent om året och framtidsutsikten är att trenden fortsätter. Detta skapar fortsatt stark efterfrågan på moderna logistik- fastigheter. Detta har visat sig i resultaten för bolagets nyuthyrning och omförhandlade kontrakt.


Under året gjorde Stendörren en särdeles stor uthyrning. Fredrik Bodin säger i bokslutskommunikén:

– Vår uthyrning, såväl nyuthyrning som omförhandlade hyresavtal, har varit mycket stark med hela 147 tecknade avtal under året med ett sammanlagt hyresvärde om drygt 117 Mkr. Vår största uthyrning, med ett hyresvärde på nära en miljard över 20 år, till rörgrossisten Dahl Sverige AB, är vi särskilt stolta över. Uthyrningen skedde i vårt nya logistikområde, GreenHub Bro, beläget i Upplands-Bro kommun. I GreenHub satsar vi på toppmoderna, centralt belägna logistikfastigheter med extra stort hållbarhetsfokus. En satsning som vi vet ligger helt rätt i tiden.

SF

fredag, 23 februari 2018 13:50

Diös hyr ut till Datscha i Luleå

alt
I Diös fastighet Pelikanen 6 i centrala Luleå etablerar Datscha ett utvecklingskontor.


Datscha gör sin första etablering utanför storstäderna. Detta sker i Luleå i lokaler som ägs av Diös. I samband med detta rekryterar företaget Gustav Nordin, som har i uppgift att bygga upp teamet i Luleå. Nordin kommer närmast från IT-bolaget Acino.  
    

Datscha flyttar in på översta våningen på Varvsgatan med utsikt över Södra Hamnen. Diös färdigställer just nu lokalerna för inflyttning till sommaren.
    

– Det är fantastiskt roligt att kunna möjliggöra att Datscha etablerar sig i våra lokaler mitt i centrala Luleå. Lokalerna har en stor terrass och utsikt över Södra Hamnplanen. Nya företagsetableringar ligger helt i linje med vår strategi om stadsutveckling och vi ser mycket fram emot Datschas inflytt i början av sommaren, säger Erik Wallström, förvaltare, Diös Luleå.
    

– Vi är mycket nöjda att vi med Diös hjälp kunnat hitta en så kreativ och dynamisk lokal i Luleå. För oss var det viktigt att hitta rätt läge och lokal då det är avgörande pusselbitar när vi nu skapar Datscha DevNest:Luleå. Det blir vårt nya utvecklingscenter för att kunna fortsätta att ligga i den absoluta framkanten för framtidens molnbaserade lösningar för fastighetsinformation och fastighetsanalys säger Gustav Nordin.

fredag, 23 februari 2018 10:04

Stena utvecklar Högsbohöjd

alt
Förnyelsen av Högsbohöjd i Göteborg är ett av Stena Fastigheters största projekt under de kommande åren.


Stena Fastigheter kommer att bygga 550 nya bostäder, en ny matbutik, förskola, äldreboende, restauranger och mötesplatser i anslutning till Pennygången i Högsbohöjd i sydvästra Göteborg. Idag vann detaljplanen laga kraft och nu kan nästa steg inledas.
    

– Första etappen lägenheter kommer att stå klara till 2021, och det är bara början. Det kommer att finnas ett brett utbud av både små och stora bostadsrätter och hyresrätter och bostäder för de som vill ha ett gemensamt boende med nya och gamla vänner, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.
    

Stena Fastigheter bygger 550 hemtrevliga, smarta och hållbara lägenheter i anslutning till Pennygången, som företaget förvaltat och utvecklat sedan 2005. Högsbohöjd ligger i nära anslutning till flera fina naturområden som Slottskogen ett stenkast bort. Västerut finns klippor och bad som man når med cykel eller spårvagn på bara 20 minuter. I Majorna, Kungsladugård och Klippan finns mysiga restauranger och butiker.
    

De nya husens placering i terrängen utgår från samma principer som gällde då Pennygången en gång skapades men med dagens krav på hållbarhet och estetik. Naturens topografi, utblickarna, de läiga mötesplatserna och gårdarna tillsammans med bostäder med bra planlösningar och närservice skapar ett trivsamt område. Genom dialog med hyresgästerna och närboende har Stena Fastigheter fått in värdefulla synpunkter och önskemål samt spännande idéer om hur området kan utvecklas.
    

De befintliga 771 lägenheterna i Pennygången genomgår en stamrenovering som beräknas vara klar 2021. Renoveringen sker på en grundnivå och hyresgästerna kan göra olika tillval. Samtidigt renoveras både trapphusen och tvättstugorna och utemiljöerna rustas upp.
    

Högsbohöjd är en del av jubileumssatsningen BoStad2021, där Göteborg bygger 7.000 extra bostäder. Totalt planerar Stena Fastigheter Göteborg att bygga cirka 2.500 nya bostäder inom de närmaste åren – i Kallebäck, Lundby, Tynnered, Askim och på Masthuggskajen.

fredag, 23 februari 2018 10:02

SHH: Antagen detaljplan för Tumba Skog

alt
Totalt planeras mellan 500 och 700 bostäder i Tumba Skog.


Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog i Botkyrka kommun har nu antagits av kommunfullmäktige. Totalt omfattar det nya bostadsområdet mellan 500 och 700 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Markområdet, som omfattar cirka 14 hektar, ägs av SHH tillsammans med LO och Fastighets AB Bodal.
    

– Det känns mycket bra att detaljplanen äntligen har antagits och vi förutsätter att den fortsatta processen löper på smidigt. SHH och kommunen har arbetat intensivt med detta sedan 2014 och vi vill påbörja byggnation så fort som möjligt. Detta tillskott är positivt för Botkyrkas fortsatta utveckling och efterfrågan på ekonomiskt tillgängliga hyresrätter och bostadsrätter är fortsatt stor i Botkyrka. Vi bevarar samtidigt stora delar av skogen och skapar en utomordentlig tillgänglighet till ett fint natur- och rekreationsområde, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

Sida 1 av 689