23 augusti 2019

Redaktionen

 

Karlatornet, ett av 8 kvarter i Karlastaden, ska med sina 245 meter och 73 våningar bli Nordens högsta byggnad och ett nytt landmärke i Göteborg. Totalt ska skrapan innehålla 590 lägenheter i olika storlekar med en skybar och utsiktsplats på våning 69 som blir tillgänglig för allmänheten.

 

 


Ola Serneke, vd för Serneke, skriver i halvårsrapporten att: ”Serneke har genom ett exklusivitetsavtal inlett förhandling om försäljning och en komplett finansiering av Karlatornet. Motparten är en internationell aktör med god kapacitet och erfarenhet av investeringar i stora projekt på den globala marknaden. Vår målsättning är att slutföra ett avtal snarast och återkomma med mer detaljer under tredje kvartalet.

 

År 2016 bildade Serneke och NREP tillsammans Karlastaden Holding AB för att planera, bygga och utveckla Karlastaden, en ny stadsdel i Göteborg på Lindholmen med Karlatornet i centrum. Men i december 2018 sade NREP upp avtalet med Serneke som förvärvade samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB för 600 Mkr.

 

Det är tufft för Serneke som för första halvåret gjorde ett resultat om endast 8 Mkr (87), det efter att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med – 201 Mkr samt investeringar i Karlastaden med –93 Mkr.

 

Frågan återstår om Karlatornet med sina 245 meter och 73 våningar kommer att bli Nordens högsta byggnad? SF

torsdag, 18 juli 2019 10:24

Alecta förvaltar nu 900 Mdr kr

 

Magnus Billing är vd för Alecta sedan januari 2016 då han ersatte Staffan Grefbäck.

 

 


Första halvåret 2019 har börjat starkt för Alecta, som är en större fastighetsägare med svenska och utländska onoterade fastighets­relaterade innehav om 16,74 Mdr kr, enligt årsredovisningen 2018. Till följd av en positiv aktiemarknad har både den premiebestämda portföljen Alecta Optimal Pension och den förmånsbestämda portföljen avkastat väl, 11,8 respektive 8,5 procent hittills i år. Tillsammans med ett positivt inflöde av premier har den goda avkastningen bidragit till att Alecta nu för första gången någonsin förvaltar över 900 miljarder kronor.

 

Alecta fick under 2018 förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP. Nästa upphandling av förvalet förväntas äga rum under 2023. Alecta har därför lanserat en långsiktig utvecklingsplan (”Alecta 2023”), som under våren 2019 har börjat verkställas. Syftet är att säkerställa att bolaget är än mer konkurrenskraftigt vid nästa upphandling med det tydliga målet att erbjuda en långsiktigt hög avkastning, hög effektivitet och därmed bra pensioner samt trygga och nöjda kunder som har förtroende för kollektivavtalad tjänstepension.

 

– Jag är stolt över det arbete som nu påbörjats. Under första halvåret har vi, för att nämna ett par saker, lanserat metoder för att mäta och öka graden av automatisering i olika flöden och vi har även satt i arbete en robot för pensionsberäkningar. Vid sidan om det interna arbetet har vi aktivt deltagit i det offentliga samtalet med direkt koppling till vårt uppdrag. Till pensionsdebatten har vi bidragit med en kartläggning av pensionärernas ekonomi och en attitydundersökning kring hur unga ser på pensionen. Allt i syfte att spräcka pensionsmyter och ge mer faktabaserat underlag till samtalet, säger Alectas vd Magnus Billing.

 

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 11,8  procent under första halvåret 2019. Under femårsperioden fram till sista juni 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,5 procent i genomsnitt per år. Det är 0,7 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

 

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 123 miljarder kronor.

 

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 8,5 procent under första halvåret 2019, vilket är 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex**. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,0 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 30 juni 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

 

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgår till 782 miljarder kronor.

 

Balder äger Anna Whitlocks gymnasium, som är Stockholms största gymnasieskola med cirka 2.400 elever. Gymnasiet är uppkallat efter skolpionjären och kvinnosakskämpe Anna Whitlock och skolan grundades 2016. Gymnasiets lokaler ligger i gamla Ämbetshuset på Hantverkargatan på Kungsholmen, huset har även tidigare kallats för Länsstyrelsens byggnad som uppfördes 1926 som kontorshus för Byggnadsstyrelsen.

 


Inget nordiskt fastighetsbolag har växt så kraftfullt som Balder. Bolaget noterades för 14 års sedan, år 2005, till en aktiekurs om 7,05 kr och ett substansvärde om 6,59 kr. Nu år 2019 är bolagets aktiekurs cirka 311 kr och substansvärdet är 300 kr, när värdet på bolagets totala tillgångar har ökat till 142.184 Mkr (118.978).

 

Under första halvåret steg hyresintäkterna till 3.663 Mkr (3.217) med ett resultat som minskade till 2.966 Mkr (4.335), efter att värdet på orealiserade värdeförändringar för fastigheter minskade till 1.589 Mkr (2.967) och när värdeförändringen på derivat försämrats till –287 Mkr (–57).


I balansen steg värdet på förvaltningsfastigheterna 126.770 Mkr (109.740) samtidigt som de räntebärande skulderna ökade till 75.003 Mkr (64.717). Det innebar att det egna kapitalet steg till 50.835 Mkr (43.015), med en soliditet som minskade till 35,8 procent (36,2) och räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (4,5).

 

Under perioden investerade Balder 7.308 Mkr (5.708) i förvaltningsfastigheter, varav 4.428 Mkr (2.839) avsåg förvärv och 2.880 Mkr (2 868) var investeringar i befintliga fastigheter och projekt för egen förvaltning. Under perioden har en fastighet avyttrats samt försäljningar av ägarlägenheter och mark genomförts till ett försäljningsvärde om 290 Mkr (114). Resultatet från försäljningarna uppgick till 14 Mkr (35).

 

Balder hade vid periodens slut totalt projektfastigheter värda 6,1 Mdkr, där projekt med pågående byggnation ingick med 5,6 Mdkr och projekt där byggnation inte hade påbörjats uppgick till 0,5 Mdr kr.

 

Byggnationerna som pågick hade en beräknad total investering om 8,1 Mdr kr, vilket innebar att 2,5 Mdr kr återstod att investera. Merparten av de pågående projekten avsåg bostadsprojekt. Projekten omfattade i huvudsak cirka 1.200 lägenheter i Köpenhamn och cirka 1.200 lägenheter i Helsingfors. Investeringarna avsåg ägarlägenheter som hyrs ut.

 

Värdet på Balders exploateringsprojekt var den 30 juni cirka 2,4 Mdkr. Projekt med pågående byggnation ingick med 1,4 Mdkr i värde och projekt där byggnation ej har påbörjats uppgick till 1,0 Mdkr. Byggnationerna som pågick hade en beräknad total investering om 2,3 Mdkr, vilket innebar att 0,9 Mdkr återstod att investera. Merparten av de pågående byggnationerna avsåg bostadsrättsprojekt och omfattade i huvudsak cirka 800 bostadsrättslägenheter i Sverige.


Balder har nu fastighetstillgångar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland och Storbritannien, vilket innebär att koncernen är exponerad mot valutarisker. Balder har därför en diversifierad finansieringsstruktur där bolaget använder sig av obligationer och bankfinansiering i flera valutor. Balders enskilt största finansieringskälla är obligationer emitterade på den europeiska obligationsmarknaden i euro, följt av banklån i diverse valutor, ett MTN-program i svenska kronor samt ett certifikatprogram i euro och svenska kronor.

 

Utöver dessa finansieringskällor har Balder även emitterat hybridkapital som har en löptid om 60 år och betraktas som hälften eget kapital av kreditvärderingsinstitutet S&P. Balder har sedan tidigare grön finansiering från banker och Europeiska Investeringsbanken, under kvartalet har ett grönt ramverk offentliggjorts och 1.000 Mkr i gröna obligationer har emitterats. Under perioden har Balder även etablerat ett EMTN-program om 2.000 MEUR.

 

I rapporten säger vd Erik Selin:

– Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning. SF

 

Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.


Resultatet efter skatt sjönk för Wallenstam till 575 Mkr (1.310) framförallt på grund av att värdeförändringen på fastigheter minskade till 549 Mkr (884) samtidigt som värdeförändringen på derivat försämrades till –425 Mkr (779).

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 1.001 Mkr (942) med ett förvaltningsresultat som steg med 18 procent till 547 Mkr (462). Det innebar att resultatet före värdeförändringar och nedskrivningar stärktes till 606 Mkr (–303).

 

Wallenstam, som i huvudsak numer bygger hyresrätter, har cirka 70.000 personer i en kö för hyresrätter. Nu ökar bolaget antalet bostäder i nyproduktionen, vilka vid periodens slut omfattade 3.098 lägenheter. Det innebar att värdet på byggande av nya bostäder steg till 1.596 Mkr.

 

I balansen värdet på fastigheterna, omfattande 1,19 miljoner kvm, till totalt 48.757 Mkr (43.446), samtidigt som de långfristiga skulderna ökade till 12.263 Mkr liksom de kortfristiga skulderna  vilka steg till 17.016 Mkr (15.052). Skulderna finansierades till en höjd snittränta om 1,24 procent (1,01).  Det innebar att det egna kapitalet steg till 21.897 Mkr (20.250) med en soliditet om 43 procent (44) och en räntetäckningsgrad som ökade till 7,4 gånger (1,1)

 

Wallenstam ser nya möjligheter i delningsekonomin då vd Hans Wallenstam säger i rapporten:

– Vår position som hyresrättsproducent är stark och vi har en hög produktionstakt. Vår flexibla affärsmodell som ger möjlighet att snabbt anpassa oss till förändringar på marknaden har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i den utveckling vi sett de senaste åren gällande bostadssektorn och byggbranschen. Wallenstam är en aktiv part i utvecklingen av den växande delningsekonomin. På kontorsmarknaden, som också den kännetecknas av en mycket stor efterfrågan, har konceptet coworking blivit ett komplement till de mer traditionella uthyrningsformerna. Efter rapportperioden har vi ökat vårt aktieinnehav ytterligare i Convendum, en aktör i coworking och vi äger nu 30 procent … Det ökade intresset för att dela märks även inom bostadssektorn, och vi håller just nu på att producera 17 delningsboenden för cirka 100 hyresgäster, för att testa att erbjuda denna boendeform. SF

 

 

onsdag, 17 juli 2019 11:49

Besqab sålde många fler bostäder

 

Anette Frumerie, vd för Besqab.


Under första halvåret sålde Besqab 392 bostäder jämfört med 75 bostäder under samma period förra året. En starkt bidragande orsak till den ökade försäljningen var att Besqab i maj tecknade ett avtal med NREP om att uppföra och sälja 253 bostäder i hyresrättsprojektet Lindallén i Ultuna Trädgårdsstad. De här bostäderna ska börja byggas under tredje kvartalet 2019 och de kommer, i takt med färdigställandet, att överlämnas till NREP i olika etapper under 2021 och 2022.

 

Men det är fortsatt tufft på bostadsmarknaden för Besqab då vinsten efter skatt för halvåret minskade till 47,2 Mkr (109,4).

 

Besqab har en stark balans där omsättningstillgångarna ökade till 2.090 Mkr (1.762), med långfristiga skulder om endast 7,1 Mkr (6,4) och kortfristiga skulder om 823 Mkr (527). Det innebar en hög soliditet om 61,3 procent (70,7) och ett eget kapital om 1.317 Mkr (1.278).

 

Vid periodens utgång hade Besqab omkring 3.700 byggrätter (3.500) i byggrättsportföljen. Bokfört värde för exploateringsfastigheter uppgick till 362 Mkr (357). Sedan årsskiftet har det bokförda värdet minskat med cirka 150 Mkr, till stor del hänförligt tillproduktionsstarten av Brf Vélo 1 i Årstaberg under andra kvartalet. Bokfört värde för utvecklingsfastigheter uppgick per den 30 juni 2019 till 315 Mkr (203) och avser vårdboenden under produktion och förvaltning.

 

De viktigaste händelserna under första halvåret var att Besqab i april färdigställde vårdboendet Mandelblomman med 57 lägenheter i Spånga. Vårdboendet har fått namnet Villa Solhem och drivs av Vardaga. I maj tecknade, som nämnts ovan, Besqab avtal med NREP om att uppföra och sälja projektet Lindallén, bestående av 253 hyresbostäder i Uppsala. Köpeskillingen uppgår till 493 Mkr.

 

Trots det svaga resultatet är Besqab duktiga på bostadsproduktion i region Stockholm. Ett bevis på det var att antalet osålda bostäder i avslutad produktion under perioden var endast 1 lägenhet (0).

 

Vd Anette Frumerie tror på möjligheter för en ökad försäljning och fler produktionsstarter, då hon i rapporten säger:

– På en successivt starkare bostadsmarknad uppgick antalet sålda bostäder under halvårsperioden till 392, att jämföra med 75 bostäder under samma period ifjol. Exklusive hyresbostäderna uppgick försäljningen till 139 bostäder (75). Vi har noterat en ökning av bindande förhandsavtal i tidiga skeden. Omkring en fjärdedel av de bostäder som sålts hittills i år avser bostäder i nyligen sälj- och produktionsstartade projekt, vilket visar att med rätt produkt i rätt läge till rätt pris går det att sälja nyproduktion i tidiga skeden.

 

På en svag börs sjönk aktien under rapportdagen med drygt 6 procent till 117,50 kr. SF

 

 

Sverigehuset och Attendo står bakom äldreboendet i Lundbypark som kommer att ha 117 boendeplatser i hus med 7-8 våningar. Äldreboendet, centralt på Hisingen, ska få en inriktning på sport och spa.

 


Skanska har fått i uppdrag av Sverigehuset i Göteborg AB att bygga vårdboende och flerbostadshus om totalt 193 lägenheter i centrala Göteborg. Uppdraget är värt 330 Mkr som inräknas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2019.

 

Bostäderna byggs i stadsdelen Lundby och omfattar: vårdboende med 117 lägenheter, hyresrätter med 52 lägenheter, bostadsrätter med 24 lägenheter samt 4 lokaler i entréplanet. Husen är mellan sju och åtta våningar höga och omfattar 19.000 kvm. Vårdboendet ger möjligheter till att skapa individuellt anpassade lägenheter.

 

Arbetet påbörjas i oktober 2019 och husen ska stå färdiga för inflyttning under 2021/2022.

tisdag, 16 juli 2019 11:22

Hemfosa: Hög förvärvstakt

 

Caroline Arehult, vd för Hemfosa Fastigheter.

 


Hemfosa har under första halvåret genomfört förvärv i hög takt i Sverige, Norge och Finland. Det innebar att hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj med ett driftnetto som steg med 19 procent och ett förvaltningsresultat som stärktes med 26 procent. Det innebar att resultatet efter skatt steg till 1.057 Mkr (937), där den orealiserade värdeförändringen för fastigheter ingick i resultatet med 725 Mkr (737) och värdeförändringen av derivat ingick med –67 (–8). Resultatet efter skatt från Nyfosa, då 424 Mkr under 2018 delats ut till aktieägarna, inklusive omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter om 254 Mkr (336), blev 1.311 Mkr (1.964). Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till drygt 81 kronor per aktie.


Väsentliga händelser under och efter kvartalet för det aktiva Hemfosa var:

1. I Eskilstuna tillträddes tre fastigheter med skolor och offentliga kontor i juni med underliggande fastighetsvärde om 650 Mkr.

2. I Mariestad tillträddes en fastighet med 25 byggnader, som huvudsakligen används för anpassat boende och skola, i juni med underliggande fastighetsvärde om 274 Mkr.

3. I Esbo, Finland tillträddes en skola i juni med underliggande fastighetsvärde om 245 Mkr.

4. I Esbo och Helsingfors, Finland tillträddes en portfölj med fyra offentliga kontor i juli. Underliggande fastighetsvärde är 465 Mkr.

5. En apportemission om 1,76 miljoner stamaktier genomfördes i början av juli då ett äldreboende i Nacka förvärvades från ICA-handlarnas Förbund med ett underliggande fastighetsvärde om 156 Mkr.

6. Henrik Melder är ny ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge där han ska ta tillvara på de stora projektmöjligheter som finns i portföljen.

7. Essi Sten har anställts som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Finland för att möjliggöra snabbare tillväxt.

8. Ett treårigt grönt obligationslån om 1,3 mdkr emitterades i juni till en marginal om 240 räntepunkter.

 

Under perioden ökade värdet på Hemfosas 396 (381) fastigheter om 2,15 miljoner kvm (2,06) till totalt 39.012 Mkr (33.881), varav värdet i Sverige steg till 27.067 (23.015), i Norge till 9.738 Mkr (8.979) och i Finland till 2.210 Mkr (1.858). Värdet på de totala tillgångarna ökade till 40.378 Mkr (37.459).

 

Under första halvåret minskade bolagets räntebärande skulder till 23.354 Mkr (27.329), finansierade till en snittränta om 2,15 procent (1,94), vilket innebar ett eget kapital om 13.878 Mkr (13.134 vid årsskiftet). Det resulterade i att soliditeten minskade till 34,4 procent (39,5) med en räntetäckningsgrad som steg till 3,4 gånger (2,8).


Hemfosa ska fortsätta växa och nå ett fastighetsvärde om 50 Mdr kr inom 5 år. I rapporten säger vd Caroline Arehult:

– Jag är väldigt nöjd med Hemfosas utveckling under första halvåret 2019. Vi har en tydlig färdriktning mot vår lönsamma tillväxtresa med en fastighetsportfölj om 50 Mdr kr inom fem år. I och med de framgångsrika affärer vi genomfört hittills i år tar vi viktiga steg mot detta mål. Vi har också en god bredd i vår projektverksamhet med flera spännande projekt under planering och genomförande, därtill en bra pipeline framåt. Energin och engagemanget i organisationen är stort och vi ser fram emot ett lika spännande andra halvår 2019.

 

 

måndag, 15 juli 2019 11:45

Starkt första halvår för Pangea

 

Utvecklingen 12 april–11 juli 2019 av Prex, ett aktieindex skapat av Pangea.

 


Transaktionsvolymen för fastigheter i Norden, där Pangea var rådgivare, nådde nära 20 Mdr kr under första halvåret, varav cirka 12 Mdr kr under juni.

 

Pangea var rådgivare till:

1. Lindbäcks Bygg vid försäljning av 1.143 studentlägenheter i Luleå till Studentbostäder i Sverige för 1,1 Mdr kr

 

2. Coop Klepp och Dolphin Eiendom vid försäljningen av Jærhagen Kjøpesenter i Stavanger till ett NRP-syndikat. Priset har inte blivit offentligt.

 

3. Union vid förvärv av kontorsfastigheter Smultronet 6 (HSB:s huvudkontor) på Kungsholmen, Stockholm. Säljare var AFA. Priset har inte blivit offentligt.

 

4. Fastator/Point Properties vid förvärvet Galleria Valen i Trelleborg för 220 Mkr. Säljare var Skandia Fastigheter.

 

5. Profi Fastigheter vid försäljning av Jollen 4 i Näsbypark, Stockholm. Köpare var Vasaparken och SBB. Priset har inte blivit offentligt.

 

6. Oslo Airport City för ett projekt för hotell med 400 rum som ska drivas av Haut Nordic. Projekt har kostnadsberäknats till cirka 800 Mkr.

 

Pangea har utöver nämnda uppdrag genomfört ett par stora transaktioner i Norden, vilka kommer att meddelas inom kort. Cirka 40 procent av Pangeas genomförda transaktioner var på uppdrag av köparna.

 

måndag, 15 juli 2019 11:12

Johanna Frelin, ny vd för Riksbyggen

 


Rekryteringen av Johanna Frelin (bilden) innebär att hon blir ny vd för Riksbyggen i januari 2020. Hon efterträder Leif Linde som fyller 65 år och går i pension i maj 2020. Närmast kommer Johanna Frelin från Tengbom där hon varit vd sedan 2016.

 

– Det känns klockrent att ha rekryterat Johanna Frelin som ny vd för Riksbyggen. Under Leif Lindes ledning har Riksbyggen kraftigt ökat både omsättning, resultat och bostadsproduktion. Johanna Frelin har den bakgrund och kompetens som behövs för att fortsätta Riksbyggens framgångsresa och ytterligare förstärka vår position som samhällsbyggare med fokus på hållbar utveckling, säger Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggens styrelse.

 

Johanna Frelin kommer närmast från vd-posten för Tengbom arkitekter. Tidigare har hon bland annat varit vd för Hyper Island, ett innovationsdrivet bolag som utbildar framtidens ledare. Dessförinnan har hon innehaft flera chefspositioner inom ledningen för SVT-koncernen.

 

– Det är med ödmjukhet som jag antar utmaningen att bli ny vd för Riksbyggen. Riksbyggen är ett tydligt värderingsstyrt företag som ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Det ska bli oerhört spännande att få leda Riksbyggen in i en framtid där hållbarhet och ökad digitalisering kommer att vara avgörande framgångsfaktorer, säger Johanna Frelin.


Leif Linde kommer att stanna kvar som senior rådgivare fram till maj 2020. Leif Linde kommer fortsatt att ha en aktiv roll inom den svenska kooperationen, bland annat som ordförande för Fonus.

 

 

 

 

 

 


 

Logicenters ska bygga en miljöcertifierad logistikanläggning, 30 meter hög, i Bålsta åt Axfods Dagab. Anläggningen får moderna specifikationer såsom högautomatisering och flera temperaturzoner.


Nu har Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab signerat ett avtal om utveckling och uthyrning av en logistikanläggning om drygt 100.000 kvm i Bålsta. Logistikanläggningen blir en av Europas största med Dagab som långsiktig hyresgäst. Fastigheten blir miljöcertifierad, 30 meter hög och får moderna specifikationer såsom högautomatisering och flera temperaturzoner. Logistikanläggningen ska vara i drift år 2023 och den kommer att generera många nya arbetstillfällen.


I mars 2019 tecknade Logicenters en avsiktsförklaring med Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, avseende utveckling och uthyrning av en logistikanläggning i Bålsta. Nu har parterna signerat avtalet som utöver utvecklingen innebär det för Logicenters enskilt största hyreskontraktet i Sverige.

 

– Det är ett otroligt utvecklingsprojekt där Logicenters utökar fastighetsportföljen med en stor, modern och miljöcertifierad anläggning utöver det vanliga. Vi är stolta över förtroendet från Axfood och utvecklar en fastighet i ett toppläge för att företaget ska kunna utöka sin verksamhet. Vi har ett gott samarbetet med Dagab och ser fram emot en fortsatt givande och långsiktig relation, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.


Logistikanläggningen blir med sina drygt 100.000 kvm en av Europas största och mest moderna för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Fastigheten får en unik höjd på 30 meter och ska rymma ett kyl-, frys- och tempererat lager med högautomatisering. I linje med Logicenters strategi kring hållbarhet och energieffektivisering får anläggningen en hög miljöcertifiering och dessutom planeras en solcellsanläggning på taket.

 

Fastigheten placeras strategiskt på adressen Håbo Lundby 2:8 strax utanför Bålsta, nordväst om Stockholm. Med närhet till E18 och Stockholm är det ett attraktivt läge. Dessutom går stickspår från järnväg hela vägen in på markområdet, vilken kan underlätta infrastrukturen för transporter framöver.

 

– Vi är mycket glada över att nu vara ett steg närmare starten av byggnationen av vårt högautomatiserade logistikcenter. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli både effektivare och mer flexibla i att möta utvecklingen inom dagligvaruhandeln. Genom att vi i den nya anläggningen kan lagerhålla ett ökat sortiment, leverera snabbare och mer hållbart, stärker vi vårt kunderbjudande, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

 

 

Real Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Logicenters i affären.