29 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Oscar Engelbert, vd och den störste aktieägaren i Oscar Properties.

 

 


 

 


Själva livsnerven är hotad för Oscar Properties. Under första kvartalet 2020 sålde bolaget 1 bostad (20). Nettoomsättningen minskade kraftigt till 108,3 Mkr (443,4) med ett rörelseresultat om -22,3 Mkr (-34,6), vilket gav ett resultat efter skatt om –33,7 Mkr (–66,0). Antalet bostäder i pågående produktion minskade till 184 (580).

I balansen sjönk de totala tillgångarna till 2.862 Mkr (3.972) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 529 Mkr (1.505) medan de kortfristiga skulderna var 1.474 Mkr (1.541). Det medförde att det egna kapitalet minskade till 859 Mkr (927) med en soliditet som ökade till 30 procent.

Under och efter perioden har Oscar Properties den 18 mars 2020 ingått avtal om försäljning av tre tomter på Dalarö till en extern köpare för en överenskommen köpeskilling om 5 Mkr, samt för en tilläggsköpeskilling om ytterligare 16 Mkr.

Oscar Properties har beslutat om att ändra redovisningsprinciper om konsolidering av bostadsrättsföreningar, innebärande att bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal kommer att publiceras.

Bolaget meddelar att Finansinspektionen beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties har redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

Oscar Properties beslutar att reservera för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan om 182 Mkr, samt andra nedskrivningar om 125 Mkr i projektportföljen

Bolaget har erhållit ett besked från Länsstyrelsen att inga kvarstående hinder finns avseende bygglovet i Planiafastigheten och att bygglovet därmed vinner laga kraft.

Under det första kvartalet har Oscar Properties fokuserat på att driva projekt under pågående produktion med Helix, Norra Tornen, i spetsen. Projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden har återupptagits med en planerad produktionsstart under andra kvartalet och att fastigheterna ska vara färdigställda under hösten 2020.

I en kommentar till rapporten säger vd Oscar Engelbert:

– Vi fortsätter arbetet med att anpassa och organisera bolaget till nuvarande marknad, efterfrågan och verksamhet. Under det senaste året har vi bland annat dragit ner personalstyrkan från 150 anställda till nuvarande 17.

– Vi har kommit ner till en nivå som är rätt för bolaget under rådande förutsättningar och den aktuella projektportföljen. Vi ser en intensiv aktivitet inom uthyrning samt på affärssidan, detta trots att den rådande pandemin har försenat och försvårat flera av våra affärsplaner och projekt.

– Alphyddan i Nacka är ett projekt där vi arbetar intensivt med att utveckla fastigheten, alternativt till skola eller kontor. Detta görs på ett liknande sätt som i vårt projekt Plania där bygglovsprocessen pågår.
Vi har varit snabba på att ändra och anpassa vår affär efter de nya förutsättningarna och bolaget har ett duktigt och lojalt team som arbetar hårt och flexibelt.

– En negativ effekt vi fortfarande lider av är de fel och problem som uppstod under perioden vi drev vårt eget byggbolag. Det handlar framförallt om fel och kvalitetsmissar i projektstyrningen och kontrollen av underleverantörer i den första byggnaden av Norra Tornen; Innovationen. Det är garantiarbeten som ska genomföras av våra underleverantörer och i vissa fall är det även försäkringsfrågor vilket är en utdragen process. Vi arbetar intensivt med att lösa dessa frågor och kommer att åtgärda bristerna i den takt som är möjligt. 

 

 


Totalentreprenaden för Kv. Luna i Helsingborg avser byggnation av 87 lägenheter fördelat på två huskroppar, på 16 respektive 9 våningar, med källare och gemensamt garage. Totalt omfattar byggnaden cirka 11.000 kvm BTA. Beställaren Slättsund är ett samarbete mellan Slättö Förvaltning AB och Sundprojekt AB

 

 


Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Slättsund om nyproduktion av 85 lägenheter i kv. Luna, på Ringstorp i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 179 Mkr.

Totalentreprenaden för Kv. Luna avser byggnation av 87 lägenheter fördelat på två huskroppar, på 16 respektive 9 våningar, med källare och gemensamt garage. Totalt omfattar byggnaden cirka 11.000 kvm BTA. Beställaren Slättsund är ett samarbete mellan Slättö Förvaltning AB och Sundprojekt AB.

Bostadsprojektet uppförs i två etapper.  Den första etappen med 57 lägenheter i 16 våningar har planerad byggstart hösten 2020 och beräknas stå klart hösten/vintern 2022/2023. Etapp två planeras att inledas våren 2021.

– Det blir en utmaning att bygga högt med allt vad det innebär kring logistik och produktion. Det kommer bli en oslagbar utsikt från många av lägenheterna och ska bli riktigt spännande att få följa med huset upp, säger Jeanna Nylander, arbetschef på Serneke.

– Vi är väldigt glada att nu kunna gå vidare med tredje etappen av R2 som vi kallar vårt projekt på Helsingborgs högsta punkt. Att kröna detta med ett 16-våningshus är helt fantastiskt. Det är ett stort intresse för bostäderna och vi ser fram emot kommande 9-våningshus. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Serneke i detta höga ovanliga projekt, säger Slättsunds Johan Hultman och Henrik Lindén.

Ordersumman om cirka 179 Mkr inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.


 

 

 


NCC ska bygga åt Fabege i Arenastaden ett kontorshus om totalt 35.000 kvm i tio våningar som ska bli TietoEVRYs nya svenska kontor. Illustration: Walk the Room

 

 

 

 


NCC har fått i uppdrag av Fabege AB att bygga ett 35. 000 kvm stort kontorshus intill Arenastaden i Solna. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 750 Mkr.

– Vi är väldigt glada över att fortsätta vårt goda samarbete med NCC i Arenastaden. Förra året förverkligade vi ICA:s vision för sitt nya huvudkontor och vann utmärkelsen Årets BREEAM-byggnad, så vi ser fram emot att nu jobba vidare tillsammans med ett nytt unikt kontor åt TietoEVRY, säger Klas Holmgren, chef för projekt och förädling, på Fabege.

Projektet, med namnet Kvarter Poolen, omfattar nyproduktion av ett kontorshus om totalt 35.000 kvm i tio våningar som ska bli TietoEVRYs nya svenska kontor. I byggnaden kommer även en simhall att anläggas och drivas i Solna stads regi, detta i en separat entreprenad. Taket kommer att vara solcellsbeklätt och inrymma grönytor. 

– Vi ser fram emot att genomföra ytterligare ett projekt med Fabege i Arenastaden och tillsammans uppföra ett modernt kontorshus med hög hållbarhetsprofil. Den spännande och innovativa arkitekturen kommer att göra byggnaden till ett landmärke, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Kontorshuset kommer att miljöklassas enligt BREEAM Excellent, som bland annat ställer höga krav på materialval, avfalls- och vattenhantering, innovativa tekniska lösningar, byggprocess och drift.

NCC har sedan tidigare entreprenadkontrakt för grundläggningsarbeten åt Solna stad på den aktuella platsen. Byggnationen av kontorshuset inleds omgående och planeras stå färdigt för inflyttning i mars 2022.

Affären uppgår till cirka 750 Mkr och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.


 

 

 

 

 

 

 

 


Bilden visar byggnadens ungefärliga storlek. Utformning och fasad kan komma att ändras. Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller

 

 

 

 

 

I december 2018 fattade Regionfullmäktige ett inriktningsbeslut om att Locum ska bygga en ny vårdbyggnad, byggnad 61, i 13 våningar, vid Danderyds sjukhus. I mitten av september 2020 beräknas ett genomförandebeslut att fattas. I en förstudie från 2018 har Locum skattad kostnaden för projektet till 1.850 Mkr. I slutet av 2024 ska vårdbyggnaden lämnas över till Danderyds sjukhus AB.

Den nya vårdbyggnaden, byggnad 61, som planeras på Danderyds sjukhus ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar. Den totalt 13 våningar höga byggnaden placeras väster om den nya akutvårdsbyggnaden, byggnad 52. Den nya vårdbyggnaden ersätter vårdinnehållet i tidigare beslutade investeringsprojekt ”byggnad 22” samt delar av investeringsprojektet Danderyds sjukhus vårdavdelningar och teknisk upprustning

–  Vi fortsätter att förstärka Danderyds sjukhus och utvecklingen av vården inom Region Stockholm. Den nya moderna vårdbyggnaden med minst 164 vårdplatser ger förutsättningar för en trygg och effektiv vård för patienterna och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd och Locums styrelseordförande.

Den nya vårdbyggnaden ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusområdet. Den totalt 13 våningar höga byggnaden placeras direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden och närheten till akutvårdsbyggnaden ger flera fördelar då vårdinnehållet i byggnaderna kompletterar varandra.

Byggnaden kommer att inrymma generella vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. Utöver detta planeras en helikopterflygplats på taket vilket bidrar till flera förbättringar för vården jämfört med att ha en separat helikopterflygplats på marken.

– En viktig utgångspunkt för sjukhusets fortsatta utveckling är att säkerställa flöden för patienter, personal och logistik och den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhusområde ger goda förutsättningar för det. Tillsammans med vården utvecklar vi en långsiktigt hållbar vårdbyggnad som över tid kan anpassas efter vårdens behov, säger Locums vd Anette Henriksson.

De senaste åren har Danderyds sjukhus genomgått sin största förändring sedan invigningen år 1964. Locum har genomfört omfattande ny- och ombyggnationer på området som ska bidra till mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Sjukhuset har sedan 2019 en ny akutvårdsbyggnad, moderniserade vårdlokaler i södra kvarteret och en upprustad godsmottagning anpassad för sjukhusets utökade flöden. Under 2018 öppnade också Närakut Danderyd på området.

 

 

 


För första gången på många år har Stockholms stad mark att sälja i centrala city. Stadens bedömning är att byggnadsvolymer om cirka 15.000 kvm kommer att rymmas på den här platsen. Tomten har Centralstationen, Stadshuset och Riddarfjärdens öppna vattenytor som närmaste grannar. Projektet är en överdäckning av Klarastrandsleden söder om Klarabergsviadukten. Det ska byggas kontor, handelsplatser och cirka 30 bostäder.

 

 

 

 

Efter att den grönblåa majoriteten gav stadens förvaltningar i uppdrag att identifiera lämpliga platser för nya överdäckningar så har nu resultatet kommit: Tvärbanan vid Globen, tunnelbanan vid Örnsberg och tunnelbanan vid Liljeholmen pekas ut som lämpliga platser för överdäckning på relativt kort sikt. På längre sikt identifieras spårområdet och Klarastrandsleden mellan Kungsbron och Karlberg som en lämplig plats för överdäckningsprojekt.

– Genom att överdäcka spår- och vägområden bygger vi bort stadsbarriärer och skapar möjligheter för nya bostäder, samtidigt som vi vidareutvecklar Stockholms karaktär. På så sätt skapar vi den moderna storstaden vi vill bo och arbeta i, både i dag och i framtiden, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd

Överdäckningar innebär stora investeringar och är komplicerade, men innebär också att yta frigörs för bostadsbyggande på centrala platser i staden. Samtidigt har överdäckningar på centrala platser även andra värden:

– När vi däckar över vägar och spår skapar vi mer attraktiva stadsmiljöer med ny stadsutveckling, bättre luftkvalitet och minskat buller. På vissa platser är detta den bästa lösningen för hur vi bygger framtidens Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

 

Fyra platser pekas ut av stadens förvaltningar:

1.
Överdäckning av tvärbanan vid Globen station norr om Slakthusområdet. Överdäckningen är mellan Konstgjutargatan i norr och Palmfeltsvägen i söder. Detta förslag kommer att utredas i programmet för Slakthusområdet samt diskuteras i kommande arbeten med Gullmarsplan.

2 Överdäckning av tunnelbanan vid Örnsberg. Det har funnits planer på att överdäcka tunnelbanan vid Örnsberg under en längre tid. Det finns en detaljplan från 2006 med bebyggelse ovanpå tunnelbanan, som visat sig svår att genomföra ekonomiskt. Nu ska en ny detaljplan tas fram. I det nya planarbetet avses istället en lösning prövas där spåren överdäckas men inte med avsikt att bygga bostäder ovanpå, utan istället använda ytan för gårdsytor. På så sätt kan konstruktionen bli enklare och mindre kostsam.

3. Överdäckning av tunnelbanan vid Liljeholmen. Genom att däcka över tunnelbanespåren omedelbart väster om befintlig stationsbyggnad möjliggörs en expansion av Liljeholmstorgets galleria. Gallerian byggs på med bostäder, kontor och en takpark. Idén utreds i en detaljplaneprocess.

Kontoren har också identifierat en överdäckning som kan vara intressanta att studera och eventuellt genomföra på längre sikt:

4. Västra city. Ett förslag där järnvägen mellan Tegelbacken till Karlberg samt Klarastrandsleden däckas över. Genom att fortsätta den planerade överdäckningen vid Centralstationsområdet (Tegelbacken till Kungsbron) norrut till Karlberg över både Klarastrandsleden och spårområdet så frigörs stor yta för exploatering. Staden förfogar inte över marken och eventuella överdäckningar är upp till markägaren. Jernhusen är markägare från Kungsbron till Barnhusbron. Från Barnhusbron och västerut äger Trafikverket spårområdet. Projektet antas kunna genomföras på mycket lång sikt.

Som del av uppdraget redovisar stadens förvaltningar även fem pågående överdäckningar i staden:

A. Hagastaden. Överdäckning av en 800 meter lång sträcka av E4/E20 och järnvägen mellan Stockholm och Solna. 3.000 bostäder och 14.000 arbetsplatser planeras i Stockholm och ännu fler i Solna.

B. Slussen. Slussen byggs om för att säkra Mälaren som drickvattentäckt men är också ett projekt som överdäckar trafikinfrastruktur. Bland annat byggs Stadsgårdsleden över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen.

C. Klara city view. Projektet är en överdäckning av Klarastrandsleden söder om Klarabergsviadukten. Det ska byggas kontor, handelsplatser och cirka 30 bostäder.

D. Centralstationsområdet. Överdäckning av spårområdena mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten, Centralstationen och Vattugatan. Överdäckningen möjliggör för nya kontor, handel, bostäder och parkmiljöer. Jernhusen äger marken. Skede för projektet är tidig dialog före samråd.

E. Roslagsbanan till city. Det är beslutat i Sverigeförhandlingen att Roslagsbanan förlängs genom nedgrävning i tunnel från Universitetet till Odenplan och T-centralen. Det kommer i Stockholms stad möjliggöra cirka 500 nya bostäder.

Bakgrund

År 2019 fick Trafikkontoret och Exploateringskontoret i uppdrag i stadens budget att ”inventera lämpliga platser för överdäckning av befintlig trafikinfrastruktur i syfte att möjliggöra för fler bostäder och arbetsplatser”. Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har gemensamt inventerat platser för överdäckningar och även haft dialog med Miljöförvaltningen. Uppdraget avrapporteras till Trafiknämnden 11 juni. Arbetet kommer nu att fortsätta inom ramen för ordinarie planeringsprocess.

 

 

 

fredag, 29 maj 2020 11:11

Balders finansdirektörer häktade

 

 

 


Balders finanschef Marcus Hansson och Balders CFO Magnus Björndahl har begärts häktade misstänkta för grovt insiderbrott.

 

 

 

 

Under torsdagskvällen publicerade Balder ett pressmeddelande om att Balders två ledande befattningsinnehavare, finanschef Marcus Hansson och CFO Magnus Björndahl, har begärts häktade misstänkta för grovt insiderbrott. Enligt en uppgift till Di är det Collector som finns i fokus för åklagarens utredning. Brottsmisstankarnas uppges gälla nischbankens vinstvarning 21 januari i år. Marcus Hansson valdes in i Collectors styrelse först efter den 27 april i år, således efter vinstvarningen den 21 januari.

– Min spontana reflektion är att jag har väldigt svårt att tro att de skulle göra något medvetet fel, säger Balders vd Erik Selin till Di.

Enligt häktningsframställan sitter Hansson och Björndahl i arresten i Göteborg. Eftersom det finns risk för att de misstänkta kan undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Häktningsförhandlingen inleds idag fredagen den 29 maj kl 13.15–14.15 och gäller Marcus Hansson. Den andra förhandlingen inleds inleds 15.15–16.15 och gäller Magnus Björndahl. Fastighetsaktien återkommer om misstankarna kring Marcus Hansson och Magnus Björndahl. 

 

 

 

 


I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, uppstod en unik vakans om 45.000 kvm på Campus Solna. Akademiska Hus bygger nu om det cirka 24.000 kvm stora Retziuslaboratoriet.

 

 

 

 

Campus Solna och den närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Nu påbörjar Akademiska Hus ombyggnationen av Retziuslaboratoriet, som ska ge nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig i toppmoderna lokaler på området.

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden. Området, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna, utvecklas till en levande ny stadsdel med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här går även samhälle, universitet och näringsliv samman för att skapa navet i Stockholmsregionens life science-kluster med fokus på forskning och vetenskap som förbättrar människors liv och hälsa.

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, uppstod en unik vakans om 45.000 kvm som ger en möjlighet för nya företag att etablera sig på området. I nära samarbete med Karolinska Institutet öppnar Akademiska Hus upp Campus Solna för nya aktörer, och som ett led i det arbetet fortsätter satsningen genom att Akademiska Hus nu bygger om det cirka 24.000 kvm stora Retziuslaboratoriet. På den 13.000 kvm uthyrningsbara ytan skapas toppmoderna kontors- och labbmiljöer som med sitt strategiska läge i direkt anslutning till Karolinska Institutet även ger närhet till en rad andra myndigheter, företag och organisationer – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa.

– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Genom att bygga om Retziuslaboratoriet erbjuder vi flera nya aktörer möjlighet att flytta till området och ta del av de centrala mötesplatser som skapas där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

I dagsläget arbetar, studerar och forskar mer än 4.000 personer på Campus Solna. Intresset för att flytta sin verksamhet till området är stort och Akademiska Hus har redan signerat avtal med flera företag som nu har eller inom kort kommer att flytta sina verksamheter till Campus Solna. För Retziuslaboratoriet pågår redan flertalet diskussioner med hyresgäster.

Akademiska Hus investerar 275 Mkr ombyggnationen, som består av två etapper. Den första omfattar upprustning och uppgradering av byggnadens generella och gemensamma tekniska funktioner såsom klimatstyrning, värme och ventilation, medan de nya kontors- och labbmiljöerna byggs i den andra etappen. Som en led i Akademiska Hus hållbarhetsarbete kommer Retziuslaboratoriet att inventerats med målsättningen att ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen.

 

 

 

 

 

 

 


Sollentunahem har utnämnt en ny vd som är Anna Mellström, nuvarande vd för Einar Mattsson Byggnads AB. Det innebär att Peter Svensson (bilden) får dubbla roller då han den 1 juni blir vd för Einar Mattsson Byggnads AB och då han samtidigt fortsätter att som vd leda Einar Mattsson Projekt AB.

– Det kommer att gagna båda bolagens verksamhet att ledas av en och samma vd. Det ger bolagen möjlighet till ett effektivare samarbete som i förlängningen ska leda till lägre produktionskostnader och bättre kvalitet i produkten, säger Stefan Ränk, Einar Mattssons koncernchef.

– Jag ser fram emot att få ihop all den kunskap och erfarenhet som finns i de båda bolagens ledningsgrupper, för att få till rätt produkt, på rätt plats till rätt pris, så att vi fortsatt kan stå stabila på marknaden, oavsett konjunktur, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB. 

Peter Svensson leder Einar Mattsson Projekt AB sedan september 2019. Han har mångårig branscherfarenhet bland annat som vd för PEAB Bostadsutveckling. Han har även arbetat på NCC, Skanska och Bjerkings.

 

 

 


Neil Slater, Deputy Head of Private Markets and Global Head of Real Estate, Aberdeen Standard Investments, har varit ledande i en omorganisation av Aberdeen Standard Investments, API.

 

 

 

 

Aberdeen Standard Investments, API, undersöker möjligheten att sälja sina direkta fastighetsverksamheter i Norden omfattande ett värde om cirka 2 miljarder pund, cirka 23,5 Mdr kr. Det potentiella steget kommer när bolaget som förvaltar fastigheter globalt för 41 miljarder pund, cirka 482 Mdr kr, ska fokusera på investeringar i sin paneuropeiska och globala fondverksamhet.

Neil Slater, Deputy Head of Private Markets and Global Head of Real Estate, Aberdeen Standard Investments, säger i en kommentar att det finns en växande skillnad i fokus mellan två delar av API:s verksamhet.

Han fortsätter:
– Vi har ett starkt, kompetent och erfaret team i vår nordiska verksamhet som fokuserar på att investera direkt i den lokala fastighetsmarknaden för lokala kunder. Detta är dock främst inhemska fonder och en verksamhet med kapitalförvaltning som betjänar inhemska kunder.

– I en internationaliserad funktion finns det ett behov av att balansera lokala och globala behov för att på bästa sätt utnyttja våra globala funktioner inom fondförvaltning för våra kunder och samtidigt kunna fokusera på nya tillväxtområden för att skapa långsiktig nytta.

Slater, som har varit ledande av omorganisationen, säger vidare:
– För kunder som investerar i våra nordiska fastighetsportföljer, är vi engagerade i att hitta den bästa alternativa lösningen för fortsatt kapacitet för högkvalitativa tjänster. En eventuell försäljning kommer inte att påverka vårt övergripande fokus på Norden, när det gäller våra paneuropeiska fastighetsfonder som investerar i regionen. Norden fortsätter att erbjuda attraktiva, långsiktiga investeringsmöjligheter för globala fastighetsinvesterare.

 


 

 

 


Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

 

 

 


I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått en allt större betydelse. Behovet av stadsutveckling, nya bostäder, skolor, vårdmiljöer med mera måste fortfarande tillgodoses, men till mindre kostnad och till ett betydligt mindre klimatavtryck. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer. 

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Så behöver det inte längre vara. Med White ReCapture upprättas en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Återbrukspotentialen kartläggs och noteras i den digitala modellen. På så vis har en tidigare komplex och analog process blivit digital och transparent. Kombinationen av digitalisering och specialistkompetens gör tjänsten unik.

– Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Vi integrerar återbruk i designprocessen och därmed gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för dem att uppnå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor, säger Niklas Eriksson, ägare av White ReCapture.

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan bolaget stötta fastighetsägare genom att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har de alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

– Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi är redan igång med vår första affär och har en dialog med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White ReCapture, säger Niklas Eriksson.

Tjänsten är passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas.


Sida 1 av 1087