16 oktober 2019
onsdag, 09 maj 2012 20:49

Balder ökade vinsten till 379 Mkr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd Fastighets AB Balder.

 

Balders vinst efter skatt för årets första kvartal uppgick till 379 Mkr (266), motsvarande 2,25 kr per stamaktie (1,70). I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar för fastigheter med 153 Mkr (157) och orealiserade värdeförändringar för räntederivat med 233 Mkr (123) samt resultat från andelar i intressebolag med 17 Mkr (3).


Förvaltningsresultatet före skatt förbättrades till 131 Mkr (85), motsvarande 0,69 kr per stamaktie (0,55). I förvaltningsresultatet ingick resultat från intressebolag med 22 Mkr (3).


Hyresintäkterna steg till 410 Mkr (377) och driftöverskottet ökade till 252 Mkr (226). Under perioden tillträdde Balder nio fastigheter om drygt 100 000 kvm (varav hälften utgjorde bostäder i Köpenhamn) till ett totalt förvärvspris om cirka 2,2 Mdr kr. Investeringar i befintliga fasigheter genomfördes med 59 Mkr (59).


Den 31 mars värderades portföljen, som innehöll 442 fastigheter, till 19 953 Mkr (17 556 vid årsskiftet). I intressebolagen var Balder delägare i 41 fastigheter, där bolagets andel var 125 000 kvm. Hyresvärdet i denna portfölj 157 Mkr.


Räntebärande skulder för fastighetsportföljen ökade till 12 501 Mkr (10 635), skulder som finansierades till en sänkt medelränta om 4,0 procent (4,2).


Det egna kapitalet ökade med 377 Mkr, exklusive nyemission om 265 Mkr minus utdelning på preferensaktier om 20 Mkr, till totalt 7 297 Mkr (6 675), motsvarande en soliditet om 34,3 procent (35,2).

          

Balder visar upp en stark börsuppgång sedan år 2006 då aktien stod i 17,00 kr, till dagens kursnivå om 32,50 kr. LE