17 januari 2020
lördag, 28 april 2012 16:26

NCC: Bättre nettoomsättning

Skrivet av 
alt
Peter Wågström, vd NCC.

 

För det säsongsmässiga svaga första kvartalet gjorde NCC en förlust efter skatt om 131 Mkr, vilket var ett starkare resultat jämfört med Q1 2011 då förlusten var 238 Mkr.


Positivt i årets första rapport var att nettoomsättningen för Q1 stärktes till 10 659 Mkr (8 533). Första kvartalets högre nettoomsättning berodde bland annat på att NCC Property Development levererade fler projekt till högre omsättning än föregående år.


Orderingången uppgick totalt i koncernen till 11 723 Mkr (12 398). Den något lägre orderingången förklaras av färre beställningar i byggverksamheterna (Construction) i Sverige och Norge. Samtidigt förbättrades dock orderingången i Finland och Norge. Periodens totala bruttoresultat blev 588 Mkr (351) med ett rörelseresultat som förbättrades till -130 Mkr (-238).


Koncernens egna kapital ökade till 8 162 Mkr (7 862) samtidigt som de totala skulderna steg till 17 337 Mkr (15 650), med en nettolåneskuld som ökade till 5 201 Mkr (1 700). Enligt NCC.:s definition är nettolåneskulden de räntebärande skulderna minus de likvida tillgångar, efter avdrag för räntebärande fordringarna. Detta innebar sammantaget att soliditeten sjönk till 24 procent (26), men där räntetäckningsgraden stärktes till 7,5 gånger (5,2).


Svagast har marknaden varit för NCC Construction där orderingången sjönk till 8 973 Mkr (9 342), framförallt beroende på färre stora projekt i Sverige och i Danmark.


NCC Roads ökade sin orderstock för Q 1 till 5 512 Mkr (4 820) med en särskilt bra marknad i Norge.


Housing, som producerar bostäder, fick en särskilt stark avslutning år 2011. Anledningen var att affärsområdet startade en stor bostadsproduktion under 2010 vilket resulterade i att många bostäder färdigställdes som resultatavräknades under det fjärde kvartalet förra året.


Under första kvartalet i år växte Housings orderstock till 12,1 Mdr kr (10,2). Generellt gäller det för Housing, Danmark undantaget, att det fortfarande finns goda marknader för bostäder i Norden, trots något längre försäljningstider. Under perioden såldes totalt 739 bostäder (741), varav 143 (132) var till investerare. Under kvartalet byggstartades totalt 793 bostäder (724). Detta innebar att nettoomsättningen steg till

1 045 Mkr (844), med ett rörelseresultat om 81 Mkr (3), och en rörelsemarginal som förbättrades till 7,8 procent (0,4).


NCC Property Development ökade sin nettoomsättning till

1 043 Mkr (124) med ett rörelseresultat om 112 Mkr (-41).


Generellt ser NCC en försiktighet på marknaderna för kontorsprojekt, men samtidigt har investerarna generellt en allt starkare tro på de nordiska marknaderna än vad de har på ett flertal övriga marknaderna i Europa.


Börsen uppskattade rapporten eftersom B-aktien steg med drygt 4 procent till 131,9 kr som senast betalt under fredagen. SF