28 januari 2020
torsdag, 26 april 2012 21:58

Skattedomar pressade Kungsleden

Skrivet av 
alt
Thomas Erséus, vd Kungsleden.

 

Kungsledens nettoomsättning under årets första kvartal ökade med 36 procent till 556 Mkr (407). En större fastighetsportfölj och en mildare vinter bidrog till att bruttoresultatet steg med 47 procent till 335 Mkr (228). Vinsten efter skatt föll till 113 Mkr (406), motsvarande 0,80 kr (3,00) per aktie. Detta berodde till stor del på en reservering för skattekostnader i kombination med lägre resultat från Hemsö, som redovisade lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheterna. 


Periodens reavinster efter fastighetsförsäljningar blev 20 Mkr (3), medan orealiserade värdeförändringar för de finansiella instrumenten uppgick till 227 Mkr (291).


Det utdelningsgrundande resultatet steg till 121 Mkr (78), motsvarande 0,90 kr (0,60) per aktie.  För helåret sänktes nyligen prognosen för det utdelningsgrundande resultatet till 550 Mkr (600) efter att två skattedomar gick emot bolaget.


Efter försäljningar om 210 Mkr och investeringar om 50 Mkr minskade portföljens bokförda värde till 15 533 Mkr (15 693). Låneportföljen minskade till 10 541 Mkr (10 665) och finansierades till en snittränta om 6,3 procent.


En stor del av Kungsledens lån förfaller och behöver omförhandlas i år. Hittills i år har avtal för lån om 6,1 Mdr kr undertecknats och bolaget bedömer att snitträntan blir 6,7 procent när refinansieringarna är genomförda.


Det egna kapitalet ökade till 7 828 Mkr (7 719), vilket motsvarade 57 kr (57) per aktie och en soliditet om 38 procent (37). I kvartalsrapporten framhåller vd Thomas Erséus:

– Vi har starka och stabila kassaflöden, långa hyresavtal med starka motparter, flera fastighetssegment och en geografisk spridning som begränsar riskerna, belåningsgrad i linje med dagens krav, stark likviditet och ordnad refinansiering. Min bedömning är därför att en eventuell avmattning i marknaden får begränsade effekter för Kungsledens del. LE