31 maj 2020
måndag, 18 maj 2020 12:13

Humlegårdens förvaltningsresultat ökade stort

Skrivet av 

 

 

 


Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter. Foto: Jonas Malmström

 Humlegården Fastigheter har presenterat ett starkt resultat under det första kvartalet år 2020. Förvaltningsresultatet steg med 15 procent, nettouthyrningen uppgick till 29 Mkr och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt. Fokus på kassaflöde och en finansiell stabilitet har gett bolaget en stark position, trots den osäkerhet som präglar marknadsläget. Periodens förvaltningsresultat steg med 15 procent till 216 Mkr (188). Periodens resultat efter skatt minskade till 65 Mkr (77).


Under första kvartalet ökade hyresintäkterna till 389 Mkr (324), en ökning med 20 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent till följd av vakanta lokaler, varav flera är uthyrda men inte tillträdda.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 29 Mkr (36) och hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med 4 procent i genomsnitt.

Den ekonomiska uthyrningsgraden minskade till 90 procent (93). Förändringen avser främst lokaler där avflyttning ägt rum och lokalerna har blivit uthyrda på nytt, men tillträde sker efter periodens utgång.

Driftöverskottet steg till 285 Mkr (235), en ökning med 21 procent. I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 2 procent.

Överskottsgraden, driftnetto i procent av hyresintäkterna, stärktes till 73,4 procent (72,5).

Finansnettot steg till -57 Mkr (-36), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde på att skulden ökade till följd av de förvärv som gjordes under 2019.Ett av skälen till Humlegårdens långsiktiga arbete med att begränsa refinansieringsrisken har varit att bolaget ska klara tider som dessa. Marknaden för företagsobligationer och företagscertifikat var under delar av mars månad i stort sett stängd. Bolaget har trots det refinansierat förfallen under mars och april och emitterat cirka 1.200 Mkr.

Humlegårdens finansieringsstrategi bygger på en stark finansiell profil, med fokus på en lång kapitalbindning (3,9 år), en låg andel förfall inom 12 månader (10 procent), jämnt spridda förfall och att refinansiera lång skuld långt före förfall. Ett resultat av denna strategi var att låneförfallen inom 18 månader vid senaste kvartalsskiftet täcktes med kassa och lånelöften till 104 procent. Bolaget innehar lånelöften om 4.300 Mkr, varav 1.600 Mkr via bolagets ägare. Det har inte funnits behov av att utnyttja dessa lånelöften.

Andelen obelånade fastigheter uppgick vid periodens utgång till höga 67 procent, vilket ytterligare förstärker Humlegårdens finansiella ställning. Andelen säkerställd finansiering uppgick till 14 procent. En central del i strategin är också Humlegårdens strävan mot grön finansiering, där målsättningen är att all finansiering ska vara grön senast 2021. Vid kvartalsskiftet uppgick andelen gröna obligationer och lån till 73 procent. Humlegården har även en lång räntebindning om 4 år och andelen ränteförfall inom 12 månader uppgick till 48 procent. Den genomsnittliga låneräntan var vid kvartalsskiftet 1,5 procent, vilket i sig innebär finansiell styrka.

Moody's har bekräftat Humlegårdens starka rating, Baa2. En bedömning av Humlegårdens ägarkoppling kommer att göras separat, vilket utgör en faktor som kan leda till en högre rating. I december 2019 ingicks ett teckningsåtagande med drygt två tredjedelar av Humlegårdens ägare. Det innebär att de förbinder sig att, vid behov, köpa Humlegårdens företagscertifikat för upp till 1,6 mMdr kr.  Bolaget har inte behövt utnyttja teckningsåtagandet.

Hela samhället påverkas av den pågående pandemin, dock har effekterna på verksamheten relativt begränsade under det första kvartalet. Humlegårdens kundportfölj består av en diversifierad och kreditvärdig kundbas, där en spridning bland branscher, kundstorlekar och olika typer av hyresgäster minskar risken för vakanser och hyresförluster. Effekterna av covid-19 har i första skedet har påverkat besöksnäring, restaurang och handel starkt, branscher som utgör en relativt begränsad andel i Humlegårdens totala portfölj.

Investeringar och projekt har fortlöpt i stort på enligt plan. Samtidigt har marknadsläget krävt en ständig kostnadskontroll och översyn av planerade investeringar, för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Många frågor har krävt en kortsiktig hantering och parallellt med detta arbetar bolaget även med löpande omvärldsanalyser och scenarier för att hantera effekterna på lång sikt.

– Vi ser tillbaka på ett starkt första kvartal, där förvaltningsresultatet ökade med 15 procent. Humlegården står finansiellt starka, detta tack vare de senaste årens stora fokus på kassaflöde och att vi under lång tid arbetat för att skapa en robust finansiell ställning. Det är viktigare än någonsin att ha goda relationer och förtroende i kreditmarknaden, att arbeta hållbart och erbjuda attraktiva, konkurrenskraftiga lokaler. Vi fortsätter arbeta aktivt med att utveckla de platser där vi är verksamma och möta framväxten av nya arbetssätt genom vårt kunderbjudande. Vi har en väl diversifierad kundportfölj och en nära dialog med våra kunder. Effekterna av covid-19 har varit begränsade under första kvartalet, men vi kommer såklart också att påverkas av pandemin. Vi bedömer oss ha goda förutsättningar att hantera dess inverkan och därmed bibehålla en god position och vara fortsatt starka när det vänder, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.


Humlegården är ett fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Bolaget ingår i länsförsäkringsgruppen. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Humlegården Fastigheter hade 87 anställda och ägde 59 fastigheter till ett värde om 34,5 Mdr kr vid årsskiftet 2019/2020.