26 februari 2020
onsdag, 22 januari 2020 13:15

Svenska Bo bygger studentbostäder i Hagastaden

Skrivet av 

 

 

Visualisering av hur AB Svenska Bostäders studentprojekt kan komma att se ut. Byggnaden utgör en fond mot Tullhusplatsen och Sveavägen. Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter


 

Flygfoto med markanvisat område markerad med vit streckad linje. Wennergren center till vänster i bild och Brunnsviken längst ned. Bild: Link arkitektur


 

 

Svenska Bostäder fick i mars 2018 en markanvisning i östra Hagastaden för 340 studentbostäder och lokaler i bottenvåning. Kvarteret delas med Micasa, som bygger vård- och omsorgsboende.

Svenska Bostäder beslutade den 3 december 2019 och därefter hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut att godkänna inriktningen av bolagets nybyggnation av studentbostäder Östra Hagastaden, med en investeringsutgift om 536 Mkr.


Projektet ska ligga i ett stads- och parknära läge i Stockholms och Solnas gemensamma stadsutvecklingsprojekt Hagastaden som i stort innebär att städerna växer samman genom en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan. Målet med projektet är att bygga yteffektiva bostäder till studenter. Bostäderna ska ha hög arkitektonisk kvalitet och framsynta hållbarhetslösningar till rimlig hyra.

Projektet omfattar cirka 340 studentbostäder samt kontor, lokaler och tillhörande bostadskomplement i bottenvåningen. Bostäderna är fördelade på 260 traditionella ettor, 13 tvåor samt kollektivboende för cirka 66 studenter. Kollektivlägenheterna består av 5-6 enskilda rum med badrum samt gemensamt kök och vardagsrum. Byggnadernas sammanlagda bostadsyta blir cirka 7.300 kvm BOA och lokalytan blir cirka 800 kvm LOA.

I projektet planeras för bland annat café, gym och minilivs samt ett par kontor. Det ingår två små innergårdar. Storleken och solinstrålningen på dessa är begränsad varför studenterna också får tillgång till två takterrasser.

Projektet har utsetts till pilot inom digitalisering i syfte att Svenska Bostäders resurser ska kunna användas mer effektivt. Därför kan det i projektet ingå att skapa digitala modeller av byggnadsverket, smarta lås, delningstjänster kopplat till hållbarhet och appar som på annat sätt förenklar boendet.

Svenska Bostäders mål för nybyggnation är Miljöbyggnad Silver. Huset projekteras för en maximal energianvändning på 55 kWh/kvm och år. Detta har inneburit arbete med byggnadens form och fönster som påverkar energianvändningen, solvärmelast och dagsljus. Byggnaden planeras bland annat förses med solcellsanläggning och spillvattenvärmeväxlare.

Detaljplanearbetet startade i april 2018 och beräknas antas 2021 och förväntas vinna laga kraft ett år senare. Produktionsstart är beräknad till år 2023.