Skriv ut denna sida
tisdag, 19 november 2019 17:27

Minus 427 Mkr för resultatet i SSM Holding

Skrivet av 

 

Från och med årsskiftet 2019/2020 är Mattias Lundgren permanent vd och koncernchef för SSM. 

För årets tre första kvartal gjorde SSM Holding en förlust om 427 Mkr efter skatt. Under perioden föll nettoomsättning i egen regi kraftigt till 176,2 Mkr (594,2).

 

Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, var -41,2 Mkr (85,4), och inklusive angivna poster sjönk rörelseresultatet kraftigt till -416,5 Mkr (85,4). Kassaflödet från löpande verksamhet minskade stort till -97,4 Mkr (175,2).

Under perioden sjönk antalet sålda bostäder i pågående produktion till 434 (889) och då hade endast 13 bostäder (15) resultatavräknats under perioden.

I balansen minskade de totala tillgångarna till 931,5 Mkr (1.402,6). De långfristiga skulderna reducerades till 41,0 Mkr (524,9), medan de kortfristiga skulderna ökade till 550,9 Mkr (64,6).

 

Det innebar att det egna kapitalet minskade stort till 339,6 Mkr (813,1), vilket sin tur medförde att soliditeten minskade till 38,5 procent (58) och till en usel räntetäckningsgrad om -43,6 gånger (0,2).

 

I en kommentar till rapporten säger vd Mattias Lundgren:
– SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

 

– Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

I en kommentar kan sägas att SSM har en mycket stor och intressant projektportfölj om totalt 4.518 bostäder som är under utveckling, varav 440 bostadsrätter och 178 hyresrätter har produktionsstartats. Av de 4.518 bostäderna har endast 109 bostäder erhållit detaljplan. Flera större projekt är på samråd som Elverket i Nacka om 486 bostäder och framförallt Tellus Towers med hela 1.234 bostäder är på tidigt samråd. Nu tror jag att inte Tellus Towers kommer att få en produktionsstart redan år 2022 som SSM anger i rapporten. Nu måste SSM satsa mer på hyresrätter eftersom kreditmarknaden innebär fortfarande utmaningar, såväl för bostadsköpare som behöver finansiera sina bostadsköp, som för byggherrar som behöver projektfinansiering för att hantera långa och kostsamma planprocesser. Nu måste SSM sälja projekt och/eller finna nya partners, för att stärka det svaga egna kapitalet om 340 Mkr. SF

Senaste från Redaktionen