28 januari 2020
tisdag, 12 november 2019 16:04

Svagt resultat av Oscar Properties

Skrivet av 

 

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.Under årets tre första kvartal minskade Oscar Properties nettoomsättningen till 686,2 Mkr (1.649,5). Rörelseresultatet ökade till 34,71 Mkr (–116,4) med ett resultat efter skatt om –37,71 Mkr (–199,7). Resultat per stamaktie uppgick till –2,48 kronor (–7,90). Likvida medel minskade till 69,8 Mkr (281,3).  Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 27 (49). Antalet bokade bostäder var 33 (30) medan antalet bostäder i pågående produktion minskade kraftigt till 202 (963). Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (46).

I balansen sjönk summan av alla tillgångar till 3.249,3 Mkr (4.033,6) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 522,0 Mkr (1.108,2) medan de kortfristiga skulderna ökade till 1.753,0 (1.601,8). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 974,3 Mkr (1.323,6) med en soliditet som sjönk till 30 procent (33).

I en kommentar till rapporten säger vd Oscar Engelbert:
– Arbetet med att skapa en stabilare kapitalstruktur i bolaget är långsiktigt avgörande. Under perioden har management jobbat intensivt med att ta fram förslag till aktieägare och obligationsinnehavare i syfte att stärka kapitalstrukturen och förstärka likviditeten så att vi kan utveckla vår fina projektportfölj. Detta behandlades på extrastämman den 8 november 2019, och det program som beslutade avser dels konvertering av obligationer till stamaktier, omvandlingsprogram för preferensaktier samt en företrädesemission.

 

– Försäljningen av 50 procent av Helix-projektet, i form av ett joint venture med Slättö och Fastpartner, är ytterligare en åtgärd för att stärka kapitalstrukturen genom att inleda samarbeten med starka partners i våra utvecklingsprojekt.

 

– Vi har även fortsatt fokuserat på att minska kostnaderna genom att anpassa organisationen och se över övriga kostnader, vilket börjar visa sig i resultatet. Ett led i det har varit att avveckla byggverksamheten i Allegro. Denna omställning är nu helt genomförd och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det projektet löper på enligt plan.Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för steg tar vi oss i rätt riktning.