Skriv ut denna sida
måndag, 04 november 2019 11:28

Svenska Bostäder ska bygga i Enskededalen

Skrivet av 

 

Svenska Bostäder kan nu skapa ett nytt bostadskvarter i Enskededalen i området markerat med rött.


Exploateringsnämnden fattade i december 2018 genomförandebeslut omfattande 16,9 Mkr för uppförandet av cirka 100 nya hyresrätter inom fastigheten Dalen 21 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1. I samband med beslutet tecknades en överenskommelse om exploatering med tomträtt inom fastigheterna mellan exploateringskontoret och AB Svenska Bostäder.


Projektet syftar till att uppföra ett kringbyggt bostadskvarter med underbyggt garage, samt att skapa en tydlig entré till Dalens centrum med entréer och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

 

När systemhandlingen färdigställts har de ekonomiska förutsättningarna blivit tydligare och projektets kostnader överstiger nu det belopp genomförandebeslutet omfattade. Därför föreslår exploateringskontoret att ett reviderat genomförandebeslut fattas.

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar positivt ne tonuvärde om 20 Mkr. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 34,6Mkr.

 

Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 155 procent. Genom att riva ett befintligt parkeringsdäck och justera Åstorpsringens läge kan ett kringbyggt bostadskvarter med engrön innergård och underbyggt garage åstadkommas. Förslaget möjliggör cirka 100 nya hyreslägenheter med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

 

Det nya bostadskvarteret skapar entréer och lokaler i bottenvåningen vilket ger goda förutsättningar för en trygg och levande stadsmiljö i området. Projektet är en viktig del av stadens åtagande att uppföra bostäder i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Projektet är även en del i att nå bostadsmålet om 40.000 bostäder till år 2020. Fastigheten ägs av Stockholm stad och upplåts med tomträtt till Svenska Bostäder.

Senaste från Redaktionen