19 november 2019
onsdag, 23 oktober 2019 15:32

Kungsledens vinst minskade till 1.475 Mkr

Skrivet av 

 

Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden AB.

 

För årets nio först månader minskade Kungsledens resultat efter skatt till 1.475 Mkr (1.662). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 1.260 Mkr (1.291). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav. Att resultatet minskade berodde på att kostnaden för räntederivat steg till -274 Mkr (-19) Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 889 Mkr (821). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd, med 5 respektive 6 procent, samt ett förbättrat finansnetto.  Nyuthyrningen sjönk till 142 Mkr (167) och nettouthyrningen för perioden minskade till 21 Mkr (27).

I balansen steg värdet, på bolagets 207 fastigheter om 1,98 miljoner kvm, vid periodens utgång till totalt 36.833 Mkr (34.012).


Under perioden steg de långfristiga skulderna till 20.213 Mkr (17.206) medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.649 Mkr (2.242), finansierade till en snittränta om 1,8 procent (1,9).  Det innebar att det egna kapitalet steg till 16.718 Mkr (15.375) med en soliditet som minskade till 43,3 procent (44,2) och en räntetäckningsgrad som steg till 4,6 gånger (3,9).

 

Vd Biljana Pehrsson ser positivt på framtiden när hon i rapporten säger:
– Alla våra huvudmarknader, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, där 90 procent av fastighetsbeståndet finns, har väl diversifierade ekonomier med fortsatt befolkningstillväxt. Dessa storstadsregioner står för drygt 62 procent av Sveriges BNP. Min bedömning är att de har en så stark tillväxtkraft att de kommer klara sig bättre än många andra orter i en sämre konjunktur. Enligt en färsk rapport från Oxford Economics förväntas BNP-tillväxten för Stockholmsregionen – där vi har nästan 50 procent av vårt bestånd – nå runt 2 procent 2019 och endast marginellt lägre 2020. Det är väsentligt högre än den tillväxt som ledande prognosinstitut förutspår för hela riket. Vi ser, mot bakgrund av ovan, inte en avmattning i efterfrågan på kommersiella lokaler på våra huvudmarknader.