19 november 2019
måndag, 21 oktober 2019 11:46

Fabeges förvaltningsresultat ökade med 27 procent

Skrivet av 

 

Stefan Dalbo, vd,  har lämnat sin första bokslutsrapport för Fabege.

 


Det går fortsatt mycket bra för Fabege då bolaget för årets första nio månader ökade hyresintäkterna till 2.132 Mkr (1.864). I identiskt bestånd steg hyresintäkterna med drygt 14 procent.  Förvaltningsresultatet ökade med hela 27 procent till 1.138 Mkr (895).

 

Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -92 Mkr (152). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt med 18 procent (30). Driftsöverskottet steg till 1.605 Mkr (1.389). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent med en överskottsgrad om 75 procent (75).

Under perioden uppgick investeringarna till 1.775 Mkr (2.354) i befintliga fastigheter och projekt, varav 1.023 Mkr (1.985) avsåg investeringar i projekt- och förädlingsfastigheter. Avkastningen på investerat kapital i projektportföljen var 104 procent.

På grund av att de realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter sjönk till 3.895 Mkr
(6.213), minskade även periodens resultat efter skatt till 3.504 Mkr (6 265), motsvarande 10,60 kr per aktie (18,94). Resultat före skatt blev 4.279 Mkr (7.253).


I balansen minskade de räntebärande skulderna till 26.001 Mkr (26.275), finansierade till en snittränta om 1,69 procent. Eget kapital vid periodens slut ökade till 37.582 (34.964) Mkr, vilket innebar att soliditeten blev oförändrat 51 procent. Det samlade marknadsvärdet på fastigheterna ökade vid periodens slut till 71,6 Mdkr (65,0).

– Vårt förvaltningsresultat, vilket speglar det löpande kassaflödet i verksamheten, ökade med hela 27 procent i jämförelse med samma period föregående år. Jag är också nöjd med att vi kunnat tillvarata möjligheter både till längre kapitalbindning och längre räntebindning, kommenterar vd Stefan Dahlbo.


Stefan Dahlbo ser framtida positiva marknadsutsikter för Fabeges tillväxt:
– Även om mycket talar för att konjunkturen bromsar in står Stockholm inför fortsatt tillväxt vilket gynnar vår affär.  Vi har en växande portfölj och stabila låga räntenivåer. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt värdeskapande projektutveckling.
SF