19 november 2019
fredag, 18 oktober 2019 14:21

Castellums fastighetsvärde steg till 92,7 Mdr

Skrivet av 

 

Henrik Saxborn, vd för Castellum.


För årets första nio månader ökade Catellum intäkterna 4.343 Mkr (4.141 Mkr), Nettouthyrningen för perioden minskade till –38 Mkr (157) Förvaltningsresultatet steg till 2.380 Mkr (2.219), motsvarande 8,71 kronor (8,12) per aktie, en ökning med 7 procent.

 

Värdeförändringar på fastigheter minskade till 2.505 Mkr (3.150) och på derivat till -417 Mkr (202)

 

Periodens resultat efter skatt minskade till 3.637 Mkr (5.051). Det långsiktiga substansvärde på aktien steg till 186 kr (168) per aktie, en ökning med 11 procent.

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 741 Mkr (3.009), varav 2.789 Mkr (1.333) avsåg förvärv, 2.061 Mkr (2.123) ny-, till- och ombyggnationer och 4.109 Mkr (447) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång ökade till 92,7 Mdr kr (87,4 Mdr kr).

 

I balansen minskade de räntebärande skulderna till 40.637 Mkr (40.697), finansierade till en sänkt medelränta om 2,0 procent (2,1). Det egna kapitalet steg till 41.775 Mkr (37.371) med en oförändrad överskottsgrad om 73 procent.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Henrik Saxborn:
– Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7 procent trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18 procent. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5 procent.

Han tillägger:
– Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa nettouthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 procent och investerarbasen har breddats. SF