25 februari 2020
onsdag, 09 oktober 2019 11:36

750 bostäder till Karlviks strand

Skrivet av 

 

Flygvy över Karlviks strand, sett från norr. Landskapslaget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsgård i kvarter B. Illustration: Arkitema

 

 

 

 

Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget

 

 

Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhus i kvarter A. Illustration: Kjellander SjöbergVy mot skolans rundade hörn. Illustration Norconsult

 

 


Vy mot gathus i kvarter B. Illustration Arkitema


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu samråd för en ny detaljplan som innebär att Karlsviks strand, vid norra Drevviken, utvecklas med nya bostäder och utvecklade rekreationsområden. Totalt 750 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg ingår i planförslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta. Planförslaget innebär att området utvecklas till en blandad stadsmiljö med  bostäder, skola, förskolor, parkeringshus, handel och service, parker med mera. Detaljplanen inkluderar Hökarängens kolonistugeområde samt Hökarängens gårds fastighet. Planen innefattar även nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och att trafikplatsen Larsboda byggs om.

De bolag som har markanvisats byggrätter vid Karlviks strand är: Veidekke, Småa/ALM Equity, Wallenstam,  SISAB och Stockholm Parkering

 

Hökarängsbadet utvecklas till en stadsdelspark och badplatsen kompletteras med fler bryggor och i anslutning till stugberget föreslås tre mindre parker. Värdefulla träd finns i området och de skyddas, liksom Hökarängens gård.

Campingstugeområdets karaktär bevaras och ett antal nya stugor samt föreningshus möjliggörs, samtidigt som befintliga stugor och lotter rensas från större uteplatser och påbyggnader.

 

Nya byggnader föreslås i sju kvarter nära Perstorpsvägen och Farstastråket. I Ågesta Brovägs förlängning föreslås ett allmänt torg som markeras av en hög byggnad med publika lokaler i bottenvåningen. Vid korsningen mellan Farstastråket och Perstorpsvägen vid entrén till Hökarängsbadet planeras ett högt hus och en skola.


Planområdet för Karlsviks strand ingår i ett större stadsutvecklingsområde som ska vända Farsta mot Drevviken. Planområdet ligger i stadsdelarna Farsta och Larsboda och avgränsas i söder av Nynäsvägen och i norr av Drevviken. I öst gränsar området till Klockelund och i väst Perstorp. Tillsammans med detaljplaneförslaget för Telestaden bildar Karlsviks strand ett stadsbygnadsområde med en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor, handel, parker och torg.