9 december 2019
måndag, 02 september 2019 15:09

Heimstadens vinst steg till 2.912 Mkr

Skrivet av 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 


För första halvåret 2019 steg Heimstadens vinst, efter en skattebelastning om –522 Mkr (–272 ), till 1.668 Mkr (1.685). Till denna vinst kunde Heimstaden redovisa 1.245 Mkr (541) i ett övrigt totalresultat som utgjordes av valutaomräkningsdifferenser som uppstod vid konsolideringen av koncernens utländska dotterbolag. Det innebar att Heimstadens totalresultat för första halvåret steg till 2.912 Mkr (2.226).

 

I resultatet ingick värdeförändringar av fastigheter med 2.341 Mkr (1.527) och värdeförändringar av finansiella instrument med –348  Mkr (–12). Det svenska fastighetsbeståndet uppvisade en orealiserad värdeförändring på 1.172 Mkr motsvarande +3,2 procent, det danska en förändring på 576 Mkr, motsvarande+1,9 procent och det norska en förändring på 596 Mkr eller +3,6 procent. Värdeförändringarna förklaras primärt av sänkta direktavkastningskrav i de befintliga bestånden. Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 3,67 procent, att jämföra med 3,75 procent vid utgången av 2018. Efter valutajustering uppgick den totala värdeförändringen på fastigheter i resultaträkningen till 2.341 Mkr (1.527).

 

Under perioden ökade hyresintäkterna till 1.997 Mkr (1.444), vilket gav ett resultat före finansiella poster om 993 Mkr (717). Förvaltningsresultatet minskade till 196 Mkr (443) beroende på att de finansiella kostnaderna steg till –802 Mkr (–273). De ökade finansiella kostnaderna förklaras främst av en större låneportfölj till följd av en större fastighetsportfölj.

 

Genomsnittsräntan på balansdagen för den totala upplåningen, derivaten samt avgifter för outnyttjade krediter uppgick till 2,0 procent (1,82). Ökningen förklaras i huvudsak av skillnader i spread mellan obligationer och banklån, förändringar av underliggande basräntor samt ökad räntesäkring.

 

I balansen steg värdet stort på bolagets 980 fastigheter (882) om 2,91 miljoner kvm (2,47) till totalt 86.429 Mkr (66.456). I samband med tidigare förvärv av norska förvaltningsfastigheter har Heimstaden även förvärvat byggrätter och pågående byggprojekt om 716 Mkr (680), avseende utveckling av ägarlägenheter i Oslo som ska avyttras vid färdigställande.

 

Under perioden ökade de långfristiga skulderna till 52.889 Mkr (35.676) medan de kortfristiga skulderna minskade till 2.240 Mkr (3.357). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 34.710 Mkr (31.596) med en soliditet som minskade till 38,6 procent (52,0) och en räntetäckningsgrad om 2,2 gånger (2,7).

 

Heimstaden är ett stort bostadsbolag. I rapporten säger vd Patrik Hall:

– Under 2019 har vi nyproducerat och färdigställt 765 lägenheter i regioner med bostadsbrist. Vi har just nu 1.340 lägenheter i produktion, där vi i Sverige valt att söka investeringsbidrag i våra byggprojekt i syfte att kunna erbjuda en nyproduktionsstandard till en för de allra flesta sökanden rimlig hyra och en hyra som hushållsekonomin kan klara av att hantera.  I Heimstadens fastigheter bor idag 100.000 boende och medmänniskor. Vi är därmed aktiva i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.