19 februari 2020
fredag, 19 juli 2019 10:12

Stendörrens driftnetto steg till 198 Mkr

Skrivet av 

 

Mikael Nicander, är ny vd för Stendörren sedan januari i år efter Fredrik Brodin.

 


Under första halvåret ökade Stendörren hyresintäkterna med 19 procent till 297 Mkr (249) med ett driftnetto som steg med 19 procent till 198 Mkr (166). Förvaltningsresultatet minskade något till 71 Mkr (77).

 

Periodens resultat minskade till 126 Mkr (175) eftersom värdeförändringarna av förvaltningsfastigheterna minskade under perioden till 89 Mkr (121), huvudsakligen hänförligt till förbättrade kassaflöden. Värdeförändringarna på finansiella instrument blev oförändrat – 2 Mkr.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet var:

1. Botkyrkas kommunfullmäktige en ny detaljplan i juni som medger byggnation av cirka 800 lägenheter, kvarterscentrum samt lagerhotell på Stendörrens fastighet Tegelbruket 1 i Botkyrka. Om den nya planen inte överklagas kommer den att vinna laga kraft under tredje kvartalet 2019.

2. Stendörren erhöll bindande kreditlöfte från bolagets banker om förlängning av 978 Mkr i befintliga krediter, vilka förfaller under fjärde kvartalet 2019. Bolagets genomsnittliga kapitalbindningstid beräknas efter förlängningen öka med cirka 0,7 år. I tillägg till förlängningen av befintliga krediter har även bindande kreditlöften mottagits om utökad av belåning av fastighetsportföljen om totalt drygt 600 Mkr, medel som kan användas antingen som delfinansiering av tillkommande förvärv eller för omstrukturering av skuldportföljen.

 

I balansen ökade bolagets 122 (102) förvaltningsfastigheter om 0,72 miljoner kvm (0,61) till 8.754 Mkr (6.868 Mkr). De långfristiga skulderna steg under perioden till 4.727 Mkr (4.110) liksom de kortfristiga skulderna som ökade till 1.567 Mkr (600). Skulderna finansierades oförändrat till en genomsnittlig ränta om 2,4 procent. Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 2.903 Mkr (2.534) med en soliditet om 32 procent (35).

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Mikael Nicander:

– Periodens driftnetto ökade till 198 Mkr (166), en ökning med 19 procent, detta trots att det under halvåret, efter en genomlysning av projektportföljen, skrivits av olönsamma projekt till ett värde av 7Mkr. Periodens resultat minskade till 126 (175) Mkr. Det minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt till lägre värdeökningar. Under kvartal tre kommer vi att redovisa förvaltningsfastigheter och projektfastigheter separat för att tydliggöra för våra ägare avkastning, resursallokering och värdeutveckling. En stor del av vårt arbete framöver kommer läggas på att minska våra vakanser så att vi ytterligare kan förbättra vårt driftnetto. Ett starkt driftnetto är ett mycket viktigt mål för verksamheten. Under kvartal tre kommer förvaltningsorganisationen vara komplett med egen personal vilket underlättar vårt fortsatta fokus på driftnettoutvecklingen.

 

Han fortsätter:

– Sammanfattningsvis kan sägas att Stendörren inför framtiden nu står väl rustat, såväl vad gäller förvaltning, framtida tillväxt och finansiell position. Med en ny aktiv huvudägare ser jag fram emot att tillsammans med våra engagerade medarbetare bygga ett framgångsrikt Stendörren.