19 februari 2020
onsdag, 17 juli 2019 15:34

Balders tillgångar ökade till 142,2 Mdr kr

Skrivet av 

 

Balder äger Anna Whitlocks gymnasium, som är Stockholms största gymnasieskola med cirka 2.400 elever. Gymnasiet är uppkallat efter skolpionjären och kvinnosakskämpe Anna Whitlock och skolan grundades 2016. Gymnasiets lokaler ligger i gamla Ämbetshuset på Hantverkargatan på Kungsholmen, huset har även tidigare kallats för Länsstyrelsens byggnad som uppfördes 1926 som kontorshus för Byggnadsstyrelsen.

 


Inget nordiskt fastighetsbolag har växt så kraftfullt som Balder. Bolaget noterades för 14 års sedan, år 2005, till en aktiekurs om 7,05 kr och ett substansvärde om 6,59 kr. Nu år 2019 är bolagets aktiekurs cirka 311 kr och substansvärdet är 300 kr, när värdet på bolagets totala tillgångar har ökat till 142.184 Mkr (118.978).

 

Under första halvåret steg hyresintäkterna till 3.663 Mkr (3.217) med ett resultat som minskade till 2.966 Mkr (4.335), efter att värdet på orealiserade värdeförändringar för fastigheter minskade till 1.589 Mkr (2.967) och när värdeförändringen på derivat försämrats till –287 Mkr (–57).


I balansen steg värdet på förvaltningsfastigheterna 126.770 Mkr (109.740) samtidigt som de räntebärande skulderna ökade till 75.003 Mkr (64.717). Det innebar att det egna kapitalet steg till 50.835 Mkr (43.015), med en soliditet som minskade till 35,8 procent (36,2) och räntetäckningsgrad om 4,6 gånger (4,5).

 

Under perioden investerade Balder 7.308 Mkr (5.708) i förvaltningsfastigheter, varav 4.428 Mkr (2.839) avsåg förvärv och 2.880 Mkr (2 868) var investeringar i befintliga fastigheter och projekt för egen förvaltning. Under perioden har en fastighet avyttrats samt försäljningar av ägarlägenheter och mark genomförts till ett försäljningsvärde om 290 Mkr (114). Resultatet från försäljningarna uppgick till 14 Mkr (35).

 

Balder hade vid periodens slut totalt projektfastigheter värda 6,1 Mdkr, där projekt med pågående byggnation ingick med 5,6 Mdkr och projekt där byggnation inte hade påbörjats uppgick till 0,5 Mdr kr.

 

Byggnationerna som pågick hade en beräknad total investering om 8,1 Mdr kr, vilket innebar att 2,5 Mdr kr återstod att investera. Merparten av de pågående projekten avsåg bostadsprojekt. Projekten omfattade i huvudsak cirka 1.200 lägenheter i Köpenhamn och cirka 1.200 lägenheter i Helsingfors. Investeringarna avsåg ägarlägenheter som hyrs ut.

 

Värdet på Balders exploateringsprojekt var den 30 juni cirka 2,4 Mdkr. Projekt med pågående byggnation ingick med 1,4 Mdkr i värde och projekt där byggnation ej har påbörjats uppgick till 1,0 Mdkr. Byggnationerna som pågick hade en beräknad total investering om 2,3 Mdkr, vilket innebar att 0,9 Mdkr återstod att investera. Merparten av de pågående byggnationerna avsåg bostadsrättsprojekt och omfattade i huvudsak cirka 800 bostadsrättslägenheter i Sverige.


Balder har nu fastighetstillgångar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland och Storbritannien, vilket innebär att koncernen är exponerad mot valutarisker. Balder har därför en diversifierad finansieringsstruktur där bolaget använder sig av obligationer och bankfinansiering i flera valutor. Balders enskilt största finansieringskälla är obligationer emitterade på den europeiska obligationsmarknaden i euro, följt av banklån i diverse valutor, ett MTN-program i svenska kronor samt ett certifikatprogram i euro och svenska kronor.

 

Utöver dessa finansieringskällor har Balder även emitterat hybridkapital som har en löptid om 60 år och betraktas som hälften eget kapital av kreditvärderingsinstitutet S&P. Balder har sedan tidigare grön finansiering från banker och Europeiska Investeringsbanken, under kvartalet har ett grönt ramverk offentliggjorts och 1.000 Mkr i gröna obligationer har emitterats. Under perioden har Balder även etablerat ett EMTN-program om 2.000 MEUR.

 

I rapporten säger vd Erik Selin:

– Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning. SF