19 februari 2020
tisdag, 16 juli 2019 11:22

Hemfosa: Hög förvärvstakt

Skrivet av 

 

Caroline Arehult, vd för Hemfosa Fastigheter.

 


Hemfosa har under första halvåret genomfört förvärv i hög takt i Sverige, Norge och Finland. Det innebar att hyresintäkter ökade med 16 procent tack vare en växande fastighetsportfölj med ett driftnetto som steg med 19 procent och ett förvaltningsresultat som stärktes med 26 procent. Det innebar att resultatet efter skatt steg till 1.057 Mkr (937), där den orealiserade värdeförändringen för fastigheter ingick i resultatet med 725 Mkr (737) och värdeförändringen av derivat ingick med –67 (–8). Resultatet efter skatt från Nyfosa, då 424 Mkr under 2018 delats ut till aktieägarna, inklusive omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter om 254 Mkr (336), blev 1.311 Mkr (1.964). Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till drygt 81 kronor per aktie.


Väsentliga händelser under och efter kvartalet för det aktiva Hemfosa var:

1. I Eskilstuna tillträddes tre fastigheter med skolor och offentliga kontor i juni med underliggande fastighetsvärde om 650 Mkr.

2. I Mariestad tillträddes en fastighet med 25 byggnader, som huvudsakligen används för anpassat boende och skola, i juni med underliggande fastighetsvärde om 274 Mkr.

3. I Esbo, Finland tillträddes en skola i juni med underliggande fastighetsvärde om 245 Mkr.

4. I Esbo och Helsingfors, Finland tillträddes en portfölj med fyra offentliga kontor i juli. Underliggande fastighetsvärde är 465 Mkr.

5. En apportemission om 1,76 miljoner stamaktier genomfördes i början av juli då ett äldreboende i Nacka förvärvades från ICA-handlarnas Förbund med ett underliggande fastighetsvärde om 156 Mkr.

6. Henrik Melder är ny ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge där han ska ta tillvara på de stora projektmöjligheter som finns i portföljen.

7. Essi Sten har anställts som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Finland för att möjliggöra snabbare tillväxt.

8. Ett treårigt grönt obligationslån om 1,3 mdkr emitterades i juni till en marginal om 240 räntepunkter.

 

Under perioden ökade värdet på Hemfosas 396 (381) fastigheter om 2,15 miljoner kvm (2,06) till totalt 39.012 Mkr (33.881), varav värdet i Sverige steg till 27.067 (23.015), i Norge till 9.738 Mkr (8.979) och i Finland till 2.210 Mkr (1.858). Värdet på de totala tillgångarna ökade till 40.378 Mkr (37.459).

 

Under första halvåret minskade bolagets räntebärande skulder till 23.354 Mkr (27.329), finansierade till en snittränta om 2,15 procent (1,94), vilket innebar ett eget kapital om 13.878 Mkr (13.134 vid årsskiftet). Det resulterade i att soliditeten minskade till 34,4 procent (39,5) med en räntetäckningsgrad som steg till 3,4 gånger (2,8).


Hemfosa ska fortsätta växa och nå ett fastighetsvärde om 50 Mdr kr inom 5 år. I rapporten säger vd Caroline Arehult:

– Jag är väldigt nöjd med Hemfosas utveckling under första halvåret 2019. Vi har en tydlig färdriktning mot vår lönsamma tillväxtresa med en fastighetsportfölj om 50 Mdr kr inom fem år. I och med de framgångsrika affärer vi genomfört hittills i år tar vi viktiga steg mot detta mål. Vi har också en god bredd i vår projektverksamhet med flera spännande projekt under planering och genomförande, därtill en bra pipeline framåt. Energin och engagemanget i organisationen är stort och vi ser fram emot ett lika spännande andra halvår 2019.