19 februari 2020
måndag, 15 juli 2019 08:16

Högt tempo i Nyfosa

Skrivet av 

 

Jens Engwall, vd för Nyfosa.


Nyfosa växer som ett transaktionsintensivt bolag. Under första halvåret 2019 steg intäkterna till 649 Mkr (484) med ett driftnetto som ökade till 425 Mkr (321). Resultatet efter skatt minskade till 470 Mkr (655) främst beroende på att förvaltningsresultatet från jv Söderport minskade till 96 Mkr (226) samt att den orealiserade värdeförändringen på fastigheter sjönk till 140 Mkr (286).

 

I balansen ökade anläggningstillgångarna 17.255 Mkr (13.748) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 9.315 Mkr, medan de kortfristiga skulderna reducerades till 396 Mkr (6.415). Skuldernas genomsnittliga ränta steg under perioden steg till 1,8 procent, (1,6).  Det innebar att det egna kapitalet ökade till 8.869 Mkr (8.552), med en soliditet om 47,7 procent (48,6) och en räntetäckningsgrad om 4,3 gånger (4,6).

 

De väsentliga händelserna under andra kvartalet var att i maj emitterades treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 Mkr under en total ram om upp till 1,5 Mdr kr.

 

I juni köpte Nyfosa en fastighetsportfölj med 21 fastigheter i södra Sverige till ett värde om 1,6 Mdr kr och i samma månad förvärvade Nyfosas joint venture Söderport totalt 15 fastigheter för 1,4 Mdr kr, varav 722 Mkr från Nyfosa.

 

Under juli månad förvärvades en fastighetsportfölj med nio fastigheter i Malmö till ett värde om 695 Mkr och i samma månad sålde Nyfosas joint venture Söderport fastigheter i Torslanda för 2,3 Mdr kr.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Jens Engwall:

– Ett högt tempo i Nyfosas förvärvsarbete under våren har gett utdelning. Vi har tecknat avtal om förvärv till ett värde om drygt 3,3 Mdr kr under och efter kvartalet. Det är fastigheter med stabila kassaflöden i bra lägen, bland annat en större handelsfastighet i Luleå. Nyfosas flexibla strategi gör att vi kan gå mot strömmen och i rådande marknad är handel en kategori där vi ser intressanta möjligheter på orter och i lägen vi tror på. Med stärkt kassa från emission av obligationer i maj fortsätter vi att analysera både stora och små förvärv på vägen mot målet om 25 Mdr kr i fastighetsvärde.