13 november 2019
onsdag, 10 juli 2019 08:29

Fastpartner får tilläggsköpeskilling om 800 Mkr

Skrivet av 

 

 

Planområdet för kvarteret Gustav och Gunhild avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Planen omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1.000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar. De sydvästra kvarteren avgränsas av Mälarbanan och de nordöstra kvarteren av Spångaån.

 

 

 

Eftersom detaljplanen för Bromsten har vunnit laga kraft erhåller Fastpartner en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr.

 

Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019. Länsstyrelsen beslutade den 19 mars 2019 att överpröva detaljplanen med hänsyn till översvämningsrisk. Efter förtydliganden från Stockholms stad och dialog med Stockholms Stad har Länsstyrelsen beslutat att inte upphäva beslutet om detaljplan. Detaljplanen vinner därmed laga kraft.

 

Fastpartner avyttrade i mars 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40 procent. Se länk.

 

Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 Mkr med en tilläggsköpeskilling om 800 Mkr vid lagakraftvunnen detaljplan. Den totala köpeskillingen om 850 Mkr översteg bokfört värde med cirka 440 Mkr och realisationsvinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019.