1 juni 2020
onsdag, 29 maj 2019 14:43

Stenungsund får ny silhuett och stadspuls

Skrivet av 

 

 

 

 

Med det nya kvarteret får Stenungsund centrum en ny silhuett och en tydlig entré. Bild: Strategisk Arkitektur

 

 


Tillsammans med Citycon och kommunen utvecklar Strategisk Arkitektur sedan flera år tillbaka Stenungsunds centrala delar. Den tidigare planeringen av centrumet och handel har skapat nya möjligheter för platsen. Nu planerar Citycon att förtäta området kring torget med bostäder och service för att skapa stadspuls och tydligare knyta centrum till järnvägen, där det nya resecentrumet för kollektivtrafik ska byggas.

 

Stenungsunds kommun har en vision att växa med 10.000 invånare till år 2035. Centrumomvandlingen sker successivt över en längre tid och nu planerar Strategisk Arkitektur på uppdrag av Citycon nya bostäder, handel- och servicelokaler vid parken intill kulturhuset Fregatten.

 

Två nya bostadshus med sammanlagt 200-250 lägenheter skapas i det mycket attraktiva läget nära service, handel, hav, hamn och resecentrum med pendlingsavstånd till Göteborg. De tidigare kärnvärdena för centrumutvecklingen; trivsam, hamn och stad, förstärks ytterligare med detta projekt.

 

De nya bostadsvolymerna skapar nya framsidor och aktiverar delar som idag är baksidor, vilket levandegör miljön under en större del av dygnets timmar. Centrum blir en stadsmässig plats, med små torg och gågator mellan bostadshusen, som man gärna söker sig till.

 

Med det nya kvarteret, som i sin skala trappas uppåt från strandpromenaden sett, får Stenungsund centrum en ny silhuett. Från dagens låga och upplevelsemässigt enformiga bebyggelse tillförs volymer som skapar dynamik och variation och som tillsammans bildar en tydlig entré till Stenungsund centrum. Placeringen av lamellhuset utökar inte bara centrumet, utan skapar ett levande gaturum mot parken och gör Gångfartsgatan framför huset mer intim och mänsklig.

 

Strategisk Arkitektur har ansvarat för att ta fram detaljplan och samrådsmaterial tillsammans med Stenungsunds kommun i en byggherredriven plan som planeras att gå ut på samråd efter sommaren. Vi ser fram mot att ihop med Citycon och kommunen utveckla en av västkustens pärlor som ett steg mot vision 2035.