18 september 2019
onsdag, 22 maj 2019 16:34

Prime Livings förlust steg till –31,5 Mkr

Skrivet av 

 

 

 

 

Lars Wikström blev vd för Prime Living den 28 mars i år.

 

 

 

Analys: Stefan Fröjdendahl


Förlusterna fortsätter för studentbostadsbolaget Prime Living som för första kvartalet gjorde en förlust efter skatt om – 31,5 Mkr, efter att driftsresultatet minskade till svaga 8 Mkr (9,3). Det har varit tuffa tider för Prime Living. Bolaget gjorde storförlust under 2018 med ett resultat efter skatt om –587 Mkr (142), motsvarande –39,8 kr (9,6) per stamaktie. Försvagningen berodde främst på sjunkande fastighetsvärden om –341 Mkr (222) och reaförluster i samband med fastighetsförsäljningar om –83 Mkr (0). I rörelseresultatet ingick kostnadsöverdrag med –166 Mkr, varav –80 Mkr var en reservering för kommande kostnader, för färdigställandet av det skandalomsusade projektet Ferdinand, bestående av 1.054 lägenheter i Spånga.

 

Frågan kvarstår om någon vill finansiera Prime Living långsiktigt? Av det extremt dåliga brygglånet från den 21 mars om 39,3 Mkr erhåller Prime Living endast 29,5 Mkr och lånet ska återbetalas redan den 30 juni. Som säkerhet har Prime Living pantsatt aktierna, aktier som har blivit allt mindre värda.

 

Nu har bolagets egna kapital reducerats till 166 Mkr (797) samtidigt som de långfristiga skulderna var 1.072 Mkr (1.162) och de kortfristiga skulderna steg under perioden till 649 Mkr (487).

 

Under januari slutförde Prime Living två avyttringar, dels en försäljning av fastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB för 70 Mkr, dels ett projekt i Täby, Roslags-Näsby till en extern samarbetspartner mot en ersättning på 2,5 Mkr. I samband med försäljningen slutamorterades lån till Swedbank om 48,4 Mkr och sammantaget gav dessa affärer ett likviditetstillskott om cirka 20 Mkr.

 

En justering av bolagets icke säkerställda obligationslån godkändes under perioden. Justeringen innebär en ändring av obligationsvillkoren som därmed tillåter bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt skjuta upp räntebetalningar.

 

Efter periodens utgång har Prime Living erhållit bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25.459 kvm och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin på Irland.

 

Nu behöver bolaget kapital och därför föreslår bolagsstämman bemyndigande att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 Mkr. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland. Men årsstämman nekade styrelsen att ändra bolagsordningen för att genomföra en nyemission. Så framtiden för projektfinansiering är olöst.


Totalt hade bolaget 1.038 lägenheter i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm om 26.171 kvm i förvaltning vid periodens slut. Men bolaget måste bli större, minska skulderna och färdigställa de 1.464 bostäderna om 38.132 kvm som finns i projektportföljen och slutligen få ett starkt och positivt kassaflöde. Men för det så behöver bolaget ny finansiering eftersom soliditeten blev svaga 9 procent (33) med en räntetäckningsgrad om –3,0 gånger (1,2).

 

På börsen rasade aktien under onsdagen med 10,3 procent till 2,09 kr under svag omsättning.  I januari 2017 var kursen 122 kr.