17 januari 2020
onsdag, 27 mars 2019 11:29

Heimstaden köper i Nederländerna för 14,6 Mdr

Skrivet av 

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 


Heimstaden gör flera stora affärer. Dels köper Heimstaden genom bolagsförvärv 536 bostadsfastigheter med totalt 9.544 lägenheter i Nederländerna för 1,4 miljarder EUR, cirka 14,6 Mdr kr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 805.900 kvm, varav cirka 79.800 kvm är bostadsyta och cirka 12.100 kvm kommersiell yta. Förvärvet är inte förenat med några tillträdesvillkor och tillträde beräknas ske den 1 maj 2019.

 

Dels överlåter Heimstaden genom försäljning av aktier i dotterbolag, förvaltade fastigheter och pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige om 16.247 Mkr till Heimstaden Bostad.

 

De överlåtna objekten utgörs dels av fastigheter under förvaltning med ett fastighetsvärde om 4.797 Mkr, dels pågående och kommande fastighetsprojekt till ett värde om 11.450 Mkr, vid färdigställande. De överlåtna förvaltade fastigheterna är geografiskt utspridda över Danmark och projekten återfinns primärt i Sverige. Hyresintäkterna på de förvaltade fastigheterna uppgår årligen till 221 Mkr och driftnettot till 135 Mkr. Tillträde för förvaltningsfastigheter planeras till den 29 mars respektive 15 april 2019.

 

Heimstaden Bostad är ett koncernbolag i den koncern där Heimstaden är moderbolag. Heimstaden innehar för närvarande cirka 65 procent av antalet röster och cirka 63 procent av antalet aktier i Heimstaden Bostad och räkenskaperna för Heimstaden Bostad konsolideras i Heimstadenkoncernens räkenskaper. Övriga aktieägare i Heimstaden Bostad är Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

 

Förvärvet sker genom förvärv av fastighetsägande dotterbolag från bolag förvaltat av Round Hill Capital. Finansieringen av förvärvet sker genom nya syndikerade kreditfaciliteter om 875 MEUR, efterställt aktieägarlån från Fredensborg AS om 100 MEUR, samt tillgängliga likvida medel.

 

– Detta förvärv är en uppenbar möjlighet för Heimstaden att etablera ett betydande avtryck i en marknad med starka grunder, som varit på vår radar en längre tid, och med operativa stordriftsfördelar från dag ett, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

I syftet att upprätthålla finansiell beredskap för bland annat investeringar och förvärv, samt återbetalning av aktieägarlån som erhållits i samband med förvärvet, har Heimstaden gett Carnegie Investment Bank och Swedbank mandat att undersöka förutsättningarna för Heimstaden att emittera hybridobligationer i SEK, men där en del kan emitteras i EUR, med evig löptid samt med en första refinansieringsmöjlighet efter 5,5 år. Likviden från en eventuell emission skall användas för generella företagsändamål, inklusive förvärv, både inom både inom Heimstaden och Heimstaden Bostad samt deras respektive dotterbolag.

 

Genom transaktionerna, samt inklusive tidigare under året tillträdda förvärv i Danmark, bedöms koncernen Heimstadens fastighetsvärde att uppgå till cirka 93 Mdr kr, motsvarande en ökning om cirka 16.727 Mkr (exklusive projektfastigheter) jämfört med ett fastighetsvärde om 76.249 Mkr vid årsskiftet 2018/2019. Nettobelåningsgraden bedöms att uppgå till 61,2 procent jämfört med en nettobelåningsgrad om 53,7 procent vid årsskiftet.