18 oktober 2019
måndag, 18 mars 2019 15:24

SHH uppför 120 hyresrätter i Norrköping

Skrivet av 

 

 

Den aktuella detaljplanen är belägen i korsningen Rambogatan, Havregatan i stadsdelen Rambodal, Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya flerbostadshus och centrumverksamhet.

 

 

För tre år sedan avtalade SHH Bostad om att köpa byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs. Tillträdet villkorades av att ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades strax efter att avtalet tecknats, men av olika skäl har detaljplanen dröjt. Efter att Mark- och miljödomstolen avslagit ett överklagande av detaljplanen och att överklagande till Mark- och miljööverdomstolen ej skett, har detaljplanen vunnit laga kraft och SHH kan planera för byggstart i höst.

 

På fastigheten har SHH tänkt uppföra 120 hyresbostäder i egen regi.

 

– Äntligen kan vi komma vidare med att processa bygglov med hopp om byggstart i höst. Vi har valt en modern och hållbar träbyggnadsteknik för byggnationen av husen som vi också avser att behålla för långsiktigt ägande och förvaltning, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd för SHH Bostad.