1 juni 2020
tisdag, 12 mars 2019 15:15

Hembla och Svenska Bostäder ska bygga nytt i Husby

Skrivet av 

 

Planerade nya byggnader i Husby längs med Edvard Griegsgången, till höger, sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur

 

 

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för att utveckla flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar. Förslaget innehåller nya bostäder och lokaler för handel. Planen syftar även till att aktivera centrumstråket och torgytorna genom att de nya byggnaderna föreslås få lokaler i bottenvåningarna och entréer mot Edvard Griegsgången. För att förbättra trafiksituationen för gångtrafikanter föreslås även nya trottoarer längs med de befintliga bilgatorna i Husby.

 

Sammanlagt kan förslaget tillföra 270 bostäder, varav 245 planeras som hyresrätter och 25 som bostadsrätter, vilka ska byggas av Svenska Bostäder och Hembla, före detta D. Carnegie & Co.

 

Dessutom ingår en på- och tillbyggnad av butiksbygg­nad samt en om- och inbyggnad av befintlig tunnelbanestation. Tunnelbanestationen föreslås att byggas om med ett nytt mer genomsiktligt fasadmaterial för att öka tryggheten i byggnaden och på torget utanför. Vid Trondheimsgatan, Oslogatan, Bergengatan och Norgegatan föreslås en komplettering med gångbanor.

 

Höjden på de föreslagna bostadshusen varierar från fem till sexton våningar, räknat från torgnivån. Femvånings­husen är främst placerade längs Edvard Griegsgången och tunnelbanetorgen. Sextonvåningshusen har placerats i den norra och i den södra delen av Husby centrum och markerar centrumstråkets början och slut. De ligger även vid de mest använda gångbroarna som binder ihop Husbys bebyggelse över Norgegatan.

 

Den föreslagna bebyggelsen har anpassats för att följa Husbys nuvarande struktur genom att placera den lägre tillkommande bebyggelsen längs med centrumstråket och de högre tillkommande byggnaderna mot Norgegatan.

 

Efter samråd förväntas stadsbyggnadsnämnden kunna godkänna planen i kvartal två år 2020.